Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma jednostek pomocniczych miasta Poznania – prezentacja najważniejszych elementów roboczej wersji projektu Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania ds.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma jednostek pomocniczych miasta Poznania – prezentacja najważniejszych elementów roboczej wersji projektu Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania ds."— Zapis prezentacji:

1 Reforma jednostek pomocniczych miasta Poznania – prezentacja najważniejszych elementów roboczej wersji projektu Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania ds. reformy jednostek pomocniczych miasta Poznań, 23-26 XI 2009 r.

2 Wstęp Prace nad projektem reformy jednostek pomocniczych miasta (JP) Doraźna Komisja RMP (Komisja) rozpoczęła w drugiej połowie marca 2009 r. od przyjęcia planu pracy - jego pierwszym i kluczowym elementem była analiza obecnej sytuacji prawnej, finansowej i społecznej oraz efektywności realizacji zadań JP w Poznaniu. Prace nad projektem reformy jednostek pomocniczych miasta (JP) Doraźna Komisja RMP (Komisja) rozpoczęła w drugiej połowie marca 2009 r. od przyjęcia planu pracy - jego pierwszym i kluczowym elementem była analiza obecnej sytuacji prawnej, finansowej i społecznej oraz efektywności realizacji zadań JP w Poznaniu. Komisja zapoznawała się z danymi UM, wynikami wcześniejszych prac Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. reformy JP, badaniami naukowymi i innymi opracowaniami zleconymi przez Miasto oraz analizowała modele JP przyjęte w innych miastach Polski (Łódź, Kraków, Wrocław, Gdańsk). Komisja zapoznawała się z danymi UM, wynikami wcześniejszych prac Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. reformy JP, badaniami naukowymi i innymi opracowaniami zleconymi przez Miasto oraz analizowała modele JP przyjęte w innych miastach Polski (Łódź, Kraków, Wrocław, Gdańsk). Komisja spotykała się z Prezydentem Miasta, radnymi z Komisji Samorządowej oraz przede wszystkim z przedstawicielami rad osiedli (maj 2009). Działacze JP wypełniali wówczas ankiety, zawierające pytania dotyczące wszystkich aspektów działalność JP, w których również mogli sugerować swoje propozycje nowych rozwiązań (duża ich część została wzięta pod uwagę w dalszych pracach Komisji). Komisja spotykała się z Prezydentem Miasta, radnymi z Komisji Samorządowej oraz przede wszystkim z przedstawicielami rad osiedli (maj 2009). Działacze JP wypełniali wówczas ankiety, zawierające pytania dotyczące wszystkich aspektów działalność JP, w których również mogli sugerować swoje propozycje nowych rozwiązań (duża ich część została wzięta pod uwagę w dalszych pracach Komisji).

3 Wstęp Podjęte w pierwszym etapie prac działania oraz zebrane wówczas dane i informacje pozwoliły Komisji dokonać identyfikacji problemów w obecnym systemie funkcjonowania JP w Poznaniu. Podjęte w pierwszym etapie prac działania oraz zebrane wówczas dane i informacje pozwoliły Komisji dokonać identyfikacji problemów w obecnym systemie funkcjonowania JP w Poznaniu. Stanowiło to podstawę określenia misji działalności JP w naszym mieście oraz przyjęcia celów reformy JP, niezbędnych dla umożliwienia realizacji misji JP. Stanowiło to podstawę określenia misji działalności JP w naszym mieście oraz przyjęcia celów reformy JP, niezbędnych dla umożliwienia realizacji misji JP. Komisji – szczególnie zależało na stworzeniu wspólnej płaszczyzny spojrzenia na przyszłość JP w Poznaniu – zawierającej zarówno oczekiwania działaczy JP (mieszkańców), jak i władz miasta (Prezydenta i RMP - ponadpartyjną) i urzędników UM. Komisji – szczególnie zależało na stworzeniu wspólnej płaszczyzny spojrzenia na przyszłość JP w Poznaniu – zawierającej zarówno oczekiwania działaczy JP (mieszkańców), jak i władz miasta (Prezydenta i RMP - ponadpartyjną) i urzędników UM.

4 Identyfikacja problemów w obecnym systemie funkcjonowania JP Poznania – na podstawie ustaleń Komisji (wybrane problemy)  brak wpływu (kompetencji decyzyjnych) JP na planowanie inwestycji miejskich na obszarze danego osiedla – na co szczególną uwagę zwracali działacze osiedlowi  JP nie są przy obecnym ich umocowaniu prawnym oraz rozdrobnieniu silnym partnerem dla władz Poznania w zarządzaniu całym organizmem miejskim - w tym m.in. przy prowadzeniu efektywnej polityki inwestycyjnej – na co szczególną uwagę zwracał Prezydent Miasta oraz radni miejscy  nie respektowanie obecnie obowiązujących kompetencji opiniodawczych JP – co sygnowali bardzo często działacze osiedlowi oraz radni miejscy  istniejący brak równowagi pomiędzy zakresem statutowych zadań JP a posiadanymi przezeń kompetencjami (w tym możliwościami finansowymi) – co podkreślali często Prezydent Miasta, radni oraz sami działacze osiedlowi

5 Identyfikacja problemów w obecnym systemie funkcjonowania JP Poznania – na podstawie ustaleń Komisji (wybrane problemy)  brak udziału przedstawicieli JP w pracach komisji: przetargowych, odbioru robót, na wykonanie zadań finansowanych z budżetu osiedla oraz konkursowych wyłaniających dyrektorów placówek oświatowych na terenie działania JP – co podkreślali głównie radni miejscy, jak i działacze osiedlowi  mały wpływ JP na politykę przestrzenną Miasta w obrębie terenu działania danego osiedla – co mocno sygnalizowali działacze osiedlowi oraz radni miejscy  system finansowania JP (oparty o „pogłówne”) nie daje realnych możliwości rozwiązywania problemów (zwłaszcza infrastrukturalnych) osiedli, głównie tych peryferyjnych – podkreślały to wszystkie strony  nadmiernie szeroki zakres zobowiązań dokumentacyjnych (biurokratycznych) nałożonych na JP – zbyt uciążliwy jak na społeczny charakter działaczy osiedlowych – bardzo częsty głos ze strony działaczy osiedli

6 Inne wybrane problemy w obecnym systemie funkcjonowania JP Poznania zebrane w pracach Komisji  zbyt duża liczba JP w Poznaniu (rozdrobnienie) oraz ich znaczące różnice ludnościowe powoduje, iż nie ma możliwości nadania tych samych kompetencji i zadań wszystkim istniejącym osiedlom w sposób jednakowy i sprawiedliwy oraz zapewnienia racjonalności ich finansowania w budżecie miasta  brak pokrycia całego obszaru miasta przez JP (tzw. białe plamy)  niska frekwencja w wyborach do rad osiedli, brak kandydatów na radnych oraz wspólnego terminu wyborów do JP w Poznaniu  brak jednolitych statutów osiedli (w tym przepisu o powołaniu jednostki pomocniczej niższego rzędu)

7 Misja jednostek pomocniczych w Poznaniu Misją istnienia oraz dalszego wspierania jednostek pomocniczych (osiedli) w Poznaniu jest zapewnienie poprzez JP większego wpływu mieszkańców Poznania na decyzje władz miasta odnoszące się do ich najbliższego otoczenia oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego - a dzięki odpowiednio ułożonemu partnerskiemu współdziałaniu - co raz skuteczniejsze zarządzanie całością miasta - z punktu widzenia jego władz i potrzeb obywateli. Misją istnienia oraz dalszego wspierania jednostek pomocniczych (osiedli) w Poznaniu jest zapewnienie poprzez JP większego wpływu mieszkańców Poznania na decyzje władz miasta odnoszące się do ich najbliższego otoczenia oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego - a dzięki odpowiednio ułożonemu partnerskiemu współdziałaniu - co raz skuteczniejsze zarządzanie całością miasta - z punktu widzenia jego władz i potrzeb obywateli. Podstawą misji JP w Poznaniu jest realizacja kluczowej zasady – zasady pomocniczości (subsydiarności) JP wobec organów miasta, zgodnie z którą - decyzje dotyczące obywateli powinny być podejmowane na szczeblu jak najniższym i jak najbliższym obywatelom, a decyzje na szczeblu wyższym winny być podejmowane tam, gdzie ich efektywność będzie największa. Podstawą misji JP w Poznaniu jest realizacja kluczowej zasady – zasady pomocniczości (subsydiarności) JP wobec organów miasta, zgodnie z którą - decyzje dotyczące obywateli powinny być podejmowane na szczeblu jak najniższym i jak najbliższym obywatelom, a decyzje na szczeblu wyższym winny być podejmowane tam, gdzie ich efektywność będzie największa. Aby wzmocnić realizację misji JP w Poznaniu zachodzi potrzeba przeprowadzenia reformy funkcjonalnej JP.

8 Cele reformy JP 1.Nadanie JP kompetencji decyzyjnych w rozwiązywaniu spraw istotnych dla społeczności lokalnych 2.Podkreślenie w statutach osiedli zadań i kompetencji, wskazujących na obywatelski charakter JP oraz ich współodpowiedzialność za podejmowane decyzje 3.Zagwarantowanie JP większego respektowania przyznanych im funkcji opiniodawczych i postulatów 4.Zmiana sposobu finansowania działalności JP i doprowadzenie tym samym do równowagi między zakresem statutowych zadań JP a posiadanymi możliwościami finansowymi 5.Zaproponowanie konsolidacji JP w jednostki „optymalnej” wielkości (posiadające istotne kompetencje decyzyjne w sprawach lokalnych, jednak nie zajmujące się bezpośrednią realizacją zadań i obsługą administracyjną obywateli)

9 Cele reformy JP 6.Ograniczenie uciążliwych dla działaczy osiedlowych obowiązków kancelaryjnych i dokumentacyjnych 7.Wprowadzenie jednego terminu wyborów do wszystkich JP w Poznaniu, począwszy od wiosny 2011 8.Wprowadzenie nowych zasad przekazywania mienia komunalnego JP i efektywniejszego sposobu zarządzania nim – korzystnego dla JP oraz budżetu Miasta 9.Zmiany procedury uchwalania budżetu Miasta umożliwiające większy udział osiedli we wprowadzaniu przedsięwzięć należących do zakresu ich działania

10 Zakres zadań JP Katalog zadań JP nie ulegnie zasadniczym zmianom – należeć będzie do nich wspieranie działań Miasta w najważniejszych zadaniach gminnych, w szczególności dbałość o:  ład przestrzenny  porządek i bezpieczeństwo  utrzymanie lokalnych dróg, chodników i parkingów  lokalną infrastrukturę techniczną  mienie Miasta znajdujące się na terenie Osiedla  stan środowiska naturalnego  zakres usług świadczonych na terenie Osiedla  rozwój kultury, sportu i rekreacji

11 Wzrost kompetencji JP Zwiększeniu ulegną kompetencje osiedli, co spowoduje skuteczniejszą realizację stawianych przed nimi zadań. Do kompetencji osiedli należeć będą – obok dotychczasowych m.in.:  wnioskowanie o sporządzenie nowych lub zmiany istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na obszarze działania osiedla  zgłaszanie opinii postulatów i zastrzeżeń do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (Studium) oraz mpzp dotyczących terenu Osiedla przed i w toku ich sporządzania

12 Wzrost kompetencji JP  opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o charakterze użyteczności publicznej dotyczących osiedla, a także nie mających takiego charakteru - ale których uciążliwość może oddziaływać na obszar JP  opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków oraz rozkładów jazdy na terenie osiedla  opiniowanie projektów uchwał RMP w sprawie nazw ulic i placów na terenie osiedla (istniejących lub powstających)  opiniowanie i wskazywanie przeznaczenia wolnych lokali użytkowych znajdujących się na terenie osiedla, a będących własnością Miasta

13 Wzrost kompetencji JP  opiniowanie zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji położonych na obszarze działania osiedla  opiniowanie decyzji o zbyciu nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych znajdujących się na terenie osiedla, a będących własnością Miasta  opiniowanie na wniosek jednostek miejskich sposobu i trybu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na obszarze osiedla  prawo inicjatywy uchwałodawczej – zgłaszanie projektów uchwał RMP w sprawach dot. obszaru osiedla – na równi z Prezydentem i radnymi

14 Gwarancja zasięgania opinii JP Zasięganie opinii JP w określonych w statutach osiedli sprawach będzie miało charakter obligatoryjny. - gdy dana jednostka UM nie wystąpi o opinię, osiedlu przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi na Prezydenta bądź kierownika jednostki organizacyjnej w trybie przewidzianym w KPA; - gdy dana jednostka UM nie wystąpi o opinię, osiedlu przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi na Prezydenta bądź kierownika jednostki organizacyjnej w trybie przewidzianym w KPA; Gdy właściwa jednostka UM nie uwzględni zgłoszonych opinii w istotnych dla osiedla sprawach - za wyjątkiem toczących się przed Prezydentem Miasta postępowań administracyjnych – osiedle zyska możliwość odwołania w uzasadnionych przypadkach do RMP (poprzez komisję RMP). W razie uznania odwołania, RMP w drodze uchwały skieruje sprawę – za pośrednictwem Prezydenta Miasta - do ponownego rozpatrzenia przez właściwą jednostkę UM.

15 Dodatkowe kompetencje JP Prawo delegowania przedstawiciela JP do komisji:  konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze osiedla (żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) - na prawach członka  odbioru robót należących do zadań zleconych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych ze środków będących w dyspozycji osiedla – na prawach członka  przetargowych na wykonanie zadań zleconych przez Miasto ze środków będących w dyspozycji osiedla, w tym tworzenia specyfikacji przetargowych – na prawach obserwatora

16 Kompetencje decyzyjne JP Osiedla posiadać będą kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań w następujących proponowanych dziedzinach:  prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków  prace remontowe dróg wewnętrznych i gminnych oraz chodników  tworzenie i konserwacja zieleńców z małą architekturą  budowa boisk, modernizacja, remonty szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  Wysokość środków rozdzielana będzie na poszczególne osiedla według odpowiednich algorytmów ustalonych w szczegółowych procedurach - przyjętych przez Prezydenta.  JP uwzględniając potrzeby swojego osiedla – przy współpracy z odpowiednimi jednostkami UM - będą w formie uchwały rady ustalać przeznaczenie środków na kolejny rok.  Realizacją wybranych zadań (po ich weryfikacji) zajmować się będą odpowiednie jednostki miejskie.

17 Nowe finanse JP Finanse osiedli będą się składać z 2 części: - tzw. środków wolnych - na wspieranie dowolnie wybranych przez osiedla lokalnych inicjatyw i inwestycji oraz - tzw. środków celowych - przyznawanych według odpowiednich algorytmów i kierowanych na ściśle określone zadania/dziedziny

18 Nowe finanse JP „Środki wolne” - oparte na filarach: dotychczasowych, tj.  pogłównym od osób zameldowanych w JP – kwota x od mieszkańca  dochodach z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu na zasadach określonych w Statucie Miasta  dobrowolnych wpłatach i darowiznach  środkach planowanych na realizację zadań, które z uzasadnionych powodów nie mogły zostać zrealizowane w roku poprzednim – na podstawie uchwały nowych, tj.:  czynniku powierzchniowym JP - kwota x od km2  5 % udziału w podatku od nieruchomości pochodzącego z terenu danej JP skorygowanego przez zastosowanie spłaszczającego algorytmu (w skali miasta to ok. 12 mln zł rocznie do rozdziału dla JP) (w skali miasta to ok. 12 mln zł rocznie do rozdziału dla JP) - uzyskane z tego źródła środki JP mogłyby przeznaczać - uzyskane z tego źródła środki JP mogłyby przeznaczać tylko na zadania inwestycyjne w lokalną infrastrukturę tylko na zadania inwestycyjne w lokalną infrastrukturę

19 Nowe finanse JP,,Środki celowe”  będą rozdzielane według algorytmów opartych na zobiektywizowanych potrzebach mieszkańców Osiedla i pochodzić z kwot zapisywanych do tej pory na poszczególne zadania budżetowe i przypisywanych do realizacji określonym jednostkom organizacyjnym miasta  rady osiedli będą mogły wybrać ustalone przez siebie zadanie, w ramach określonej dziedziny - bez możliwości „przerzucania” środków na inny cel  algorytmy zostaną ustalone w drodze zarządzenia Prezydenta (dla konkretnego zadania) – zawierającego opis procesu wyboru przez JP zadań i przekazania ich do realizacji odpowiednim jednostkom miejskim, a także zasad ich kontroli

20 Nowe finanse JP – możliwe kwoty do podziału w ramach,,środków celowych” z budżetu miasta (na przykładzie kwot lat 2007-09) Remonty gimnazjów: Remonty gimnazjów: 2007 2.633 tys. 2008 2.458 tys. 2009 2.176 tys. Remonty szkół podstawowych: Remonty szkół podstawowych: 2007 3.445 tys. 2008 5.413 tys. 2009 4.451 tys. Remonty przedszkoli: Remonty przedszkoli: 2007 3.313 tys. 2008 4.731 tys. 2009 4.569 tys. Remonty dróg gminnych Remonty dróg gminnych i wewnętrznych: 2007 9.158 tys. 2008 13.480 tys. 2009 14.989 tys. Tworzenie i konserwacja zieleńców Tworzenie i konserwacja zieleńców z małą architekturą: 2007 2.069 tys. 2008 2.469 tys. 2009 2.586 tys. Budowa boisk oraz modernizacje, prace remontowe szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (przedszkola, SP, gimnazja): Budowa boisk oraz modernizacje, prace remontowe szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (przedszkola, SP, gimnazja): 2007 2.829 tys. 2008 2.732 tys. 2009 925 tys.

21 Finanse JP – system grantów Przeprowadzenie zmian w dotychczasowej formule uzyskiwania grantów leży w kompetencji Komisji Grantowej powołanej przy Prezydencie Miasta. Komisja postuluje pozostawienie systemu grantów dla JP. Komisja postuluje pozostawienie systemu grantów dla JP. Komisja postuluje – na bazie opinii osiedli – wprowadzenie do Komisja postuluje – na bazie opinii osiedli – wprowadzenie do obecnego regulaminu konkursowego zapisów: obecnego regulaminu konkursowego zapisów:  zwiększających premiowanie wspólnego wniosku 2 lub więcej osiedli, które razem starają się o grant  premiujących dodatkowo wnioski składane wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie osiedla

22 Finanse JP – administracja W ramach budżetu miasta od kwietnia 2011 r. winno nastąpić zwiększenie środków kierowanych na diety dla radnych JP (na zwrot ponoszonych wydatków) odpowiednio do wzrostu obowiązków - środki te pozostałyby w dyspozycji JP. W ramach budżetu miasta od kwietnia 2011 r. winno nastąpić zwiększenie środków kierowanych na diety dla radnych JP (na zwrot ponoszonych wydatków) odpowiednio do wzrostu obowiązków - środki te pozostałyby w dyspozycji JP. Powierzając WWJP obowiązek pełnej obsługi administracyjnej JP koniecznym staje się przekazanie środków na wydatki administracyjne - kierowanych do tej pory do JP – bezpośrednio do WWJP. Powierzając WWJP obowiązek pełnej obsługi administracyjnej JP koniecznym staje się przekazanie środków na wydatki administracyjne - kierowanych do tej pory do JP – bezpośrednio do WWJP. Zapewni to prawidłową obsługę JP, w tym: wyposażenie siedzib w artykuły biurowe, obsługę posiedzeń organów oraz refundację kosztów utrzymania siedziby w budynkach miejskich, poprzez stosowne umowy z placówkami miejskim. Zapewni to prawidłową obsługę JP, w tym: wyposażenie siedzib w artykuły biurowe, obsługę posiedzeń organów oraz refundację kosztów utrzymania siedziby w budynkach miejskich, poprzez stosowne umowy z placówkami miejskim. Postuluje się, aby docelowo siedziby JP mieściły się wyłącznie w budynkach miejskich placówek - szkołach, UM itp., co zaoszczędzi środki miejskie – aktualnie ok. 180 tys. zł. Postuluje się, aby docelowo siedziby JP mieściły się wyłącznie w budynkach miejskich placówek - szkołach, UM itp., co zaoszczędzi środki miejskie – aktualnie ok. 180 tys. zł.

23 Nowa obsługa administracyjna JP - likwidacja obciążeń kancelaryjnych W sytuacji zwiększenia roli JP, polegającej m.in. na nadaniu im większych kompetencji trzeba będzie wprowadzić rozwiązania, które odciążą działaczy społecznych od żmudnych obowiązków kancelaryjnych oraz poprawią jakość dokumentacji tworzonej przez osiedla. W sytuacji zwiększenia roli JP, polegającej m.in. na nadaniu im większych kompetencji trzeba będzie wprowadzić rozwiązania, które odciążą działaczy społecznych od żmudnych obowiązków kancelaryjnych oraz poprawią jakość dokumentacji tworzonej przez osiedla. W tym celu kluczowym działaniem będzie oddelegowanie do stałej obsługi administracyjnej rady i zarządu JP po jednym pracowniku WWJP. Zakłada się, że konieczne będzie uzupełnienie składu kadrowego WWJP o 12 - 15 os. W tym celu kluczowym działaniem będzie oddelegowanie do stałej obsługi administracyjnej rady i zarządu JP po jednym pracowniku WWJP. Zakłada się, że konieczne będzie uzupełnienie składu kadrowego WWJP o 12 - 15 os. Taki pracownik miałby podlegać w wymiarze służbowym Prezydentowi Miasta (dyrektorowi WWJP UM), a w zakresie merytorycznej obsługi JP przewodniczącemu zarządu JP (podobne rozwiązanie jest zapisane w Statucie Dzielnic Krakowa). Taki pracownik miałby podlegać w wymiarze służbowym Prezydentowi Miasta (dyrektorowi WWJP UM), a w zakresie merytorycznej obsługi JP przewodniczącemu zarządu JP (podobne rozwiązanie jest zapisane w Statucie Dzielnic Krakowa).

24 Nowa obsługa administracyjna JP - likwidacja obciążeń kancelaryjnych Zadaniem skierowanego do obsługi JP pracownika UM byłoby m.in.:  ewidencja dokumentacji JP, prowadzenie dziennika korespondencji  protokołowanie sesji rady i spotkań zarządu JP  opracowywanie planów finansowych i zamówień rzeczowych w oparciu o decyzje rady i zarządu JP  pilnowanie terminów („kalendarza”) wydawania przez JP niezbędnych opinii, czy też podejmowania określonych decyzji i działań przez JP  pełnienie dyżurów w siedzibie JP Powyższe zmiany w obsłudze administracyjnej JP będą możliwe dopiero po przeprowadzeniu konsolidacji osiedli w większe JP.

25 Realizacja zadań JP przez jednostki organizacyjne Miasta Realizacją zadań JP w określonych dziedzinach, zajmować się będą nadal te same jednostki organizacyjne Miasta i UM. Realizacją zadań JP w określonych dziedzinach, zajmować się będą nadal te same jednostki organizacyjne Miasta i UM. Nie będą powoływane przy JP dodatkowe „urzędy” lub obecne jednostki miejskie dzielone na mniejsze komórki. Nie będą powoływane przy JP dodatkowe „urzędy” lub obecne jednostki miejskie dzielone na mniejsze komórki. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów, zapewni stabilne działanie jednostek miejskich/UMP w realizacji zadań ogólnomiejskich, zapobiegnie dezorganizacji w wykonywaniu zadań Miasta np. oświatowych czy drogowych. Np. przygotowywaniem remontów dróg wewnętrznych czy gminnych zajmować się będą nadal te same osoby, które dziś pracują w ZDM – będą jednak te remonty prowadzić ze wskazania i w uzgodnieniu z Osiedlem

26 Konsolidacja JP w jednostki „optymalnej” wielkości - przy zasięgnięciu opinii osiedli Nowe kompetencje JP wymagają powołania osiedli o odpowiedniej liczbie ludności oraz powierzchni, w tym dysponujących podstawową infrastrukturą miejską (m.in. szkoły). Obecny stan, dysproporcje i liczba JP nie pozwalają sporej grupie osiedli skutecznie i w jednakowy sposób skorzystać z przyszłych kompetencji dla realizacji stawianych zadań. Nowe kompetencje JP wymagają powołania osiedli o odpowiedniej liczbie ludności oraz powierzchni, w tym dysponujących podstawową infrastrukturą miejską (m.in. szkoły). Obecny stan, dysproporcje i liczba JP nie pozwalają sporej grupie osiedli skutecznie i w jednakowy sposób skorzystać z przyszłych kompetencji dla realizacji stawianych zadań. Postuluje się proces łączenia osiedli w większe osiedla (a nie np. ich odgórną likwidację i powołanie nowych osiedli/dzielnic), pozwalające nadal zachować ich obywatelski charakter i wytworzony oddolnie (szczególnie w małych osiedlach) cenny kapitał społeczny. Postuluje się proces łączenia osiedli w większe osiedla (a nie np. ich odgórną likwidację i powołanie nowych osiedli/dzielnic), pozwalające nadal zachować ich obywatelski charakter i wytworzony oddolnie (szczególnie w małych osiedlach) cenny kapitał społeczny. Procedura łączenia osiedli prowadzona będzie z inicjatywy RMP w ustalonych ramach czasowych i zasadach (przyjęcie minimalnych progów ludnościowych dla JP), przy zasięgnięciu opinii zainteresowanych osiedli – wskazujących z którym z,,sąsiednich” osiedli chciałyby się połączyć, co pozwoli zwiększyć demokratyczny charakter tych decyzji i zminimalizować potencjalne napięcia. Procedura łączenia osiedli prowadzona będzie z inicjatywy RMP w ustalonych ramach czasowych i zasadach (przyjęcie minimalnych progów ludnościowych dla JP), przy zasięgnięciu opinii zainteresowanych osiedli – wskazujących z którym z,,sąsiednich” osiedli chciałyby się połączyć, co pozwoli zwiększyć demokratyczny charakter tych decyzji i zminimalizować potencjalne napięcia.

27 Strefy funkcjonalne JP a minimalne progi wielkościowe – uwzględnienie struktury funkcjonalnej Miasta Dla potrzeb zmian terytorialnych osiedli proponuje się wyróżnienie 3 grup – stref funkcjonalnych JP (z uwagi na lokalizację, gęstość zaludnienia i rodzaj zabudowy) i wprowadzenie dla nich zróżnicowanych minimalnych kryteriów wielkościowych:  osiedla z zabudową wielorodzinną (śródmiejskie oraz położone na terenie spółdzielni mieszkaniowych) – minimalny próg wielkości 15 tys. (mieszkańców)  osiedla z zabudową mieszaną (zabudowa z przewagą jedno –lub wielorodzinnej) – minimalny próg wielkości 5 tys. (mieszkańców)  osiedla peryferyjne (jedna z granic stanowi granicę administracyjną Poznania) – minimalny próg wielkości 1 tys. (mieszkańców)

28 Planowany kalendarz konsolidacji JP  marzec 2010 r. – uchwała RMP ws. trybu zmian terytorialnych  marzec-kwiecień 2010 r. – konsultacje i wskazywanie przez osiedla nie spełniające minimalnego progu ludnościowego, z którą z sąsiednich jednostek chcą się połączyć  maj 2010 r. – projekty uchwał RMP o połączeniu się osiedli i ponowne konsultacje z zainteresowanymi osiedlami  czerwiec/lipiec 2010 – uchwała RMP o połączeniu się osiedli – wejście w życie - 1 stycznia 2011 r.

29 Zachowanie kapitału społecznego mniejszych osiedli po ich połączeniu Dla osiedli, które będą łączyły się z większym osiedlem (a także małym osiedlom, które połączą się w jedno większe) umożliwi się zachowanie wytworzonego do tej pory cennego kapitału społecznego. Dla osiedli, które będą łączyły się z większym osiedlem (a także małym osiedlom, które połączą się w jedno większe) umożliwi się zachowanie wytworzonego do tej pory cennego kapitału społecznego. W tym celu w nowych statutach osiedli zostanie wprowadzona możliwość powołania w ramach osiedla jednostki pomocniczej niższego rzędu (co przewiduje ustawa o samorządzie gminnym). W tym celu w nowych statutach osiedli zostanie wprowadzona możliwość powołania w ramach osiedla jednostki pomocniczej niższego rzędu (co przewiduje ustawa o samorządzie gminnym). Formuła ta zapewni społecznościom dotychczasowych małych osiedli możliwość dalszego prowadzenie pewnych lokalnych inicjatyw i zabezpieczy przed ewentualną marginalizacją (działalność jednostki niższego rzędu regulowana będzie odrębnym regulaminem przyjętym przez RMP na wniosek osiedla, a jej finansowanie odbywać się będzie z,,budżetu” osiedla). Formuła ta zapewni społecznościom dotychczasowych małych osiedli możliwość dalszego prowadzenie pewnych lokalnych inicjatyw i zabezpieczy przed ewentualną marginalizacją (działalność jednostki niższego rzędu regulowana będzie odrębnym regulaminem przyjętym przez RMP na wniosek osiedla, a jej finansowanie odbywać się będzie z,,budżetu” osiedla). Konieczne będzie również zapewnienie społecznościom łączących się osiedli wyboru swoich przedstawicieli do nowej rady osiedla, poprzez odrębne okręgi wyborcze (przy zachowaniu zasad proporcjonalności wyborów) oraz możliwość zapewnienia reprezentantów łączących się osiedl w nowym zarządzie większego osiedla (I kadencja). Konieczne będzie również zapewnienie społecznościom łączących się osiedli wyboru swoich przedstawicieli do nowej rady osiedla, poprzez odrębne okręgi wyborcze (przy zachowaniu zasad proporcjonalności wyborów) oraz możliwość zapewnienia reprezentantów łączących się osiedl w nowym zarządzie większego osiedla (I kadencja).

30 Konsolidacja JP - korzyści  zyski finansowe – dodatkowe środki od liczby mieszkańców, powierzchni oraz udział we wpływach w podatku od nieruchomości), większa „siła przebicia” w skali miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów  silniejsze partnerstwo z Miastem w prowadzeniu polityki miejskiej (z 68/69 obecnych JP powstanie najprawdopodobniej 37/38)  racjonalność w wydawaniu miejskich środków (m.in.oszczędność wydatków administracyjnych - ok. połowa z obecnych 730 tys. zł) i skuteczniejsza realizacja zadań na poziomie lokalnym  wzrost znaczenia JP w polityce miejskiej oraz w rozwoju obywatelskiego życia mieszkańców

31 Likwidacja,,białych plam” na mapie Poznania kwiecień – maj 2010 r. - Rada Miasta kierując się aspektami historycznymi, fizyczno-topograficznymi i funkcjonalnymi przedstawi do konsultacji propozycje zmian granic istniejących osiedli o sąsiednie obszary nie będące terenem działania JP względnie projekty uchwał o powołaniu nowych osiedli kwiecień – maj 2010 r. - Rada Miasta kierując się aspektami historycznymi, fizyczno-topograficznymi i funkcjonalnymi przedstawi do konsultacji propozycje zmian granic istniejących osiedli o sąsiednie obszary nie będące terenem działania JP względnie projekty uchwał o powołaniu nowych osiedli czerwiec/lipiec 2010 r. - uchwały RMP – wejście w życie czerwiec/lipiec 2010 r. - uchwały RMP – wejście w życie 1 stycznia 2011 r.

32 Przekazywanie mienia komunalnego JP Jednym z celów reformy jest zaproponowanie zmiany w zasadach przekazywania mienia komunalnego JP do korzystania - celem efektywniejszego zarządzania nim, korzystniejszego zarówno dla JP, jak i budżetu miasta (możliwość uzyskania oszczędności oraz dodatkowych dochodów dla miasta). styczeń 2012 r. - powołanie w WWJP UM,,Zarządu mienia JP”, zajmującego się powierzonym JP mieniem komunalnym, bez konieczności ciągłego zlecania wielu czynności na zewnątrz styczeń 2012 r. - powołanie w WWJP UM,,Zarządu mienia JP”, zajmującego się powierzonym JP mieniem komunalnym, bez konieczności ciągłego zlecania wielu czynności na zewnątrz,,Zarząd mieniem JP” – inspektor nadzoru budowlanego oraz licencjonowany zarządca nieruchomości. Zajmie się przeglądami technicznymi obiektów, wyszukiwaniem administratorów, realizacją inwestycji, odciążeniem działaczy osiedli od formalności itp.,,Zarząd mieniem JP” – inspektor nadzoru budowlanego oraz licencjonowany zarządca nieruchomości. Zajmie się przeglądami technicznymi obiektów, wyszukiwaniem administratorów, realizacją inwestycji, odciążeniem działaczy osiedli od formalności itp.

33 Harmonogram wdrażania reformy JP  luty 2010 r. - zakończenie prac nad reformą  grudzień 2009/marzec 2010 r. - zmiany w Statucie Miasta Poznania  marzec/maj 2010 r. - opiniowanie przez JP i konsultacje zmian terytorialnych dot. konsolidacji osiedli w większe  czerwiec/lipiec 2010 r. - uchwała RMP o połączeniu osiedli w większe jednostki od 1 stycznia 2011 r. w oparciu o przedstawione przez JP opinie  czerwiec/lipiec 2010 r. - nadanie JP od 1 stycznia 2011 r. przez RMP nowych statutów osiedlowych wraz z ordynacją wyborczą

34 Harmonogram wdrażania reformy JP  w 2010 r. - osiedla przygotują plany finansowe na 2011 r. w oparciu o dotychczasowe zasady naliczania środków  po 1 stycznia 2011 r. - nowe JP połączą plany finansowe dotychczasowych osiedli w jeden  1 stycznia 2011 r. - wejście w życie nowego układu terytorialnego osiedli  20 marca 2011 r. - wybory do nowych rad osiedli  marzec 2011 r. - rozpoczęcie w WWJP nowej obsługi administracyjnej organów JP (1 osiedle – 1 pracownik UMP)

35 Harmonogram wdrażania reformy JP  do marca 2011 r. - przyjęcie przez RMP nowych zasad naliczania środków finansowych (,,wolnych”) od roku budżetowego 2012; przyjęcie przez Prezydenta Miasta zarządzeń ustalających tryb oraz szczegółowe zasady korzystania przez Osiedla z kompetencji decyzyjnych w określonych w statutach osiedlowych kategoriach zadań (w tym planowanie, realizacja i kontrola oraz kryteria (algorytmy) podziału środków,,celowych” przeznaczonych na JP)  od kwietnia 2011 r. - możliwość korzystania przez osiedla z kompetencji decyzyjnych (realizacji ustaleń JP od 2012 r.)  od roku budżetowego 2012 r. - nowe finansowanie JP  1 stycznia 2012 r. – powołanie,,zarządu mienia JP”

36 Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania ds. reformy jednostek pomocniczych miasta Andrzej Bielerzewski - wiceprzewodniczący Andrzej Bielerzewski - wiceprzewodniczący Michał Grześ Michał Grześ Tomasz Lewandowski – wiceprzewodniczący Tomasz Lewandowski – wiceprzewodniczący Wojciech Majchrzycki Wojciech Majchrzycki Michał Tomczak Michał Tomczak Mariusz Wiśniewski – przewodniczący Mariusz Wiśniewski – przewodniczący Wojciech Wośkowiak Wojciech Wośkowiak Kontakt: reforma_jpm@um.poznan.pl reforma_jpm@um.poznan.pl

37 Zakończenie Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Reforma jednostek pomocniczych miasta Poznania – prezentacja najważniejszych elementów roboczej wersji projektu Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania ds."

Podobne prezentacje


Reklamy Google