Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA METODĄ PROJEKTU Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Szkolenie dotyczące realizacji programu „Trzymaj Formę!” 27 marca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA METODĄ PROJEKTU Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Szkolenie dotyczące realizacji programu „Trzymaj Formę!” 27 marca 2013."— Zapis prezentacji:

1 PRACA METODĄ PROJEKTU Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Szkolenie dotyczące realizacji programu „Trzymaj Formę!” 27 marca 2013 roku

2 Ile osób na sali czuje się przekonanych do pracy metodą projektu?

3 „Krótka piłka”  Kto notuje co musi zrobić na żółtych kartkach i tworzy listy zadań?  Kto we wszystkim, co robi musi wiedzieć PO CO?  Kto lubi jak się coś dzieje, jak trzeba coś robić, organizować, wymyślać, załatwiać…?  Kto lubi zmiany, przemeblowania, podróże, ruch, ulepszanie…?  Kto lubi doprowadzać rzeczy do końca?  Kto lubi nawiązywać nowe kontakty i poznawać ludzi?  Kto musi przemyśleć wszystkie za i przeciw zanim zacznie działać?  Kto lubi widzieć całość zadania, bo wie, co trzeba wtedy robić, co od czego zależy, co z czego wynika…..?  Kto odróżnia przyczyny od skutków?  Kto potrafi na gorąco reagować na powstające problemy i pasjonuje go szukanie alternatywnych rozwiązań?  Kto lubi pracę w grupie?  Kto się interesuje dlaczego coś się nie udało?  Kto lubi rozkładać przedmioty na ich części składowe?  Kto ma w głowie wiele pytań, które zadaje lub boi się zadawać?  Kto rozpoznaje w ludziach ich naturalne talenty do robienia czegoś?

4 Jeśli przynajmniej 3 odpowiedzi były na TAK, to znaczy, że wiecie Państwo w praktyce co oznacza „myślenie projektowe”

5 „Dlaczego mam się tego uczyć?”  bo cały świat myśli/działa projektami  bo jest to styl działania wykorzystywany w wielu obszarach zawodowych  bo to niezwykle ułatwia realizowanie celów zawodowych  bo może to być fajna zabawa  bo praca w grupie daje niesamowite poczucie bycia częścią całości  ostatecznie..... bo TU JESTEM

6 Projekt „Moje marzenie”  CO? Co byście Państwo chcieli zrealizować zanim umrzecie – tytuł projektu  PO CO? Dlaczego to jest ważne, czyli jakie cele spełni realizacja tego marzenia?  JAK TO ZROBIĆ? Jakie działania i w jakiej kolejności należy podjąć?  CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI? – działania, wydarzenia ode mnie zależne  CO JUŻ MAM DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU? – pytanie o zasoby  CZEGO MI JESZCZE BRAKUJE? – pytanie o deficyty i wyzwania  OD CZEGO ZACZĄĆ I CO ROBIĆ PO KOLEI ? – harmonogram działań  CO SIĘ MUSI STAĆ, ŻEBYM UZNAŁ/A PROJEKT ZA ZREALIZOWANY? – rezultaty (owoce)  CO SIĘ UDAŁO/NIE UDAŁO/DLACZEGO? – ocena i ewaluacja

7 W jakich dziedzinach wykorzystuje się „myślenie projektowe”  Projektowanie/ Programowanie/IT  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  Marketing i reklama  Gospodarka -Inwestycje/rynek/rynki finansowe/reformy  Gospodarstwa domowe/życie rodzinne  Polityka  Życie społeczne w tym w wielkiej mierze edukacja

8 CAŁY zarabiający pieniądze świat DZIAŁA/PRACUJE/ROZWIJA SIĘ PROJEKTAMI a nie etatami…..

9 PROJEKT to zorganizowany i określony w czasie ciąg wielu działań zmierzających do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do różnych grup odbiorców, wymagający zaangażowania środków rzeczowych, ludzkich i finansowych

10 Do czego służy projekt?  Projekt ma przynieść zmianę na lepsze sytuacji osób, instytucji, lokalnych społeczności, do których jest skierowany.  W centrum zainteresowania projektu jest zawsze człowiek, nawet gdy przedmiot projektu jest typowo techniczny, np. budowa drogi, ponieważ zbudowanie drogi daje w efekcie zmianę na lepsze ludziom, którzy będą z niej korzystać.

11 Historia metody projektu  Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na początku XX wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka.  Uważał on, że metoda ta nie jest w istocie jedną z wielu metod kształcenia, lecz jest naczelną zasadą dydaktyczną. Kilpatrick twierdził, że uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie.  Ponadto: uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego efektu. Innymi słowy – to uczniowie sami mają decydować, co chcą robić, szkoła ma zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.

12 Projekt musi posiadać:  ściśle zdefiniowany cel, który jest zgodny z założeniami programu, w ramach którego jest realizowany  precyzyjnie określone rezultaty, w tym wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu, związany z nimi budżet

13 CEL powinien być (1):  PROSTY - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację,  MIERZALNY - a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji,  ATRAKCYJNY - aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania; cel musi być stosunkowo trudny do osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę, ale jednocześnie być w zgodzie z postulatem osiągalności - cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,

14 CEL powinien być (2):  PASJUNUJĄCY - w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny osobie go ustanawiającej, cel ekscytujący motywuje do osiągnięcia go,  ISTOTNY - powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,  OKREŚLONY W CZASIE - powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć, aby wyznaczony czas mobilizował do działania.

15 Projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, a więc łączy w sobie wiele rożnych elementów. W związku z tym dobrze jest realizować projekt przy pomocy zespołu projektowego.

16 Cechy projektu  powinien wykorzystywać wiedzę z wielu dyscyplin naukowych,  przekazywana wiedza powinna być rozszerzeniem istniejącej wiedzy,  uczestnik projektu powinien być zaangażowany, kreatywny, postępować wg własnych wartości, celów,  ocena projektu powinna przebiegać wg schematu: 50% samoocena uczestnika 25% ocena koordynatora 25% ocena zewnętrzna

17 Rola nauczyciela - koordynatora projektu sprowadza się do:  roli przewodnika, który wspiera uczniów, ale nie narzuca swojego zdania,  pokazuje jak zdobywać wiedzę,  motywuje do stawiania pytań,  pozostawia uczniom przestrzeń do działania, podejmowania decyzji,  akceptuje prawo do błędów,  akceptuje odmienność interpretacji,  udziela pomocy, kiedy zostanie poproszony,  obserwuje, by pod koniec ocenić wkład każdego ucznia.

18 Umiejętności uczestników projektu kształcone w toku pracy projektowej  podejmowanie decyzji grupowych,  rozwiązywanie konfliktów,  wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych,  poszukiwanie kompromisu,  dyskutowanie,  dokonywanie oceny pracy grupy,  układanie harmonogramu działań,  planowanie i rozliczanie budżetu (w przypadku działań gdzie niezbędne są fundusze...),  poszukiwanie sojuszników i sponsorów do realizacji przedsięwzięcia,  przewidywanie trudności w realizacji projektu i radzenie sobie z nimi,  korzystanie z różnych źródeł informacji,  doskonalenie umiejętności występowania publicznie...

19 Metody aktywizujące używane w realizacji projektów  wywiad,  analiza źródeł,  analiza już istniejących danych,  gromadzenie materiałów,  tworzenie modeli, rysunków, diagramów, wykresów  praca w terenie,  praca w grupach (np. rozmowy w parach, praca w małych grupach),  burza mózgów, debaty.

20 Elementy składowe projektu (1): 1. Planowanie 2. Identyfikacja problemu 3. Działania 4. Harmonogram 5. Źródła finansowania 6. Wdrożenie 7. Prezentacja 8. Ewaluacja

21 Elementy składowe projektu (2): 1. Planowanie (zarys działań): - ustalenie zespołu projektowego, - wybór odbiorców, - ocena rzeczywistych potrzeb odbiorców, - określenie celów oraz zarysu działań, których zadaniem będzie poprawa sytuacji odbiorców, - podział na etapy (od planowania do ewaluacji) – przyporządkowanie osób do pracy nad tymi etapami, - opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, - miejsca realizacji projektu.

22 Elementy składowe projektu (3): 2.Identyfikacja problemu – klucz do rozwiązania problemu, podstawa pozwalająca na wskazanie niezbędnych działań, jakie należy podjąć, aby rozwiązać problem.

23 Elementy składowe projektu (4): 3.Działania – wybór tematu, określenie form działań (odpowiednich technik i metod dydaktycznych), mających na celu rozwiązanie problemu, ewentualnie opracowanie scenariuszy zajęć.

24 Elementy składowe projektu (5): 4.Harmonogram- przyporządkowanie poszczególnych osób do pracy nad kolejnymi działaniami projektu z zaznaczeniem terminów.

25 Elementy składowe projektu (6): 5.Źródła finansowania i partnerzy (rady rodziców, samorządy lokalne, instytucje, prywatni sponsorzy, media). 6.Wdrożenie 7.Prezentacja 8.Ewaluacja (informacje zwrotne od adresatów projektu)

26 Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów w realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

27 Rodzaje projektów 1.  projekty badawcze  projekty edukacyjne  projekty społeczne  projekty medialne 2.  projekty indywidualne  projekty grupowe

28 Cechy charakterystyczne dla projektów edukacyjnych (1)  jest to przedsięwzięcie wymagające stosowania aktywizujących metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy;  posiada tytuł;  nie powtarza się w identycznej formie;  ma wyznaczone cele i ma przynieść określony rezultat;  jest przedsięwzięciem kompleksowym i wykracza zazwyczaj poza ramy jednego przedmiotu;  jest integralny (wykraczający poza jedną dziedzinę);  ma ograniczone ramy czasowe (ma ustalone terminy ukończenia całości przedsięwzięcia oraz kolejnych etapów);

29 Cechy charakterystyczne dla projektów edukacyjnych (2)  realizowany jest przez określone osoby, które są odpowiedzialne za jego realizację;  jest jednorazowym wysiłkiem, nie jest powtórzeniem wcześniejszych prac;  ma ustalone sposoby określania tego, w jakim stopniu zakładane cele zostały osiągnięte (wskaźniki, sprawozdanie);  już na początku znane są kryteria i sposób oceny efektów;  uczniowie znają zasady i formy prezentacji wyników swojej pracy;  rezultaty pracy prezentowane są publicznie (znani są odbiorcy prezentacji).

30  Ile osób na sali czuje się przekonanych do pracy metodą projektu?

31 Dziękuję za uwagę

32 Bibliografia 1. Łuszczyńska M., Praca metodą projektu, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2.Gołębniak D., Uczenie metodą projektów, WSiP 3.Helm J. H.,. Katz L. G, Mali badacze – metoda projektów w edukacji elementarnej, CODN 2003 4.Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, G&P 2000 5.Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce Zakład Wydawniczy SFS 2000 6.Dembek Z. K., Technika. Przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum. Łysomice Wydawnictwo Temat 2002 7.Grondas M., Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. W: Integracja międzyprzedmiotowa. Program „Nowa Szkoła” Materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. W-wa CODN 1999 s. 107 - 119 8.Królikowski J., Projekt edukacyjny. Warszawa Wydawnictwa CODN 2001 9.Mikinia A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Kraków Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2001 10.Nowacki T., O metodzie projektów. Warszawa Wydawnictwa CODN 1999 11.Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli. Kielce Zakład Wydawniczy SFS 2002 12.Szymański M., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. Warszawa Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2000 13.Szymański M., Rozprawa o metodzie (projektów). W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Red. Krzysztof Kruszewski. Warszawa WSiP 2002 s. 275-293 14.Uczenie metodą projektów. WSiP 2002


Pobierz ppt "PRACA METODĄ PROJEKTU Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Szkolenie dotyczące realizacji programu „Trzymaj Formę!” 27 marca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google