Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet: 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Poddziałanie: 7.3.1 Regionalna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet: 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Poddziałanie: 7.3.1 Regionalna."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet: 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Poddziałanie: 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Tytuł projektu: Rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Etap V

2 Lokalizacja inwestycji: w obrębie SP Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie Koszt całkowity projektu brutto: 30 910 000 zł Koszty kwalifikowalne: 30 910 000 zł, w tym: - Dotacja z EFRR w ramach RPO WZ – 17 000 000 zł - Dotacja budżetowa ze środków Ministerstwa Zdrowia – 9 000 000 zł - Środki własne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – 4 910 000 zł Powierzchnia zabudowy CDILND PUM – 3 000 m 2 W ramach V etapu inwestycja obejmuje: - Powierzchnia użytkowa – 7 660 m 2 (cały budynek CDILND – 16 000 m 2 ) - Kubatura - 34 470 m 3 (cały budynek CDILND - 60 000 m 3 ) Liczba kondygnacji w budynku CDILND – 5 Termin rozpoczęcia inwestycji: luty 2012 r. Termin zakończenia inwestycji: lipiec 2013 r. Podstawowe informacje o projekcie

3 Zachorowania na nowotwory w Polsce Corocznie w Polsce rejestruje się około 125 tysięcy zachorowań na raka. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Województwo zachodniopomorskie zajmuje jedno z najwyższych miejsc pod względem odnotowanych przypadków zapadania na nowotwory złośliwe. Zdaniem ekspertów zmiana bardzo złych wskaźników wymaga wielu złożonych działań, w tym przede wszystkim promowania „zdrowego” stylu życia wśród Polaków, ale także dużych nakładów finansowych na prewencję oraz na inwestycje w nowoczesną infrastrukturę niezbędną do leczenia pacjentów.

4 Przedmiot realizacji projektu Przedmiotem projektu jest realizacja piątego, ostatniego etapu budowy Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Powstały obiekt będzie pierwszym od podstaw wybudowanym obiektem w całej blisko 64- letniej historii szczecińskiej uczelni medycznej. Inwestycja ma charakter szpitalny, z elementami dydaktyki. Nowoutworzony obiekt docelowo będzie wykorzystywany na potrzeby klinik onkologicznych, które będą miały do dyspozycji wspólny zespół sal operacyjnych. Ponadto, w obiekcie przewidziano powierzchnie, które umożliwią wykorzystanie w leczeniu nowotworów nowoczesnej diagnostyki oraz terapię izotopową.

5 Zlokalizowanie w jednym obiekcie wszystkich klinik onkologii akademickiej oraz poradni onkologicznych w znaczący sposób zwiększy możliwości diagnostyczne i skuteczność procesu leczniczego, szczególnie w obszarze nowotworów dziedzicznych. Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – obiektu dydaktycznego obecnie budowanego (POIiŚ nr projektu 13.01.00-00- 024/09-04). Obydwie inwestycje w sposób szczególny uzupełniają się.

6 Cele realizacji projektu PUM Cel nadrzędny projektu: Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii udzielanych pacjentom w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego Medycznego w Szczecinie w ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM.

7 Cele bezpośrednie projektu: - podniesienie jakości usług medycznych związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów dziedzicznych, - podniesienie skuteczności profilaktyki i terapii nowotworowej w Polsce – a w efekcie zmniejszenie umieralności pacjentów i wzrost liczby osób aktywnych zawodowo, - dostosowanie infrastruktury medycznej do przepisów krajowych oraz nowoczesnych standardów światowych, - wdrażanie w CDILND PUM najnowocześniejszych technik z zakresu lecznictwa chorób nowotworowych, - podniesienie efektywności pracy lekarzy oraz procesu kształcenia lekarzy stażystów i studentów, - skrócenie czasu diagnozowania pacjenta, - skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, - obniżenia ryzyka zakażeń wewnątrz szpitalnych, - poprawa komfortu obsługi pacjenta, - skrócenia okresu powrotu pacjentów do zdrowia oraz na rynek pracy, - podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia lekarzy.

8 Po 5 etapach realizacji w budowanym przez PUM obiekcie CDILND PUM mieścić się będą: 1. Ginekologia Operacyjna - 26 łóżek; 2. Chirurgia Onkologiczna - 35 łóżek; 3. Klinika Urologii - 35 łóżek; 4. Oddział Transplantacji Szpiku - 7 łóżek; 5. Oddział Chemioterapii: - oddział dzienny - 16 stanowisk, - oddział stacjonarny - 11 łóżek; 6. Oddział Terapii Izotopowej - 10 łóżek; 7. 9 sal operacyjnych z pełnym zapleczem; 8. Poradnia Przykliniczna; 9. Zespół Poradni Genetycznych; 10. Izba Przyjęć; 11. wysokospecjalistyczna diagnostyka.

9 Etap V inwestycji obejmuje utworzenie w budynku CDILND PUM: - 3 Klinik Onkologicznych: 1) Kliniki Ginekologii Operacyjnej - 26 łóżek; 2) Kliniki Urologii - 35 łóżek; 3) Kliniki Chemioterapii: - oddział dzienny - 16 stanowisk, - oddział stacjonarny - 11 łóżek; - 2 Oddziałów: 1) Oddział Transplantacji Szpiku - 7 łóżek; 2) Oddział Terapii Izotopowej - 8 łóżek; - Zespołu Poradni Genetycznych - 6 poradni; - infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej.

10 W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane oraz zakupiony sprzęt medyczny. Planowany zakres robót budowlanych: 1) Infrastruktura zewnętrzna obejmie: - Sieć wodociągowa z rozbudową stacji hydroforów. - Tunel łączący obiekt z budynkiem głównym. - Uzupełniające zagospodarowanie terenu (parkingi). 2) Infrastruktura wewnętrzna obejmie: - Zakup i montaż urządzeń wentylacyjnych. - Prace budowlane wykończeniowe od stanu surowego zamkniętego do pełnego wykończenia. - Wyposażenie i montaż zbiorników stacji gazów medycznych wraz z przyłączami. - Wyposażenie i montaż stacji sprężarek. Rzut parteru CDiLND

11 Ze środków UE planuje się sfinansować: - wykonanie dokumentacji technicznej, - realizację robót budowlanych, - zakup wyposażenia, - zarządzanie i promocję projektu. Elewacje CDiLND PUM

12 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest w grupie najlepszych i najbardziej doświadczonych jednostek specjalizujących się w badaniach nad nowotworami złośliwymi w Polsce. Szpitale Kliniczne PUM świadczą usługi z zakresu onkologii pacjentom z całego regionu Pomorza Zachodniego i znacznej części obszaru Polski. Onkologia jako dziedzina nauki jest od wielu lat z powodzeniem rozwijana na tutejszej Uczelni. PUM może się m.in. pochwalić utworzeniem w roku 1992 pierwszej w Polsce Onkologicznej Poradni Genetycznej. W 2002 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie powołał Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, które uzyskało status Centrum Doskonałości – Centre of Excellence in Hereditary Cancers (Centrum Doskonałości – Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych – CD - OND). Zespół naukowców pracujących w Centrum pod przewodnictwem Profesora Jana Lubińskiego, pod względem osiąganych sukcesów na polu diagnostyki chorób nowotworowych znajduje się obecnie w światowej czołówce. Doświadczenia PUM i Szpitali Klinicznych PUM w onkologii

13 Jednostką odpowiedzialną za eksploatację powstałego obiektu będzie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, po zakończeniu realizacji inwestycji przekaże powstałą infrastrukturę podległemu PUM szpitalowi – Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 w Szczecinie - w drodze umowy nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony. PUM – SP Szpital Kliniczny nr 1 PUM

14 W efekcie realizacji projektu będzie możliwe: 1) przeniesienie do nowoutworzonego Centrum DiLND (z SP Szpitala Klinicznego Nr 2 do SP Szpitala Klinicznego Nr 1): - Kliniki Ginekologii Operacyjnej, - Kliniki Urologii, - Oddziału Terapii Izotopowej, - Zespołu Poradni Genetycznych. 2) utworzenie nowych jednostek w CDILND PUM: - Kliniki Chemioterapii, - Oddziału Transplantacji Szpiku. Powstały budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Efekty realizacji projektu PUM

15 Przedmiotowy projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno- gospodarczego województwa i kraju, a także jest zgodny z priorytetami strategicznymi narodowych i regionalnych programów ochrony zdrowia. Stworzenie nowoczesnej bazy klinicznej w tym właśnie miejscu ma ogromne znaczenie o zasięgu co najmniej regionalnym z uwagi na wysoki poziom oferowanych usług medycznych, a także perspektywiczny rozwój metod leczenia nowotworów. Realizacja przez projekt strategii UE, krajowych i regionalnych

16 DOKUMENTY KRAJOWE Strategia Rozwoju kraju 2007-2015 Realizacja projektu jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Kraju (SRK) – Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społeczne, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura ochrony zdrowia i socjalna. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) Realizacja projektu jest zgodna z celami polityki spójności w Polsce: Cel 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.

17 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 Realizacja inwestycji jest zgodna z Celem strategicznym zdrowotnym: Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych. Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013 Cele realizacji projektu są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia: 1)Cel nadrzędny: poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 2) Cel strategiczny nr 2: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia: - Cel operacyjny nr 2.1: Maksymalizacja korzyści zdrowotnych przez zwiększenie efektywności i jakości leczenia: a) Działanie nr 2: Zapewnienie dostępu do technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności. - Cel operacyjny nr 2.5: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia: a) Działanie nr 2: Modernizacja istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia.

18 DOKUMENTY REGIONALNE Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Projekt realizuje założenia strategii: - Cel Strategiczny nr 6: Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu - Cel kierunkowy 6.7. : Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego. Strategia Sektorowa w Zakresie Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego Realizacja inwestycji jest zgodna z założeniami Strategii: - Cel strategiczny: Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego. - Zadanie strategiczne nr 2: Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i opieki stacjonarnej.

19 DOKUMENTY UE Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Realizacja inwestycji objętej niniejszym wnioskiem jest zgodna z Wytyczną 1.3.5.: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników. Drugi wspólnotowy Program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji polityki w dziedzinie ochrony zdrowia ujętej w Drugim Wspólnotowym Programie Działań w Dziedzinie Zdrowia na lata 2008-2013.

20 Harmonogram realizacji inwestycji (nazwa zadania i termin realizacji) 1. Prace przygotowawcze – od 29.11.2011 r. do 28.12.2011 r. 2. Roboty budowlane – od 1.02.2012 r. do 30.06.2013 r. 3. Wyposażenie budynku CDiLND PUM – od 31.08.2012 r. do 30.06.2013 r. 4. Zarządzanie projektem – od 01.02.2012 r. do 31.07.2013 r. 5. Promocja projektu – od 01.02.2012 r. do 31.07.2013 r.

21 - Wnioskodawca jest właścicielem terenu, na którym ma być realizowana inwestycja (księga wieczysta nr KW SZ1S/00093454/7). - Wnioskodawca uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę nr 88/09 s dn. 22.01.2009 r. - Właściwy organ (Prezydent Miasta Szczecina) wydał decyzję z dnia 27.04.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. - Na terenie, na którym będzie realizowana inwestycja, istnieje infrastruktura techniczna pozwalająca na prawidłową realizację kolejnych etapów prac przewidzianych w projekcie. Informacje natury formalno-prawnej

22 Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej specjalistyczne i wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne najwyższej jakości z zakresu onkologii, co w efekcie pośrednio doprowadzi do zwiększenia liczby „zdrowych” lat pracy społeczeństwa w regionie i kraju. Dzięki realizacji inwestycji powstanie wysoko- specjalistyczne Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych, którego celem będzie diagnostyka oraz leczenie nowotworów jako jednej z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów w Polsce. CDiLND PUM będzie jedynym w regionie ośrodkiem przeszczepu szpiku, który radykalnie wypełni lukę w świadczonych tu wysokospecjalistycznych usługach, ułatwiając życie i dając nadzieję ciężko chorym pacjentom. Podsumowanie

23 Warto podkreślić, że realizacja projektu jest ostatnim etapem większego przedsięwzięcia, w ramach którego w jednym miejscu powstanie: 1)infrastruktura szkolnictwa wyższego wraz z nowoczesną aparaturą naukowo badawczą (Centrum Nowych Technologii Medycznych – projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” nr 13.01.00-00-024/09-04); 2)infrastruktura ochrony zdrowia – nowy obiekt, w którym zlokalizowane będą wszystkie kliniki związane z szeroko pojętym leczeniem nowotworów (Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych, którego ostatni etap jest przedmiotem niniejszego projektu); 3) infrastruktura naukowo – badawcza, powstała w ramach projektu „Budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości- Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” WKP_1/1.4.3/2/2005/58/177/36 – lokalizacja SPSK Nr 2 PUM.

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet: 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Poddziałanie: 7.3.1 Regionalna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google