Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r.

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 2 1)Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; 2)Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki; 3)Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach; 4)Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

3 Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego EWALUACJA 3 W latach 2009 – 2015 z 2880 nadzorowanych szkół i placówek 1430 poddano ewaluacji, co stanowi 49,7% ogółu W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 375 ewaluacji w tym: 251 ewaluacji całościowych38 ewaluacji całościowych 1179 ewaluacji problemowych337 ewaluacji problemowych

4 4 Lp.Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościoweproblemowełącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 5 42 47 2.Szkoły podstawowe 30120150 3.Gimnazja 18485 4.Licea ogólnokształcące 2 16 18 5.Technika 23 6.Zasadnicze szkoły zawodowe 21 7. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne 14 14 Ewaluacje w roku szk. 2014/15 według typów szkół/placówek

5 5 Lp.Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościoweproblemowełącznie 8.Młodzieżowe domy kultury33 9. Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 22 10. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 11 11.CKP11 12.Bursy szkolne55 13. Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 11 Razem38337375 Ewaluacje według typów szkół/placówek

6 Ewaluacje w roku szkolnym 2014/2015

7 Wyniki ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 Typ szkoły Liczba szkół poddanych ewaluacji 3. Uczniowie nabywają wiadomości… 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów… 11. Szkoła (…) uwzględnia wnioski z analizy… ABCDEABCDEABCDE Liceum ogólnokształcące dla młodzieży 14 (12P, 1C) 3532-3811-292-- Technikum dla młodzieży 23 (23 P) 3 1091-6134-- 11741- Zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży 21 (21 P)2107113152 - 11 221 Razem (tylko szkoły dla młodzieży) 58/448/525/2019/164/21/112/936/287/6 1/- 1/14/241/328/63/31/1 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 4 (4 P)---31--3-1----4

8 Wyniki ewaluacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

9 Wnioski z ewaluacji w technikach – wymaganie 3 Mocne strony: Szkoła wprowadza do planu nauczania nowatorskie zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową, poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów oraz zwiększające szanse zatrudnienia, proponuje atrakcyjną ofertę praktyk zawodowych w kraju i poza jego granicami, a także stwarza uczniom możliwość prezentacji i podsumowania jej efektów, co sprzyja nabywaniu przez uczniów umiejętności ułatwiających im kształcenie na kolejnym etapie edukacyjnym i start w życie zawodowe. Obszary do rozwoju: Deklarowane przez nauczycieli działania dotyczące: uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym, przeprowadzania analiz, sposobów prowadzenia zajęć oraz zastosowanych metod aktywizujących nie przekładają się na zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny i uzyskiwanie przez nich wyższych wyników na egzaminie maturalnym i zawodowym.

10 Wnioski z ewaluacji w technikach – wymaganie 6 Mocne strony: Przeprowadzana w sposób systemowy diagnoza możliwości i potrzeb, analizowanie umiejętności oraz osiągnięć każdego ucznia stanowi podstawę planowania oferty zajęć dodatkowych, konkursów, zawodów sportowych, a także indywidualizacji procesu edukacyjnego, co zdecydowanie wpływa na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich zainteresowań, a sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach podnoszą prestiż szkoły w środowisku. Obszary do rozwoju: Szkoła oferuje uczniom i prowadzi różnorodne działania służące rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z nich, ale w opinii połowy młodzieży oferta ta nie w pełni spełnia ich oczekiwania.

11 Wnioski z ewaluacji w technikach – wymaganie 11 Mocne strony: Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają wnioski z badań zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej oraz wyników analizy egzaminów zewnętrznych, budując w ten sposób spójny system działań w celu podniesienia efektów kształcenia, modyfikacji własnego warsztatu pracy, a przede wszystkim poprawy wyników egzaminu maturalnego i zawodowego. Obszary do rozwoju: Ilościowa analiza wyników nauczania, diagnozowanie i monitorowanie egzaminów zewnętrznych oraz prowadzone przez szkołę analizy wewnętrzne, nie sprzyjają znaczącemu zwiększeniu efektywności kształcenia i osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych. W praktyce szkolnej brak jest powszechnego wykorzystywania przez nauczycieli wyników badań zewnętrznych.

12 Wyniki ewaluacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

13 Wnioski z ewaluacji w ZSZ – wymaganie 3 Mocne strony: Nauczyciele na bieżąco monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia, co pozwala na śledzenie postępów w nauce, sprzyja motywowaniu, zachęca do udziału w zajęciach, wpływa na nabywanie wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanych podstaw programowych. Szkoła podejmuje działania w celu integrowania i korelowania treści kształcenia ogólnego i zawodowego, co wpływa korzystnie na doskonalenie kompetencji kluczowych, przyczynia się do podnoszenia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów. Obszary do rozwoju: Procesy edukacyjne realizowane w szkole ukierunkowane są przede wszystkim na kształtowanie umiejętności praktycznych, które umożliwią młodzieży odnalezienie się na rynku pracy. Nauczyciele rozwijają kompetencje kluczowe uczniów określone w podstawie programowej, jednak umiejętność rozumienia i przetwarzania tekstów, myślenia naukowego i matematycznego, pracy zespołowej oraz uczenia się kształtowane są rzadziej niż pozostałe, co nie uświadamia uczącym się potrzeby kształcenia się przez całe życie.

14 Wnioski z ewaluacji w ZSZ – wymaganie 6 Mocne strony: W oparciu o wyniki systemowego rozpoznania potrzeb i sytuacji uczniów w szkole podejmowane są różnorodne działania realizowane we współpracy z licznymi podmiotami wspierającymi uczniów, co zaspokaja ich potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz promocji szkoły w środowisku. Diagnozowanie potrzeb służy też organizowaniu dla uczniów atrakcyjnych form aktywności edukacyjnej (praktyki i staże zagraniczne), umożliwia zdobywanie dodatkowych uprawnień (kursy kwalifikacyjne), pozwala na wnioskowanie o stypendia (sportowe, socjalne). Obszary do rozwoju: Działania antydyskryminacyjne nie przyjmują w szkołach charakteru rozwiązań systemowych (są prowadzone, ale nie przez wszystkich nauczycieli) i mają raczej charakter działań, będących odpowiedzią na bieżące przejawy dyskryminacji. Powadzone przez nauczycieli działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego nie mają charakteru powszechnego, co nie sprzyja rozwijaniu potencjału każdego uczącego się.

15 Wnioski z ewaluacji w ZSZ – wymaganie 11 Mocne strony: Analizy wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz formułowane na ich podstawie wnioski służą planowaniu i podejmowaniu działań oraz modyfikacji pracy nauczyciela i szkoły. Prowadzone badania uwzględniają osiągnięcia i losy absolwentów, a ich wyniki wykorzystywane są w codziennej pracy z uczniami. Szkoła podejmuje badania wewnętrzne, ukierunkowane na kluczowe obszary jej działalności, odnosi się także do analiz wyników badań zewnętrznych, a formułowane wnioski są uwzględniane przy planowaniu procesów edukacyjnych. Obszary do rozwoju Nauczyciele w niskim stopniu angażują się w dokonywanie analiz wyników egzaminów zewnętrznych, nie badają systemowo osiągnięć swoich uczniów, nie analizują czynników wpływających na dalsze losy absolwentów, co sprawia, że w szkole nie formułuje się i nie wdraża rekomendacji, które mogłyby służyć rozwojowi zarówno samej szkoły, jak i uczących się.

16 Wyniki ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015

17

18 Wyniki ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 - uogólnienia i wnioski 1.Wszystkie ewaluacje przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględniały priorytety MEN (wymaganie 3, 6, 11); w tym jedna ewaluacja w liceum ogólnokształcącym była badaniem całościowym. 2.Wymagania państwa spełniane są w większym stopniu w szkołach dla młodzieży, w mniejszym – sprostały im szkoły dla dorosłych; przy czym żadna z badanych szkół dla dorosłych nie wykazała się działaniami, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że wykorzystuje ona wyniki egzaminów zewnętrznych i wyniki jakichkolwiek badań do doskonalenia procesów edukacyjnych (zbyt mała liczba ewaluacji nie pozwala na formułowanie innych wniosków w tym zakresie). 3.Zdecydowana większość (56 z 57) szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży realizuje cele i treści właściwych podstaw programowych z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów ich realizacji. 4.Ponad połowa (33 z 57) badanych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży z powodzeniem wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, co wpływa na poprawę efektywności kształcenia i zapewnia uczącym się nabywanie wiadomości i umiejętności w wysokim stopniu.

19 Wyniki ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 – uogólnienia i wnioski 5.Większość (48 z 57) szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wspomaga rozwój uczniów stosownie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości, stosuje indywidualizację procesu edukacji, zapewnia różnorodne formy pomocy dydaktycznej i wychowawczej. 6.Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powszechnie rozpoznają możliwości i potrzeby edukacyjne uczniów, diagnozują ich środowisko rodzinne i społeczne, w znacznie mniejszym stopniu badają optymalne sposoby uczenia się (preferencje sensoryczne, typy inteligencji, indywidualne style uczenia się…). 7.Większość (44 z 57) szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży z powodzeniem wykorzystuje wyniki analizy egzaminów zewnętrznych, wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz różnorodnych badań wewnętrznych i zewnętrznych do doskonalenia procesów edukacyjnych.

20 Wyniki ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 – uogólnienia i wnioski 8.W odczuciu 78, 9% uczniów liceum, 77,3 % uczniów technikum, 79,5 % zasadniczych szkół zawodowych, nauczyciele na wszystkich bądź na większości zajęć okazują, iż wierzą w ich możliwości; zatem ponad 1/5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie ma takiego poczucia. 9.Zdaniem 71,2% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, 76,9% uczniów technikum oraz 76% uczniów liceum, szkoła oferuje im zajęcia pozalekcyjne, które są dla nich interesujące; zatem ok. ¼ szkół ponadgimnazjalnych nie zaspokaja potrzeb młodzieży w tym zakresie.

21 Wyniki ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 - uogólnienia i wnioski 10.Większość badanych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych deklaruje, że na wszystkich bądź na większości swoich zajęć kształtuje umiejętności kluczowe pożądane na kolejnych etapach kształcenia i na rynku pracy, jednak zgoła odmienny obraz (niepotwierdzający powszechności tych działań) dają uwagi odnotowane podczas obserwowanych zajęć – na 358 obserwowanych lekcji podczas 65 kształtowano umiejętność czytania (tekstu, tabel, wykresów…), na 30 – myślenie matematyczne, na 38 – myślenie naukowe, podczas 67 – umiejętność komunikowania się (w mowie i piśmie) w języku polskim lub obcym, na 31 z 352 kształtowano umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, na 62 – umiejętność uczenia się, na 57 – umiejętność pracy zespołowej.

22 22 Rekomendacje wynikające z ewaluacji 1.Istotnym obszarem pracy szkół i placówek wymagającym doskonalenia, na co wskazują wyniki badań ewaluacyjnych, pozostaje projektowanie i realizacja procesów edukacyjnych, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i indywidualnym. 2.Spostrzeżenia dotyczące jakości pracy szkół w zakresie wykorzystywania wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych wskazują na potrzebę wsparcia szkół i placówek w tym zakresie, m.in. poprzez organizację form doskonalenia dla nauczycieli (w tym form realizowanych w ramach tzw. grantów kuratora). 3.Badania ewaluacyjne wskazują na potrzebę wspomagania szkół w zakresie interpretacji wymagań (objaśnienia ich istoty).

23  Liczba szkół / placówek, które w ewaluowanych obszarach nie spełniły wymagań na poziomie podstawowym D – 19  Liczba niespełnionych obszarów badawczych na poziomie podstawowym z określeniem poziomu niskiego E - 39  Liczba zgłoszonych zastrzeżeń do raportów z ewaluacji – 7 23 Spełnianie wymagań zastrzeżenia do raportów z ewaluacji zastrzeżenia do raportów z ewaluacji

24 Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego KONTROLA Od roku szkolnego 2009/2010 do 2014/2015 przeprowadzono ogółem: 3967 kontroli w tym: 2963 kontrole planowe 1004 kontrole doraźne 24

25 Kontrole planowe w roku szkolnym 2014/2015 – rodzaj i wymiar Zaplanowano i zrealizowano 425 kontroli planowych w 4 tematach: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – 168 kontroli; Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem – 133 kontrole; Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej – 89 kontroli; Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 35 kontroli. 25

26 Kontrole planowe w roku szkolnym 2014/2015 26

27 27 Wyniki kontroli planowych

28 28 Kontrole doraźne

29 29 Kontrole doraźne wg typów szkół i placówek Szkoła/placówkaLiczba kontroli Przedszkole64 Szkoła podstawowa130 Gimnazjum46 Szkoły ponadgimnazjalne52 Szkoła specjalna1 Szkoła policealna11 Poradnia psych.-pedagogiczna11

30 30 Kontrole doraźne wg typów szkół i placówek Szkoła/placówkaLiczba kontroli Młodzieżowy ośrodek wychowawczy2 Bursa szkolna5 Młodzieżowy dom kultury3 Centrum kształcenia praktycznego1 Placówka doskonalenia nauczycieli2 Zespół szkolno-rewalidacyjny1 Specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy 3 Specjalny ośrodek wychowawczy3 RAZEM335

31 31 Tematyka kontroli doraźnych Tematyka kontroliLiczba kontroli Bezpieczeństwo/prawa dziecka/ucznia16 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej12 Art. 7 u. o s. o.55 Organizacja świetlicy szkolnej3 Kontrola realizacji zaleceń103 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły40 Wykorzystanie przez przedszkola zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej 43 Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami25 Ocenianie7 Inne130

32 32 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych Rodzaj problemu generującego zalecenieLiczba Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki15 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami7 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 4 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia3 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz prowadzenia egzaminów, przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 3 3 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania3 Inne89

33 MONITOROWANIE „Wyklikaj” szkołę zawodową „Wyklikaj” szkołę zawodową – przeprowadzono monitorowanie w 285 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe Mapa szkół 33

34 POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE Rzecznik Dyscyplinarny – 39 wniosków w 2015 roku, z czego 29 skierowano do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim. Dla porównania: w roku 2014 do Rzecznika Dyscyplinarnego skierowano 32 wnioski, z których 13 postępowań zostało umorzonych, w 19 przypadkach rzecznik skierował wniosek do Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Lubelskim o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego. 34

35 POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE Najczęstsze „przedmioty spraw” kierowanych do rzecznika dyscyplinarnego: niedopełnianie obowiązków nauczyciela; naruszenie godności i/ lub nietykalności cielesnej ucznia; konflikty interpersonalne w szkole; osoba pod wpływem alkoholu 35

36 SKARGI Liczba skarg ze względu na typ szkoły/placówki - Przedszkola - 12 - Szkoły Podstawowe – 83 - Gimnazja – 23 - Szkoły Ponadgimnazjalne – 20 - inne placówki (MOW. MOS, SOW, SOSW, PPP) – 3 36

37 SKARGI Najczęstsze „przedmioty” skarg: organizacja pracy szkoły; konflikty interpersonalne; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ pomoc psychologiczno-pedagogiczna; konflikty pomiędzy rodzicami; przemoc rówieśnicza/ brak skutecznych oddziaływań wychowawczych; sprawowanie opieki nad uczniami; ocenianie, klasyfikowanie, promowanie, przeprowadzanie egzaminów; przestrzeganie praw dziecka/ ucznia, dyskryminacja; 37

38 38 Wspomaganie Zakres zadań realizowanych w ramach wspomagania:  Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek 1.Narady z dyrektorami inaugurujące nowy rok szkolny (sierpień 2014 r.) (6 narad); 2.I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów, pod honorowym patronatem i z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusza Sławeckiego. Konferencja była platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pracy wychowawczej (maj 2015 r.); 3.Konferencja inaugurująca Rok Szkoły Zawodowców (wrzesień 2014) 4.Konferencja Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli (we współpracy z ORE).

39 39 Wspomaganie 5. Konferencja na temat podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Omówiono zmiany prawne, zasady ustalania szkolnego zestawu podręczników, procedurę udzielania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 (we współpracy z MEN; luty 2015). 6. Konferencja zorganizowana we współpracy z KOWEZiU – Zamość (czerwiec 2015 r.).

40 40 Wspomaganie  Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli:  publikowanie miesięcznych zestawień zrealizowanych kontroli i ewaluacji,  publikowanie opracowywanych co roku sprawozdań z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. dostępne na stronie internetowej KO w zakładce NADZÓR PEDAGOGICZNY / WSPOMAGANIE).

41 41 Wspomaganie  Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także upowszechnianie przykładów dobrej praktyki  Narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa inaugurujące nowy rok szkolny, prowadzone według nowej formuły zakładającej wprowadzenie do programu spotkań wystąpień dyrektorów/nauczycieli, którzy przedstawiają rozwiązania pedagogiczne stosowane w ich placówkach oraz prezentują doświadczenia związane z prowadzoną przez nich ewaluacją.  Zamieszczanie przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Kuratorium (zakładka NADZÓR PEDAGOGICZNY / DOBRE PRAKTYKI).  Szkolenia, spotkania o tematyce związanej z ewaluacją i obszarami badanymi podczas ewaluacji (w tym organizowane w ramach grantów).  Dystrybucja do szkół i placówek publikacji książkowych na temat ewaluacji.  Wykorzystanie spotkań informacyjnych z radami pedagogicznymi oraz spotkań podsumowujących ewaluację do dyskusji o wartości i sensie badań ewaluacyjnych, istocie wymagań stawianych szkołom/placówkom.

42 42 Wspomaganie Realizacja projektu LKO „Lubelskie Forum Twórczych Placówek Oświatowych” (LFTPO) Celem projektu jest wymiana doświadczeń między szkołami, propagowanie przykładów dobrych praktyk, inicjowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych, wspomaganie szkół i placówek zainteresowanych współpracą z Forum oraz wzmacnianie motywacji do podnoszenia jakości pracy, jak również promowanie idei ewaluacji. Forum tworzą szkoły/placówki, w których przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, a które uzyskały poziom A w co najmniej jednym obszarze działalności, zapraszane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W listopadzie 2014 r. ukonstytuowała się Kapituła LFTPO, złożona z dyrektorów różnych typów szkół/placówek. Do końca czerwca 2015 Forum, przy współpracy KO, zorganizowało w Białej Podlaskiej, Świdniku, Biłgoraju i Siennicy Nadolnej spotkania połączone z warsztatami dotyczącymi wykorzystania metody obserwacji w nadzorze dyrektora (na przykładzie zajęć z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu i szkole podstawowej). Podsumowaniem działań Forum będzie wojewódzka konferencja zaplanowana na październik 2015 roku. Od roku 2015/2016 wspomaganiem zostaną objęte gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Filmujemy ciekawe zajęcia z matematyki!

43 43 Sprawy różne OSKKO zaprasza Państwa na X Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dn. 23-25 września 2015 r. (środa-piątek) we Wrocławiu, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Administracji i Cyfryzacji i Prezydenta Miasta Wrocławia. Zachęcamy do zapoznania się z ok. 60 tematami wykładów, warsztatów i dyskusji. Program znajduje się na stronie Kongresu: www.oskko.edu.pl/kongres/www.oskko.edu.pl/kongres/ Branżowe spotkania szkół zawodowych w ramach „Roku otwartej szkoły”: I. 5 października 2015 – grupa zawodów związanych uprawą roślin, z chowem i hodowlą zwierząt, kształtowaniem środowiska - ( Biała Podlaska); II. 5 listopada 2015 – grupa zawodów związana z transportem drogowym, kolejowym i wodnym, ekonomiczno-finansowo-biurowych (Lublin).

44 44 Sprawy różne Konferencja ORE promująca Europejski Rok na Rzecz Rozwoju pod hasłem „Nasz świat – nasza godność – nasza przyszłość”. Edukacja globalna w szkole. Od odpowiedzialności globalnej do odpowiedzialności za świat. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Puławach 17.09.2015r. Konferencja „Rozwijanie myślenia matematycznego” odbędzie się w Parku Naukowo – Technologicznym w Puławach 18.09.2015 r. Seminarium regionalne dla doradców szkolnych i zawodowych w ramach projektu: „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” – Lublin, 28-29 września 2015 r.

45 45 Sprawy różne Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna+”. Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018. Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł. Organy prowadzące występują do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku szkolnym 2015/2016 do dnia 15 września 2015 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna Pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji powstał innowacyjny program nauczania matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej „Matematyka ze smakiem”. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.topeducation.com.pl/poznaj-matematyke oraz na stronie ORE. www.topeducation.com.pl/poznaj-matematyke

46 46 Sprawy różne W ramach kampanii w sprawie odblasków dla pierwszoklasistów uprzejmie informujemy, iż zmieniła się cała logistyka przedsięwzięcia i odblaski będą w pierwszej kolejności wysyłane do gmin, a potem kolejno do szkół publicznych, prywatnych i specjalnych. Centrum Nauki Kopernik zaprasza do korzystania z nowej publikacji „Nowa pracownia przyrody”, która zawiera propozycje zmian służących rozwojowi edukacji przyrodniczej w szkołach podstawowych. Współtwórcami rekomendacji są eksperci z wielu dziedzin nauki, a także doświadczeni praktycy z różnych obszarów edukacji. Szczegółowe informacje oraz rekomendacja dostępne na stronie www.kopernik.org.pl. www.kopernik.org.pl Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do korzystania z aplikacji EduMod. Jej podstawowa funkcjonalność pozwala na przeprowadzenie symulacji polskiej gospodarki w okresie 2013 do 2050 roku oraz na analizę otrzymanych wyników. Umożliwia to tworzenie wielu scenariuszy i porównywanie wyników zachowania się gospodarki, ułatwiając tym samym podejmowanie trafnych decyzji na poziomie tworzenia polityki edukacyjnej przy zmieniających się warunkach makroekonomicznych. Aplikacja EduMod dostępna jest na stronie Entuzjaści edukacji pod adresem: http://eduentuzjasci.pl/model-dla-edukacji.html.

47 47 Sprawy różne Handel ludźmi Współczesna forma niewolnictwa, zaś grupę ryzyka stanowią dzieci i młodzież szkolna. Od 2014 roku działa Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołany przez Wojewodę Lubelskiego; Istnieje potrzeba zainteresowania tematyką, włączenia jej do treści realizowanych programów profilaktyki. Materiały dotyczące zjawiska handlu ludźmi dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem: www.handelludzmi.eu w zakładce: multimedia - informacje na temat zjawiska, spoty informacyjne, filmy edukacyjne, scenariusze zajęć itp.. Na terenie województwa lubelskiego na przełomie września i października br. rozdysponowanych zostanie 5000 sztuk komiksu „Nie jesteś na sprzedaż” kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

48 48 Sprawy różne Dystrybucja podręczników. Dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są potwierdzić odbiór dostarczonych podręczników w aplikacji SIO. Brak potwierdzenia uniemożliwia zamknięcie realizacji zadania oraz skorzystanie z ewentualnego zamówienia uzupełniającego. Nadwyżkę do 10 sztuk należy wpisać na stan biblioteki, powyżej 10 sztuk zwrócić do KO z zachowaniem właściwej procedury (kontakt p. G. Gryz). Awans zawodowy. Dyrektorzy zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, powinni monitorować i dokumentować przebieg stażu, aby w przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego przedstawić te dokumenty organowi nadzoru pedagogicznego. Nagrody i odznaczenia. Dyrektorzy powinni trzymać się zapisów rozporządzenia, nie przesyłać uzasadnień właściwych dla oceny pracy, wymieniać osiągnięcia właściwe dla odznaczenia, o które się występuje. Skargi i wnioski. Obowiązkiem dyrektora jest przestrzegać zapisów kodeksu postepowania administracyjnego przy rozpatrywaniu skarg i wniosków. Rodzice uczniów powinni być poinformowani, że dyrektor jest organem właściwym do rozpatrywania skarg na nauczycieli, aby nie kierowali skarg do KO. Należy przestrzegać terminów rozpatrywania skarg (30 dni) oraz odpowiadać w formie pisemnej na skargi i wnioski.

49 49 Odsetek uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego Licea ogólnokształcące – 10% Technika – 24% Szkoły dla dorosłych – 81%

50 50 Podsumowanie Wyniki nadzoru potwierdzają, że w placówkach oświatowych naszego województwa realizowane są założenia polityki oświatowej państwa. Wyniki ewaluacji w większości przypadków dają pozytywny obraz pracy szkół. Coraz więcej szkół traktuje formy nadzoru zewnętrznego jako narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć procesy w nich zachodzące, dostrzec obszary rozwoju, budować wyższą jakość pracy.

51 51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google