Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego W roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Oto one:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego W roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Oto one:"— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego W roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Oto one:

2 Część humanistyczna – składają się na nią zadania z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą (pytania testowe) lub otwartą (zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania rozszerzonej odpowiedzi) zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą (pytania testowe) lub otwartą (zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania rozszerzonej odpowiedzi) zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie będą miały tylko formę zamkniętą zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie będą miały tylko formę zamkniętą zadania z języka polskiego będą sprawdzały nie tylko umiejętności, ale także wiedzę, dotyczącą utworów literackich lub dorobku autorów zadania z języka polskiego będą sprawdzały nie tylko umiejętności, ale także wiedzę, dotyczącą utworów literackich lub dorobku autorów praca pisemna punktowana będzie za: treść, segmentację tekstu, styl, język, ortografię i interpunkcję praca pisemna punktowana będzie za: treść, segmentację tekstu, styl, język, ortografię i interpunkcję

3 W każdym z tych aspektów poziom wykonania określa się niezależnie od tematu rozprawki w następujący sposób: Treść Poziom 4: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne Poziom 3: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), ale argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu, lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne Poziom 2: rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje), większość argumentów trafnych Poziom 1: próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje) Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na temat

4 W poniższym zdaniu użyto niewłaściwego typu liczebnika. Zapisz to zdanie poprawnie i podaj nazwę właściwego typu liczebnika. W klasie jest dziewiętnaście dzieci....................................... poprawione zdanie...................................... nazwa typu liczebnika Wymagania ogólne III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi. Wymagania szczegółowe 2.10. Uczeń stosuje poprawne formy odmiany liczebników. Przykładowe zadania

5 W tabeli zapisano sześć zdań odnoszących się do tekstu TWIERDZA. Podkreśl TAK, jeśli zdanie jest zgodne z tekstem, lub NIE, jeśli jest niezgodne. Wyrażenie potrzeba paląca w drugim zdaniu tekstu oznacza potrzebę pozorną. TAK NIE Zwrot zainstalował się w drugim zdaniu tekstu można uznać za sformułowanie potoczne. TAK NIE Trzecie zdanie tekstu zawiera opinię dzięki obecności w nim wyrazów Szaleniec i wygórowane. TAK NIE Autor tekstu uważa Nicolasa Cage’a za bardzo dobrego aktora. TAK NIE Część tekstu poświęcona ocenie filmu zaczyna się od słowa rozbuchana. TAK NIE Tekst TWIERDZA jest recenzją. TAK NIE

6 Jan Sztaudynger ŻONA DO MĘŻA Jeśli nie chcesz mojej zguby, Daj mi banknot, ale gruby. Jan Sztaudynger, Piórka prawie wszystkie, Kraków 2007. Zadanie 20 Fraszka ŻONA DO MĘŻA jest inspirowana słowami wypowiedzianymi przez postać A. z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. B. z Romea i Julii Williama Szekspira. C. z Dziadów cz. II Adama Mickiewicza. D. z Zemsty Aleksandra Fredry.

7 Część matematyczno-przyrodnicza – składają się na nią zadania z matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mniej będzie zadań, sprawdzających znajomość algorytmów, zaś więcej sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania sposobów rozwiązań matematycznych wobec nietypowych warunków, przedstawionych w zadaniu zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mniej będzie zadań, sprawdzających znajomość algorytmów, zaś więcej sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania sposobów rozwiązań matematycznych wobec nietypowych warunków, przedstawionych w zadaniu zadania z pozostałych przedmiotów będą miały tylko formę zamkniętą. Sprawdzają one między innymi znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów zadania z pozostałych przedmiotów będą miały tylko formę zamkniętą. Sprawdzają one między innymi znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów

8 Zad. 3. Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A–F w taki sposób, aby informacja o drożdżach była prawdziwa. Zad. 3. Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A–F w taki sposób, aby informacja o drożdżach była prawdziwa. Drożdże nie potrafią wytwarzać związków pokarmowych z prostych związków nieorganicznych, lecz muszą je pobierać ze środowiska, czyli są  A /  B. Energię niezbędną do życia wytwarzają głównie w procesie fermentacji alkoholowej, czyli przeprowadzają oddychanie  C /  D. W wyniku tego procesu wydziela się  E /  F. A. pasożytami; B. cudzożywne A. pasożytami; B. cudzożywne C. tlenowe; D. beztlenowe C. tlenowe; D. beztlenowe E. dwutlenek węgla; F. tlen E. dwutlenek węgla; F. tlen

9 Przykładowe zadania Zad. 18. Z kartonu wykonano modele sześcianu i graniastosłupa prawidłowego czworokątnego. Podstawa sześcianu jest taka sama jak podstawa graniastosłupa. Na wykonanie sześcianu zużyto 96cm2 kartonu, a na graniastosłup o 40 cm2więcej (nie wliczając powierzchni zakładek). Korzystając z powyższych informacji, oceń prawdziwość poniższych zdań. I. Na wykonanie jednej ściany sześcianu zużyto 16 cm2 I. Na wykonanie jednej ściany sześcianu zużyto 16 cm2 kartonu.  PRAWDA  FAŁSZ kartonu.  PRAWDA  FAŁSZ II. Podstawą każdej z tych brył jest kwadrat o boku 4 cm.  PRAWDA  FAŁSZ III. Pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 120 cm2.  PRAWDA  FAŁSZ IV. Wysokość graniastosłupa jest równa 6 cm.  PRAWDA  FAŁSZ

10 Zad. 10 Kiedy przecina się piłą ręczną duży drewniany bal na dwie części, zarówno piła, jak i drewno ulegają ogrzaniu. Czy w tej sytuacji dochodzi do reakcji chemicznej, czy jest to zjawisko fizyczne? Wybierz prawidłową odpowiedź z pierwszej kolumny oraz jej prawidłowe uzasadnienie z trzeciej kolumny.  1. Jest to reakcja chemiczna ponieważ  A. z jednego substratu powstają dwa produkty reakcji i wydziela się ciepło.  2. Jest to zjawisko fizyczne  B. nie powstają nowe substancje, mimo że wydziela się ciepło.

11 Zad. 21 W lipcu w radiu nadano komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Od jutra zacznie nad Polskę napływać masa powietrza polarno- morskiego. Znajdziemy się na skraju niżu znad północnego Atlantyku. Czy po takim komunikacie możemy się spodziewać, że 1. wzrośnie średnia temperatura dobowa?  TAK  NIE 1. wzrośnie średnia temperatura dobowa?  TAK  NIE 2. wystąpią opady?  TAK  NIE 2. wystąpią opady?  TAK  NIE 3. wzrośnie ciśnienie atmosferyczne?  TAK  NIE 3. wzrośnie ciśnienie atmosferyczne?  TAK  NIE 4. niebo będzie bezchmurne?  TAK  NIE 4. niebo będzie bezchmurne?  TAK  NIE

12 Ocena rozwiązania zadania zależy od tego, jak daleko dotarł rozwiązujący w drodze do całkowitego rozwiązania. Wyróżnia się siedem poziomów rozwiązania. zależy od tego, jak daleko dotarł rozwiązujący w drodze do całkowitego rozwiązania. Wyróżnia się siedem poziomów rozwiązania. Poziom 6: pełne rozwiązanie Poziom 5: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań, itp.) Poziom 4: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

13 Poziom 3: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale w trakcie ich pokonywania popełniono błędy Poziom 2: dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane Poziom 1: dokonano niewielkiego, ale koniecznego postępu na drodze do całkowitego rozwiązania Poziom 0: rozwiązanie niestanowiące postępu

14 Wyniki egzaminów zostaną podane w sześciu zakresach: język polski język polski historia i wiedza o społeczeństwie historia i wiedza o społeczeństwie matematyka matematyka przedmioty przyrodnicze przedmioty przyrodnicze język obcy na poziomie podstawowym język obcy na poziomie podstawowym język obcy na poziomie rozszerzonym język obcy na poziomie rozszerzonym

15 Sposób przedstawiania wyników Wynik procentowy Wynik procentowy Wynik centylowy ( odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający ) Wynik centylowy ( odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający )

16 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oke.gda.pl egzamin gimnazjalny Informator www.oke.gda.pl Opracowały: mgr Olga Bank mgr Elżbieta Kowalik


Pobierz ppt "Nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego W roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Oto one:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google