Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? Przegląd dostępnych funduszy Zasady aplikowania o środki pomocowe / rodzaje konkursów, procedury naboru i oceny, listy rankingowe,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? Przegląd dostępnych funduszy Zasady aplikowania o środki pomocowe / rodzaje konkursów, procedury naboru i oceny, listy rankingowe,"— Zapis prezentacji:

1

2 O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? Przegląd dostępnych funduszy Zasady aplikowania o środki pomocowe / rodzaje konkursów, procedury naboru i oceny, listy rankingowe, umowy o dofinansowanie/ Zasady zarządzania środkami pomocowymi Co przed nami – perspektywa finansowa po 2014 roku

3 FUNDUSZE STRUKTURALNE PODSTAWY PROGRAMOWANIA Fundusze strukturalne - źródło finansowania celów polityki strukturalnej UE, zmierzających do wyrównania różnic między poszczególnymi regionami. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL 1. Konwergencja/zbliżenie poziomu gospodarczego państw UE/ CEL 2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie CEL 3. Europejska współpraca terytorialna

4 ZASADY FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Koncentracji 2. Programowania (spójność, elastyczność, koordynacja instytucjonalna, koordynacja pozioma i pionowa, ocena i monitoring, PPP) 3. Partnerstwa 4. Dodatkowości 5. Subsydiarności (pomocniczości)

5 PROGRAMY OPERACYJNE 2007- 2013 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw

6 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2,39 mld euro Dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowane są inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru. Instytucja Zarządzająca : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 37,7 mld euro Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Transport przyjazny środowisku Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Kultura i dziedzictwo kulturowe Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Infrastruktura szkolnictwa wyższego Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

8 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA ponad 10 mld euro Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Instytucja Zarządzająca : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw administracji i cyfryzacji

9 PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 7,75 mld euro rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego Potencjalnymi beneficjentami programu są instytucje prowadzące działania o charakterze non- profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Przedsiębiorczość i innowacje Infrastruktura ekonomiczna Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Społeczeństwo informacyjne Transport Środowisko i czysta energia Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Infrastruktura społeczna

11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości uproszczenie dostępu do zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej i powstawania firm rozwój specjalistycznych usług szkoleniowych, doradczych oraz pomoc ekspercka dla przedsiębiorstw rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, która przywróci obszarowi jego funkcje gospodarcze, turystyczne i społeczne budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zaopatrzenia w wodę zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo–gaśniczych poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w zakładach opieki zdrowotnej poprzez zakup i modernizację sprzętu medycznego utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności do obiektów i dóbr kultury oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, a także rozwój aktywnych form turystyki przedsięwzięcia wpływające na poprawę jakości życia społeczności lokalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej i socjalnej wszystkich szczebli

12 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

13 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 11 420 207 059 euro rozwój lokalny rozwój społeczeństwa informacyjnego zrównoważony rozwój innowacyjność i współpraca ponadnarodowa równość szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn partnerstwo

14 PO KL – OBSZARY WSPARCIA Program Operacyjny Kapitał Ludzki administracja publiczna rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich adaptacyjność przedsiębiorstw zatrudnienieedukacjaintegracja społeczna postawy zdrowotne pracowników

15 STRUKTURA PO KL K. centralny K. regionalny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Rynek pracy otwarty dla wszystkichVI Promocja integracji społecznejVII Regionalne kadry gospodarkiVIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachIX Szkolnictwo wyższe i nauka IV

16 ZASADY NABORU I OCENY WNIOSKÓW Dokumentacja konkursowa Sposób składania wniosków Zasady oceny : ocena formalna i merytoryczna Negocjacje Podpisanie umowy o dofinansowanie

17 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PO KL 1. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 2. CELE PROJEKTU 3. GRUPA DOCELOWA 4. ZADANIA 5. RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ 6. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 7. POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 8. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 9. HARMONOGRAM 10. BUDŻET

18 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu (ostatnie lata) przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

19 ANALIZA PROBLEMÓW Wiem na czym polega problem Umiem przekonać, że problem rzeczywiście istnieje Problem jest realny, konkretny i negatywny Uzasadnienie sytuacji problemowej ujęte jest w kontekście przyczyna- skutek

20 ANALIZA PROBLEMÓW brak odpowiedzi na pytania dlaczego projekt jest potrzebny?, dlaczego chcemy go zrealizować? brak spójności logicznej między tłem, problemami a potrzebami brak związku przyczynowo-skutkowego między uzasadnieniem projektu a jego celami brak odniesienia do analiz, danych statystycznych, wskaźników brak odniesienia do strategii opisowe przedstawianie celów projektu zamiast uzasadnienia

21 ANALIZA CELÓW Cel - opisuje stan oczekiwany, opisuje sytuację, która nastąpi po rozwiązaniu problemu, opisuje korzyści dla odbiorców CEL jest miarą sukcesu lub porażki projektu

22 ANALIZA CELÓW CEL NADRZĘDNY – opisuje korzyści w dalszej i dłuższej perspektywie, często związany jest z celami organizacji CEL SZCZEGÓŁOWY – odnosi się do konkretnych problemów, są spójne z zaplanowanymi działaniami, określają co chcemy konkretnie osiągnąć. Cele szczegółowe prowadzą do osiągnięcia celu ogólnego

23 ANALIZA CELÓW DOBRZE SFORMUŁOWANY CEL JEST ZGODNY Z KRYTERIAMI ZASADY SMART S–Specific –Konkretny M–Measurable –Mierzalny A –Actionable –Przekładalny na działania/ Uzgodniony, Akceptowalny R–Realisctic –Realny T–Timetabled –Określony w czasie

24 GRUPA DOCELOWA scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) - uzasadnij wybór grupy docelowej - opisz sposób rekrutacji: plan rekrutacji, procedura, dodatkowy nabór, kryteria (K/M) - opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem projektowym

25 ZADANIA

26 RYZYKO wypełniane w projektach powyżej 2 mln zł i innowacyjnych uaktywnia się po wypełnieniu budżetu projektu nie opisujemy ryzyka niezależnego od projektodawcy i mało prawdopodobnego sugerowane strategie – zapobieganie, minimalizowanie

27 ODDZIAŁYWANIE

28 - opisz doświadczenie beneficjenta/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć – projekty obecnie realizowane i z ostatnich 3 lat - wpisujemy obroty/przychody za ostatni rok beneficjenta/partnerów – ocenie podlega potencjał finansowy zgodnie z kryterium: roczny obrót (= lub >) roczne wydatki w projekcie - opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (K/M) - opisz zaplecze techniczne oraz kadrę zaangażowaną w realizację projektu (stanowiska, kompetencje) POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (3.6, 3.7)

29 - uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) - opisz rolę partnerów (zadania) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) - zadania zlecone – wskaż i uzasadnij - opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (3.6, 3.7)

30 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NA POCZĄTEK….. Realizacja projektu pociąga za sobą obowiązek prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków Beneficjent realizujący projekt powinien dokonać w polityce rachunkowości odpowiednich zmian polegających na wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem. Projektodawca zobowiązany jest do prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby projektu. Numer rachunku bankowego wskazany jest w umowie o dofinansowanie projektu. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie. Należy również pamiętać aby fakt realizacji projektu był odnotowany także w innych dokumentach beneficjenta, jak, np. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów

31 ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROJEKTU Personel - to osoby zaangażowane do realizacji zadań w projekcie, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu i są zatrudnione w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz osoby wykonujące świadczenie w formie wolontariatu

32 ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROJEKTU Do personelu projektu zaliczamy osoby prowadzące działalność gospodarczą/bez względu na to, czy zatrudniają one pracowników czy nie/. Muszą one jednak osobiście wykonywać zadania w projekcie.

33 ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROJEKTU OD 1 STYCZNIA 2012 r.. ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTÓW NSRO NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 240 GODZIN MIESIĘCZNIE

34 ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROJEKTU UMOWY CYWILNOPRAWNE W przypadku gdy projektodawca chce zaangażować osobę w ramach umowy cywilno-prawnej, która jest jednocześnie pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jest to możliwie pod warunkiem, że zakres zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy Praca wykonywana w ramach umowy cywilno-prawnej jest rodzajowo różna Zakres zadań jest precyzyjnie określony Zaangażowanie w ramach w stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilno-prawnej Osoba prowadzi ewidencję czasu pracy W przypadku angażowanie jednej osoby do kilku zadań w projekcie rozliczenie umowy cywilnoprawnej nastąpi na podstawie protokołu odbioru, w którym wskazany jest szczegółowy zakres obowiązków oraz liczba godzin / nie dotyczy umów o dzieło/

35 ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROJEKTU Ponadto należy pamiętać, iż praca w rozumieniu Kodeksu pracy charakteryzuje się następującymi cechami: Jest wykonywana za wynagrodzeniem Jest wykonywana osobiście przez pracownika Jest czynnością powtarzalną Jest wykonywana w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę, pracodawca dostarcza materiały, narzędzie i środki niezbędne do wykonywania pracy Jest świadczona na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy Jeżeli więc zachodzą powyższe przesłanki należy zatrudniać personel wyłącznie w ramach stosunku pracy.

36 ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROJEKTU Przy zatrudnianiu własnych pracowników w ramach umowy cywilno-prawnej znaczenie mają dwa aspekty: Jaki rodzaj pracy jest wykonywany w ramach umowy o pracę i w ramach umowy cywilno-prawnej, przy czym należy wziąć pod uwagę w szczególności cel istnienia danego stanowiska pracy oraz rodzaj usług świadczonych przez beneficjenta Czy w ramach umowy cywilno-prawnej występuje element podporządkowania osoby stanowiącej personel projektu w stosunku do beneficjenta

37 ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROJEKTU DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU Oświadczenia Umowy – na co zwrócić szczególną uwagę? Ewidencja czasu pracy – kiedy prowadzić i w jaki sposób? Upoważnienia – komu i w jaki przypadku?

38 ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW są niezbędne dla realizacji projektu, mają bezpośredni związek z celami projektu są racjonalne i efektywne, tzn. nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych i spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami zostały faktycznie poniesione dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych odnoszą się do okresu kwalifikowalności i w tym okresie są ponoszone są udokumentowane i zgodne z zatwierdzonym budżetem we wniosku o dofinansowanie dotyczą towarów i usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny, o ile ten warunek ma zastosowanie

39 ZARZĄDZANIE FINANSAMI PROJEKTU nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych są zgodne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki i Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zgodne z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

40 ZARZĄDZANIE FINANSAMI PROJEKTU Każdy wydatek kwalifikowalny jednostek sektora finansów publicznych powinien być ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 m-cy od dnia jego poniesienia. Następna transza po rozliczeniu przynajmniej 70% dotychczas otrzymanych środków

41 REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Nie jest bowiem zasadne, aby w przypadku nie zrealizowania założeń merytorycznych projektu, wydatki były akceptowane w wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym na etapie końcowego rozliczenia projektu tzn. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność IP weryfikuje osiągnięcie założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Reguła proporcjonalności ma zastosowanie do wartości wydatków faktycznie poniesionych i wykazanych we wnioskach o płatność, a nie określonych we wniosku o dofinansowanie projektu.

42 KONTROLA PROJEKTU 1. Jakie dokumenty do kontroli? 2. Tryb kontroli na miejscu 3. Informacja pokontrolna 4. Zalecenia pokontrolne 5. Lista sprawdzająca


Pobierz ppt "O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? Przegląd dostępnych funduszy Zasady aplikowania o środki pomocowe / rodzaje konkursów, procedury naboru i oceny, listy rankingowe,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google