Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ zmian regulacji europejskich i trendów międzynarodowych na rozwój infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce Główne kierunki i projekty rozwojowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ zmian regulacji europejskich i trendów międzynarodowych na rozwój infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce Główne kierunki i projekty rozwojowe."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ zmian regulacji europejskich i trendów międzynarodowych na rozwój infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce Główne kierunki i projekty rozwojowe Grupy KDPW oraz ich wpływ na uczestników rynku dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Bukowina Tatrzańska, 1 marca 2013 r.

2 2 Wpływ zmian na rynku europejskim na strukturę Grupy KDPW  Nowe usługi dot. raportowania  Rejestracja Repozytorium w ESMA  Nowe usługi dot. raportowania  Rejestracja Repozytorium w ESMA  Autoryzacja KDPW_CCP na gruncie EMIR  SPAN  OTC clearing  Autoryzacja KDPW_CCP na gruncie EMIR  SPAN  OTC clearing

3 EMIR:  Obowiązek rozliczania wystandaryzowanych instrumentów pochodnych z rynku OTC przez izby typu CCP  Obowiązek rejestracji wszystkich klas kontraktów terminowych w repozytoriach transakcji  Obowiązek oferowania kont segregowanych do rozliczeń transakcji przez CCP w celu ochrony aktywów inwestora  Wyższe wymagania dotyczące funduszu rozliczeniowego i depozytów  Określenie zasad dostępu platform obrotu do CCP i CCP do platform obrotu  Trzyletnia karencja w zakresie obowiązku nawiązywania połączeń interoperacyjnych dla nowo autoryzowanych CCP  Wysokie standardy dotyczące porządku korporacyjnego w CCP (wymogi kapitałowe, zarządzanie ryzykiem, organy korporacyjne) 3 Wpływ nowych regulacji UE na rynek usług posttransakcyjnych (1)

4 Wpływ nowych regulacji UE na rynek usług posttransakcyjnych (2) MIFID/MIFIR:  Obowiązek przekazywania i podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących obrotu dla nowych kas instrumentów (udziałowe: kwity depozytowe, certyfikaty, fundusze inwestycyjne typu ETF itp. oraz o charakterze nieudziałowym: obligacje, produkty strukturyzowane, prawa do emisji i instrumenty pochodne)  Obowiązek raportowania szczegółów transakcji do władz nadzorczych oraz ESMA poprzez tzw. Approved Reporting Mechanisms (ARM)  Swoboda giełd w wyborze izb rozliczeniowych oraz swobodny dostęp izb rozliczeniowych do rozliczania papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego z dowolnych systemów obrotu (w tym giełd) 4

5 CSDR:  Harmonizacja cykli rozliczeniowych do T+2 oraz ujednolicenie zasad dyscypliny rozrachunku (settlement fails)  Ograniczenie posiadania udziałów przez CSD w innych podmiotach  Określenie zasad autoryzacji tworzonych przez CSD połączeń operacyjnych  Obowiązek oferowania rachunków segregowanych obok rachunków zbiorczych  Ściślejsze ramy regulacyjne dla funkcjonowania centralnych depozytów SLL (wcześniej SLD):  Zharmonizowanie prawa papierów wartościowych w aspekcie ich nabywania i rozporządzania oraz wykonywania praw z tych papierów wartościowych  Określenie zasad obciążania papierów wartościowych i ich użycia na potrzeby zabezpieczenia CDR IV (CRD i CRR):  Wprowadzenie wymogów dotyczących wysokości funduszy własnych zabezpieczających ekspozycję banku w stosunku do CCP 5 Wpływ nowych regulacji UE na rynek usług posttransakcyjnych (3)

6 Model interoperacyjności pomiędzy CCP 6 Interoperability - 4 CCPs  Integracja rynku finansowego UE po wejściu w życie regulacji europejskich EMIR, MIFID/MIFIR  Szczególny rodzaj uczestnictwa pomiędzy CCP, z indywidualnym ustalaniem sposobu zabezpieczania ekspozycji pomiędzy CCP  Uczestnicy mogą wybrać jedno CCP, przez które prowadzą rozliczenia  Uczestnicy mogą dokonywać rozliczeń transakcji ze wszystkich rynków poprzez to samo CCP  Zagrożenie: po 2015 roku – wejście na polski rynek zagranicznych CCP i rozliczanie transakcji z GPW

7 Połączenia interoperacyjne pomiędzy CCP 7 Orientacja Grupy KDPW na działania zmierzające do:  wzmocnienia pozycji i atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego oraz podmiotów na nim funkcjonujących  podniesienia zakresu i jakości oferowanych usług  zwiększenia konkurencyjności rynku  poniesienia nakładów na technologię i know-how Projekt strategiczny:  opracowanie modelu współpracy interoperacyjnej KDPW_CCP z innymi europejskimi CCP

8 Zalety i wady interoperacyjności + możliwość wyboru jednego CCP + Spadek opłat, wzrost poziomu usług, poszerzanie zakresu akceptowanych zabezpieczeń + Brak kosztów uczestnictwa w wielu CCP i wnoszenia wkładów do wielu funduszy rozliczeniowych + Obniżenie wnoszonych zabezpieczeń – nettowanie pozycji na różnych rynkach + rabaty przy dużych wolumenach rozliczeń dzięki koncentracji obrotów w jednym CCP + wzrost obrotów na skutek ułatwienia dostępu uczestników zagranicznych + rozszerzenie działania na rynki inne niż macierzysty + zwiększenie zakresu usług dla dotychczasowych uczestników 8 - wzrost wymaganych zabezpieczeń ze względu na ryzyko „inter-CCP” - ograniczanie liczby uczestników rozliczających do GCM reprezentujących wielu uczestników dzięki rabatom promującym duże wolumeny rozliczeń - ułatwienie przenoszenia obrotu papierami wartościowymi z giełd na platformy MTF - dodatkowe k oszty połączenia interoperacyjnego - niestandardowe naliczanie zabezpieczeń od innego CCP - negatywne skutki niewypłacalności pozostałych CCP w łańcuchu interoperacyjności Uczestnicy rynków Rynki CCP

9 Obecny stan interoperacyjności CCP w Europie oraz skutki EMIR 9 Źródło: SIX x-clear EMIR

10 Zintegrowana oferta Grupy KDPW  Dostosowanie systemów IT Grupy KDPW do systemu UTP (GPW)  Rozwój systemu zarządzania ryzykiem opartego na metodologii SPAN  Wprowadzenie nowacji rozliczeniowej  Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego  Dostosowanie do wymogów rozporządzenia CSDR  Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych na bazie normy ISO20022  Wprowadzenie zbiorczych rachunków papierów wartościowych  Dostosowanie systemu KDPW do prowadzenia rozliczeń pieniężnych na platformie SORBNET2 10 Budowa wysokiej jakości infrastruktury posttransakcyjnej dla rynku regulowanego Konkurencja rynku polskiego wobec rynków dojrzałych

11 Wybrane projekty: dostosowanie do zmian infrastruktury rynkowej (UTP, SORBNET2)  Dostosowanie systemu kdpw_stream do nowego giełdowego systemu transakcyjnego (UTP)  Dostosowanie KDPW do zmian w systemie płatniczym, wynikających z zastąpienia systemu SORBNET nowym systemem SORBNET2 do rozrachunku w PLN Korzyści dla rynku:  Zwiększenie szybkości zawierania transakcji giełdowych w systemie UTP kosztem konieczności wzbogacania instrukcji rozliczeniowych o dodatkowe dane przez KDPW_CCP.  Podłączenie do nowoczesnej infrastruktury rozrachunku pieniężnego poprzez nowy system SORBNET2.  Wzrost atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych 11

12  Dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem do regulacji EMIR  Rozszerzenie monitoringu (real-time) o obliczenia depozytów zabezpieczających dla rynku kasowego na bazie metodologii SPAN  Wprowadzenie kont rozliczeniowych oraz kont zagregowanych  Automatyzacja procesów w systemie rozliczeniowym KDPW_CCP Korzyści dla rynku:  wzrost bezpieczeństwa systemu zarządzania ryzykiem rozliczeniowym  przyspieszenie działania systemu  pomiar i zabezpieczanie w ciągu dnia (intra-day) ryzyka wynikającego z transakcji zawieranych na rynku kasowym  elastyczne zarządzanie ryzykiem w zakresie transakcji zawieranych na konta klientów przez uczestników rozliczających  wzrost zaufania inwestorów zagranicznych do polskiej infrastruktury rozliczeniowej 12 Wybrane projekty: rozwój systemu zarządzania ryzykiem opartego na metodologii SPAN

13 Wybrane projekty: netting w papierach wartościowych oraz rozrachunek w częściach  Generowanie przez KDPW_CCP do KDPW jednej instrukcji rozrachunku (w papierach wartościowych i środkach pieniężnych) ze wszystkich operacji rozliczanych w KDPW_CCP na danej sesji na danym koncie rozliczeniowym  Częściowy rozrachunek instrukcji w KDPW w celu optymalizacji wolumenu rozrachunku oraz zarządzania ryzykiem w przypadku niewypłacalności uczestnika KDPW Korzyści dla rynku:  obniżenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku, a tym samym kosztów rozrachunku transakcji  Zerowa ekspozycja ryzyka dla uczestników prowadzących day-trading (brak instrukcji rozrachunkowej)  zwiększenie efektywności prowadzonych rozrachunków w wyniku wprowadzenia rozrachunku w częściach 13

14 Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych na bazie normy ISO20022 w obszarze przesyłania informacji w formie wystandaryzowanych komunikatów elektronicznych uczestnikom KDPW (2013 - 2014) – główne etapy:  I – asymilacja, konwersja, zmiana wartości nominalnej (zwiększenie, zmniejszenie), split – procesy: powiadamiania o zdarzeniu korporacyjnym, powiadamiania o uprawnieniach i potwierdzania realizacji  II - rejestracja papierów wartościowych – proces powiadamiania o realizacji  III – dystrybucje obowiązkowe i opcjonalne, reorganizacje obowiązkowe, opcjonalne i nieobowiązkowe – procesy: powiadamiania o zdarzeniu korporacyjnym i uprawnieniach, przekazywania instrukcji wykonania (dla zdarzeń opcjonalnych lub nieobowiązkowych) i potwierdzania realizacji  wdrożenie standardowych mechanizmów obsługi transakcji w toku w związku ze zdarzeniami korporacyjnymi Korzyści dla rynku:  automatyzacja wymiany informacji w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych w relacjach z uczestnikami  uproszczenie procesu rejestracji papierów wartościowych  zwiększenie dostępu dla zagranicznych uczestników dzięki standaryzacji 14 Wybrane projekty: standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych na bazie normy ISO20022

15 Korzyści dla rynku:  ułatwienie dostępu inwestorów zagranicznych do rynku polskiego  KDPW jako prowadzący rachunki zbiorcze będzie pełnić funkcje płatnika podatku dochodowego od wypłacanych świadczeń z papierów wartościowych Wybrane projekty: rachunki zbiorcze (konta omnibus) Rachunki zbiorcze w KDPW: Od 16 kwietnia 2012:  domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską  banki powiernicze  zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału Od 14 stycznia 2013:  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

16 Wybrane usługi dodane Grupy KDPW  Wprowadzenie przez Grupę KDPW systemu pożyczek inicjowanych przez uczestników  Uruchomienie platformy konfirmacyjnej do zestawiania transakcji repo i buy/sell-back  Rozwój usług KDPW w zakresie obsługi transakcji repo (m.in. agent dla tri-party repo)  Budowa połączeń operacyjnych DvP z depozytami zagranicznymi 16 Budowa usług dodanych, sprzyjająca rozwojowi rynku kasowego

17 Wybrane projekty: wprowadzenie systemu pożyczek inicjowanych przez uczestników  System anonimowych pożyczek papierów wartościowych inicjowanych przez uczestników, funkcjonujący w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń KDPW  Możliwość zgłaszania zapotrzebowania na pożyczki, negocjacje, uzgadnianie warunków i zawieranie umów pożyczki papierów wartościowych  Zwrot pożyczki zawartej w ramach systemu pożyczek gwarantowany zasobami systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń KDPW_CCP Korzyści dla rynku:  zapewnienie uczestnikom rynku kapitałowego w Polsce narzędzia umożliwiającego sprawne zawieranie pożyczek papierów wartościowych oraz ich pełną obsługę, w zakresie zarządzania pożyczką, jej zabezpieczenia oraz rozliczenia i rozrachunku, od momentu zawarcia umowy do momentu ostatecznego zakończenia pożyczki  ograniczenie ryzyka rozliczeniowego ze względu na gwarancje zwrotu pożyczki przez KDPW_CCP (kontrpartner każdej transakcji)  zwiększenie atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych, których transakcje są często przedmiotem zawieszenia 17

18 Wybrane projekty: platforma konfirmacyjna do zestawiania transakcji repo i buy/sell-back  Uruchomienie platformy konfirmacyjnej do zestawiania transakcji repo i buy/sell-back, która generuje i przekazuje do systemu rozliczeniowego KDPW_CCP właściwą instrukcję rozliczeniową Korzyści dla rynku:  udostępnienie uczestnikom narzędzia ułatwiającego potwierdzanie warunków transakcji repo i buy/sell-back i automatyczne kierowanie ich do rozliczeń w KDPW_CCP 18

19 Wybrane projekty: rozwój usług KDPW w zakresie obsługi transakcji repo  Oferta Grupy KDPW w zakresie obsługi transakcji repo obejmować będzie następujące obszary: obecny model wzbogacony o nowe funkcjonalności (zwiększenie możliwości systemowych w zakresie przekazu i modyfikacji parametrów repo) zarządzanie zabezpieczeniami transakcji repo w KDPW, tzw. tri-party-repo Korzyści dla rynku:  uelastycznienie możliwości skracania lub wydłużania terminu transakcji repo oraz zmiany warunków transakcji w czasie jej trwania  możliwość zawierania transakcji repo open na okres dłuższy niż 365 dni  tri-party-repo: KDPW w roli agenta wykonującego wszystkie zadania wynikające z prowadzenia kompleksowego systemu zarządzania zabezpieczeniami dla transakcji repo oraz rozrachunku transakcji 19

20 Wybrane projekty: budowa połączeń operacyjnych DvP  Opracowanie usługi dla polskich inwestorów działających na rynkach zagranicznych, umożliwiającej jednoczesny transfer papierów wartościowych w zamian za płatność pieniężną w walucie zagranicznej  Budowa połączeń DvP (delivery vs. payment) na bazie linków FoP (free of payment), umożliwiających rozrachunek:  w walucie EUR poprzez transgraniczny system płatności wielkokwotowych TARGET2 dla rynków o dowolnej wielkości  w walucie innej niż EUR dla dużych rynków (np. UK, Szwajcaria) w oparciu o bank komercyjny  Przygotowanie się do konkurencji z innymi CSD – uczestnikami platformy T2S Korzyści dla rynku:  ułatwienia transferu papierów ze zmianą własności na potrzeby spółek notowanych w formule dual-listing  możliwość dokonywania przez inwestorów arbitrażu transgranicznego pomiędzy rynkami polskim i zagranicznym (dla spółek z dual-listingu) 20

21 Zgodność z rozporządzeniem EMIR Zintegrowana oferta Grupy KDPW dla obsługi derywatów OTC  Dostosowanie do wymogów rozporządzenia EMIR  Wprowadzenie nowacji rozliczeniowej  Rozwój obsługi rynku derywatów OTC  Rozwój usługi Repozytorium Transakcji 21 Rozwój nowoczesnej infrastruktury posttransakcyjnej dla rynku terminowego OTC

22 22 Wpływ rozporządzenia EMIR na funkcjonowanie KDPW i KDPW_CCP  Artykuł 4 Obowiązek rozliczenia kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym usługa OTC clearing w KDPW_CCP (2.01.2013)  Artykuł 9 Obowiązek zgłaszania (raportowania) zawartych kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji usługa Repozytorium Transakcji w KDPW (2.11.2012)  Artykuł 14 Zezwolenia na prowadzenie działalności przez centralnego kontrpartnera (CCP) wniosek o autoryzację KDPW_CCP do KNF (2Q 2013)  Artykuł 55 Rejestracja repozytorium transakcji przez ESMA wniosek o rejestrację Repozytorium w ESMA (2Q 2013)

23 23 Wybrane projekty: dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR  Dostosowanie do definicji CCP: nowacja rozliczeniowa (zmiany w Ustawie o obrocie weszły w życie 4 sierpnia 2012 r.)  Dostosowanie w zakresie wymogu kapitałowego (podwyższenie wysokości kapitałów własnych KDPW_CCP do poziomu 200 mln PLN w czerwcu 2012 r.)  Uruchomienie usługi rozliczania derywatów z rynku OTC (m.in. opracowanie systemu kdpw_otc, modelu gwarantowania i rozliczania, regulacji; usługa dostępna od 2 stycznia 2013 r.)  Zezwolenie (autoryzacja) na prowadzenie działalności przez CCP Korzyści dla rynku:  dostęp do profesjonalnej izby CCP, działającej zgodnie z międzynarodowymi regulacjami i standardami

24 24 Autoryzacja KDPW_CCP Złożenie wniosku do KNF o autoryzację zgodnie z przepisami EMIR (2Q 2013) Zakres prac dostosowawczych obejmuje m.in. takie obszary, jak:  wymogi organizacyjne – w tym powołanie Komitetu ds. Ryzyka, Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń, dostosowanie w zakresie organów spółki oraz wymaganych stanowisk;  zasady prowadzenia działalności – w tym dostosowanie umów pomiędzy KDPW_CCP S.A. i KDPW S.A., polityki inwestycyjnej, zasad audytu, zasad archiwizacji danych;  wymogi ostrożnościowe – m.in. w zakresie procedury defaultowej, listy instrumentów akceptowanych jako zabezpieczenie, funduszy zabezpieczających, środków kontroli ryzyka płynnościowego.

25 25 Wybrane projekty: rozwój usług Repozytorium Transakcji  Od 2 listopada 2012 r. Repozytorium Transakcji w KDPW funkcjonuje w oparciu o aplikację internetową, do której uczestnicy repozytorium mają dostęp przez stronę www Krajowego Depozytu  W pierwszym etapie zarówno uczestnictwo, jak i przekazywanie informacji o transakcjach do repozytorium jest zwolnione z opłat  KDPW prowadzi proces dostosowywania regulacji oraz narzędzi informatycznych Repozytorium Transakcji do wymogów wyznaczonych w standardach technicznych Korzyści dla rynku:  wypełnienie obowiązków rozporządzenia EMIR dot. Raportowania informacji o transakcjach na instrumentach pochodnych  możliwość raportowania poprzez izbę rozliczeniową KDPW_CCP  różne typy uczestnictwa: bezpośrednie (strona transakcji lub reprezentant) oraz pośrednie

26 26 Rejestracja Repozytorium Transakcji Złożenie wniosku do ESMA o rejestrację zgodnie z przepisami EMIR (2Q 2013) Zakres prac dostosowawczych obejmuje m.in. takie obszary, jak:  dostosowanie funkcjonalności repozytorium do wymogów standardów technicznych ESMA  wprowadzenie możliwości przekazywania informacji do repozytorium kolejnym kanałem informacyjnym: przez izbę rozliczeniową  izba będzie występowała w podwójnej roli: jako CCP zobowiązane do przekazywania informacji do repozytorium o wszystkich rozliczanych przez izbę transakcjach w instrumentach pochodnych, oraz jako reprezentant strony transakcji – strony rozliczenia Obowiązek raportowania spoczywa na wszystkich stronach transakcji, jednak można delegować raportowanie do innego podmiotu lub CCP, które przesyła jeden raport do danego repozytorium.

27 27 Harmonogram EMIR Harmonogram zdarzeń legislacyjnych oraz działań dostosowawczych:  Publikacja standardów technicznych ESMA – 23 lutego 2013 r. (publikacja 6 z 9 dokumentów)  Wejście w życie standardów technicznych ESMA – 15 marca 2013 r. (6 z 9 dokumentów)  Rozpoczęcie procesu autoryzacji KDPW_CCP w KNF – 2Q 2013 r.  Rozpoczęcie przez KDPW procesu rejestracji repozytorium transakcji w ESMA – 2Q 2013 r.  Wejście w życie obowiązku raportowania – dla instrumentów pochodnych stopy procentowej i kredytowych – 1 lipca 2013 r., pod warunkiem rejestracji pierwszego repozytorium do 1 kwietnia 2013 r. – w przeciwnym wypadku 90 dni od rejestracji pierwszego repozytorium. Dla pozostałych klas instrumentów – styczeń 2014 r.  Opracowanie przez ESMA projektu standardów technicznych dla klasy instrumentów pochodnych - w ciągu 6 miesięcy od powiadomienia przez lokalny organ nadzoru o autoryzacji CCP w zakresie danej klasy (prawdopodobnie nie wcześniej niż w II połowie 2013 r.)

28 www.kdpw.pl www.kdpwccp.pl


Pobierz ppt "Wpływ zmian regulacji europejskich i trendów międzynarodowych na rozwój infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce Główne kierunki i projekty rozwojowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google