Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy egzamin zawodowy 1 Przy odpowiednim planowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy egzamin zawodowy 1 Przy odpowiednim planowaniu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy egzamin zawodowy 1 Przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych. Tom Lambert

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszary zmian  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego  Struktura i organizacja kształcenia zawodowego  System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 3

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w prawie oświatowym  klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego  podstawy programowej kształcenia w zawodach  ramowych planów nauczania  egzaminów eksternistycznych  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów …  przypadków, (…), w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zaw.  warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania  (rozdział 6). Rozporządzenia MEN w sprawie: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 4

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmiany:  skreślenie zawodów z listy zawodów  wprowadzenie nowych zawodów  podział niektórych zawodów  połączenie kilku zawodów w jeden  zmiana nazw zawodów 5

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawody usunięte Zawody dodane Zawody podzielone T. geofizyk T. metrolog T. hydrolog T. Informacji naukowej Monter instalacji gazowej Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim Monter instrumentów muzycznych T. Sterylizacji medycznej Technik poligraf T. procesów drukowania T. procesów introligatorskich

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawody połączone T. organizacji usług gastronomicznych T. żywienia i gospodarstwa domowego Kucharz T. żywienia i usług gastronomicznych Posadzkarz Technolog robót wyk. w budownictwie Malarz-tapeciarz Monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawody połączone Renowator zabytków architektury T. sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego T. renowacji elementów architektury Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter sieci komunalnych Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawody, które zmieniły nazwę Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Technik instrumentów muzycznych Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych Stroiciel instrumentów klawiszowych Wiertacz nana nana Technik budowy instrumentów muzycznych Kucharz małej gastronomii Murarz Rzeźnik - wędliniarz Murarz - tynkarz Kucharz Wędliniarz

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podział zawodów na kwalifikacje Kwalifikacja 1 w zawodzie Opis kwalifikacji I Kwalifikacja 2 Kwalifikacja n 10 Analiza zadań na stanowisku pracy

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. 11 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie KWALIFIKACJA 2 Zawód ELEKTRYK KWALIFIKACJA 1 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Możliwości kształcenia zawodowego Gimnazjum dla dorosłych Szkoła podstawowa Gimnazjum ZSZ (3-letnie) LO ( 3-letnie ) Technikum ( 4-letnie ) Technikum ( 4-letnie ) Sz. Spec. (3-letnie) Sz. Spec. (3-letnie) LO dla dorosłych Szkoły policealne Kwalifikacyjne kursy zaw. do drugiej klasy Kwalifikacyjne kursy zaw. 12

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Możliwości uzyskania dyplomu Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej DYPLOM Mechanik poj.samoch. DYPLOM Mechanik poj.samoch. DYPLOM Elektro- mechanik poj.samoch. DYPLOM Elektro- mechanik poj.samoch. Świadectwo ukończenia szkoły średniej DYPLOM Technik poj.samoch. DYPLOM Technik poj.samoch. Świadectwo M.42. Świadectwo M.42. Świadectwo M.12. Świadectwo M.12. Świadectwo M.18. Świadectwo M.18. Świadectwo T.9. Świadectwo T.9. Wykonywanie usług kelnerskich Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 13

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. kształconym w zasadniczej szkole zawodowej kształconym w zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie ogólne zasadnicze zawodowe kształconym w technikum, szkole policealnej kształconym w technikum, szkole policealnej wykształcenie ogólne średnie DYPLOM W ZAWODZIE 14 ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT „MODERNIZACJA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE” Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zawodowych Beneficjentem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna Okres realizacji 2010 – 2013, przedłużony do 2014 r.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura działań w projekcie Stworzenie zaplecza merytorycznego Stworzenie zaplecza technicznego Stworzenie zaplecza informatycznego Pilotaże

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Opracowanie koncepcji nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  Opracowanie metodologii tworzenia zadań potwierdzających kwalifikacje, wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Stworzenie zaplecza merytorycznego

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Przeprowadzenie szkoleń autorów zadań Stworzenie zaplecza merytorycznego  na przełomie roku 2010-2011 przeszkolono 720 autorów zadań egzaminacyjnych.  w roku 2011 i 2012 zorganizowano seminaria dla autorów, recenzentów i liderów, w których wzięło udział ok. 400 osób.  na przełomie roku 2010-2011 przeszkolono 720 autorów zadań egzaminacyjnych.  w roku 2011 i 2012 zorganizowano seminaria dla autorów, recenzentów i liderów, w których wzięło udział ok. 400 osób.

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Opracowanie zestawów zadań egzaminacyjnych Stworzenie zaplecza merytorycznego  Zestaw zadań składa się z: 40 zadań do części pisemnej egzaminu jednego zadania praktycznego.  Opracowanych będzie 2760 zestawów zadań (średnio ok. 11 zestawów na każdą z 252 kwalifikacji).  Zestaw zadań składa się z: 40 zadań do części pisemnej egzaminu jednego zadania praktycznego.  Opracowanych będzie 2760 zestawów zadań (średnio ok. 11 zestawów na każdą z 252 kwalifikacji).

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Opracowanie materiałów do informatorów o egzaminie zawodowym Stworzenie zaplecza merytorycznego Informator, w wersji elektronicznej, zawiera informacje o: strukturze egzaminu zawodowego wymaganiach dotyczących przystępowania do egzaminu wymaganiach egzaminacyjnych postępowaniu po egzaminie. Powyższe informacje odbiorca znajdzie poprzez wybór: a)symbolu i nazwy zawodu b)oznaczenia i nazwy kwalifikacji. Informator, w wersji elektronicznej, zawiera informacje o: strukturze egzaminu zawodowego wymaganiach dotyczących przystępowania do egzaminu wymaganiach egzaminacyjnych postępowaniu po egzaminie. Powyższe informacje odbiorca znajdzie poprzez wybór: a)symbolu i nazwy zawodu b)oznaczenia i nazwy kwalifikacji.

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Opracowanie programów szkoleń uzupełniających egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów  Przeprowadzenie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów Stworzenie zaplecza technicznego  Przygotowano 96 trenerów do prowadzenia szkoleń.  Dokonano naboru egzaminatorów na szkolenie uzupełniające - zgłosiło się 13746 osób.  Przygotowano 96 trenerów do prowadzenia szkoleń.  Dokonano naboru egzaminatorów na szkolenie uzupełniające - zgłosiło się 13746 osób.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia egzaminatorów Komisja okręgowa Liczba zdeklarowanych egzaminatorów OKE Gdańsk 1509 OKE Jaworzno 2436 OKE Kraków 2728 OKE Łomża 1702 OKE Łódź 1225 OKE Poznań 2185 OKE Warszawa 896 OKE Wrocław 1065 Łącznie 13746

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stworzenie zaplecza technicznego Szkolenia uzupełniające egzaminatorów: realizowane przez KOWEZiU w grupach 24-osobowych, dwóch prowadzących zaplanowano 576 grup czas trwania – 16 godzin, w tym: −8 godzin praca własna z przesłanymi materiałami −8 godzin – szkolenie stacjonarne dotyczyć będzie oceniania kryterialnego. Szkolenia uzupełniające egzaminatorów: realizowane przez KOWEZiU w grupach 24-osobowych, dwóch prowadzących zaplanowano 576 grup czas trwania – 16 godzin, w tym: −8 godzin praca własna z przesłanymi materiałami −8 godzin – szkolenie stacjonarne dotyczyć będzie oceniania kryterialnego.

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia egzaminatorów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Miasta w których zaleca się organizowanie szkoleń liczba grup szkole- niowych OKE Gdańsk Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń 76 OKE Jaworzno Częstochowa, Katowice, Bielsko Biała, Sosnowiec, Gliwice, Bytom 88 OKE Kraków Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Wadowice, Chełm, Zamość, Lublin, Puławy, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg 122 OKE Łomża Olsztyn, Łomża, Ełk, Białystok, Elbląg 41 OKE Łódź Łódź, Kielce, Sieradz, Starachowice 58 OKE Poznań Poznań, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin, Gorzów Wlkp., Leszno, Kalisz 88 OKE Warszawa Warszawa, Radom 58 OKE Wrocław Wrocław, Opole 52

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zewidencjonowanie funkcjonujących ośrodków egzaminacyjnych (prace prowadzone w 2010 r.)  Opracowanie standardów wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Stworzenie zaplecza technicznego

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

27

28 Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego łączącego CKE, komisje okręgowe i instytucje tworzące sieć ośrodków egzaminacyjnych i zapewniającego kompleksową obsługę egzaminów zawodowych Stworzenie zaplecza informatycznego

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie koncepcji i pilotażowe przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Stworzenie zaplecza informatycznego

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. System będzie zapewniał: obsługę zdającychegzaminatorówOEumówwyników zarządzanie pracą autorów, recenzentów zadaniami egzaminac. pracą egzaminatorów ośrodkami egzaminac. raportowanie wynikówkosztówprzebiegu informowanie informatory procedury organizacji … wyposażenie

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6 00-190 Warszawa tel. (022) 53 66 531 fax (022) 53 66 546 e-mail: sekretariat@cke-efs.plsekretariat@cke-efs.pl

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Co? Kto? Gdzie? Jak? Dlaczego?

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założenia do zmian w egzaminie zawodowym  Potwierdzanie odrębnie każdej kwalifikacji.  Ujednolicenie egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się – szkolną czy pozaszkolną.  Utworzenie banku zadań egzaminacyjnych.  Ujednolicenie części praktycznej egzaminu.  Rozwiązywanie testu pisemnego z zastosowaniem komputera.  Przeprowadzanie egzaminów w ciągu całego roku. 33

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje? Egzamin w zakresie kwalifikacji Uczniowie Absolwenci szkół Absolwenci KKZ Eksterni Deklaracja przystąpienia do dyrektora szkoły 4 miesiące przed egzaminem Deklaracja przystąpienia do dyrektora oke 4 miesiące przed egzaminem Świadectwo ukończenia szkoły Deklaracja przystąpienia do dyrektora oke właściwej dla miejsca kursu 4 miesiące przed egzaminem Zaświadczenie ukończenia kursu Wniosek do dyrektora oke 3o września / 31 stycznia Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie 34

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kiedy egzamin?  Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.  Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.  Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych. 35

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co będzie sprawdzane na egzaminie? Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 36

37 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. … obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, (…) uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego; Podstawa programowa kształcenia w zawodzie 37

38 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 38 elektryk Kwalifikacja 1 E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Kwalifikacja 2 E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1.Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 2.Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1.Montaż instalacji elektrycznych 2.Konserwacja instalacji elektrycznych

39 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 39 Efekty kształcenia = wymagania egzaminacyjne Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Uczeń: 1)rozpoznaje podzespoły oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie oznaczeń na nich stosowanych, symboli graficznych, parametrów katalogowych i wyglądu; 2)określa funkcje podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 3)rozpoznaje na podstawie wyglądu narzędzia monterskie; 4)dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; 5)wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; 6)wykonuje montaż elektryczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; 7)wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 39

40 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura egzaminu Część pisemna  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru  czas 60 min Część pisemna  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru  czas 60 min Część praktyczna  test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego  czas 120-240 min (będzie ustalony w informatorze) 40

41 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część pisemna egzaminu 41

42 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu Tradycyjna:  wydrukowane arkusze egzaminacyjne  karty odpowiedzi dostarczane pocztą do szkoły. Z wykorzystaniem komputerów upoważnienie do 2017 r. 42

43 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 1 2 3 4 56 7 9 8 10 43 Stanowisko Zarządzania Egzaminem Wirtualny Serwer Egzaminacyjny Maksymalna liczba stanowisk egzaminacyjnych uzależniona jest od wydajności Stanowiska Zarządzania Egzaminem potwierdzonej w procedurze upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu

44 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Upoważnianie do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.

45 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, 2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu

46 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 46

47 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 47

48 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 48

49 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowa organizacja pomieszczenia egzaminacyjnego 49

50 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunki otrzymania upoważnienia  Złożenie wniosku o upoważnienie Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego Test maszyny wirtualnej krótko przed egzaminem  Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu (przesłanie raportu do OKE w Krakowie)  Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu (przesłanie raportu do OKE w Krakowie)  Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia 50

51 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o upoważnienie do części pisemnej  Należy:  przeanalizować załącznik 1 zawierający opis minimalnych wymagań  zaplanować sale i sprzęt do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu  wprowadzić dane do wniosku,  wydrukować wniosek i podpisać  przesłać do OKE 51

52 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część pisemna egzaminu zawodowego Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) – dyrektor szkoły 1 2 3 4 56 7 9 8 10 Operator systemu Zespół nadzorujący część pisemną 52 Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE

53 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skład zespołu nadzorującego  W skład zespołu nadzorującego wchodzą: – w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce; – u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców.  W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.  W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających. 53

54 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część praktyczna egzaminu 54

55 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego).  KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNCP) i wyznacza przewodniczących tych zespołów.  W skład ZNCP wchodzą: – w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, – u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę.  W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. Organizacja części praktycznej egzaminu 55

56 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy egzaminu Zespół nadzorujący część praktyczną Egzaminator Asystent techniczny 56

57 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  wyznaczona przez KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora oke,  nie będąca nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Egzaminator na egzaminie zawodowym to osoba:

58 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uprawnienia egzaminatorów Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzyma także uprawnienia w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie 58

59 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzaminator na egzaminie zawodowym  obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje), stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego. W czasie trwania części praktycznej egzaminu  ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego  podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu  uczestniczy w przekazaniu przez PZNCP kart oceny i dokumentacji KOE i w pakowaniu ich do zwrotnych kopert. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu w obecności ZNCP

60 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzaminator ocenia: 1.jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym 2.jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym 3.przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem:  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

61 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas i miejsce oceny rezultatów końcowych Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację. Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających.

62 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kryteria oceny Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy ……………………………………………….…….. Kryterium 1….…………………………………………………... …………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Rezultat 2 końcowy……………………...................................... Kryterium 1….…………………………………………………... …………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Rezultat 3 pośredni……………………...................................... Kryterium 1….…………………………………………………... ………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Przebieg 1………………………………………………………… Kryterium 1….…………………………………………………... ………………..….…………………………………………………... Przebieg 2……………………………………………………….. Kryterium 1….…………………………………………………... KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO Kwalifikacja: T.6. Sporządzanie potraw i napojów Zawód: 512001 kucharz Numer zadania: …. 62

63 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy System Linux Kryterium 1 system Linux jest zainstalowany Kryterium 2 dysk jest podzielony na 2 partycje Kryterium 3 katalog /home jest umieszczony na oddzielnej partycji o wielkości min. 10 GB Rezultat 2 końcowy Interfejs sieciowy Kryterium 1karta sieciowa ma przypisany adres IP 192.168.1.x Kryterium 2maska sieci jest ustawiona na 255.255.255.0 …………………..….…………………………………………………... Przebieg 1Przestrzeganie przepisów bhp Kryterium 1 zdający dbał o porządek w miejscu pracy Kryterium 2zdający posprzątał resztki przewodów i materiałów izolacyjnych KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO Kwalifikacja: E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych Zawód: 351203 Technik informatyk Numer zadania: …. 63

64 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karta oceny 64

65 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. Liczba egzaminatorów na egzaminie  W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Egzaminator

66 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator. Liczba egzaminatorów na egzaminie Egzaminator

67 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce przystępowania do części praktycznej egzaminu  Uczniowie przystępują do cz. praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają.  Absolwenci przystępują do cz. praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczali.  Absolwenci KKZ i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez dyrektora oke. 67

68 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Wspólne kwalifikacje zawodach kształconych w technikach i w zsz Identyczny egzamin Potrzebne takie samo wyposażenie stanowisk 68

69 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Górnik eksploatacji podziemnej Eksploatacja złóż podziemnych Technik górnictwa podziemnego 69

70 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Operator obrabiarek skrawających Użytkowanie obrabiarek skrawających Technik mechanik 70

71 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Monter mechatronik Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik 71

72 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Rolnik Prowadzenie produkcji rolniczej Technik rolnik 72

73 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu  udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy  udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1)zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach 2)zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych … 3)zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb … 4)zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.

74 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o upoważnienie do części praktycznej  Należy:  przeanalizować zapisy w PP  wprowadzić dane,  wydrukować i podpisać  przesłać do OKE istotne dla kwalifikacji wyposażenie Wpisać te sale/miejsca, w których planowany jest egzamin 74

75 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uwarunkowania do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu  Złożenie wniosku o upoważnienie Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu  Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia sprawdzenie wyposażenia porównanie ze szczegółowym wykazem  Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia sprawdzenie wyposażenia porównanie ze szczegółowym wykazem 75

76 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje:  w szkole, do której uczęszcza, lub  u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, absolwent przystępuje:  w szkole, którą ukończył, lub  u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu. 76

77 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część praktyczną egzaminu dla uczniów i absolwentów przeprowadza 77 CKP /CKU, z którym szkoła ma podpisaną umowę o przeprowadzenie egzaminu (skierowanie uczniów do OE wyłącznie na podstawie umowy) szkoła na wynajętych na czas egzaminu stanowiskach egzaminacyjnych (umowa) szkoła we własnych pracowniach pracodawca, u którego uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół) z wnioskiem o upoważnienie występuje placówka CKP/CKU z wnioskiem o upoważnienie występuje pracodawca z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół)

78 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne są:  zasoby ludzkie – zespoły nadzorujące – egzaminatorzy – asystenci techniczni/operatorzy systemu  zasoby materialne – wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych – dostępność wyposażenia w trakcie egzaminu  czas – czas na przygotowanie się do egzaminów – czas na przeprowadzenie egzaminów 78

79 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PRZYGOTOWANIA DO PIERWSZYCH EGZAMINÓW 79 Celem informacji nie jest uzyskanie wiedzy na dany temat, lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań. Peter Drucer

80 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 80

81 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 81

82 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o rozpoczęciu kształcenia w 2012 roku 82

83 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logowanie Hasło takie samo jak do systemu OBIEG 83

84 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane szkoły 84

85 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenie kwalifikacji 85

86 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o rozpoczęciu kształcenia w 2012 roku 86

87 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 87 Informacja o rozpoczęciu kształcenia w 2012 roku Zawód Planowane zakończenie kształcenia K1K2K3 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2015-06-26 2014-01-172014-06-202015-06-20 2015-06-122013-06-142014-06-13 2014-01-172014-06-202015-06-19 2015-06-302015-09-12 2013-06-142014-06-132015-06-12 2014-06-202014-06-252015-06-19 2014-06-202014-06-162015-06-19

88 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 88 Zawód Planowane zakończenie kształcenia w technikach K1 K2K3 Technik hotelarstwa2014-06-302015-01-31 Technik elektronik2014-06-302015-01-31 Technik mechatronik2014-01-312014-06-302015-01-31 Informacja o rozpoczęciu kształcenia w 2012 roku

89 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłaszanie kwalifikacyjnego kursu zawodowego 89

90 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłaszanie kursów 90

91 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłaszanie kwalifikacyjnego kursu zawodowego 91

92 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres kursu i wykaz słuchaczy 92

93 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W najbliższym czasie 93 Uczeń/zdający  Logowanie  Deklaracje elektroniczne  Podgląd i edycja danych osobowych  Wnioski elektroniczne dla eksternów Dyrektor  Logowanie  Zarządzanie deklaracjami elektronicznymi uczniów Organizator KKZ Ośrodek egzaminacyjny  Logowanie  Wnioski o upoważnienie  Wydruk upoważnień  Logowanie  Edycja danych jednostki  Zarządzanie KKZ

94 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Strona internetowa – zakładka „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”  Serwis SMOK  MOODLE – kurs Organizacja nowego egzaminu zawodowego  Strona internetowa – zakładka „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”  Serwis SMOK  MOODLE – kurs Organizacja nowego egzaminu zawodowego Informacja i komunikacja Nowy egzamin zawodowy (EK)  Strona internetowa – zakładka „Egzamin zawodowy”  Serwis OBIEG  MOODLE – kursy: Organizacja egzaminu dla absolwentów ZSZ Organizacja egzaminu dla absolwentów TiSPol  Strona internetowa – zakładka „Egzamin zawodowy”  Serwis OBIEG  MOODLE – kursy: Organizacja egzaminu dla absolwentów ZSZ Organizacja egzaminu dla absolwentów TiSPol Dotychczasowy egzamin zawodowy (EZ) 94

95 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 95

96 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 96

97 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 97

98 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 98

99 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 99 Egzaminy - MOODLE

100 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzaminy - MOODLE 100

101 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 101

102 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa forma konferencji  Spotkania w sieci (szkolenia on-line).  Kodowana transmisja z OKE Kraków.  Możliwość zadawania pytań na czacie.  Warunki techniczne: komputer, rzutnik multimedialny, sala.  Wykorzystanie: – Spotkanie z dyrektorami szkół – Szkolenia PZNCP 102

103 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 103 Spotkanie prowadzili: Małgorzata Bednarek-kierownik ds. współpracy z ośrodkami egzaminacyjnymi Elżbieta Araminowicz-kierownik WEZ Lech Gawryłow-dyrektor OKE w Krakowie Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy egzamin zawodowy 1 Przy odpowiednim planowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google