Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie „Przyszłość zaczyna się dzisiaj.” Jan Paweł II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie „Przyszłość zaczyna się dzisiaj.” Jan Paweł II."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie „Przyszłość zaczyna się dzisiaj.” Jan Paweł II

2 Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Strącznie tworzą:

3 Szkoła to: rodzice nauczyciele pracownicy obsługi i administracji środowisko w jakim funkcjonuje dyrektor uczniowie

4 Nasz absolwent Potrafi zastosować zdobytą wiedzę Sprzeciwia się złu Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu Jest aktywny fizycznie i artystycznie Umie zachować się kulturalnie Opanował podstawy języka obcego Jest przygotowany do dalszej nauki Potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami Potrafi zastosować zdobytą wiedzę Potrafi współpracować w grupie Dba o zdrowie własne i innych Dba o zdrowie własne i innych

5 Szkoła w liczbach

6  w szkole zatrudnionych jest 65 etatowych nauczycieli  szkoła posiada 29 oddziałów  4 Odziały Przedszkolne  3 Punkty Przedszkolne  łącznie uczniów w SP Strączno 582  28 osób to pracownicy administracji i obsługi

7 Zważywszy, na strukturę szkoły przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły oparto się na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej mówiącym o ujednoliconym nadzorze pedagogicznym szkoły, wskazującym na 3 formy: - ewaluację, - kontrolę, - wspomaganie. (Jedna szkoła- z zachowaniem tożsamości kulturowej każdej z palcówek),

8 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Analizowane są wyniki sprawdzianów  harmonogram pracy powołanych zespołów przedmiotowych  wprowadzenie kalkulatorów EWD dla szkół podstawowych (szkolenie w tym zakresie)  założenie portfolio dla uczniów ( szkolenia) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności  kontynuowanie Innowacji polegającej na spotkaniach zespołów przedmiotowych nauczycieli SP. i Gimnazjum ( angielski)  klasy z dwoma językami obcymi nowożytnymi: angielski i niemiecki,  dwukierunkowość wykształcenia nauczycieli, (przedszkola i edukację wczesnoszkolną ) - języka angielskiego,

9 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  rok 2015/2016 - rokiem Matematyki w szkole (na każdym przedmiocie odniesienie do matematyki i logicznego myślenia, wskazanie jak dużo matematyki jest w otaczającym świecie),  wdrażanie Matematyki ze smakiem w klasie II  wykorzystywanie programu Learning Apps – tworzenie przez uczniów zadań na tablice multimedialne,  wykorzystanie tabletów do nabywania wiadomości umiejętności,

10 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  doposażenie bibliotek szkolnych w nowości książkowe atrakcyjne dla uczniów- program ministerialny -Książki naszych marzeń,  kontynuacja udziału w projekcie Internetowy Teatr dla szkół,  platforma edukacyjna do j. angielskiego – Fun English,  bieżące monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej poprzez wykorzystanie Librus Synergia (monitoring jakościowy)

11 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczniowie są aktywni  NASZA SZKOŁA JEST  wprowadzenie oceny opisowej w klasie IV na wybranych zajęciach edukacyjnych zmiana zgodna z nowym rozporządzeniem,  zasady zgłaszania pomysłów rodzących się ad hoc,  przygotowanie kadry w 100% do prowadzenia atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem tabletów, tablic multimedialnych, e- booków, modułu e- tablica, e-podręcznik  wdrożenie aplikacji clssdojo- (motywowanie uczniów)  nauczanie wyprzedzające, praca metodą projektu ( dokształcenie kadry),  Projekt klasa z klasą,  wprowadzenie pisania listów na podsumowanie miesiąca (do rodziców, dyrektora i Wójta Gminy Wałcz na temat życia szkoły),

12 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej W szkole respektowane są normy społeczne.  13-tego każdego miesiąca- Dniem bez stresu,  losowanie tzw. Szczęśliwego numerka- e-dziennik  zaproszenie uczniów do wykonania prezentacji multimedialnej: „ Moje ulubione miejsce w szkole” i „Miejsca niebezpieczne”,  warsztaty dla rodziców tzw. Szkoła Rodzica,  założenie szkolnego wolontariatu,  wzmacnianie i nagradzanie pożądanych zachowań na apelach szkolnych,

13 Procesy zachodzące w szkole Szkoła ma koncepcję pracy.  W kolejnych latach modyfikowanie koncepcji pracy szkoły ukierunkowanej na rozwój, uwzględniającej wiek uczniów i potrzeby środowiska -( rodzice, nauczyciele i uczniowie) Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.  rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów,  współpraca z rodzicami nad opracowywaniem tematyki kół zainteresowań, kalendarza uroczystości szkolnych,  moduł e-tablica – nauka na odległość w czasie nieobecności w szkole,  platforma edukacyjna – poszerzenie wiadomości,

14 Procesy zachodzące w szkole Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.  opracowanie Szkolnego Systemu Wdrażania Wniosków  doskonalenie prowadzenia procesu edukacyjnego jako działania celowego poprzez określenie celów i sposobów ich realizacji, ( magiczne pytania)  opracowywanie i ciągłe wdrażanie innowacji pedagogicznych ( szczególnie tych w których zaangażowani są również rodzice)

15 Procesy zachodzące w szkole Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.  kreatywne przerwy,  zespoły SP i Gimnazjum, ( angliści )  udoskonalenie pracy zespołów przedmiotowych, (opracowanie planu pracy, harmonogramu spotkań, rozszerzenie o wątek towarzyski)  ciągła praca nad uświadamianiem nauczycielom, że tylko jako drużyna jesteśmy w stanie osiągnąć sukces i nauczyć uczniów uczenia się ( nikt nie wygrywa meczu w pojedynkę),sukces naszych uczniów zależy od zaangażowania wszystkich

16 Procesy zachodzące w szkole Kształtuje się postawy uczniów.  kontynuacja programu „ Bezstresowego przejścia uczniów z grupy przedszkolnej do szkoły”,  wdrożenie programu dla uczniów i rodziców dotyczącego przejścia z pierwszego etapu edukacyjnego do klasy IV,  kształtowanie postaw patriotycznych zgodnie z programem wychowawczym. Działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.  wykorzystanie portalu Indywidualni.pl  udoskonalenie Systemu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,  zwrócenie szczególnej uwagi na realizację i efekty Programu Poprawy Efektów Kształcenia wdrożonego w SF Karsibór,

17 Procesy zachodzące w szkole  wyszukiwanie ciekawych i różnorodnych form konkursów dla uczniów w celu stworzenia możliwości osiągania sukcesów,  wprowadzenie Strategii Rozwijania Uczenia się i Nauczania- RUN ( dokształcanie )

18 Procesy zachodzące w szkole Wyłonienie uczniów z uzdolnieniami i indywidualizacja pracy dydaktycznej oraz wspomaganie.  strategia wyłaniania i rozpoznawania uczniów z uzdolnieniami,  wsparcie rodziców tych uczniów, przekazywanie wskazówek jak rozwijać talent dziecka,  angażowanie uczniów do konkursów zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami,

19 Funkcjonowanie szkoły w środowisku Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.  zacieśnienie współpracy z np. radą parafialną, sołectwami, kołami gospodyń, Ochotniczą Strażą Pożarną, kołami łowieckimi, Gminną Biblioteką Publiczną, NGR... w środowisku każdej z placówek,  regularne spotkania dyrektora z małymi radami rodziców,  cykliczne spotkania wicedyrektora i kierowników z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.  podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz środowiska w jaki znajduje się szkoła np. festyny rodzinne, rozgrywki sportowe, akcje biblioteczne- narodowe czytanie, akcje charytatywne itp.  wzajemne zapraszanie rodziców szkół filialnych i przedstawicieli samorządu na uroczystości organizowane w szkołach,

20 Funkcjonowanie szkoły w środowisku Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.  monitorowanie losów absolwentów poprzez kontynuowanie Innowacji -( angliści)  zapraszanie absolwentów na uroczystości szkolne,  udział nauczycieli SP w przedstawieniach organizowanych przez naszych absolwentów w WCK,  strona Gimnazjum,

21 Funkcjonowanie szkoły w środowisku Promowana jest wartość edukacji.  zasada tzw. Mądrej kokoszki – zniesie jajo i gdacze – promowanie!!!,  pisanie listów przez uczniów,  promowanie szkoły poprzez stronę internetową, facebooku i lokalnej prasie, Rodzice są partnerami szkoły.  pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy placówki,  pomoc i wsparcie w realizacji inicjatyw rodziców na terenie szkoły,

22 Funkcjonowanie szkoły w środowisku Rodzice są partnerami szkoły.  zapraszanie rodziców do szkoły, organizowanie zajęć i dni otwartych,  ogródek edukacyjny dla klas 0-III przy szkole jako miejsce edukacji przyrodniczej,  badanie oczekiwań rodziców po kątem potrzebnego im wsparcia,  dalsze prowadzenie innowacji w których szkoła korzysta z wiedzy i umiejętności rodziców,

23 Zarządzanie szkołą Funkcjonuje praca w zespołach.  udoskonalenie pracy Zespołu Kierowniczego ( wicedyrektor i kierownicy szkół filialnych),  opracowanie efektywnego harmonogramu diagnoz i analiz- zespół ds. analiz  wdrażanie i monitorowanie wniosków otrzymanych z analiz i diagnoz,  powołanie zespołu ds. EWD,  organizowanie rad szkoleniowych dla konkretnych zespołów zgodnie z potrzebami.  powołanie zespołu pozyskującego środki pozabudżetowe ( RPO, Power, Erasmus, Urząd Marszałkowski)

24 Zarządzanie szkołą Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.  włączenie do ewaluacji wewnętrznej pracowników szkoły ( harmonogram, narzędzi, analiza ankiet, wnioski, raport ),  opracowywanie wniosków z ewaluacji i wdrażanie programów celem dalszego rozwoju szkoły,  wnioski z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru z poprzedniego roku podstawą do sporządzenia planu nadzoru na kolejny rok szkolny.

25 Podsumowanie Najpilniejsze zadania i potrzeby:  WDN- czyli strategia rozwoju szkoły  wymiana placu zabaw w SF Różewo,  mała architektura w SP Strączno- boisko szkolne,  naprawa dachu i remont sali gimnastycznej oraz obniżenie sufitu w SP Strączno,  zagospodarowanie terenu przy w Gostomi, Karsiborze i Strącznie – miejsce na ognisko, grzybek,  wyposażenie szkół w Sale Doświadczania Świata i racjonalne wykorzystanie nowych pomieszczeń,  wyposażanie szkoły w najnowszy sprzęt TIK i dbałość o już wyeksploatowany,  dostosowanie budynków do wymogów rozporządzenia ( p-poż) odnośnie przekształcania w zespoły szkolno-przedszkolne  wprowadzanie (po zdobyciu certyfikatów) Tutoringu

26 Podsumowanie  szkolenie z pilotów do testów i zakup kolejnych,  zarejestrowanie drużyny piłkarskiej przy UKS Olimpijczyk w Strącznie w strukturach KOZPN- Liga Młodzika  ujednolicenie adresów mailowych i wykupienie domeny dla nauczycieli i pracowników szkoły,  uzyskanie przez szkołę tytułu -------  parking przy szkole w Strącznie.  modernizacja nagłośnienia w SF Karsibór  nowoczesna strona internetowa szkoły z linkami do stron szkół filialnych,  podjęcie studiów podyplomowych Lider Oświaty - Coaching (uwalnianie energii i potencjału ludzi, którzy nabyli już określoną wiedzę i stają wobec potrzeby wdrażania jej w życie)  konkurs na logo szkoły i papier „firmowy”, „Maskotka szkolna”  kierownik gospodarczy – dokładna inwentaryzacja majątku szkoły

27 Dyrektor zamierza: Dyrektor zamierza:  racjonalnie wykorzystywać środki z budżetu,  sprawnie zarządzać pracą szkoły w celu uzyskania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania,  wszelkie działania ukierunkować na rozwój szkoły tj. nauczycieli, uczniów i własny,  tworzyć klimat do dobrej komunikacji interpersonalnej,  pozyskiwać sojuszników szkoły i przyjaciół,  ustawicznie dbać o mienie szkoły, doposażać w nowości,  pielęgnować i rozwijać to co jest dobrą tradycją każdej placówki, kreując bardzo dobry wizerunek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie  podejmować działania aby szkoła była bezpieczna dla uczniów i pracowników.

28 Wizja szkoły Wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu, jako placówki przyjaznej dziecku, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, kreatywnej. Placówka będzie wykorzystywała wskazówki praktyczne kierowane przez Carnegie:  Stwórz wspólne poczucie celu. Ludzie pracujący razem mogą stworzyć wspaniałe rzeczy. Siłę działania daje im wspólna wizja celu, w którego realizacji każdy ma jakiś udział.  Niech cele staną się celami zespołu. W zespole każdy może wygrać pod warunkiem, że cały zespół wygra.  Traktuj ludzi tak jak każdy na to zasługuje. Jeżeli jednostki zbierają się w grupę, ich indywidualność nie znika. Ciągle mają własne osobowości. Zachowują swe umiejętności. Nadal mają prywatne nadzieje i lęki. Utalentowany lider dostrzeże te różnice, doceni je i wykorzysta dla dobra zespołu.

29  Dziel się chwałą, uznaj błędy. Jeżeli zespół dobrze pracuje i zyska sobie uznanie, obowiązkiem przywódcy jest zapewnić jego uczestnikom udział w korzyściach.  Wykorzystaj każdą okazję, by wzmocnić w zespole jego wiarę w siebie. Dobry przywódca wierzy w zespół i zarazi tym przekonaniem każdego członka.  Zaangażuj się i nie trać entuzjazmu. Lider nie rozkazuje, tylko angażuje się i cały czas daje dowody swego zaangażowania.  Bądź mentorem. Zadaniem przywódcy jest wykształcenie talentu i wzmocnienie ludzi w zespole.  Niech każdy będzie odpowiedzialny za rezultat pracy. Ludzi muszą czuć, że to, co robią ma jakąś wartość. W przeciwnym razie nie będą poświęcać swojej uwagi zadaniom, które przed nimi stoją.

30 Prezentację przygotowała: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie Anna Zasada-Wyrzykowska Wałcz, dnia 01.09.2015 r.


Pobierz ppt "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie „Przyszłość zaczyna się dzisiaj.” Jan Paweł II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google