Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Grażyna Marciniak Wacława Kraśniewska

2 Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Plan prezentacji: i. Badania prowadzone przez GUS – stan aktualny ii. Zmiany proponowane do PBSSP 2010 (wynikające z projektu Rozporządzenia PE i Rady ws statystyki wspólnotowej w dziedzinie turystyki) iii. Dalsze działania zmierzające do rozwoju badań statystycznych turystyki

3 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badania GUS są prowadzone na podstawie rocznego Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej  miesięczne badanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego (KT-1);  badanie modułowe „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych” (cykliczne co 3-4 lata); 1.Poświęcone wyłącznie tematyce turystycznej: 2. Prowadzone na ogólnych zasadach dla przedsiębiorstw niefinansowych:  miesięczny meldunek o działalności gospodarczej (DG-1);  kwartalne badanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz nakładów na środki trwałe (F-01/I-01);  roczna ankieta przedsiębiorstwa (SP) ;  roczne badanie działalności gospodarczej (SP-3);

4 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badania GUS są prowadzone na podstawie rocznego Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej  badania rynku pracy – badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), pracujący w gospodarce narodowej (Z-06), struktura wynagrodzeń według zawodów (Z-12);  badanie budżetów gospodarstw domowych;  badanie fundacji i stowarzyszeń (SOF) – w 2009 r.;  od 2009 r. – Ewidencja Obiektów Turystycznych ;  ruch graniczny. 3. Inne źródła informacji wykorzystywanych do analiz i opracowań :

5 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badanie turystycznej bazy zbiorowego zakwaterowania KT-1 ( w lipcu KT-1a) - zakres podmiotowy Kartoteka badania jest tworzona w oparciu o wykaz obiektów z Bazy Jednostek Statystycznych w podziale na:  obiekty hotelowe - hotele, motele, pensjonaty i pozostałe obiekty hotelowe  pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania - dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, szkolne schronisko młodzieżowe, ośrodek wczasowy, ośrodek kolonijny, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom pracy twórczej, zespół ogólnodostępnych domków turystycznych, kemping, pole biwakowe, hostel, zakład uzdrowiskowy, pozostałe niesklasyfikowane

6 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badanie turystycznej bazy zbiorowego zakwaterowania KT-1 ( w lipcu KT-1a) – zakres przedmiotowy Miesięczne badanie uwzględnia informacje o :  rodzaju obiektu,  kategorii obiektu,  sezonowości i czasie działania (miesiące),  liczbie dni działalności obiektu,  liczbie pokoi (dla obiektów hotelowych),  liczbie miejsc noclegowych,  liczbie wynajętych pokoi (dla obiektów hotelowych),  liczbie osób korzystających z noclegów, w tym turystów zagranicznych według kraju zamieszkania,  liczbie udzielonych noclegów, w tym turystom zagranicznym według kraju zamieszkania.

7 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badanie turystycznej bazy zbiorowego zakwaterowania KT-1 ( w lipcu KT-1a) – zakres przedmiotowy W lipcu zakres jest zwiększony o informacje dotyczące:  świadczenia usług hotelarskich (z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów i pól biwakowych),  placówek gastronomiczne (restauracja, bar/kawiarnia, stołówka, punkt gastronomiczny)  wyposażenia pokoi w łazienkę i wc (tylko obiekty hotelowe),  w 2009 r. włączono dodatkowe bloki pytań o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, zaplecze konferencyjne oraz wyposażenie obiektów w urządzenia sportowo-rekreacyjne, które będą również stosowane cyklicznie w następnych badaniach lipcowych.

8 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badanie turystycznej bazy zbiorowego zakwaterowania KT-1 ( w lipcu KT-1a) – upowszechnianie  wyniki badania turystycznej bazy zbiorowego zakwaterowania są prezentowane w publikacjach zbiorczych GUS oraz w publikacji tematycznej „Turystyka w... r.”.  są przekazywane do bazy Eurostat i publikowane w opracowaniach tej organizacji oraz przez OECD i UNWTO;  dane według szczegółowego podziału terytorialnego - do poziomu gminy - są dostępne w Banku Danych Regionalnych (BDR).

9 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badanie „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych”  badanie modułowe realizowane na podpróbce badania budżetów gospodarstw domowych co 3-5 lat – ostatnie w III kwartale 2009 r. ;  metodą wywiadu bezpośredniego;  zakres przedmiotowy obejmuje następujące zagadnienia: - wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny, - wydatki poniesione na zakup sprzętu turystycznego, - preferowany sposób wypoczynku, - uczestnictwo członków gospodarstwa w różnego typu wyjazdach, - zrealizowane podróże, - wydatki poniesione na podróże, - plany urlopowe na najbliższy rok, - przyjazdy gości do gospodarstwa domowego połączone z noclegiem;  badaniem objęto wyjazdy krajowe i zagraniczne krótkie i długie – najszerszy opis (każdego wyjazdu) dotyczy wyjazdów krajowych trwających 5 i więcej dni i zagranicznych (2 i więcej dni).

10 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Badanie „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych” - upowszechnianie Wyniki badania są prezentowane:  w publikacji o tym samym tytule;  są wykorzystywane do opracowania rachunku satelitarnego turystyki (temat realizowany przez IT na zlecenie MSiT);  ze względu na wielkość próby (ok. 4 tys. gospodarstw domowych) – tylko wybrane informacje badania modułowego mogą być publikowane według województw.

11 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r.  aplikacja opracowana w celu elektronicznego rejestrowania podmiotów świadczących usługi noclegowe – zarówno zbiorowego jak i indywidualnego zakwaterowania;  obejmuje informacje zbierane przez urzędy gmin : - dane identyfikacyjne (REGON, lokalizacja), - sezonowość działania, - rodzaj obiektu, - liczba miejsc noclegowych. Ewidencja Obiektów Turystycznych (EOT)

12 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Program badań na 2010 rok  działania rozwojowe zarówno w krótkim jak i w długim okresie mają na celu, poza zaspokajaniem rosnących potrzeb informacyjnych i wynikających ze zmian prawnych, zmniejszanie obciążeń podmiotów dostarczających wymaganych danych;  w 2009 r. wdrożono elektroniczny formularz KT-1 wypełniany bezpośrednio na Portalu Sprawozdawczym GUS (lub poza portalem za pomocą specjalnej aplikacji off-line);  w 2010 r. przewiduje się dalsze udogodnienia dla sprawozdawców poprzez zmiany w organizacji formularza (automatyczne wpisanie informacji z kartoteki badania, wyświetlanie się objaśnień bezpośrednio przy pytaniach, pytania filtrujące i skierowujące) oraz połączenie KT-1 i KT-1a (dodatkowe bloki pytań będą dostępne tylko w lipcu);  w związku z przewidywanym wejściem w życie w 2010 r. nowego aktu prawnego - Rozporządzenia PE i Rady ws europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki - w 2010 r. zaplanowano pilotażowe przeprowadzenie badania turystycznej bazy noclegowej zgodnie z jego rekomendacjami.

13 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Program badań na 2010 rok i konsekwencje dla programu 2011  miesięcznym badaniem KT-1 zostaną objęte wszystkie podmioty świadczące usługi noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych;  kartoteka do badania według nowej formuły zostanie opracowana na podstawie BJS (Baza Jednostek Statystycznych) oraz uzupełniona o informacje pozyskane z EOT;  przygotowany zostanie operat do badania reprezentacyjnego podmiotów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych – na podstawie EOT ;  wdrożenie Rozporządzenia począwszy od danych za 2011 roku: - miesięczne dane z KT-1 dla obiektów o 10 i więcej miejscach noclegowych; - zbierane raz w roku (w badaniu reprezentacyjnym w styczniu) dane o działalności „małych” podmiotów świadczących usługi noclegowe (za poszczególne miesiące aktywności w poprzednim roku).

14 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Dalsze działania rozwojowe  wzbogacanie informacji zbieranej za pomocą aplikacji EOT;  projekt wykorzystania rozwiązania stosowanego już w kilku krajach europejskich do całkowicie zautomatyzowanego systemu zbierania danych od hoteli i podobnych obiektów – bezpośrednio z systemów informacyjnych sieci hotelowych;  integracja badań statystycznych i innych źródeł informacji: - eksploracja i łączenie dostępnych źródeł danych, - włączenie do wszystkich badań gospodarstw domowych jednolitego zestawu zmiennych demograficznych i społeczno-ekonomicznych, - utworzenie dziedzinowej bazy danych „Turystyka, sport i wypoczynek”,  działania integracyjne umożliwią rozwinięcie prac analitycznych dotyczących: - powiązań turystyki z ofertą sportową i kulturalną, - wpływu warunków klimatycznych i środowiskowych na rozwój i strukturę usług, - specyficznych rodzajów turystyki: kongresowej i biznesowej, religijnej, - zasobów pracy w turystyce i ich kwalifikacji.

15 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Dalsze działania rozwojowe budowa Dziedzinowej Bazy Danych TURYSTYKA, SPORT, WYPOCZYNEK Funkcje DBD:  podstawowe źródło informacji wraz z systemem pojęciowym;  narzędzie udostępniania danych dostosowane do potrzeb określonej grupy użytkowników: - warstwa mikro-danych, - warstwa mikro-agregatów, - warstwa publikacyjna;  generowanie standardowych informacji, komunikatów i elementów publikacji statystycznych,  źródło informacji dla badań wielodziedzinowych (będzie zawierać system informacji skierowującej do innych źródeł danych statystycznych i poza statystycznych).

16 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Dziedzinowa Baza Danych TURYSTYKA, SPORT, WYPOCZYNEK Przewiduje się, że DBD „Turystyka, sport i wypoczynek” będzie w zakresie turystyki zawierać informacje:  z realizowanych przez GUS badań: - bazy noclegowej turystyki, - cyklicznych badań modułowych „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych, - z badań prowadzonych przez Instytut Turystyki na zlecenie MSiT: - aktywności turystycznej Polaków, - turystyki zagranicznej, - rachunku satelitarnego turystyki;  dane ze źródeł administracyjnych: - Straży Granicznej o ruchu pojazdów i osób na granicy zewnętrznej UE, - dane gmin o zarejestrowanych podmiotach świadczących usługi noclegowe.

17 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Dziedzinowa Baza Danych TURYSTYKA, SPORT, WYPOCZYNEK  DBD w zakresie turystyki będzie uzupełniana o informacje ze zidentyfikowanych w toku prac innych dostępnych źródeł – badań lub źródeł administracyjnych;  DBD Turystyka, Sport i Wypoczynek będzie zawierać powiązania z innymi tematycznymi bazami, niezbędnymi do wykonywania wieloaspektowych analiz (DBD Stan i Ochrona Środowiska, DBD Przedsiębiorstwa Niefinansowe, DBD Rynek Pracy, DBD Kultura i Sztuka);  koncepcja DBD przewiduje uwzględnienie danych na możliwie najbardziej szczegółowym poziomie podziału terytorialnego;  utworzenia bazy pn. Bank Danych Lokalnych zakłada włączenie informacji o miejscowościach – wstępnie zawierać będzie wyniki badania bazy noclegowej turystyki dotyczące liczby pokoi, liczby miejsc oraz liczby turystów, w tym turystów zagranicznych.

18 Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Dziękujemy za uwagę! Grażyna Marciniak Wacława Kraśniewska www.stat.gov.pl


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google