Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mirosław Ochodek Szkolenie finansowane ze ś rodków Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego (75%) i bud ż etu pa ń stwa (25%)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mirosław Ochodek Szkolenie finansowane ze ś rodków Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego (75%) i bud ż etu pa ń stwa (25%)"— Zapis prezentacji:

1 Mirosław Ochodek Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl Szkolenie finansowane ze ś rodków Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego (75%) i bud ż etu pa ń stwa (25%) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 27 kwiecień 2007 Tworzenie GUI w Javie Swingujące programowanie

2 Plan ▪ Wprowadzenie Podejścia do budowy GUI w Javie ▪ Budowa GUI przy pomocy Swinga Wprowadzenie do JFC - Swinga Przegląd komponentów graficznych biblioteki oraz sposób zarządzania Grafika

3 Operating system sun.awt Swing ▪ JFC udostępniane z JRE (javax.swing.*) ▪ Kiedyś mało wydajny (polepszone od Java 1.4) ▪ Napisane w Javie (AWT – Java / C) ▪ Niezależne od platformy java.awt Swing

4 Operating system Windowing system JNI SWT ▪ Zależne od platformy (jest implementacja dla większości platform) ▪ Używa natywnych kontrolek systemowych (JNI) ▪ Tylko komponenty które nie są wspierane przez dany system operacyjny zaimplementowane ▪ Biblioteka wyższego poziomu JFace SWT JFace

5 Operating system Windowing system JNI SWT vs. Swing ▪ Zależne od platformy ▪ Wydajne ▪ Używa Observer Pattern ▪ Manager rozmieszczenia SWT JFace Operating system sun.awt java.awt Swing ▪ Niezależne ▪ Różnie to bywa ▪ Look and Feel ▪ Używa Observer Pattern ▪ Manager rozmieszczenia

6 Plan ▪ Wprowadzenie Podejścia do budowy GUI w Javie ▪ Budowa GUI przy pomocy Swinga Wprowadzenie do JFC - Swinga Przegląd komponentów graficznych biblioteki oraz sposób zarządzania Grafika

7 Java Foundation Classes Zawiera: ▪ The Swing Components ▪ Pluggable Look and Feel Support ▪ Accessibility API ▪ Java 2D API (Java 2 Platform only) ▪ Drag and Drop Support (Java 2 Platform only)

8 Podejście MVC ▪ Model – dane stanu konkretnego komponentu ▪ View – jak komponent jest widziany na ekranie ▪ Controller – jak występowanie zdarzeń łączy dwa powyższe http://www.tol.oulu.fi/kurssit/ot3/Lectures/OT3_L3.html

9 Swing hierarchia Kontenery najwyższego poziomu

10 Swing hierarchia http://www.particle.kth.se/~fmi/kurs/PhysicsSimulation/Lectures/07A/swingDesign.html

11 Wzorzec Composite

12 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-09-2002/jw-0913-designpatterns.html

13 Kontenery najwyższego poziomu ▪ Każdy program napisany w Swingu, musi posiadać przynajmniej jeden kontener najwyższego poziomu JFrame ( pojedyncze okno aplikacji) JDialog (okienko dialogowe) JApplet (dla apletów)

14 Kontenery najwyższego poziomu www.java.sun.com

15 Hello world - JFrame Eclipse – przykład (1)

16 Menu ▪ Specjalna warstwa (Menu Bar) ▪ Menu składane z „klocków” www.java.sun.com

17 Menu Eclipse – przykład (2)

18 Obsługa akcji ▪ Obsługa zdarzeń oparta jest na wzorcu Observer/Listener ▪ Każdy komponent może być obserwowany przez wielu obserwatorów ▪ Każdy komponent może obsługiwać wiele typów słuchaczy (np. zdarzenia obsługi myszy, klawiatury, zmiany struktury itd.)

19 Wzorzec observer Lalaaaalalaa! Dziękujemy Proszę nie dzwonić, My zadzwonimy... Następny proszę!

20 Wzorzec observer http://www.javaworld.com/javaworld/jw-03-2003/jw-0328-designpatterns.html

21 Swing/AWT & Observer JMenuItem menuItem.addActionListener( new ActionListener(){ public void actionPerformed(ActionEvent e) { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // tutaj kod obslugi // tutaj kod obslugi System.out.println(”Wybrano mnie”); }}); Listeners [menuItem]

22 Swing/AWT & Observer JMenuItem Listeners [menuItem] menuItem.addActionListener( new ActionListener(){ public void actionPerformed(ActionEvent e) { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // tutaj kod obslugi // tutaj kod obslugi System.out.println(”Wybrano mnie”); }});

23 Przykłady słuchaczy AWT Event listener interfaces in java.awt.events ▪ ActionListener ▪ AdjustmentListener ▪ AWTEventListener ▪ ComponentListener ▪ ContainerListener ▪ FocusListener Focus ▪ HierarchyBoundsListener Hierarchy ▪ HierarchyListener Hierarchy ▪ InputMethodListener ▪ ItemListener ▪ KeyListener ▪ MouseListener ▪ MouseMotionListener ▪ MouseWheelListener ▪ TextListener ▪ WindowFocusListener ▪ WindowListener ▪ WindowStateListener

24 Przykłady słuchaczy Swing Event listener interfaces in javax.swing.event ▪ AncestorListener ▪ CaretListener ▪ CellEditorListener ▪ ChangeListener ▪ DocumentListener ▪ HyperlinkListener ▪ InternalFrameListener ▪ ListDataListener ▪ ListSelectionListener ▪ MenuDragMouseListener ▪ MenuKeyListener ▪ MenuListener ▪ MouseInputListener ▪ PopupMenuListener ▪ TableColumnModelListener ▪ TableModelListener ▪ TreeExpansionListener ▪ TreeModelListener ▪ TreeSelectionListener ▪ TreeWillExpandListener ▪ UndoableEditListener

25 Menu Eclipse – przykład (3)

26 Look & Feel ▪ W JFC istnieje możliwość zmiany sposobu wyświetlania kontrolek ▪ Domyślny wygląd to Metal / Aqua ▪ Można wybrać wygląd systemu operacyjnego ▪ W JFC nie korzystano z kontrolek natywnych systemu (zmienione podejście ostatnio)

27 Look & Feel Eclipse – przykład (4)

28 Podstawowe komponenty ▪ JLabel ▪ JButton ▪ JCheckBox ▪ JRadioButton ▪ JPanel ▪ JSlider ▪ JColorChooser ▪ JTextField ▪ JList ▪ JScrollPane ▪ JTree ▪ … Eclipse – przykład (5)

29 Layout Managers ▪ Służą do automatycznego rozkładania komponentów ▪ Działają według określonych zasad ▪ Przykłady FlowLayout BorderLayout GridLayout GridBagLayout CardLayout

30 FlowLayout ▪ Układa komponenty od lewej do prawej w kolejnych wierszach Eclipse – przykład (6)

31 BorderLayout ▪ Każdy komponent umieszczany jest w jednym z pięciu rejonów: na dole, na górze, po lewo, po prawo po środku ▪ Komponenty dodawane do kontenera bez wskazania rejonu domyślnie dodawane są po środku ▪ Dodanie nowego komponentu do rejonu już posiadającego zawartość spowoduje jej podmianę Eclipse – przykład (7)

32 GridLayout ▪ GridLayout układa komponenty w komórkach siatki, której rozmiar określamy przy pomocy parametrów konstruktora. ▪ Komponenty zajmują kolejne komórki zgodnie z kolejnością dodawania. Eclipse – przykład (8)

33 GridBagLayout ▪ Zaawansowana możliwość układania komponentów, wpisywanych w siatkę Eclipse – przykład (9)

34 CardLayout ▪ Komponenty umieszczane jak talia kart Eclipse – przykład (10)

35 Różne rodzaje dialogów, udostępnianych przez klasę JOptionPane Okna dialogowe wejścia/wyjścia Tworzenie okien następuje poprzez wywołanie statycznych metod klasy JOptionPane. Metody te jako wynik zwracają kod wybranego przycisku albo wartość wprowadzanych do nich danych.

36 Plan ▪ Wprowadzenie Podejścia do budowy GUI w Javie ▪ Budowa GUI przy pomocy Swinga Wprowadzenie do JFC - Swinga Przegląd komponentów graficznych biblioteki oraz sposób zarządzania Grafika

37 Rysowanie na komponencie ▪ Każdy komponent ma metodę paintComponent, w której można rysować ▪ Można ją przeciążyć i zaimplementować własne rysowanie ▪ W metodzie dostępna jest zmienna typu Graphics, przekazywana jako parametr ▪ Możemy zrzutować ją na Graphics2D, aby otrzymać bardziej rozbudowany wachlarz możliwości

38 Rysowanie na komponencie ▪ Przydatne metody // Ustawienia ołówka — g.setColor(someColor); — g.setFont(someLimitedFont); // Rysowanie kształtów — g.drawString(...); — g.drawLine(...) — g.drawRect(...); // outline — g.fillRect(...); // solid — g.drawPolygon(...); // outline — g.fillPolygon(...); // solid — g.drawOval(...); // outline — g.fillOval(...); // solid

39 Rysowanie na komponencie ▪ Przydatne metody g2d.setPaint(fillColorOrPattern); g2d.setStroke(penThicknessOrPattern); g2d.setComposite(someAlphaComposite); g2d.setFont(anyFont); g2d.translate(...); g2d.rotate(...); g2d.scale(...); g2d.setTransform(someAffineTransform); g2d.draw(s); // outline g2d.fill(s); // solid

40 Przekształcenia http://www.glyphic.com/transform/plugin/1intro.html

41 Przekształcenia http://www.glyphic.com/transform/plugin/4app.html

42 Przekształcenia http://www.glyphic.com/transform/plugin/7wiggly.html

43 Przykład Eclipse – przykład (11)

44 Swing Dziękuje za uwagę http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/examples/index.html


Pobierz ppt "Mirosław Ochodek Szkolenie finansowane ze ś rodków Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego (75%) i bud ż etu pa ń stwa (25%)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google