Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc de minimis Katarzyna Pamuła. Zasady ogólne Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. Utrzymanie limitu pomocy na dotychczasowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc de minimis Katarzyna Pamuła. Zasady ogólne Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. Utrzymanie limitu pomocy na dotychczasowym."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc de minimis Katarzyna Pamuła

2 Zasady ogólne Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. Utrzymanie limitu pomocy na dotychczasowym poziomie (200 tys. EUR/100 tys. EUR w ciągu trzech lat) Umożliwienie udzielania pomocy de minimis podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz w sektorze węglowym Obowiązek kumulowania pomocy de minimis na jeden podmiot gospodarczy (single ecomonic unit) Wprowadzenie warunków określających, kiedy pomoc de minimis w formie pożyczki lub gwarancji jest przejrzysta

3 Inne rodzaje pomocy de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012)

4 Limity pomocy de minimis Pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia nr 1407/2013 (de minimis ogólny): 200 tys. EUR w ciągu trzech lat podatkowych 100 tys. EUR w przypadku przedsiębiorstw sektora transportu drogowego towarów Rolnictwo - 15 tys. EUR Rybołówstwo – 30 tys. EUR Pomoc de minimis na UOIG - 500 tys. EUR „całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie” = limit na przedsiębiorstwo i na państwo członkowskie „fiscal years” = dla uproszczenia „lata kalendarzowe” (tylko dla 1,5% przedsiębiorców w Polsce rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym) Przekroczenie limitu = zwrot całości pomocy a nie tylko kwoty powodującej przekroczenie Możliwe pomniejszenie kwoty pomocy do limitu przed jej udzieleniem

5 Kumulcja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis I Pomoc de minimis zgodną z 1407/2013 można łączyć z pomocą de minimis: przyznaną zgodnie z rozporządzeniem 360/2012 - do pułapu 500 tys. EUR w rolnictwie i rybołówstwie – do limitu 200 tys. EUR Przy zapewnieniu rozdzielności rachunkowej!

6 Kumulcja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis II 15 tys. EUR – de minimis w rolnictwie 30 tys. EUR – de minimis w rybołówstwie 100 tys. EUR – sektor drogowy towarów 200 tys. EUR – 1407/2013 500 tys. EUR – pomoc de minimis na SGEI

7 Limity pomocy de minimis pkt 11 preambuły rozporządzenia KE 1407/2013 „Jeżeli nie ma możliwości zagwarantowania, że działalność w sektorach, w odniesieniu do których stosuje się niższe pułapy de minimis, jest objęta pomocą de minimis tylko do wysokości tych obniżonych pułapów, niższe pułapy należy stosować do całej działalności przedsiębiorstwa." Różne rodzaje działalności i brak rozdzielności rachunkowej = możliwość otrzymania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 (w związku z działalnością inną niż w sektorze rybołówstwa), ale wyłącznie do limitu 30 tys. EUR

8 Przedsiębiorstwo APrzedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C Limit de minimis C = 200 tys. EUR – (wykorzystany limit A +wykorzystany limit B) Jeżeli zsumowany limit A + B przekroczy 200 tys. EUR – nie ma potrzeby zwrotu ale żadna nowa pomoc de minimis nie może zostać udzielona Połączenie limitów

9 Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo A1Przedsiębiorstwo A2 (nowa działalność) Limit de minimis A1 = 200 tys. EUR – wykorzystany limit A Podział limitów I Limit de minimis A2 = 200 tys. EUR

10 Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo A1 (20% kapitału A) Przedsiębiorstwo A2 (80% kapitału A) Limit de minimis A1 = 200 tys. EUR – 20% wykorzystanego limitu A Podział limitów II Limit de minimis A2 = 200 tys. EUR – 80% wykorzystanego limitu A

11 Pożyczki Zapewnienie przejrzystości – 2 metody: Art. 4 ust. 3 lit. a i b – niepodleganie zbiorowemu postępowaniu upadłościowemu (P. duże co najmniej B-) oraz – pożyczka o wartości 1 mln EUR, na 5 lat, zabezpieczenie co najmniej 50% lub – pożyczka o wartości 0,5 mln EUR, na 10 lat, zabezpieczenie co najmniej 50% – warunki mają charakter brzegowy (nie można ich przekraczać) i stosuje się je bezpośrednio Art. 4 ust. 3 lit. c – EDB na podstawie stopy referencyjnej (z dnia udzielenia pomocy) – Stosując wzory z rozporządzenia RM w 11.08.2004 r. w spr. szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach Wcześniejsza spłata pożyczki powoduje konieczność ponownego obliczenia wartości pomocy de minimis i skorygowania zaświadczeń Zmniejszenie pomocy – zbiorczą korektę sprawozdania (wszystkie zmniejszenia) należy sporządzić po spłacie ostatniej raty pożyczki Prolongata spłaty preferencyjnej pożyczki = nowa pomoc (różnica w odsetkach rynkowych a preferencyjnych w dodatkowym okresie; stopa referencyjna z dnia udzielenia prolongaty) Wydłużenie okresu spłaty pożyczki, której EDB = 200 tys. EUR najwcześniej w 4 roku (nowa pomoc).

12 Nowe formularze składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis Rozporządzenie RM z dnia 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 1543), ogłoszone 7.11.2014 r. Formularz dla 1407/2013 + sprawozdania finansowe tylko, gdy trzeba ustalić stopę referencyjną Formularz dla 360/2012 + sprawozdania finansowe zawsze (bo jest zakaz udzielania tej pomocy przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej) Dla pomocy na podstawie rozporządzenia KE nr 1998/2006 poprzedni formularz

13 Badanie sytuacji ekonomicznej Przy ubieganiu się o p. d. m., o której mowa w 1407/2013 informacje na temat sytuacji ekonomicznej musi przekazywać jedynie podmiot ubiegający się o: odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, pożyczkę, poręczenie lub gwarancję Do obliczenia wartości pomocy w ww. formach stosuje się stopę referencyjną [stopa bazowa + marża] (rating + zabezpieczenie (brak oznacza nisko poziom zabezpieczenia)

14 Formularz informacji 1407/2013 - nowości Oprócz danych spółki również dane wspólnika lub komplementariusza (A1) Wykazywanie powiązań z innymi przedsiębiorcami Informacje o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału lub połączenia (przejęcia) Cześć B (syt. ekonomiczna) tylko w określonych przypadkach

15 Formularz informacji – część A1 Zgodnie z przypisem nr 2 do części A1 Formularza informacji, część tę wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem w swoim własnym imieniu, ale w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce Z pkt widzenia przepisów o p. de m. faktycznym beneficjentem pomocy będzie dana spółka, stąd konieczne jest podanie w Formularzu danych zarówno wspólnika (część A1) jak i samej spółki (część A) Gdy o pomoc wnioskuje spółka (lub ewentualnie któryś z jej wspólników, ale działających w imieniu spółki) należy jedynie w części A Formularza informacji podać dane jej dotyczące. Nie ma przy tym potrzeby wypełniania części A1 Formularza Przykład: Spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej i nie jest podatnikiem (np. podatku od nieruchomości) ale jest beneficjentem pomocy (występuje o nią wspólnik) – w części A – dane spółki, w części A1 – dane wspólnika

16 Zaświadczenia o pomocy de minimis Rozporządzenie RM z 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dostosowanie do rozporządzeń 1407/2013 oraz 360/2012 Możliwość zaznaczenia, czy pomoc udzielona była na działalność w sektorze transportu drogowego towarów (tylko 1407/2013) Określenie usługi w związku z którą udzielana jest pomoc de minimis (tylko 360/2012) Uporządkowanie kwestii beneficjenta pomocy (spółka czy wspólnik) w przypadku wspólników spółki cywilnej lub osobowej, którzy otrzymali pomoc w związku z prowadzoną działalnością w tej spółce, w polach dotyczących nazwy, adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej beneficjenta należy podać dane tej spółki. Przepisy przejściowe (utrzymanie „starego” wzoru dla pomocy z 1998/2006)

17 www.uokik.gov.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Pomoc de minimis Katarzyna Pamuła. Zasady ogólne Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. Utrzymanie limitu pomocy na dotychczasowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google