Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Autorski Zdrowy i bezpieczny przedszkolak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Autorski Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"— Zapis prezentacji:

1 Program Autorski Zdrowy i bezpieczny przedszkolak
Autor: mgr Monika Skwierawska Opracowanie scenariuszy dla trzy i czterolatków: mgr Patrycja Socha

2 „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” J.P.II Nowy Jork 2 X 1979 Wszyscy są pełni niepokoju, gdy przedszkolak rozpoczyna naukę. Boją się rodzice, gdyż po raz pierwszy zostawiają dziecko pod opieką innych ludzi. Boją się dzieci nowego, nieznanego świata. Zdarza się, że również nauczyciela niepokoją problemy, które przed nim stoją. Obawia się na przykład, że przeoczył jakieś zagadnienie i wiedza dziecka staje się niepełna. Taka właśnie obawa jest zarodkiem niniejszego planu autorskiego. Jest on próbą przedstawienia wszystkich zagadnień o bezpieczeństwie i zdrowiu dziecka istotnych dla procesu kształcenia w Przedszkolu pod Topolą. Wykładnią prawa, na której opierałam się przy sporządzaniu niniejszego programu, jest Konwencja Praw Dziecka oraz obowiązująca podstawa programowa.

3 Wizja ogólna Przedszkola Pod Topolą
Zdrowy i bezpieczny przedszkolak.

4 Idea Wiodąca Program ma na celu stworzenie odpowiedniej bazy edukacyjnej dla dzieci 3,4,5,6-cio letnich w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w Przedszkolu pod Topolą. Nadrzędną ideą wynikającą z kształtowania prozdrowotnych i bezpiecznych zachowań jest stworzenie w Przedszkolu pod Topolą środowiska bezpiecznego i przyjaznego dla dziecka. Poprzez rozwijanie współpracy z rodzicami przedszkole stara się tworzyć spójne, bezpieczne i zdrowe środowisko w którym rozwój dziecka jest harmonijny i niezachwiany.

5 Cele realizacji programu autorskiego
Zgodnie z klasyfikacją H. Komorowskiej (1995) tworzony program jest typem programu o celach behavioralnych. Twórca programu zakłada, że „wszystkie cele ujęte będą tak, by jasno wynikały z nich konkretne, namacalne i dające się sprawdzić zachowania uczących się (taksonomia B. Bloom’a). Oznacza to, że zestaw celów nauczania to zarazem lista umiejętności, mogąca stanowić bezpośrednią podstawę kontroli i oceny osiągnięć” (s. 26).

6

7 Treści programowe Przedszkolak bezpieczny w szatni i na korytarzu.
Przedszkolak bezpieczny na sali. Przedszkolak bezpieczny na placu zabaw. Przedszkolak bezpieczny na ulicy. Przedszkolak zdrowy i wysportowany. Przedszkolak zawsze czysty.

8 Przedszkolak bezpieczny w szatni i na korytarzu.
Cele operacyjne: Dziecko potrafi bezpiecznie korzystać ze schodów (powolne schodzenie, dokładne stawianie stóp na stopniach, trzymanie poręczy). Nie naraża na niebezpieczeństwo innych podczas schodzenia po schodach. Korzysta z szafek w szatni zgodnie z ich przeznaczeniem (np. nie wspina się na nie, nie przesuwa ich). Dziecko zna drogę z szatni do swojej sali i wie, że należy udać się do swojej grupy po przyjściu do przedszkola. Wie, że nie wolno samemu wychodzić z przedszkola, zna groźne konsekwencje takiego postępowania. Zna rozkład pomieszczeń przedszkolnych, wie, gdzie nie wolno chodzić. Zna drogę ewakuacyjną ze swojej sali do wyjścia w momencie jakiegokolwiek zagrożenia; potrafi sprawnie uczestniczyć w ewakuacji.

9 Przedszkolak bezpieczny na sali.
Cele operacyjne: Dziecko potrafi zgodnie bawić się z rówieśnikami, przestrzega ustalonych w grupie zasad; wie, że należy dzielić się zabawkami, nie naraża innych na niebezpieczeństwo podczas zabawy. Potrafi po sobie posprzątać; utrzymuje porządek wokół siebie zarówno podczas zajęć zorganizowanych jak i swobodnej zabawy; np. wie, jakie niebezpieczeństwo mogą stwarzać porozrzucane na ziemi zabawki. Zachowuje bezpieczeństwo w posługiwaniu się ostrymi narzędziami i przyborami: sztućce, nożyczki i inne; używa tych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem i w wyznaczonym do tego miejscu. Potrafi bezpiecznie korzystać z zabawek; nie wkłada do ust, nosa i uszu drobnych przedmiotów. Korzysta ze wszystkich mebli i innych przedmiotów na sali zgodnie z ich przeznaczeniem , np. nie przesuwa szafek, nie wspina się na krzesła, stoły. Zachowuje bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków: siedzi przy stole (nie wstaje od stołu), nie wierci się na krześle, zachowuje ostrożność podczas serwowania gorących potraw; nie rozmawia podczas spożywania posiłków. Jest świadomy, dlaczego nie wolno dotykać niektórych przedmiotów: kontakty, zawartość apteczki.

10 Przedszkolak bezpieczny na placu zabaw.
Cele operacyjne: Potrafi bezpiecznie korzystać ze sprzętu terenowego. Przestrzega regulaminu placu zabaw: np. nie sypie piaskiem, nie rzuca szyszkami, kamieniami itp., nie popycha kolegów, pojedynczo korzysta ze zjeżdżalni. Jest świadomy konsekwencji niewłaściwej zabawy, np. wchodzenia na wysokie drzewa. Zna granice placu zabaw i wie, że nie można go samowolnie opuszczać. Nie dotyka, nie wącha i nie zrywa nieznajomych roślin. Zna zasady obcowania ze zwierzętami w przedszkolnej zagrodzie.

11 Przedszkolak bezpieczny na ulicy.
Cele operacyjne: Zna zasady poruszania się w ruchu ulicznym, np. prawidłowego przechodzenia przez ulicę, poruszania się odpowiednią stroną jezdni. Pilnuje się podczas spacerów; zna konsekwencje oddalenia się od grupy. Trzyma się węża spacerowego w czasie wyjścia poza teren przedszkola. Rozpoznaje znaki drogowe w pobliżu przedszkola i nie tylko; potrafi wyjaśnić ich znaczenie. Wie, że może poruszać się w ruchu ulicznym tylko pod opieką osoby dorosłej. Wie, jaka jest rola policjanta w ruchu drogowym. Rozumie konieczność noszenia elementów odblaskowych o zmierzchu i kiedy warunki pogodowe ograniczają widoczność (np. okres późnej jesieni). Zna numery telefonów alarmowych. Potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem i podać swój adres zamieszkania. Wie, komu można podać taką informację. Zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas podróży autokarem: - Jest ostrożny podczas wsiadania i wysiadania z autokaru; - Cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wsiadania i wysiadania; - Nie wstaje ze swojego miejsca i nie podnosi się podczas jazdy oraz zanim autobus się zatrzyma.

12 Przedszkolak zdrowy i wysportowany.
Cele operacyjne: Utrzymuje poprawną sylwetkę (nie obciąża nadmiernie kręgosłupa) podczas stania, chodzenia, siedzenia. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Zna zasady zdrowego żywienia. Stara się być sprawny w ramach swoich możliwości. Potrafi uniknąć zagrożeń wynikających z niesprzyjających warunków pogodowych. Ubiera się odpowiednio do pogody.

13 Przedszkolak zawsze czysty.
Cele operacyjne: Dziecko potrafi prawidłowo wydmuchiwać i wycierać nos. Wie, jak i kiedy należy korzystać z chusteczek higienicznych. Dba o własny wygląd w sensie higieny. Właściwie korzysta z toalety. Wie, w jakich sytuacjach należy myć ręce. Wie, że nie można korzystać z cudzych przyborów toaletowych. Posiada nawyk regularnego mycia zębów, wie, jak często i dlaczego należy myć zęby. Zachowuje bezpieczeństwo i porządek podczas korzystania z łazienki; nie rozpryskuje i nie rozlewa wody po podłodze. Wykazuje poprawne pod względem higieny zachowania, kiedy jest przeziębiony (prawidłowo zasłania usta podczas kichania czy kaszlu). Dba o zmysł słuchu, wie, jak ważne dla zdrowia i higieny jest odpowiednie natężenie hałasu w trakcie zabawy.

14 METODY Zajęcia dydaktyczne . Scenariusze opracowane zostały w taki sposób, aby uaktywnić samodzielność dziecka . Dlatego często stosowane są metody problemowe, takie jak metoda symulacyjna, sytuacyjna, dyskusja panelowa , burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, metoda badawcza i inne. Uzupełnienie tych metod stanowiły rzadziej używane: metody asymilacji wiedzy, metody praktyczne oraz eksponujące.

15 Pozostałe proponowane formy realizacji programu to:
FORMY I METODY PRACY Treści programu „ Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” będą realizowane zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak również w trakcie swobodnej zabawy, gier i zabaw ruchowych w przedszkolu i na świeżym powietrzu a także podczas czynności porządkowych, higienicznych i samoobsługowych. Pozostałe proponowane formy realizacji programu to: zajęcia otwarte z udziałem rodziców spacery i wycieczki udział w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych czytanie literatury i czasopism podejmujących tematykę bezpieczeństwa i zdrowia spotkania i pogadanki z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia pokazy multimedialne uroczystości spotkania z koleżankami i kolegami ze szkoły podstawowej małe formy teatralne tworzenie kącików tematycznych utworzenie ścieżki zdrowia organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka

16 ROZKŁAD TREŚCI KSZTAŁCENIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

17 WRZESIEŃ Treści programowe Proponowane scenariusze
Inne formy realizacji Przedszkolak bezpieczny na sali Ustalamy zasady w naszej grupie- scenariusz dodatkowo porusza zagadnienie adaptacji dziecka w przedszkolu Zajęcia adaptacyjne z udziałem rodziców: - Pobyt rodzica razem z dzieckiem w przedszkolu przez pierwsze 10 minut (głównie grupy młodsze) współpraca z rodzicami : zapoznanie rodziców z założeniami programu „ Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”; - zwrócenie się do rodziców z prośbą o włączenie się w proces kształtowania bezpiecznego środowiska dla dziecka w domu i przedszkolu -odnalezienie rodziców chętnych do bliższej współpracy, np. strażak, policjant, lekarz, pielęgniarka, nauczyciel wychowania fizycznego zainteresowanych przeprowadzeniem prezentacji

18 Proponowane scenariusze Inne formy realizacji
Treści programowe Proponowane scenariusze Inne formy realizacji Przedszkolak bezpieczny w szatni i na korytarzu Bezpiecznie na schodach Pogadanka na temat zasad poruszania się po schodach oprowadzanie grup po przedszkolu ze zwróceniem uwagi na bezpieczne poruszanie się po schodach przygotowania do próbnej ewakuacji Przedszkolak bezpieczny na placu zabaw - Ustalenie w grupie regulaminu korzystania z placu zabaw „ Zabezpieczenia na placu zabaw”- przygotowanie i rozesłanie listów do dużych firm z prośbą o sponsoring zakupienia i wykonania płotków zabezpieczających w newralgicznych miejscach na placu zabaw. udział wszystkich grup w Akcji Sprzątania Świata Przedszkolak bezpieczny na ulicy - Zwrócenie się z prośbą do Rady Rodziców o zakup światełek odblaskowych

19 PAŹDZIERNIK Treści programowe Proponowane scenariusze
Inne formy realizacji Przedszkolak bezpieczny na ulicy Przedszkolak jako pieszy w ruchu ulicznym. organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na poznanie zasad prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach- spacery w pobliżu przedszkola; bezpieczne przechodzenie na drugą stronę ulicy, dojście do najbliższego skrzyżowania, zwrócenie uwagi na znaki drogowe. spacer do pobliskiej biblioteki - Spotkanie z policjantem – przybliżenie zasad ruchu ulicznego, zawodu policjanta oraz numerów alarmowych utworzenie kącika ruchu drogowego Przedszkolak bezpieczny na placu zabaw Udział w konkursie plastycznym ( ewentualnie w innym miesiącu) Przedszkolak zdrowy i wysportowany stosowanie ciekawych zestawów ćwiczeń z zakresu gimnastyki porannej; zwrócenie uwagi na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała piknik integracyjny oraz poznanie się rodziców w każdej grupie

20 Proponowane scenariusze Inne formy realizacji
Treści programowe Proponowane scenariusze Inne formy realizacji Przedszkolak bezpieczny w szatni i na korytarzu Przeprowadzenie próbnej ewakuacji ( początek października) spotkanie ze strażakiem - omówienie zasad postępowania w razie ewentualnego pożaru Przedszkolak zawsze czysty - Kontynuacja kontaktów z biblioteką miejską; wypożyczenie książeczek na temat zdrowia i higieny - przejrzenie zasobów biblioteki przedszkolnej i wyszukiwanie powyższych pozycji - zaproszenie chętnych mam lub babć do czytania książeczek o wyżej wymienionych tematyce w porze poobiedniej

21 LISTOPAD Treści programowe Proponowane scenariusze
Inne formy realizacji Przedszkolak zdrowy i wysportowany „ Zdrowo się odżywiam” - przygotowywanie razem z dziećmi kolorowych kanapek na śniadanie- zebranie ciekawych pomysłów na apetycznie wyglądające kanapki od rodziców - „ 5 kolorów zdrowia”- propagowanie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Kontynuacja idei programu „ Owoce, warzywa i soki są na 5” pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zorganizowanie „ Kolorowego tygodnia”- dzieci ubierają się w danym dniu w kolorze odpowiedniego owocu lub warzywa. - promowanie „ Zdrowego Odżywiania” w gazetce „ Echo Leśnej” zwracanie uwagi na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia przy stole

22 Proponowane scenariusze Inne formy realizacji
Treści programowe Proponowane scenariusze Inne formy realizacji Przedszkolak bezpieczny na sali Częste przypominanie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas swobodnej zabawy i nie tylko ; odwoływanie się do wcześniej ustalonych umów wyznaczenie dyżurnych odpowiedzialnych za porządek na sali; zwracanie uwagi na niebezpieczeństwo, wynikające z porozrzucanych na podłodze zabawek - przypominanie dzieciom zasad bezpiecznego używania nożyczek połączone z demonstracją wyznaczenie w sali bezpiecznego miejsca , w którym dziecko mogłoby wycinać poza zajęciami dydaktycznymi Przedszkolak bezpieczny na ulicy wycieczka na posterunek policji - dzieci zaopatrzone w światełka odblaskowe ; omówienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym podczas wizyty

23 GRUDZIEŃ Treści programowe Proponowane scenariusze
Inne formy realizacji Przedszkolak zawsze czysty - schludny wygląd Jak powinien wyglądać czysty i zadbany przedszkolak? zorganizowanie w przedszkolu konkursu czystości sal w pierwszym tygodniu miesiąca codzienny wybór dyżurnych; pełnienie przez nich przydzielonych im obowiązków

24 STYCZEŃ Treści programowe Proponowane scenariusze
Inne formy realizacji Przedszkolak zdrowy i wysportowany - udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy na rzecz chorych dzieci - ważenie i mierzenie dzieci przez pielęgniarkę lub osobę z personelu medycznego w ramach współpracy z rodzicami Przedszkolak bezpieczny na sali Dbamy o czystość i bezpieczeństwo w naszej sali. Dlaczego powinniśmy porządkować zabawki? - poruszanie tematu bezpieczeństwa podczas zebrań z rodzicami; wytłumaczenie rodzicom, dlaczego prosimy o obuwie zmienne zamieszczanie artykułów w gazetce „ Echo Leśnej” oraz na tablicach tematycznych

25 LUTY Treści programowe Proponowane scenariusze Inne formy realizacji
Przedszkolak bezpieczny na sali- zwrócenie uwagi na „gorące” niebezpieczeństwa i zachowanie przy stole Odpowiednio zachowuję się przy stole- bezpieczeństwo i savoir – vivre podczas spożywania posiłków Obserwacja dzieci podczas posiłków. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz kulturę jedzenia. Przedszkolak bezpieczny na placu zabaw „ Jak się zachować, gdy atakuje zwierzę”- spotkanie z policjantem Przedszkolak bezpieczny w szatni i na korytarzu - Projekcja multimedialna na temat bezpieczeństwa

26 MARZEC Treści programowe Proponowane scenariusze Inne formy realizacji
Przedszkolak bezpieczny na ulicy. „ Znaki drogowe”- zabawy matematyczne. - Organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na poznanie zasad prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach- spacery w pobliżu przedszkola, obserwacja i rozpoznawanie znaków drogowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaki dotyczące pieszych - wizyta na poczcie, wysłanie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych do rodziców, wcześniejsze adresowanie listów z pomocą dzieci – znajomość adresu zamieszkania Przedszkolak zdrowy i wysportowany - uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalących z zakresu aktywności ruchowej, np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, pedagogiki zabawy lub innych.

27 KWIECIEŃ Treści programowe Proponowane scenariusze
Inne formy realizacji Przedszkolak bezpieczny na placu zabaw Czy wszystko mi wolno? Przygoda Michała na placu zabaw. - zorganizowanie akcji sprzątania terenu wokół budynku przedszkolnego w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania na placu zabaw. Zaangażowanie dzieci, nauczycieli, personelu przedszkola. Skorelowanie działania z przypadającym w miesiącu kwietniu „ Światowym Dniem Ziemi”. Przedszkolak zdrowy i wysportowany - przygotowanie na terenie placu przedszkolnego „ścieżki zdrowia” - uczestnictwo wszystkich grup w „ ścieżce zdrowia” w czasie zabaw na świeżym powietrzu - „Światowy Dzień Zdrowia”- 7 kwiecień; nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową; przygotowanie przez uczniów klas starszych konkursów i zagadek z zakresu tematyki zdrowotnej dla koleżanek i kolegów z przedszkola. Dyplomy dla zwycięzców – współpraca ze szkołą podstawową

28 MAJ Treści programowe Proponowane scenariusze Inne formy realizacji
Przedszkolak zawsze czysty - zachowanie w łazience „ Czyścimy brudy- podwórkowe zabawy z wodą” - Utworzenie kącika zdrowia i higieny Przedszkolak zdrowy i wysportowany - zorganizowanie podchodów z udziałem rodziców ( po dwie grupy)- wykorzystanie pomysłów rodziców do przeprowadzenia zabawy, udział rodziców w zabawie w celu polepszenia współpracy oraz bezpieczeństwa dzieci „ Ze sceną za pan brat”- przygotowanie przedstawienia w wykonaniu dzieci o tematyce zdrowotnej. - Udział dzieci i rodziców w konkurencjach sportowych podczas „ Dnia Rodziny”

29 CZERWIEC Treści programowe Proponowane scenariusze
Inne metody realizacji Przedszkolak zdrowy i wysportowany. „ Ruch to zdrowie”- scenariusz zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka - opracowanie regulaminu zawodów sportowych pozyskanie sponsorów nagród ( Rada Rodziców)

30 Uwagi : Formy realizacji programu będą dostosowywane do potrzeb przedszkola, rocznego planu pracy przedszkola, oczekiwań rodziców oraz pojawiających się na bieżąco możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci, np. propozycji na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia .

31 LITERATURA: Mariola Szczepańska „ Sztuka działań innowacyjnych. Program autorski. Metoda projektów. Metoda gier dydaktycznych. Metoda symulacyjna - Copyrting by Przedsiębiorstwo Reklamowo- Marketingowe „ Image”. Słupsk, 2003/2004 Jadwiga Krzyżewska „ Aktywizujące metody i techniki w edukacji” - Zakład Wydawniczy Letter Quality, Suwałki 2000 Joanna Stec „ Zagadki dla najmłodszych” P.W. M.A.C. S.A., Kielce 1992 Brown , Sam Ed „ Raz, dwa , trzy spróbuj i Ty: zabawy matematyczne dla przedszkolaków. W.S.i P. 1995    Emilia Frątczak, Jan Frątczak „ Edukacja komunikacyjno- drogowa”, Wydawnictwo „ Żak”, Warszawa 1995 Jackie Silberg „ Poznawanie zmysłów przez zabawę”, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa rok Gabriela Antoszczuk - Zajęcia ruchowe w przedszkolu, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2004 Grzegorz Kasdepke „ Ostrożnie”, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2007

32 Urszula Smoczyńska – Nachtman „ Muzyka dla dzieci : umuzykalnienie według koncepcji Carla Orffa.”- Warszawa : WSiP, 1992 E. Gruszczyk – Kolczyńska „ Dziecięca matematyka” Urszula Bissinger – Ćwierz „ Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą.”, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2007. Bożena Pierga „ Dobre wychowanie wierszem” Studio Wydawnicze ZEBRA Sc, Bielsko- Biała 2008 „ Brzechwa Dzieciom”, Nasza Księgarnia, Warszawa, wiersz „ Mucha” K. Vopel „ Od stóp do głów”- wydawnictwo Jedność, Kielce 1999


Pobierz ppt "Program Autorski Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google