Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K OMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE W ZAWODZIE ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ mgr Karolina Mularczyk Poznań, 14, 27.04.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K OMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE W ZAWODZIE ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ mgr Karolina Mularczyk Poznań, 14, 27.04.2013."— Zapis prezentacji:

1 K OMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE W ZAWODZIE ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ mgr Karolina Mularczyk Poznań, 14,

2 P RZEDSTAWICIELE OPIEKI ZDROWOTNEJ MAJĄ NA CELU : Przynosić ulgę w cierpieniu pacjentów, gdy ci są chorzy Zapobiegać chorobom (profilaktyka) Uczyć ludzi lepszego zrozumienia stanu zdrowia i choroby (Agryle, 1991)

3 C ELE TE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ : diagnozę zaplanowanie leczenia realizacja planu leczenia przy jednoczesnej redukcji zaniepokojenia i zwiększeniu zadowolenia pacjenta

4 O CZEKIWANIA WOBEC SPECJALISTY OPIEKI MEDYCZNEJ Dysponuje wiedzą pozwalająca na rozróżnienie zdrowia i choroby Potrafi dostrzec symptomy choroby, zrozumieć ich pochodzenie, ustalić plan leczenia Pozwoli uczestniczyć pacjentowi w procesie leczenia

5 R ELACJE PACJENT - LEKARZ

6 M ODEL RELACJI PACJENT – LEKARZ (S ZASZ, H OLLENDER ) aktywność - bierność kierownictwo- współpraca obustronne uczestnictwo rola lekarzaaktywna decydująca aktywna dominująca aktywna partnerska rola pacjentabierny odbiorcaposzukiwanie pomocy i posłuszne wykonywanie poleceń partnerski udział pacjenta w procesie diagnozy i terapii typowe zastosowanie stan nieprzytomności, śpiączka, ostre urazy ostre stany chorobowe choroby przewlekłe relacja prototypowa rodzic - niemowlę rodzic - nastolatek dorosły - dorosły

7 M ODEL RELACJI PACJENT – LEKARZ (S ZASZ, H OLLENDER ) Relacja jest uzależniona od stanu chorobowego pacjenta. Wszystko przebiega poprawnie, jeżeli jest wzajemnie do siebie dostosowane.

8 P O PIERWSZE ROZMOWA …

9 K OMUNIKOWANIE Ma charakter społeczny Zakłada wzajemność Nie opiera się tylko na słowach wzajemnego zrozumienia Polega na dochodzeniu do wzajemnego zrozumienia

10 C ELE KOMUNIKACJI : Informowanie Wywieranie wpływu Wyrażanie emocji Pobudzanie wyobraźni (przekaz poprzez filmy, książki, internet, dzieła sztuki) Spełnianie społecznych oczekiwań (ludzie swoim zachowaniem wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom)

11

12

13 F AZY WYWIADU Z PACJENTEM nawiązanie kontaktu omówienie przyczyn zgłoszenia się pacjenta przeprowadzenie słownego i/lub fizykalnego badania rozważenie stanu właściwe leczenie, dalsze badanie lub zalecenia zakończenie

14 N AWIĄZANIE KONTAKTU Celem asystentki stomatologicznej jest ustanowienie i utrzymanie przyjaznego kontaktu z pacjentem. Wskazane jest, by asystentka wyrażała zainteresowanie, zrozumienie, dawała poczucie bezpieczeństwa, radziła sobie z niepokojami i oczekiwaniami pacjenta.

15 P YTANIA DO PACJENTA otwarte zamknięte naprowadzające pogłębiające

16 R OLA OBSERWACJI W PRACY ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ Obserwuję rozmówcę – wiem, z kim mam do czynienia.

17 T ECHNIKA KONFRONTACJI Obserwacja niekonsekwencji w wypowiedziach pacjenta i jego komunikacji niewerbalnej i nawiązanie do niej w swojej wypowiedzi, prośba o wyjaśnienie.

18 T ECHNIKA PARAFRAZOWANIA Modyfikacja wypowiedzi pacjenta (lub swojej własnej), celem upewnienia się, czy jest zrozumiała, zrobienia przerwy w wypowiedzi, podsumowania, uzupełnienia informacji.

19 P RZEKAZYWANIE INFORMACJI Ważnym elementem kontaktu jest dostosowanie treści i formy przekazu komunikatu do pacjenta. Pacjenci kierują się jednym ze stylów: „czujny obserwator” – pacjent poszukuje, gromadzi, analizuje informacje o chorobie/stanie zagrożenia „niepotrzebujący wytłumaczeń” – pacjent unika szczegółowych informacji na temat choroby, manipuluje nimi, by subiektywnie odczuwać mniejszy stres

20

21 S KŁANIANIE PACJENTA DO STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ Pacjenci zapominają o zaleceniach przekazywanych w gabinecie, nie stosują się do nich – 76% pacjentów pamięta wskazówki co do leczenia i profilaktyki (Pendleton, 1981). Techniki pozwalające na zwiększenie skuteczności przekazywanych zaleceń to dostosowany do pacjenta i zrozumiały język, a także powtarzanie i podkreślanie ważniejszych elementów wypowiedzi.

22 W YPOWIEDŹ SKIEROWANA DO PACJENTA język prosty, niedwuznaczny styl wypowiedzi dostosowany do wieku, wykształcenia, pochodzenia pacjenta unikanie terminów technicznych i niezrozumiałych powtarzanie, parafrazowanie wyjaśnianie podsumowywanie

23 S KUTECZNY KOMUNIKAT Najlepiej zapamiętujemy wiadomości podane na początku i na końcu wypowiedzi (efekt pierwszeństwa i efekt świeżości). Komunikat podparty przykładem, dobrze zilustrowany. Przekazany z entuzjazmem przez pewną siebie i swojej wiedzy osobę.

24 A POZA ROZMOWĄ …

25

26 K OMUNIKACJA NIEWERBALNA W KONTAKCIE Z PACJENTEM Kontakt wzrokowy – zainteresowanie, szczerość (zbyt intensywny może budzić strach lub nieśmiałość, a unikanie kontaktu może świadczyć o nieuwadze i braku zainteresowania). Głowa przechylona w kierunku rozmówcy – skupienie i zainteresowanie; potakiwanie – zrozumienie i zainteresowanie. Unikanie składania rąk, zakładania nogi na nogę, odwracania się od rozmówcy. Dostrojenie się do pacjenta.

27 F AŁSZYWA EKSPRESJA EMOCJONALNA nieszczery uśmiech dziurawy głos gesty mówiące więcej niż słowo

28 P RZESTRZEŃ Strefa intymna (0-45cm) Strefa osobista ( cm) Strefa społeczna (1,2 -3,6 m) Strefa publiczna (3,6 - 6 m) Strefa kontaktu z partnerami, bliskimi przyjaciółmi, dziećmi, rodzicami. Do 75 cm strefa rozmowy na przyjęciach; powyżej 75 cm swobodna rozmowa na dystans wyciągniętej ręki. Do 2,1 m rozmowa z klientami, sprawy służbowe, strefa wykorzystywana do manipulacji ze strony przełożonych, chcących pokazać swoją wyższość. Strefa rozmów nauczyciela z uczniami, przełożonego z grupą pracowników, powyżej 6 m rozmowy polityka z wyborcami.

29 B ARIERY KOMUNIKACYJNE

30 stereotypy różnice kulturowe osądzanie, narzucanie swoich opinii manipulowanie selektywność (słyszę to, co chcę usłyszeć) utrudnienia percepcyjne samopoczucie

31 P ROBLEMY KOMUNIKACYJNE podwójny komunikat, ocenianie, oskarżanie i osądzanie, komunikaty typu „ty”, uogólnianie, doradzanie, pouczanie i moralizowanie, szantażowanie, żartowanie i spoufalanie się, fałszywe chwalenie

32 C O HAMUJE EFEKTYWNĄ KOMUNIKACJĘ ? brak czasu specjalisty (-> pacjent nie pyta, nie wyraża swoich obaw, ma wyrzuty sumienia w związku z „zabieraniem czasu” lekarzowi) niepokój specjalisty o swoje niedostateczne przygotowanie cierpienie i śmierć seksualność

33 B ŁĘDY JATROGENNE NA POZIOMIE KOMUNIKACJI LEKARZ - PACJENT jatrogenny – pochodzący od lekarza błąd jatrogenny in. czynnik jatropatogenny – takie zachowanie ze strony pracownika służby zdrowia, który szkodliwie wpływa na stan zdrowia pacjenta do popełniania błędów przyczynia się brak wrażliwości ze strony osoby niosącej pomoc, przekonanie o swojej „wszechwiedzy” i chęć dominacji; wpływ na popełnianie błędów ma także otaczające środowisko

34 B ŁĘDY JATROGENNE W PRACY ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ brak informacji lub niewystarczające informowanie pacjentów używanie fachowego słownictwa wyrażanie się niejednoznacznie, brak wyjaśnień straszenie pacjenta (zamierzone lub nie) konsultowanie pacjenta w obecności osób trzecich tworzenie dystansu, protekcjonalne traktowanie pacjenta leczenie nieoparte na wskazaniach

35 R ZECZ O EMPATII

36 T ROSKA WYRAŻONA PRZEZ KOMUNIKACJĘ CARE C – comfort (kontakt w przyjaznej atmosferze, pozbawionej lęku, wstydu i zahamowań) A – acceptance (poszanowanie uczuć i nastawień pacjenta) R – responsiveness (zdolność reagowania na komunikaty ze strony pacjenta) E – empathy

37 E MPATIA wsłuchanie się w drugiego człowieka i jego komunikaty, zrozumienie świata wewnętrznego rozmówcy (myśli, emocji, etc.) empatia poznawcza pozwala widzieć świat oczami drugiej osoby, przyjąć cudzą perspektywę patrzenia empatia emocjonalna to zdolność odczuwania emocji, których doświadczają inne osoby

38 E MPATIA „Empatia poszerza nasze horyzonty myślowe, pozbawia stereotypów w ocenie zachowań innych ludzi, sprawia, że zachowujemy kontakt sami z sobą, dbamy o siebie i o drugą osobę, bez brania na siebie całkowitej odpowiedzialności za leczenie, bo przecież pacjent ma do odegrania ważną rolę w procesie leczenia”. (Barański J., Waszyński E., Steciwko A.: Komunikowanie się lekarza z pacjentem)

39 E MPATIA W PRAKTYCE Gdybym była na miejscu drugiej osoby (pacjenta), co bym myślała, czego bym się obawiała, czego bym chciała/potrzebowała? Gdybym była na miejscu drugiej osoby (pacjenta), co byłoby dla mnie problemem? Gdybym była na miejscu drugiej osoby (pacjenta), co byłoby dla mnie ważne w tej sytuacji? Gdybym była na miejscu drugiej osoby (pacjenta), co musiałoby się wydarzyć, abym poczuła się lepiej? (I. Barton – Smoczyńska, 2011)

40 E MPATIA W PRAKTYCE : postaw się na miejscu pacjenta bądź z nim w danym miejscu i w czasie (świadoma obecność) zadaj sobie pytanie, które on postawi tobie postaraj się doznać tych samych uczuć, których doświadcza pacjent powiedz pacjentowi, co w danym momencie byś zrobił zachowuj się tak, jak chciałbyś, by zachowywano się wobec ciebie

41 A KTYWNE SŁUCHANIE KLUCZEM DO SUKCESU KOMUNIKACYJNEGO

42 S ŁUCHAM JEDNYM UCHEM, BO … 1. Kogo słucham uważnie? 2. Jakich osób nie słucham naprawdę? 3. Co sprawia, że jednych słucham łatwiej, innych trudniej? 4. Czy są na powyższej liście osoby, których chciałabym słuchać uważniej? Od dziś przez tydzień poobserwuję siebie w rozmowach z innymi. Po każdej rozmowie odpowiem sobie na pytanie, dlaczego danej osoby wysłuchałem/-am lub nie wysłuchałem/- am.

43 B ARIERY UTRUDNIAJĄCE AKTYWNE SŁUCHANIE (M C K AY, D AVIS, 2007) 1. Porównywanie – ocenianie, a nie słuchanie (kto mądrzejszy, kto więcej przeżył, etc.). 2. Domyślanie się – „nie dam ci dokończyć, zgadnę (wiem), co chcesz powiedzieć”. 3. Przygotowywanie odpowiedzi w głowie. 4. Filtrowanie – słuchanie wybiórcze, czyli „wyłapuję informacje na interesujący mnie temat”/ 5. Negatywne etykietki. 6. Łańcuchy skojarzeń. 7. Radzenie. 8. Sprzeciwianie się, forsowanie swojej racji. 9. Zmiana tematu. 10. Pozorna zgoda i zainteresowanie – tak, serio, naprawdę, masz rację, absolutnie, no niemożliwe, etc.

44 A KTYWNE SŁUCHANIE koncentracja na treści i formie przekazu (odwzajemniania kontaktu wzrokowego, pozycji ciała) dopasowanie do rozmówcy szybkości, tonu mówienia pytania otwarte, precyzujące parafraza potakiwanie

45 E MPATYCZNE SŁUCHANIE Okazanie zrozumienia Wsparcie pacjenta Zachęcenie go do swobodnej wypowiedzi, wyrażenia uczuć i myśli (stworzenie atmosfery sprzyjającej rozmowie)

46 W IARYGODNA ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA wzbudza zaufanie poprzez swoją postawę przyjazna i życzliwa skutecznie komunikuje się z pacjentem podchodzi do pacjenta indywidualnie chce poznać potrzeby pacjenta aktywnie słucha komunikacja werbalna i niewerbalna nawzajem współgrają

47 BIBLIOGRAFIA 1. M. Agryle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwko, Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wrocław I. Barton – Smoczyńska, O roli empatii i emocji w sztuce lekarskiej, w: Medycyna Praktyczna Chirurgia, 2005/ E. Berne, W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich,Warszawa T. Gordon, W. E. Streling, Rozmawiać z pacjentem, Warszawa 2009.


Pobierz ppt "K OMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE W ZAWODZIE ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ mgr Karolina Mularczyk Poznań, 14, 27.04.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google