Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE."— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE

2 O współczesnej szkole i jej wymiarach… Szkoła: - pełnoprawny zakład pracy - jednostka budżetowa samorządu terytorialnego - element rynku usług edukacyjnych - przestrzeń formacji dzieci i młodzieży - miejsce szeroko pojętej działalności kulturalnej środowiskowej i gospodarczej Powyższe wymiary szkoły współtworzą warunki realizowania podstawowego zadania dyrektora i funkcji szkoły czyli warunki organizowania i realizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego.

3 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE Wielość wymiarów – wielość zadań… Z połączenia powyższych wymiarów wynika specyfika zadań i obowiązków dyrektora szkoły. Ważne jest zatem, aby w każdym z wymienionych obszarów poruszać się sprawnie, kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia – podmiotu naszego działania.

4 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE Wobec połączenia szkół… Uczniowie zespołu szkół będą mieć od sześciu do szesnastu lat. Jest to trudna i wymagająca grupa wiekowa w okresie intensywnego rozwoju, dorastania i dojrzewania, dynamicznie zmieniająca się, czasem przeżywająca wiele wątpliwości, często przyjmująca postawę buntu. Nowo powstająca jednostka organizacyjna, jaką będzie Zespół Szkół Nr 1 w Kole, wzbudziła spore wątpliwości, ale i oczekiwania uczniów, nauczycieli, rodziców, lokalnej władzy samorządowej. Szkoła pozwala wdrażać nowoczesne programy nauczania, nowoczesne podręczniki i pomocnicze technologie, nowatorskie metody nauczania, wspierające ocenianie oraz wiele innowacji wspierających rozwój ucznia, a co za tym idzie wpływać w sposób znaczący na kształtowanie właściwie wychowanego i wykształconego młodego człowieka, przyszłego pełnoprawnego obywatela naszego kraju - człowieka z osobowością.

5 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE Perspektywy… To, jaki będzie Zespół Szkół Nr 1 w Kole, zależy od tego, kto go będzie tworzył, to znaczy przede wszystkim od dyrekcji, kadry pedagogicznej, a także od pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów, jako podmiotu działania szkoły. Zespół szkół, do którego będę zmierzał, to szkoła autonomiczna, samodzielna finansowo, efektywna w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna i zdrowa, rozwijająca i przygotowująca do życia, otwarta, demokratyczna, humanistyczna, twórcza, zaangażowana w lokalność, współpracująca z podmiotami służącymi rozwojowi uczniów, szkoła z klimatem, zakorzeniona w tradycji i otwarta na nowoczesność - szkoła z własnym obliczem. …………………………………………………………… To „własne oblicze szkoły” wyrażone będzie w wypracowanej wizji, misji i dokumentacji szkoły, a realizowane przez wynikające z tych dokumentów długodystansowe codzienne działania.

6 O wizji szkoły… Zespół Szkół Nr 1 w Kole powinien posiadać wysoki poziom nauczania realizowany przez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzania ich oraz właściwie kształtować osobowość ucznia. WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

7 O misji szkoły… Misja nowego zespołu szkół to: wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym wpajanie sytemu wartości ogólnoludzkich kształtowanie tolerancji nauczanie pracy nad sobą kształtowanie umiejętności interpersonalnych, społecznych wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie zdolności promowanie zdrowego stylu życia eliminowanie agresji przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

8 O absolwentach… Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II to: osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę osoba o szerokich kompetencjach społecznych osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością uczeń godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkół związane z postaciami swoich patronów oraz ojczyznę WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

9 O uwarunkowaniach początku… Zespół Szkół Nr 1 w Kole zacznie funkcjonować od 1 września 2011 roku zgodnie z Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2011 roku, Aktem Założycielskim i Statutem Zespołu Szkół Nr 1 w Kole stanowiącymi załączniki do uchwały. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

10 Baza lokalowa zespołu 19 sal lekcyjnych, w tym pracownie: techniczną, chemiczną, fizyczną 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 2 centra multimedialne (łącznie 12 stanowisk komputerowych) 2 świetlice szkolne wraz z biblioteką, 1 pomieszczenie stołówki szkolnej, 2 sale gimnastyczne ( 9 m x 9 m i 18 m x 9 m), 1 świetlicę opiekuńczo – wychowawczą, 2 pokoje nauczycielskie, 2 sekretariaty i dwa gabinety dyrektora, 1 gabinet zastępcy dyrektora szkoły podstawowej, 2 pokoje pedagoga i psychologa, 4 szatnie uczniowskie na odzież, 4 szatnie do wychowania fizycznego oraz dodatkowe pomieszczenia socjalno – higieniczne dla uczniów i personelu.

11 Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kole OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

12 Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kole OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

13 Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kole OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

14 SP -2 Koło gim3kolo OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

15 Uczniowie z obwodu SP 2 KOŁO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

16 Uczniowie SP 2 KOŁO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

17 Uczniowie gim3kolo OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE

18 Nauczyciele SP- 2 Koło Nauczyciele gim3kolo

19 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1

20 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE Nauczyciele SP- 2 Koło Nauczyciele gim3kolo

21 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1

22 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KOLE Pozostali pracownicy W gimnazjum zatrudnionych jest: dwóch pracowników administracji: sekretarz i księgowa na pełnych etatach trzech pracowników obsługi również na całych etatach: woźny i dwie sprzątaczki Szkoła podstawowa zatrudnia: księgową, sekretarza, kierownika gospodarczego i intendenta 10 pracowników obsługi i stołówki szkolnej w szkole podstawowej funkcjonuje finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia gabinet pielęgniarki szkolnej, która służy obu szkołom w zakresie podstawowej opieki pielęgniarki szkolnej

23 Podstawowym celem moich – realizowanych we współpracy z innymi - przedsięwzięć jest podnoszenie jakości organizacji i funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 w Kole. Myślenie o jakości szkoły i jej doskonaleniu towarzyszy mi od momentu podjęcia decyzji o uczestniczeniu w konkursie na stanowisko dyrektora placówki. KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

24 Koncepcja Zespołu Szkół Nr 1 w Kole w świetle dotychczasowych działań i doświadczeń Doświadczenia i wnioski - słów kilka o fundamentach… Tworząc koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 1w Kole nie mogę oddzielić tego, co już osiągnąłem, od tego, co zamierzam. Moja koncepcja przyszłej szkoły odwołuje się do: - 27 lat pracy w edukacji - wieloletnich obserwacji przemian systemów edukacyjnych - 10 lat pracy na stanowisku dyrektora Gimnazjum nr 3 - osobistego osadzenia w środowisku, w którym ma funkcjonować zespół szkół - opinii i ocen podmiotów oceniających, kontrolujących i weryfikujących jakość mojej pracy - systematycznego poszerzania własnych kompetencji - doświadczeń zdobytych w obszarze poszerzania oferty edukacyjnej gimnazjum zgodnie z ogólnoeuropejskimi tendencjami zmian w pojmowaniu szkoły - wniosków z praktyki zarządzania zasobami ludzkimi - tradycji budowania i rozwijania szkoły otwartej, współpracującej, „zaprzyjaźnionej” z podmiotami, których działalność służy rozwojowi uczniów KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

25 Koncepcja Zespołu Szkół Nr 1 w Kole w świetle dotychczasowych działań i doświadczeń Rozwój i jakość - słów kilka o zamierzeniach… Pragnę kontynuować zaplanowane i realizowane przeze mnie działania i uzupełnić je o wszystkie niezbędne, aby nowo powstający zespół szkół był szkołą o wysokiej jakości nauczania, miejscem wychowania i kształcenia, polem do kreowania postaw opartych na najcenniejszych wartościach. Realizując dotychczasowe działania stale ulepszałem swoją pracę i pracę zespołu ludzi – rady pedagogicznej oraz pracowników szkoły. Ten styl pracy – oparty na inwestowaniu w nieustanny rozwój i podnoszenie jakości działań – zamierzam kontynuować. Każde dobrze zaprogramowane i zaplanowane przedsięwzięcie wymaga w punkcje wyjścia rzetelnej analizy zasobów: możliwości i ograniczeń, mocnych i słabych stron. KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

26 Mocne strony zespołu szkół – „pracownicy i efekty”… Do mocnych stron zespołu szkół należy: osiąganie wysokich wyników w egzaminach zewnętrznych, konkursach i zawodach sportowych profesjonalny i bardzo dobrze wykształcony zespół pedagogiczny zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

27 Mocne strony zespołu szkół – „ z duchem czasu”… Do mocnych stron zespołu szkół należy: prawidłowy rozwój w zakresie informatyzacji szkoły, dobre zaplecze do prowadzenia zajęć sportowych (nowo oddane boisko „Orlik 2012”) udział w ciekawych przedsięwzięciach i projektach poszerzających ofertę edukacyjną szkoły KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

28 Mocne strony zespołu szkół – „szkoła, która pomaga”… Do mocnych stron zespołu szkół należy: wszechstronna pomoc uczniom z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innej specjalistycznej właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki posiadanie grona współpracowników i partnerów wśród podmiotów wspierających formację naszych uczniów KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

29 Mocne strony zespołu szkół – „szkoła otwarta”… Do mocnych stron zespołu szkół należą: tradycje szkół związane z patronami właściwy system promocji w środowisku lokalnym, ukazywanie osiągnięć i działalności wszystkich organów szkoły (strony internetowe szkół, prasa lokalna, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole) zaangażowanie łączonych szkół w społeczność lokalną, współtworzenie kulturalnego oblicza Koła KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

30 Mocne strony zespołu szkół – „ta droga była wspólna”… Do mocnych stron zespołu szkół należy: tradycja przeszłej łączności szkół, wzajemna znajomość pracowników (jedno środowisko - te same wyzwania) KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

31 Słabe strony zespołu szkół – „do poprawki, reformy, remontu”… Do słabych stron zespołu szkół można zaliczyć: brak wystarczających środków budżetowych i pozabudżetowych na poprawę bazy dydaktycznej (m. in. sala multimedialna do nauki języków obcych) wygląd estetyczny wnętrza budynku segmentu szkoły podstawowej (budynek 50 letni) duża ilość uczniów z obwodu szkoły podstawowej, która nie uczęszcza do macierzystej palcówki ograniczona oferta zajęć pozalekcyjnych brak programów autorskich klimat społeczny związany ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z powołania zespołu szkół KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

32 Konsekwencje, wnioski, zamierzenia… W związku z powyższym w przyszłej działalności należy określić takie kierunki działania, które będą rozwijać i poszerzać mocne strony działalności zespołu szkół, oraz - w miarę możliwości - likwidować słabe strony funkcjonowania i zapobiegać ich powstawaniu. Odbywać się to będzie we współpracy z władzami miasta jako organem prowadzącym szkołę oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegaturą w Koninie jako organem nadzoru pedagogicznego. KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

33 Rezultat - koncepcja zespołu szkół… W swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Kole pragnę wykorzystać badania, kierunki rozwoju szkoły zapisane w koncepcjach rozwoju oraz główne założenia polityki oświatowej państwa, organu prowadzącego i nadzorującego. Stąd też moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 1 w Kole obejmuje :  podnoszenie jakości i efektów kształcenia  kontynuowanie i nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych  rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej  doskonalenie zarządzania i organizacji  poszerzanie partycypacji w środowisku lokalnym oraz promocję szkoły KIERUNKI ROZWOJU W Ś WIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA Ń

34 „Jakość” to pojęcie związane z przemysłem, lecz współcześnie znalazło swoje trwałe miejsce w innych dziedzinach działalności człowieka, między innymi w edukacji. PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

35 Koncepcja szkoły – wymaganie jakości… „Jakość” w edukacji wymusza nieustanne doskonalenie swoich usług. Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie powoduje wzrost wymagań oraz oczekiwań wobec współczesnej szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum jest przygotowanie ich dzieci do nauki w szkole wyższego poziomu, dlatego jednym z priorytetów mojej pracy na stanowisku dyrektora będzie podnoszenie jakości nauczania. W myśl założeń reformy nauczyciel powinien być nie tylko fachowcem w zakresie swojego przedmiotu nauczania, ale także dobrym organizatorem procesu kształcenia, posiadającym zarazem rozeznanie w wychowawczym i opiekuńczym aspekcie własnych działań.

36 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Koncepcja szkoły – nauczyciel i uczeń… Nauczyciel staje się osobą, pod kierunkiem której uczeń zdobywa potrzebne wiadomości, opanowuje umiejętności, uczy się kreatywnego myślenia, poszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje, osiąga postępującą intelektualną i społeczną samodzielność. Ta rola jest trudniejsza od przekazywania uczniom encyklopedycznej wiedzy. Dobrze swą rolę będzie wypełniał jedynie nauczyciel, który planuje i profesjonalnie organizuje swój warsztat pracy oraz nieustannie rozwija i dokształca się.

37 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest i będzie przygotowanie ucznia do roli aktywnego uczestnika procesu uczenia się. Ważnym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest postrzeganie ucznia jako podmiotu. Realizowane przeze mnie projekty edukacyjne potwierdziły sensowność podmiotowego sposobu uczestniczenia ucznia w edukacji. W szkole, którą zamierzam współtworzyć, nauczyciel nie może być tylko wykonawcą realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego dziecka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji. Będę wspierał nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje, rozumiane szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje. Będę motywował do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela.

38 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Koncepcja szkoły – wizja nauczania… Uważam, że w mojej przyszłej pracy taką wizję nauczania, a tym samym poprawienia jej jakości, można osiągnąć poprzez: monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki postrzegania ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcy w sprawach uczenia się

39 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania, zgodnie z potrzebami uczniów dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy (np. projekty edukacyjne, projekt WebQuest od września 2011 w gimnazjum) uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez w miarę możliwości jak największy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wynikających z ich zainteresowań osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcania do innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich

40 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły. Dalsze propagowanie zasady dwukierunkowości wykształcenia, jako miernika wysokiego poziomu nauczania we współczesnej szkole i zarazem możliwości doskonalenia programów i planów nauczania otoczenie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i nauczycieli stwarzanie uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej gimnazjum

41 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA wprowadzenie w całym zespole szkół dziennika elektronicznego ucznia (w gimnazjum już funkcjonuje) systematyczne śledzenie przekształceń polskiej edukacji i przekładanie jej na wewnątrzszkolną praktykę współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji pracę w dobrze zintegrowanym, zaprzyjaźnionym, wspierającym się i współpracującym ze sobą zespole pracowników

42 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Planowanie współczesnego nauczania… Atrakcyjny plan nauczania ma motywować uczniów do nauki, umożliwiać nauczycielom pracę nad różnymi obszarami aktywności i zdolności uczniów. * Bardzo ważnymi elementami edukacji we współczesnej szkole jest kształcenie językowe i informatyczne. Postaram się więc, aby szczególnie w dziedzinie kształcenia językowego wypracować taki program, który pozwoli na uzyskiwanie jak najlepszych efektów. Kształcenie języków obcych musi odbywać się tylko z wykorzystaniem dobrych i nowoczesnych programów i metod nauczania, przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze. Duży nacisk położę na wygospodarowanie środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych na stworzenie nowoczesnej pracowni audiowizualnej do nauczania języków obcych ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Funduszy Norweskich lub prywatnych sponsorów.

43 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Analogiczne zadania związane są z edukacją komputerową. W swoich działaniach będę dążył do zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt każdego nauczyciela, a dostępność do komputera w szkole musi być na takim poziomie, aby uczniowie z każdej klasy mieli swobodny dostęp do najnowocześniejszych źródeł danych. Będzie to możliwe nie tylko dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu istniejącego sprzętu, ale przede wszystkim poprzez wzbogacenie zespołu szkół o odpowiednie oprogramowanie. Posiadane obecnie dwie pracownie komputerowe i dwa centra multimedialne (łącznie w centrach multimedialnych 12 stanowisk komputerowych) pozwolą zrealizować ambitne plany, do których zaliczam realizowanie części podstawy programowej każdego przedmiotu z wykorzystaniem jednej z pracowni komputerowych lub centrum multimedialnego.

44 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA * Oczywiście, bardzo ważne zadania stoją również przed wszystkimi pozostałymi obszarami i przedmiotami nauczania w szkole, służącymi wszechstronnemu rozwojowi uczniów. * Znaczącym wymiarem współczesnej edukacji jest indywidualizowanie pracy zgodnie z potrzebami ucznia. Taki sposób myślenia i działania służy nie tylko podwyższaniu wyników nauczania, ale optymalizuje wsparcie rozwijające potencjał ucznia. * W zespole szkół zwiększa się liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, co nakłada na szkołę obowiązek prowadzenia właściwego rozpoznania potrzeb ucznia, jak również stosowania wszelkiej pomocy ukierunkowanej na zaspokojenie tychże potrzeb i realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych badań oraz własnej diagnozy dokonywanej zgodnie z nowymi zasadami udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom. Powstanie zespołu szkół umożliwia zarazem wczesną diagnostykę potrzeb ucznia i umożliwia udzielanie mu spójnego, długofalowego wsparcia.

45 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA * Ważnym aspektem funkcjonowania szkoły i indywidualnego postrzegania ucznia jest praca z uczniem zdolnym: praca ta powinna opierać się na zajęciach kół przedmiotowych i zróżnicowanych formach pracy na lekcjach organizacja zajęć pozalekcyjnych ma umożliwić rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań, udziału w konkursach i zawodach rozwój tego kierunku wymagać będzie wiele wysiłku, wkładu osobistego i zaangażowania nauczycieli, by zaowocować ciekawym i twórczym poszerzeniem oferty tych zajęć wyzwaniem, a zarazem optymalną sytuacją będzie dla mnie możliwość prowadzenia koła pozalekcyjnego przez każdego nauczyciela danego przedmiotu

46 PODNOSZENIE JAKO Ś CI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Koncepcja szkoły – umiejętność oceny działań… Nieodzownym elementem podniesienia poziomu nauczania jest ewaluacja, która powinna służyć systematycznemu wyciąganiu wniosków z prowadzonych działań i przekładaniu tych wniosków na rozwojowe dla szkoły zmiany, związane z każdym sukcesem i każdą porażką. Ten sposób pracy nad realizowanymi działaniami planuję praktykować w odniesieniu do wszystkich planowanych przedsięwzięć, gdyż uważam, że pomaga to podnosić poziom jakości nauczania.

47 Wychowanie, to dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich obszarach: emocjonalnym, umysłowym, społecznym i duchowym oraz troska o stwarzanie optymalnych warunków tego rozwoju. NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH

48 Wychowanie – rodzice i szkoła… Opieka i wychowanie to przede wszystkim powinność rodziców, ale szkoła ma za zadanie ich wspierać. Zamierzam tworzyć w zespole szkół środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. Dbałość o rozwój osobowy ucznia zakłada jego postrzeganie w kategoriach podmiotowości, wolności, godności oraz niepowtarzalności. Na każdym etapie edukacyjnym szkoła ma za zadanie kształtować w uczniach postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowaniu inicjatyw oraz pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Obowiązkiem szkoły jest również podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkim przejawom dyskryminacji.

49 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH W nowo powstałym zespole szkół będę dążył do promowania i rozwijania umiejętności i cech prospołecznych oraz do wyeliminowania wszelkich form przemocy i agresji, zjawisk tak ważnych we współczesnej polskiej szkole, a w szczególności w gimnazjum. Jest to w obecnych czasach ważne zadanie, choć dotychczasowe rozeznanie naszego środowiska uczniów i rodziców w minimalnym stopniu sygnalizuje ten problem. Nie można go jednak bagatelizować. Będę starał się stworzyć optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi lub wchodzącymi w życie nowymi przepisami prawa oświatowego, odnoszącymi się do udzielania szeroko pojętej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, poprzez dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego i odpowiednie działania profilaktyczne i prozdrowotne oraz położę duży nacisk na pracę z uczniem uzdolnionym.

50 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH Wszechstronność rozwoju wychowanków jest efektem ich wspierania przez nauczycieli w codziennych zmaganiu się z trudną materią nauki, ale także wynika z pomocy niesionej uczniom zgodnie z ich potrzebami czy ujawnianymi trudnościami. Na tym polu planowana jest ścisła współpraca z rodzicami uczniów, wspólne organizowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów, rozwiązywanie sytuacji problemowych itp. System wychowawczy i opiekuńczy oparty będzie na opracowanym i funkcjonującym programie wychowawczym i programie profilaktyki. Programy będą zawierały obowiązki wszystkich osób odpowiedzialnych za wychowanie ucznia, tematykę rozwoju osobowego, przeciwdziałania agresji i przemocy, przykładowe zagadnienia do pracy wychowawczej dla wychowawców, kryteria oceniania zachowania uczniów w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

51 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH Wychowanie – wspieranie rozwoju ucznia… W realizacji powyższych celów wszechstronnego wspierania dzieci i młodzieży zespołu szkół w najbliższych latach położę nacisk na następujące działania: tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi ucznia tworzenie procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych sprzyjających tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły tworzenie norm i zasad sprzyjających budowania szkoły wolnej od agresji i przemocy oraz środków psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny udział w lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach profilaktycznych wdrażanie i przestrzeganie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją

52 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły stworzenie programu działań profilaktycznych i prozdrowotnych w postaci ciągłego, spójnego procesu wychowawczego zespołu szkół zgodnie z potrzebami uczniów prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych autorskich, innych lokalnych, ogólnopolskich, szkolenie nauczycieli w tym zakresie, współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie wzbogacanie działalności pozalekcyjnej szkoły podstawowej i gimnazjum właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości – koła, kluby, świetlice, zabawy i dyskoteki, propagowanie działalności w harcerstwie, organizacjach młodzieżowych, integrowanie rodziców wokół tych działań, wykorzystanie nowo powstałego boiska „Orlik 2012”

53 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH prowadzenie tradycyjnych, sprawdzonych form promowania krajoznawstwa i turystyki, organizacja obozów, wycieczek, rajdów organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników w miarę możliwości szkoły oraz z wykorzystaniem programów ogólnopolskich, a także oferty Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podnoszenie kultury osobistej uczniów i dyscypliny współżycia w szkole formację umiejętności psychospołecznych, asertywności, skutecznego rozwiązywania problemów itp. rozwijanie przyjaznych, partnerskich relacji nauczyciel – uczeń

54 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH nawiązanie kontaktów nauczycieli i uczniów z innymi szkołami, w tym również z zagranicznymi, kształcenie sprawności międzykulturowych prowadzenie działań z obszaru doradztwa zawodowego, szczególnie w gimnazjum realizację różnorodnych programów integracyjnych w zespołach klasowych metodami aktywizującymi włączanie młodzieży w tworzenie ceremoniału i tradycji zespołu szkół w oparciu o istniejące ceremoniały i tradycje szkoły podstawowej i gimnazjum włączanie uczniów do prac przy kreowaniu wizerunku nowo powstałego zespołu szkół zorganizowanie Szkolnego Ośrodka Terapii, który służyłby pomocą psychologiczną i pedagogiczną, logopedyczną, socjalna i inną, tym dzieciom i młodzieży, u których występują specyficzne trudności i potrzeby. Ośrodek koordynowałby jednocześnie udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów zespołu szkół

55 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH Wychowanie – trudności i wyzwania… Jednym z najistotniejszych i zarazem trudnych zadań, z jakimi będzie musiał się zmagać przyszły dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kole jest wypracowanie takiego modelu pracy wychowawczej, który zaspokoi potrzeby zarówno dzieci z oddziałów „zerowych”, jak również potrzeby szesnastolatków z trzeciej klasy gimnazjum. Tak spora różnica wieku, a tym samym bardzo duża różnica w zainteresowaniach i potrzebach będzie wymagać od nauczycieli wysokiej kreatywności, uniwersalizmu w swoich poczynaniach, tolerancji w stosunku do ucznia oraz zastosowania szerokiego wachlarza treści i metod dostosowanych do możliwości uczniów. Moim zadaniem będzie więc organizowanie odpowiednich szkoleń rad pedagogicznych, tworzenie odpowiednich zespołów nauczycielskich, których celem działania będzie rozwiązywanie zaistniałych na tym tle problemów oraz planowanie i organizowanie procesu edukacyjnego i wychowawczego w taki sposób, żeby zaspokoić oczekiwania jak największej liczby klientów szkoły – zespołu szkół.

56 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH Utworzenie zespołu szkół będzie miało jeszcze jeden bardzo ważny aspekt wychowawczy - zniknie prawie całkowicie tzw. „anonimowość uczniów”. Trzeba pamiętać, że mimo teoretycznego podziału szkoły podstawowej i gimnazjum (osobne segmenty zespołu szkół) uczniowie tych placówek będą lepiej rozpoznawani przez nauczycieli zespołu szkół, co wiąże się z tym, iż w większości nauczyciele ci będą uczyć w systemie lekcyjnym oraz pozalekcyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum. Taka sytuacja sprzyjać będzie lepszemu poznawaniu i rozumieniu dzieci i młodzieży uczących się w Zespole Szkół Nr 1 w Kole. W procesie wychowania i opieki na terenie szkoły ważną rolę odgrywa działalność pedagoga i psychologa. Na dzień dzisiejszy obie te funkcje pełnią w gimnazjum osoby profesjonalnie wykształcone i w pełni odpowiedzialne za swoją pracę. Dążyć będę do odpowiedniego planowania i wykonywania zadań w tym zakresie w zespole szkół w oparciu o istniejące wielkości etatów, z dużym naciskiem na ich skuteczność i efektywność.

57 NASILENIE DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH I OPIEKU Ń CZYCH Ważnym ogniwem i podmiotem działań wychowawczych i opiekuńczych są uczniowie klas pierwszych. Uczniowie przychodzący do tych klas, zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum, patrzą z przerażeniem na swoich starszych kolegów, nie znają zasad funkcjonowania nowej szkoły, swoich nowych nauczycieli i wychowawców. Aby oswoić ich z nowym miejscem, ułatwić wzajemne poznanie, organizujemy w gimnazjum i nadal będziemy organizować w zespole szkół wyjazdy i spotkania integracyjne na terenie szkoły, otrzęsiny, a także indywidualne spotkania z uczniami realizowane głównie przez wychowawców, pedagoga i psychologa. Działania wychowawcze i opiekuńcze na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kole i w środowisku lokalnym zamierzam prowadzić na zasadzie partnerstwa, czyniąc współtwórcami i współodpowiedzialnymi radę pedagogiczną, młodzież oraz rodziców. Chcę, aby wszyscy mieli świadomość, że jest to ich szkoła i że mogą mieć wpływ na jej działanie, wygląd i kształt. Naczelną ideą, jaką chciałbym wdrażać i realizować w zespole szkół jest budowanie szkoły wartościowej wychowawczo i profilaktycznie. Takiej - do której wszyscy chętnie uczęszczają i dobrze się w niej czują.

58 ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ Właściwa baza lokalowa i dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować założone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

59 ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ Przeszłość i obecne potrzeby… Ostatnie lata szkolne były poświęcone trosce o utrzymanie szkoły w odpowiednim stanie technicznym. W roku 2003 dzięki podjętym działaniom otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotację celową w wysokości 60.400,00 na wymianę wszystkich okien w budynku gimnazjum oraz w budynku szkoły podstawowej. Budynek szkoły, którego administratorem będzie dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kole wymaga obecnie bieżących i kapitalnych remontów, do których należy zaliczyć planowaną i rozpoczynającą się termomodernizację wraz z wymianą drewnianych okien, metalowych drzwi w pomieszczeniach kotłowni, wykonaniem zewnętrznej elewacji, malowanie wewnątrz, systematyczna wymianę stolarki drzwiowej w budynku obecnie funkcjonującej szkoły podstawowej oraz drobne naprawy i bieżące konserwacje wynikające z potrzeb.

60 ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko remont budynku, to również troska o otoczenie szkoły, odpowiednią bazę sportową, pomoce dydaktyczne itp. Dlatego też w swoich działaniach w tym zakresie będę dążył do: funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń budynku szkoły i adaptacji ich do nowych warunków odpowiedniego zagospodarowania otoczenia szkoły, terenów zielonych wykonania nowych napisów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz zespołu wraz z logo Zespołu Szkół Nr 1 w Kole, po uprzednio przeprowadzonym konkursie na takie logo wzbogacenia księgozbioru biblioteki o lektury i inną literaturę dla uczniów i nauczycieli

61 ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ dalszej informatyzacji szkoły i wzbogacenia jej o nowe oprogramowanie edukacyjne powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych stworzenia pracowni specjalistycznej do nauki języków obcych systematycznej wymiany podłoża w pomieszczeniach klasowych na terenie obecnie funkcjonującej szkoły podstawowej systematycznej wymiana mebli szkolnych, stolików oraz krzeseł wymiany lub odnowienia istniejących sprzętów i pomocy szkolnych dbałości o wystrój wnętrza budynku

62 ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ Wymagania współczesności… Rozwój szkoły musi być zapoczątkowany właściwie rozpoznanymi potrzebami materialnymi. Pełniąc od dziesięciu lat w tej szkole funkcję dyrektora gimnazjum mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jej potrzeby są mi dobrze znane. Dlatego też uważam, że tylko przy prawidłowej i kontrolowanej polityce finansowej szkoły można skutecznie realizować postawione sobie cele rozwoju gimnazjum. Tylko skuteczna kontrola nad wydawaniem budżetowych i pozabudżetowych środków finansowych może przyczynić się do realizacji każdej koncepcji pracy na stanowisku dyrektora w naszym zespole szkół. Jest to szczególnie ważne ze względu na trudną sytuację finansową naszego państwa, występujące ciągłe ograniczenia w finansowaniu oświaty. Jestem przekonany, że moje doświadczenie w gospodarowaniu środkami finansowymi na pewno będzie sprzyjać realizacji mojej koncepcji.

63 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonująca musi być dobrze zarządzana oraz właściwie zorganizowana.

64 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Tworzyć przestrzeń możliwości… Według mnie „szkoła dobrze zorganizowana” to taka instytucja edukacyjno – wychowawcza, w której zrobiono wszystko co możliwe, by stworzyć optymalne warunki rozwoju i sukcesu każdego ucznia oraz wykorzystać te warunki w maksymalnym stopniu. To taki układ społeczności ludzkiej, w którym szanowane są uprawnienia, ale także egzekwowane obowiązki i odpowiedzialność każdego z jej członków. Przez dobre zarządzanie rozumiem swoiste „rozdanie” kompetencji na każdym stanowisku pracy. Zarówno nauczyciele, jak i inni pracownicy zespołu szkół, winni mieć określone kompetencje i zakresy odpowiedzialności.

65 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Widzieć potrzeby i ograniczenia… W związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego powołam zastępcę dyrektora. Powołanie zastępcy dyrektora poprzedzone będzie wnikliwą analizą osób mających predyspozycje do pełnienia tej funkcji, ale również mających odpowiedni autorytet i poparcie grona pedagogicznego, pracowników, a także akceptację organu prowadzącego. Następnym stanowiskiem kierowniczym, które będę musiał nominować jest kierownik świetlicy szkolnej, pełniący również zadania związane z organizacją i właściwym funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

66 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Zmiany organizacyjne spowodowane powołaniem Zespołu Szkół Nr 1 w Kole wymuszą również podjęcie trudnych decyzji związanych z redukcją etatów sekretarza (pozostanie jeden etat), głównej księgowej (również redukcja jednego etatu) oraz głęboką analizą stanu osobowego pracowników obsługi. Te decyzje będą podejmowane po szczegółowej analizie, konsultacjach związkowych oraz z dużym naciskiem na czynnik ludzki, a także z pełną wyrozumiałością i odpowiedzialnością.

67 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Obejmować wielość wymiarów… Po przeprowadzonych zmianach schemat organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 będzie przedstawiał się w sposób następujący:

68 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOLE DYREKTOR ZESPOŁU PION DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY BIBLIOTEKA ŚWIETLICA SZKOLNA ORGANIZACJE : Samorząd Uczniowski PEDAGOG NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE NAUCZYCIELE ŚWIETLICY GŁÓWNY KSIĘGOWY GŁÓWNY KSIĘGOWY SEKRETARZ ZESPOŁU SEKRETARZ ZESPOŁU KUCHARZ, POMOCE KUCHENNE KUCHARZ, POMOCE KUCHENNE KIEROWNIK GOSPODARCZY WOŹNY, PRACOWNIK FIZYCZNY WOŹNY, PRACOWNIK FIZYCZNY SPRZĄTACZKI PSYCHOLOG RADA RODZICÓW RADY KLASOWE CENTRUM MULTIMEDIALNE ZWIĄZKI ZAWODOWE WICEDYREKTOR ZESPOŁU KIEROWNIK ŚWIETLICY INTENDENT ARCHIWUM ZESPOŁU SZKÓŁ Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 w Kole, 62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

69 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Dbać o przejrzystą komunikację… We współczesnym zarządzaniu właściwy przepływ informacji odgrywa niebagatelną rolę. Zagadnienie to moim zdaniem odgrywać będzie ważną rolę, choćby ze względu na fakt, że praca odbywać się będzie jednocześnie w dwóch segmentach zespołu szkół. Proponowane przeze mnie metody rozwiązania problemu to: stworzenie jednolitych zasad komunikacji – określenie sposobu przekazywania informacji uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom i innym zainteresowanym lepsze wykorzystanie poczty internetowej instalowanie w ciągach komunikacyjnych odpowiedniej ilości gablot informacyjnych informowanie o przyjętych i stosowanych w zespole szkół procedurach, regulaminach i dokumentacji szkolnej systematyczne redagowanie strony internetowej zespołu szkół wraz z stroną BIP oraz strony internetowej szkoły podstawowej i gimnazjum

70 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Zarządzać czasem… Ważnym elementem właściwej organizacji pracy jest sprawa odpowiednio opracowanego planu lekcji. Do tej chwili każdy dyrektor opracowywał plan oddzielny dla swojej szkoły, co nie było rozwiązaniem optymalnym. Dodatkowo każdy z zarządzających dysponował tylko „swoimi salami” lekcyjnymi, co przy ich niedoborze stanowiło duży problem. Uważam, że po zmianach organizacyjnych nowy plan będzie spełniał wszystkie wymagania dotyczące warunków pracy umysłowej uczniów i nauczycieli, oraz pozwoli na optymalne wykorzystanie sal lekcyjnych, a także sali gimnastycznej oraz boiska „Orlik 2012”.

71 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Gospodarować budżetem… Bardzo ważne jest zarządzanie finansami szkoły, w tym ścisłe przestrzeganie wydatków w rozdziałach i paragrafach budżetowej klasyfikacji. Moim zdaniem dyrektor może, a nawet musi, wraz z księgową być nie tylko odtwórcą budżetu jaki otrzymuje, ale również tym, który w rozmowach z przedstawicielami organu prowadzącego ten budżet tworzy pod względem jakościowym i zadaniowym.

72 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Zarządzać zmianą… Istotnym zadaniem będzie odpowiednie przygotowanie zmian organizacyjnych związanych z powstaniem nowej jednostki organizacyjnej, jakim jest zespół szkół. Ważną rolą dyrektora będzie kierowanie wszelkimi pracami podległych pracowników nad odpowiednim zakończeniem działalności obecnie istniejących szkół i dotrzymaniem terminu rozpoczęcia działania Zespołu Szkół Nr 1 w Kole. Mam tu namyśli wszelkie sprawy związane z Urzędem Statystycznym w Koninie, Urzędem Skarbowym w Kole, Bankiem Zachodnim WBK Oddział w Kole, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu itd. Pochłaniać będzie to dużo czasu i osobistego zaangażowania odpowiednio delegowanych i upoważnionych pracowników.

73 ZARZ Ą DZANIE I ORGANIZACJA Rozumieć ludzi z ich właściwościami… Niezwykle ważnym zadaniem w początkowym okresie funkcjonowania zespołu szkół, będzie praca nad zintegrowaniem dwu zespołów nauczycieli i wypracowaniem wspólnych przejrzystych standardów współpracy.

74 Istotnym aspektem działalności zespołu szkół będzie jego właściwe funkcjonowanie i promocja w środowisku lokalnym. FUNKCJONOWANIE W Ś RODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. PROMOCJA SZKOŁY

75 Wspólnie z rodzicami… Rodzice - podejmując walkę o istnienie szkoły - dali nam swój mandat zaufania i dowód aprobaty w stosunku do wszystkich dotychczasowych działań podejmowanych w ostatnich latach. Ta decyzja wymagała i wymaga nadal od dyrektora oraz grona pedagogicznego ogromnego wysiłku, aby nie stracić tego zaufania i sprostać wymaganiom, jakie na nas nałożyło społeczeństwo kolskie. Rodzice są i będą bardzo ważnym partnerem w formowaniu pracy w naszym zespole. Posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców opiniuje wiele programów, projektów i propozycji szkoły. Zespół szkół będzie się również starał wspierać rodziców w wychowaniu młodzieży. Będę dbał o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem, prelekcje na tematy przez nich wybrane, zadbam o informowanie rodziców gimnazjum o problemach i działalności szkół ponadgimnazjalnych, organizację zebrań klasowych. Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony szkoły, na pomoc psychologiczno – pedagogiczną, doradztwo pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej. Włączę rodziców do działań na rzecz organizacji uroczystości, wypoczynku i turystyki dla młodzieży.

76 FUNKCJONOWANIE W Ś RODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. PROMOCJA SZKOŁY Pośród współpracowników i przyjaciół … W swoich działaniach chcę współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukację młodzieży np. Miejskim Domem Kultury, Komendą Hufca ZHP, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego, Klasztorem Ojców Bernardynów, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, a przede wszystkim Urzędem Miejskim i jego wydziałami oraz władzami i organizacjami lokalnymi. Mam nadzieję, że wszystkie wymienione instytucje będą wspierały i rozwijały nasze działania w kierunku dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Formy tego wsparcia polegać mogą na organizacji wspólnych imprez środowiskowych, organizacji letniego i zimowego wypoczynku, współorganizowania konkursów, zawodów, imprez kulturalnych oraz różnorodnej pomocy skierowanej dla uczniów naszego zespołu.

77 FUNKCJONOWANIE W Ś RODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. PROMOCJA SZKOŁY W ramach współpracy ze środowiskiem pragnę pozyskać przyjaciół zespołu szkół, którzy widząc celowość i skutek działań, będą z nami systematycznie współpracować oraz wzbogacać finanse szkoły. Z takiej działalności płyną i inne korzyści: pozafinansowe – jest to budowanie przychylności, więzi społecznych i solidnego wizerunku szkoły w otoczeniu. Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które mają dużą siłę oddziaływania. Szkoła też posiada sporo atutów, z którymi otoczenie musi się liczyć. Te atuty dyrektor – menedżer powinien umieć wykorzystać.

78 FUNKCJONOWANIE W Ś RODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. PROMOCJA SZKOŁY O szkole warto mówić… Istotnym aspektem działalności zespołu szkół będzie jego właściwa promocja w środowisku lokalnym. Na tym polu pragnę poszerzyć współpracę z lokalnymi mediami, gazetą lokalną, Telewizją Kablową Spółdzielni Mieszkaniowej, w których będę się starał umieszczać informacje o dokonaniach i osiągnięciach bieżących gimnazjum oraz imprezach i spotkaniach organizowanych w szkole lub w środowisku lokalnym. Nadal będę orędownikiem poszerzenia zakresu działania strony internetowej naszego zespołu (w oparciu o już istniejące strony internetowe szkoły podstawowej i gimnazjum), tak żeby mogła przedstawiać nasze bieżące działania, problemy i dokonania, być najszybszym sposobem kontaktu rodzice – szkoła, szkoła – środowisko lokalne, a zarazem być najlepszą naszą wizytówką i promocją.

79 FUNKCJONOWANIE W Ś RODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. PROMOCJA SZKOŁY Z otwartością na świat… Zamierzam również kontynuować i rozwijać współpracę z podmiotami pozalokalnymi, których działalność poszerza ofertę edukacyjną i służy rozwojowi naszych uczniów.

80 „…posiadam możliwość wprowadzania zmian w naszej szkole, wierzę, że potrafię to robić i czuję, iż jestem w stanie pokierować jej rozwojem…” David Oldroyd ZAKO Ń CZENIE

81 Mam pełną świadomość tego, że ujęte w mojej „Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Kole” zamierzenia, uwagi i pomysły nie wyczerpują tematyki żadnego z wymienionych rozdziałów. Nie było to zresztą celem mojej pracy. Pragnąłem jedynie zasygnalizować w skrócie własne przemyślenia, którymi jako kandydat na stanowisko dyrektora zespołu szkół chciałem się podzielić, wierząc, że zostaną one ocenione jako realistyczne, a co najważniejsze przydatne w codziennej pracy. Prezentowana przeze mnie koncepcja wyznacza zarys zamierzonych kierunków i przestrzeni działań.

82 ZAKOŃCZENIE Zdaję sobie sprawę, że przedłożona wyżej propozycja kontynuacji oraz zmian wymagać będzie ogromnego wysiłku realizacyjnego i wielu – wynikających z potrzeb sytuacji i czasów - dopowiedzeń, by docelowo doprowadzić do zmian, które przekształcą istniejący układ w dojrzały system, w którym wystąpi współdziałanie autonomicznych elementów podporządkowanych wspólnym celom. Budowanie takiego systemu zamierzam rozpocząć od sformułowania – wspólnie z klientami szkoły - strategicznych celów. Następne etapy zmian to: rozpoznanie stanu początkowego identyfikacja czynników sprzyjających określenie ograniczeń wybór taktyki i sposobów postępowania kontrola procesów i wyników

83 ZAKOŃCZENIE Mam nadzieję, że wdrażanie podejścia systemowego stanie się praktyczną metodą doskonalenia pracy naszego zespołu. W systemie wewnątrzszkolnym, który zamierzam budować, ważnymi elementami będą: porozumienie co do wartości i ich hierarchizacja współzależność, solidarność i współdziałanie ograniczenie zagrożeń moralnych i fizycznych dominacja uczenia się nad nauczaniem partycypacyjny sposób podejmowania decyzji

84 ZAKO Ń CZENIE Zdaję sobie sprawę, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przede wszystkim możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Uważam jednak, że potrafię moimi działaniami i pomysłami zmobilizować grono pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju uczniów, a poprzez to i Zespołu Szkół Nr 1 w Kole.

85 ZAKO Ń CZENIE Pragnę, aby wzrastała w naszej szkole świadomość pedagogiczna w zakresie nieustającego rozwoju zawodowego, który wynika z charakteru pracy nauczyciela, ważnego autorytetu w życiu wielu młodych ludzi. Myślę, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań szkoły są rodzice, których nadal będą pozyskiwał do współdziałania na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia. Ważne i stabilizujące pracę szkoły jest zaufanie środowiska oraz władz miasta, dlatego funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Kole musi ulegać nieustającemu doskonaleniu i realizować kierunki państwowej i lokalnej polityki oświatowej.

86 ZAKO Ń CZENIE Jako dyrektor szkoły będę postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Wszystkie sprawy pracownicze, szkolne, związane z konsultacjami, będę prowadził na zasadzie dialogu i akceptacji Ogniska i Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kole.

87 ZAKO Ń CZENIE Praca na stanowisku dyrektora wiążę się przede wszystkim z pracą z ludźmi. Aby uniknąć sytuacji problemowych zarówno dla kierującego szkołą, jak i nauczycieli, i uczniów, oraz innych współpracowników, pragnę motywować ich do ciągłej, coraz lepszej pracy i współpracy tak, aby wykorzystywali swoje wiadomości i umiejętności, motywację i potencjały, do realizacji celów instytucjonalnych szkoły – jej misji, która określa podstawowe cele i wartości, do jakich dąży. Pragnę posiadanymi przeze mnie umiejętnościami i doświadczeniami służyć społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły, powiem więcej – jeśli wolno mi to uczynić, z racji na osobisty związek z miejscem – „mojej szkoły” i mojego miasta.

88 Dzi ę kuj ę za uwag ę Lech Brzeziński Zapraszam do pytań i dyskusji


Pobierz ppt "Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. Opracował: Lech Brzeziński Koło, maj 2011 r. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google