Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020 Programy i instrumenty wsparcia dla doradc ó w zawodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020 Programy i instrumenty wsparcia dla doradc ó w zawodowych."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020 Programy i instrumenty wsparcia dla doradc ó w zawodowych

2 Trzy aspekty przyszłości doradcy zawodowego perspektywy dla doradztwa zawodowego czyli gdzie można będzie zarobić zapotrzebowanie na kompetencje doradcy zawodowego czyli co trzeba będzie wiedzieć możliwości rozwoju doradcy zawodowego czyli jak dobrze doradzić sobie

3 perspektywy dla doradztwa zawodowego Wsparcie właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej już od gimnazjum Rozwój szkolnictwa zawodowego adekwatnie do potrzeb rynku pracy Wsparcie rozwoju osób oddalonych od rynku pracy Finansowanie rozwoju zawodowego najbardziej odpowiadającego potrzebom rynku pracy i predyspozycji osobistych Wsparcie trwałej przedsiębiorczości Przekwalifikowywanie się osób pracujących w warunkach trudnych lub nieodpowiadających stanowi zdrowia Edukacja przez całe życie............

4 zapotrzebowanie na kompetencje doradcy zawodowego adekwatne do pracy z różnymi grupami odbiorców (doświadczenie i/lub wiedza) – dzieci, – młodzież, studenci – osoby niepełnosprawne – osoby 50+ – osoby oddalone od rynku pracy (kiedyś:zagrożone wykluczeniem społecznym)- tu też różne podgrupy – osoby pracujące – przedsiębiorcy Znajomość różnych instrumentów wsparcia, Świadczenie doradztwa z wykorzystaniem TIK Znajomość możliwości rynku pracy i edukacji w UE( i nie tylko)

5 możliwości rozwoju doradcy zawodowego Decyzja o kierunku rozwoju Identyfikacja możliwości – oferty komercyjne – oferty w ramach projektów – współfinansowane – rozwój według własnych potrzeb - kreacja projektu Identyfikacja źródeł finansowania – budżet własny – środki pracodawcy lub sponsora (w tym środki publiczne) – Fundusze UE

6

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY Priorytet inwestycyjny Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (PI 8i) Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Cel szczegółowy 2 : Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

8 RPO WP Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY Priorytet inwestycyjny Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (PI 8iii) Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw

9 RPO WP Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY Priorytet inwestycyjny Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taka samą pracę (PI 8iv) Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3

10 RPO WP Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY Priorytet inwestycyjny Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8v) Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników

11 RPO WP Oś priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA Priorytet inwestycyjny Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (PI 9i) Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia

12 RPO WP Oś priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA Priorytet inwestycyjny Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (PI 9v) Cel szczegółowy: Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie

13 RPO WP OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Priorytet inwestycyjny Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia (PI 10i) Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej Cel szczegółowy 3: Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

14 RPO WP OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Priorytet inwestycyjny Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (PI 10iii ) Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

15 RPO WP OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Priorytet inwestycyjny Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (PI 10iv) Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół Cel szczegółowy 2: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia

16 RPO WP W ramach RPO WP działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast będą mogły uzyskać wsparcie w szerokim wymiarze. Wymiar miejski w ramach RPO WP będzie realizowany zarówno w ramach głównego nurtu wsparcia (osie priorytetowe tematyczne), jak również w ramach dedykowanych miastom działań finansowanych z wydzielonej puli środków do wykorzystania w ściśle określonym zakresie tematycznym, przy wykorzystaniu specjalnych instrumentów wsparcia dedykowanym miastom – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) wspieranych środkami EFRR i EFS.

17 RPO WP ZIT/RIT jest szczególnym trybem poszukiwania i uzgadniania przedsięwzięć rozwojowych w ramach tej części wsparcia, która adresowana będzie do miejskich obszarów funkcjonalnych. Odpowiada wprost celowi głównemu programu, którym jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu instrumentów rozwoju terytorialnego w województwie może nastąpić zrównoważony rozwój regionu, który posiada korzystnie ukształtowaną, policentryczną sieć osadniczą, jednak siła oddziaływania miast na otaczające je obszary funkcjonalne jest niewystarczająca.

18 RPO WP

19 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Jeden z cel ów programu to: Realizacja działań ukierunkowanych na osoby młode w wieku od 15-24 roku życia na rynku pracy, służących wdrożeniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży (Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy) polegających na: wspieraniu aktywizacji zawodowej osób młodych (15-24) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu; wspieraniu przedsiębiorczości osób młodych (15-24) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

20 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Przykładowe typy operacji w ramach celu 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy: Indywidualizacja wsparcia dla osób młodych uwzględniająca treningi aktywnego poszukiwania pracy, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozę wiedzy, umiejętności oraz potencjału uczestników, opracowanie indywidualnych planów działania

21 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Udzielanie Gwarancji dla młodzieży poprzez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, które umożliwiają młodzieży zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, w tym m.in.: staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dofinansowanie studiów podyplomowych, pożyczka szkoleniowa, Działania niestandardowe, stanowiące wsparcie suplementarne dla procesu aktywizacji zawodowej W ramach celu 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy: Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

22 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji) Wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform

23 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W obszarze polityki zatrudnienia realizowane będą działania: służące poprawie efektywności funkcjonowania służb zatrudnienia; służące wypracowaniu modeli aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy; promujące godzenie życia zawodowego i prywatnego; prowadzące do poprawy świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

24 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa realizowane będą działania: wspierające poprawę jakości kształtowania polityki państwa w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa; służące poprawie jakości funkcjonowania systemów i struktur działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz poprawie jakości usług aktywnej integracji i innych usług społecznych m.in. poprzez kształcenie kadr, tworzenie rozwiązań i standardów na rzecz poprawy kooperacji instytucji na poziomie lokalnym; wspierające koordynację rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz tworzące warunki do rozwoju ekonomii społecznej.

25 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W obszarze adaptacyjności (dostosowywania firm do zmian) realizowane będą działania: wspierające jakość zarządzania rozwojem przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi; służące poprawie efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze, w tym m.in. stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw; ukierunkowane na zapewnienie dostępu i podniesienie jakości usług edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw i ich pracowników poprzez m.in. rozwój rejestru usług rozwojowych (RUR)

26 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W obszarze edukacji realizowane będą działania: wspierające rozwój narzędzi polityki edukacyjnej; wspierające poprawę jakości pracy szkół i placówek edukacyjnych; na rzecz tworzenia warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy; stwarzające warunki dla współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi w procesie kształcenia i egzaminowania; służące budowie krajowego systemu kwalifikacji (KSK) i rozwojowi systemu kształcenia przez całe życie.

27 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W obszarze zdrowia realizowane będą działania: służące dostosowaniu kwalifikacji kadr medycznych do potrzeb społecznych i rynku pracy; podnoszące jakość w ochronie zdrowia; służące zwiększeniu dostępności społeczeństwa do usług medycznych; z zakresu profilaktyki mające charakter pilotażowy i testujący.

28 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W obszarze dobrego rządzenia realizowane będą działania: w zakresie poprawy procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej; służące poprawie skuteczności oraz ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw; usprawniające proces monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej; wspierające zarządzanie strategiczne i finansowe na wszystkich szczeblach zarządzania państwem.

29 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę W tym zakresie realizowane będą działania: wspierające zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; służące zwiększeniu otwartości i mobilności w szkolnictwie wyższym; wspierające poprawę jakości dydaktyki i systemy zarządzania w uczelniach.

30 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Przykładowe typy operacji w ramach celu 1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa: Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno- gospodarczych oraz ich realizacja, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje miękkie potrzebne w przyszłej pracy oraz postawy przedsiębiorcze. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier).

31 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa: Typy operacji: Wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki. Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki.

32 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Nowości w EFS 2014-2020 W nadchodzącej perspektywie finansowej EFS będzie wprowadzał nowe rozwiązania. Będą to m.in.: 1. Rejestr usług rozwojowych (RUR) – w formie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków publicznych. Rejestr będzie elementem wspierającym poprawę jakości szkoleń finansowanych ze środków publicznych.

33 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2. Możliwość ogłaszania konkursów na operacje – instytucje będą mogły wybierać do dofinansowania i realizować projekty zintegrowane (tzw. operacje), powiązane ze sobą tematycznie i prowadzące do osiągnięcia wspólnego celu. Możliwe będzie zorganizowanie jednego konkursu na projekty zintegrowane, niezależnie od ich źródeł finansowania;

34 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 3. Rozwój kwalifikacji z zastosowaniem „bonów edukacyjnych” – planowane są działania obejmujące wprowadzenie systemu bonów szkoleniowych dla osób planujących podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, a także rozwój brokeringu edukacyjnego jako skutecznego narzędzia łączenia oferty szkoleniowej z potrzebami odbiorców wsparcia. Testowanie tych rozwiązań odbywa się obecnie w ramach PO KL na zasadzie pilotażu; 4. Wykorzystywanie instrumentów zwrotnych – udzielanie tego typu wsparcia na preferencyjnych warunkach umożliwi przeciwdziałanie barierom w dostępie do kapitału w szczególności w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

35 PYTANIA ??

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020 Programy i instrumenty wsparcia dla doradc ó w zawodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google