Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Zegarłowicz January 08, 2016 Poland – new Government, key changes in the media and officially available analysis www.citihandlowy.pl Bank Handlowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Zegarłowicz January 08, 2016 Poland – new Government, key changes in the media and officially available analysis www.citihandlowy.pl Bank Handlowy."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Zegarłowicz January 08, 2016 Poland – new Government, key changes in the media and officially available analysis www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Jak ustalić status Klienta przy wypełnianiu oświadczenia FATCA www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2 2 Materiały pomocnicze dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu amerykańskich przepisów FATCA oraz polskich przepisów podatkowych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. / Dom Maklerski Banku Handlowego nie ponoszą odpowiedzialności za decyzję podmiotu o jego statusie FATCA. Tabele zamieszczone na kolejnych slajdach ułatwią Państwu ustalenie statusu prowadzonej działalności na potrzeby oświadczenia FATCA

3 3 Kryteria ustalania statusu FATCA danego podmiotu (1) Kryteria Status FATCA Spółki osobowe lub kapitałowe zarejestrowane w USA Prowadzona działalność jest spółką osobową lub kapitałową utworzoną/zarejestrowaną w USA albo na podstawie prawa amerykańskiego lub: Prowadzona działalność jest trustem 1, spełniającym poniższe kryteria (które powinny być interpretowane zgodnie z Kodeksem Skarbowym Stanów Zjednoczonych): (i)sąd w Stanach Zjednoczonych miałby prawo, zgodnie ze stosownymi przepisami, do wydawania poleceń lub orzeczeń dotyczących wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem trustem, oraz (ii)jedna lub więcej osób amerykańskich ma prawo do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu lub dotyczy kontrolowania majątku osoby zmarłej, która była obywatelem lub przebywała na stałe w Stanach Zjednoczonych. 1 Podmioty typu trust nie występują w polskim systemie prawnym Jeśli spełnione zostały kryteria to posiadacie Państwo status AMERYKAŃSKIEGO REZYDENTA PODATKOWEGO (osoba amerykańska) Proszę uzupełnić sekcję 1 Oświadczenia oraz przejść bezpośrednio do Sekcji 4 Instytucje finansowe Prowadzona działalność ma charakter finansowy, w szczególności: Przyjmowanie depozytów (np. SKOK, bank) Przechowywanie aktywów finansowych na rzecz osób trzecich (np. dom maklerski) Podstawową działalność stanowi inwestowanie w różnego rodzaju aktywa w imieniu/ na rzecz Państwa klientów (np. fundusz inwestycyjny) Zawieranie umów ubezpieczeniowe (np. zakład ubezpieczeń) Jeśli spełnione zostały kryteria, w większości przypadków Państwa działalność będzie miała status INSTYTUCJI FINANSOWEJ. Proszę jednak upewnić się o prawidłowości tego statusu weryfikując: Definicje podtypów instytucji finansowej w słowniku oświadczenia, w szczególności definicję Współpracującej Instytucji Finansowej oraz Wyjątki od definicji w opisie dotyczącym Zwolnionego Uprawionego Odbiorcy

4 4 Kryteria ustalania statusu FATCA danego podmiotu (2) Kryteria Status FATCA Podmioty prowadzące sprzedaż towarów i usług niefinansowych Prowadzenie sprzedaży towarów bądź świadczenie usług innych niż finansowe i jednocześnie: Większość (pow. 50%) dochodu brutto działalności nie stanowi dochodu biernego oraz większość (pow. 50%) aktywów działalności nie przynosi/nie jest przeznaczonych do osiągnięcia dochodu biernego (Dochód bierny to miedzy innymi dywidendy, odsetki, należności licencyjne, zyski kapitałowe) Jeśli spełnione zostały kryteria, w większości przypadków Państwa działalność będzie miała status: AKTYWNEGO NIEFINANSOWEGO PODMIOTU (szczegółowa definicja znajduje się na oświadczeniu- punkt 9a) Spółki notowane na giełdzie Akcje Państwa spółki bądź spółki będącej bezpośrednim / pośrednim właścicielem Państwa spółki (tj. pow. 50%) są notowane na głównym parkiecie uznanej giełdy (parkiet podstawowy w kraju Unii Europejskiej lub parkiet podstawowy tzw. kraju równoważnego) Jeśli spełnione zostały kryteria, w większości przypadków Państwa działalność będzie miała status: AKTYWNEGO NIEFINANSOWEGO PODMIOTU (szczegółowa definicja znajduje się na oświadczeniu- punkt 9b) Jednostki rządowe lub samorządowe Są Państwo jednostką administracji rządowej bądź samorządowej lub podmiotem, którego jedynym właścicielem jest Skarb Państwa. Jeśli spełnione zostały kryteria, w większości przypadków Państwa działalność będzie miała status: AKTYWNEGO NIEFINANSOWEGO PODMIOTU (szczegółowa definicja znajduje się na oświadczeniu- punkt 9d) Organizacje w trakcie likwidacji lub reorganizacji Organizacja jest w trakcie likwidacji lub reorganizacji w celu kontynuacji lub odnawiania działań w dziedzinie innej niż działalność instytucji finansowej i jednocześnie: Przez ostatnie 5 lat nie prowadziła działalności uznawanej za działalność finansowa Jeśli spełnione zostały kryteria, w większości przypadków Państwa działalność będzie miała status: AKTYWNEGO NIEFINANSOWEGO PODMIOTU (szczegółowa definicja znajduje się na oświadczeniu- punkt 9g)

5 5 Kryteria ustalania statusu FATCA danego podmiotu (3) KryteriaStatus FATCA Stowarzyszenia i organizacje typu NGO Państwa działalność jest organizacją typu NGO w szczególności utworzoną i działającą w celach religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych lub edukacyjnych lub została utworzona i jest prowadzona w państwie swojej rezydencji jako organizacja zawodowa, organizacja przedsiębiorców, izbą handlową, organizacją pracy, związkiem rolników lub działkowców, organizacją społeczną lub organizacją prowadzoną wyłącznie w celu wspierania rozwoju społecznego i jednocześnie: Organizacja jest zwolniona z podatku dochodowego w państwie swojej rezydencji; Nie posiada udziałowców lub członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub majątku; Odpowiednie przepisy prawa państwa rezydencji organizacji lub jej statut nie pozwalają na dystrybucję dochodu lub majątku osobie prywatnej lub podmiotowi niebędącemu podmiotem charytatywnym (z wyjątkiem działalności zgodnej z charytatywnym celem podmiotu lub na dystrybucję jako zapłatę lub rozsądną rekompensatę za świadczone usługi lub zapłatę odzwierciedlającą cenę rynkową nabytego przez ten podmiot majątku) Odpowiednie przepisy państwa jej siedziby lub jej statutu wymagają, aby w przypadku likwidacji lub rozwiązania wszelki majątek został przekazany na rzecz podmiotu rządowego lub organizacji non profit, lub przypadł w udziale rządowi państwa rezydencji Jeśli spełnione zostały kryteria, w większości przypadków Państwa działalność będzie miała status: AKTYWNEGO NIEFINANSOWEGO PODMIOTU (szczegółowa definicja znajduje się na oświadczeniu- punkt 9k) Uwaga: Jeśli prowadzona działalność nie spełnia kryteriów zawartych powyżej to prawdopodobnie posiadają Państwo status PASYWNEGO NIEFINANSOWEGO PODMIOTU (szczegółowa definicja znajduje się na oświadczeniu w podpunkcie 10).

6 6 Kryteria ustalania statusu FATCA danego podmiotu (4) Oddziały przedsiębiorców zagranicznych w Polsce Oddział zagranicznego przedsiębiorcy niespełniający definicji "instytucji finansowej" powinien identyfikować się biorąc pod uwagę kraj rezydencji podatkowej centrali oraz profil działalności całego podmiotu. Oddział amerykańskiego przedsiębiorcy niebędącego instytucją finansową powinien identyfikować się z perspektywy rezydencji podatkowej centrali - powinien złożyć W9.

7 7 Uwagi końcowe Jeśli żadna z definicji przywołanych w tabeli nie zgadza się z opisem Państwa działalności, proszę zasięgnąć porady Państwa doradcy finansowego lub podatkowego. Pełny katalog definicji statusów FATCA dostępny jest w przypisie do Formularza Samocertyfikacji oraz na stronie Ministerstwa Finansów w „Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA”: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3080113/FATCA.pdf

8 Dit occatia eaqui dolore sim voluptaesto te prae porepe arit fugia quis ipsam utemperit quam que ipsum quibusa quid molupta teseque offictotat volupta volendant eaqui utas etus. Lescipsant exero ipsuscid que nis di cuptatiate perspe provid quis mollut eum ani natia ab iscillo reiciis net as volut harcimp orestiistis adio. Et ommodit issimpo repudita sum quiantis ape ea coris aut et mo quati nonsequia seque lit ut eicatestrum reperio doluptis dolla nes earum et veribus daecument hilit essit lam qui denimus pre, et prest, aut aut voluptatis aligenectur, quae Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.


Pobierz ppt "Paweł Zegarłowicz January 08, 2016 Poland – new Government, key changes in the media and officially available analysis www.citihandlowy.pl Bank Handlowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google