Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w aspekcie doświadczeń OWI i WR oraz NPWWR mgr Anna Janukanis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w aspekcie doświadczeń OWI i WR oraz NPWWR mgr Anna Janukanis."— Zapis prezentacji:

1 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w aspekcie doświadczeń OWI i WR oraz NPWWR mgr Anna Janukanis

2 2 Wczesna interwencja wczesne,wielospecjalistyczne,kompleksowe oddziaływanie wobec dziecka mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju od momentu wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej.( 0-6 lat) wczesna Interwencja obejmuje również wspieranie rodzin.

3 3 Cele Wczesnej Interwencji wczesna wielospecjalistyczna diagnoza stanu dziecka w wieku od urodzenia do 6 roku życia,którego rozwój psychoruchowy przebiega nieprawidłowo w wielu sferach jednocześnie. Wczesna wielospecjalistyczna,kompleksowa (skoordynowana) terapia celowana na potrzeby dziecka,prowadzona w sposób ciągły.

4 4 Cele wczesnej interwencji c.d. systematyczna ewaluacja,tzn. ocena rozwoju i postępów oraz korygowanie i rozwijanie programu terapii wspieranie psychologiczne oraz podnoszenie kompetencji opiekuńczo- rehabilitacyjno – wychowawczych rodziców.

5 5 Wczesną interwencją obejmujemy dzieci: z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego z wrodzonymi wadami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe,małogłowie.) choroby metaboliczne układu nerwowego z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu zespoły genetyczne

6 6 c.d. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu w tym dziecięce porażenie mózgowe,miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych i OUN. z zaburzeniami integracji sensorycznej z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii z rozwojowymi wadami wrodzonymi wielu układów

7 Zespół terapeutyczny jest to grupa specjalistów reprezentujących różne dziedziny medycyny oraz nauk pokrewnych wykorzystywanych w terapii,którzy współpracują ze sobą i tworzą oraz modyfikują wielopłaszczyznowy program rehabilitacji.

8 8 W skład zespołu wchodzą : lekarze: neurolog dziecięcy,psychiatra dziecięcy,pediatra,lekarz specjalista rehabilitacji leczniczej oraz konsultanci :genetyk,ortopeda,foniatra,okulista,kardiolog i inni w zależności od potrzeb. psychologowie ze specjalnością kliniczną oraz przygotowani do pracy z rodziną.

9 9 Skład zespołu fizjoterapeuci –mgr rehabilitacji,licencjat, technik fizjoterapii z certyfikatami neurofizjologicznych metod usprawniania (NDT Bobath, Vojty, PNF terapeuci mowy- neurologopeda-przygotowany do pracy z małym dzieckiem pedagodzy specjalni i terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni. terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej.

10 10 Plastyczność mózgu zdolność modyfikacji budowy i czynności układu nerwowego na skutek oddziaływań bodźców ze środowiska zewnętrznego obserwowana najwyraźniej w okresie rozwoju układu nerwowego. tworzenie i zwielokrotnianie połączeń synaptycznych między zakończeniem aksonu i ciałem lub dendrytami drugiej komórki nerwowej

11 11 Wyróżniamy plastyczność: pamięciową –odpowiedzialna za procesy uczenia się plastyczność rozwojową –wpływ środowiska zmysłowego na rozwój mózgu plastyczność kompensacyjną- procesy naprawcze występujące po uszkodzeniu mózgu

12 12 Rozpoczęty w okresie prenatalnym i kontynuowany bez żadnych zakłóceń rozwój zmysłowo – ruchowy prowadzi do wytworzenia w końcu okresu przedszkolnego podstaw niezbędnych do dalszego życia. ( zdolność do koncentracji,organizacji,abstrakcyjnego myślenia i rozumowania,pewności siebie,lateralizacji)

13 13 Wczesna interwencja zapewnia: wczesne rozpoczęcie oddziaływań,od momentu ujawnienia zagrożenia niepełnosprawnością oraz prowadzenie ich nieprzerwanie do 7 roku życia z uwzględnieniem przygotowania do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. dostosowanie programu rehabilitacyjnego,terapeutycznego i opiekuńczego do indywidualnych potrzeb dziecka w zakresie rodzajów i intensywności oddziaływań.

14 14 Wczesna interwencja zapewnia c.d. równoczesne, wzajemnie dopełniające się oddziaływania na wszystkie sfery rozwojowe dziecka z uwzględnieniem problemów jego rodziny. skoordynowane oddziaływanie różnych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. aktywny współudział rodziców lub opiekunów w tworzeniu i realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjno –terapeutyczno-stymulacyjnych.

15 15 Wczesna interwencja poprzez wielospecjalistyczne,kompleksowe działanie w stosunku do dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym stanowi szeroko pojętą profilaktykę zmniejszając ryzyko opóźnień rozwojowych. spełnia funkcję leczniczą przywracając pełną lub możliwą do osiągnięcia sprawność psychiczną i fizyczną oraz zdolność do podejmowania innych działań w przyszłości.

16 16 Wczesna interwencja stanowi efektywną pomoc w zakresie postępowania z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niesprawnym intelektualnie umożliwiając rodzinie przystosowanie do nowej sytuacji. spełnia funkcję informacyjną w zakresie diagnozy, przyczyn niepełnosprawności,prognozowania czy wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji.

17 17 Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju powołało w 1992 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. jest to jedyna w mieście placówka realizująca działania z zakresu wczesnej interwencji w pełnym zakresie.

18 18 Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania rozwoju jest placówką specjalistyczną zapewniającą opiekę zespołu specjalistów oraz odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne i wyposażenie dostosowane do potrzeb małych dzieci. (testy psychologiczne do badania poziomu rozwoju umysłowego,sprawności analizatorów, testy do praksji i gnozji oralnej i inne językowe,sprzęt multimedialny,gry dydaktyczne,próby grafomotoryczne, sprzęt do integracji sensorycznej i kinezyterapii-wałki,materace..)

19 19 Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Jest placówką opieki zdrowotnej NZOZ zawierającą i realizującą umowę w rodzaju rehabilitacja lecznicza z Narodowym Funduszem Zdrowia Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2009 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza jest podstawą kontraktowania świadczeń.

20 20 Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku realizuje wielospecjalistyczną,kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby,częstotliwości,rodzaju i kolejności wykonywania świadczeń.


Pobierz ppt "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w aspekcie doświadczeń OWI i WR oraz NPWWR mgr Anna Janukanis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google