Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE Powołana na mocy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE Powołana na mocy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE Powołana na mocy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku

3

4 1. Komendanci główni PSP w latach 1992 -2003 2. Organizacja 3. Kadry 4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) 5. Działalność ratowniczo-gaśnicza w kraju i za granicą 6. Rozpoznawanie zagrożeń 7. Szkolenie 8. Szkoły PSP 9. Baza lokalowo - sprzętowa 10. Współpraca międzynarodowa 11. Działalność naukowo - badawcza 12. Muzealnictwo W prezentacji zostały wykorzystane zdjęcia pochodzące z archiwów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Maj 2003 W prezentacji zostały wykorzystane zdjęcia pochodzące z archiwów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Maj 2003

5 Gen. brygadier Feliks DELA od 25.02.1992 r. do 03.01.1997 r. Gen. brygadier Feliks DELA od 25.02.1992 r. do 03.01.1997 r. Powrót  Nadbryg. Ryszard KORZENIEWSKI od 03.01.1997 r. do 30.09.1997 r. Nadbryg. Ryszard KORZENIEWSKI od 03.01.1997 r. do 30.09.1997 r. Gen. brygadier Zbigniew MERES od 10.12.1997 r. do 30.05.2002 r. Gen. brygadier Zbigniew MERES od 10.12.1997 r. do 30.05.2002 r. Gen. brygadier Teofil JANKOWSKI od 30.05.2002 r. Gen. brygadier Teofil JANKOWSKI od 30.05.2002 r. Komendanci główni PSP w latach 1992 - 2003

6 OrganizacjaOrganizacja Państwowa Straż Pożarna podstawowy element scentralizowanego systemu ratowniczego, wprowadzony na mocy ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej. Państwowa Straż Pożarna podstawowy element scentralizowanego systemu ratowniczego, wprowadzony na mocy ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej.

7 Komendant Główny PSP– Centralny organ administracji rządowej w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Statut Komendzie Głównej PSP nadaje prezes Rady Ministrów. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. OrganizacjaOrganizacja

8 Jednostki organizacyjne PSP Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej PSP 1992 rok (po utworzeniu PSP) 1999 rok (po reformie administracyjnej kraju) 2003 rok (stan obecny) 1. KG PSP 111 2. KW PSP 4916 3. (KR do 1999 r.) KP/KM PSP 262328335 4. JRG PSP (od 1999 r. w strukturze KP/KM PSP) 456486508 5. Szkoły PSP 675 6. Ośrodki szkolenia pożarniczego (obecnie w strukturze KW PSP) 17 7. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 111 8. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 11 OrganizacjaOrganizacja

9 Schemat struktury organizacyjnej PSP OrganizacjaOrganizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP (508) Komendy Powiatowe (Miejskie) Państwowej Straży Pożarnej (335) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (16) Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (2) Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Centralne Muzeum Pożarnictwa Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej

10 22 marca 2000 roku Zespolenie zadań komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i zadań szefa Obrony Cywilnej Kraju. 22 marca 2000 roku Zespolenie zadań komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i zadań szefa Obrony Cywilnej Kraju. Zadania zlikwidowanego Urzędu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przejęły odpowiednie komórki organizacyjne Komendy Głównej PSP. Fakt ten wpłynął na efektywność reagowania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. OrganizacjaOrganizacja

11 Akcesja Polski do Unii Europejskiej Powrót  wiąże się z koniecznością dokonania wielu przeobrażeń w kraju, w tym również w odniesieniu do spraw związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności. W roku 2002 rozpoczęto prace zmierzające do ewolucyjnych zmian w zakresie organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Proces porządkowania i umacniania sceny ratowniczej kraju będzie następował pod egidą państwowej Straży Pożarnej. OrganizacjaOrganizacja

12 41 909 funkcjonariuszy pożarnictwa, w tym 2539 kobiet 1 945 pracowników cywilnych, w tym 898 kobiet 27 315 funkcjonariuszy PSP, w tym 1657 kobiet 1 914 pracowników cywilnych, w tym 800 kobiet W 1990 roku Po utworzeniu PSP KadryKadry

13 Zatrudnienie w PSP w latach 1992-2002 KadryKadry

14 Wysokie kryteria naboru do służby ukształtowały nową strukturę zatrudnienia. Strażacy posiadający do 20 lat służby stanowią 90 % ogółu strażaków, a powyżej 30 lat – jedynie 0,3%. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy PSP według wysługi lat służby KadryKadry

15 pozyskania brakującej liczby etatów; poprawy stanu zatrudnienia (zakładany wskaźnik 0,8 liczby strażaków na 1000 mieszkańców). średnia krajowa wartość wskaźnika 0,74; wartość wskaźnika w odniesieniu do strażaków zatrudnionych w systemie zmianowym 0,55. NORMY EUROPEJSKIE: 1,1 strażaka na 1000 mieszkańców W okresie minionych 10 lat funkcjonowania PSP realizacja zadań zmierzała do: W roku 2002 KadryKadry

16 Rozkład wskaźników W s/1000 i W s.zm/1000 według województw KadryKadry "W s/1000 " - wskaźnik liczby strażaków na 1000 mieszkańców. "W s.zm/1000 " - wskaźnik liczby strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym na 1000 mieszkańców.

17 Wzrost liczby etatów w stosunku do 1992 roku – funkcjonariuszy PSP o 1101 etatów tj. o 3,9% – pracowników cywilnych o 39,5 etatu tj. o 3,5% Stan zatrudnienia w stosunku do 1992 roku: – oficerów4 368 osób (wzrost o 92,1%) – aspirantów 6 265 osób (wzrost o 54,0 %) – podoficerów i szeregowych 17 980 osób (spadek o 7,3 %) W latach 1992-2002 KadryKadry

18 STRUKTURA ZATRUDNIENIA Funkcjonariusze według korpusów KadryKadry

19 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W systemie zmianowym według korpusów Oficerowie stanowią ponad 15 % ogółu zatrudnionych funkcjonariuszy, z czego 3,2 % pełni służbę w systemie zmianowym. KadryKadry

20 STRUKTURA ZATRUDNIENIA KG PSP, CMP2320,81 KP(KM) PSP2639292,24 KW PSP12244,28 Szkoły PSP, CNBOP7652,67 Z czego: KP(KM) PSP- komenda 539720,45 KP(KM) PSP- JRG PSP 2099579,55 RAZEM28613100,00 KadryKadry według jednostek organizacyjnych

21 STRUKTURA ZATRUDNIENIA KadryKadry Pion służbowy Zatrudnienie% Logistyki23368,16 Szkoleniowy5862,05 Operacyjny2375883,03 Prewencji8132,84 Pozostałe11203,92 RAZEM28613100,00 według pionu służbowego

22 STRUKTURA ZATRUDNIENIA KadryKadry System służby Zatrudnienie% Codzienny717425,07 Zmianowy2143974,93 RAZEM28613100,00 według systemu służby

23 ŚWIADCZENIA SOCJALNE Powrót   prawo do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego,  prawo do lecznictwa w resortowej służbie zdrowia,  dopłaty do wypoczynku i przejazdu na koszt MSWiA raz w roku lub równoważnik,  korzystniejszy wymiar urlopu,  prawo do lokalu mieszkalnego lub pomocy finansowej na budownictwo,  dodatek na zagospodarowanie,  nagrody uznaniowe i zapomogi oraz nagrody roczne i jubileuszowe,  inne należności i świadczenia. KadryKadry

24 Data uruchomienia : 1 stycznia 1995 roku Cel:ochrona życia, zdrowia i mienia podczas walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz klęskami żywiołowymi. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

25 Potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego W początkowej fazie: – 490 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, po dwóch latach –1668 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

26 Potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Obecnie: 508 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, w tym szkolne, 5 szkół PSP, 3261 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu, 4 zakładowe straże pożarne, 2 zakładowe służby ratownicze, 295 specjalistów krajowych. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

27 Potencjał krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego System wspomagają (na podstawie zawartych porozumień): m.in.:  GOPR, WOPR, TOPR  Aeroklub Polski  ZHP  7 szpitali w tym 6 MSWiA  Policja  Straż Graniczna  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska  Państwowa Agencja Atomistyki  Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

28 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) Zadania – czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem KSRG Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

29 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL)  centrum koordynacyjno-operacyjne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,  centralny punkt systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania szczebla krajowego,  krajowy punkt kontaktowy do powiadamiania o zagrożeniach i zgłaszania pomocy wzajemnej,  siedzibę oraz centrum przekazywania informacji i wspomagania decyzyjnego Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Międzyresortowego Zespołu ds. Kryzysowych. Funkcje KCKRiOL stanowi: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

30 Działania prowadzone przez siły krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego :  walka z pożarami  likwidacja miejscowych zagrożeń  usuwanie skutków klęsk żywiołowych Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

31 Odwody operacyjne powołane w ramach KSRG Zadania – prowadzenie działań ratowniczych, których charakter i rozmiary przekraczają możliwości potencjału ratowniczego powiatu lub województwa. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

32 Odwody operacyjne powołane w ramach KSRG Centralny Odwód Operacyjny stanowią wydzielone siły i środki specjalistyczne PSP, w tym z 16 krajowych baz sprzętu specjalistycznego:  sprzęt  środki gaśnicze i neutralizujące Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

33 Centralny Odwód Operacyjny Powrót  Skład: kompanie gaśnicze, kompanie specjalne, kompanie przeciwpowodziowe i logistyczne, grupy specjalistyczne prowadzące działania z zakresu ratownictwa: technicznego, wysokościowego, wodnego i nurkowego, poszukiwawczo-ratowniczego i chemiczno- ekologicznego. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)

34 Działalność ratowniczo-gaśnicza w kraju Liczba interwencji przeprowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej: Liczba interwencji przeprowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej: w 1991 roku– 104 tys. w 2002 roku– 360 tys. Od 2001 roku jednostki PSP częściej wyjeżdżają do miejscowych zagrożeń niż do pożarów.

35 Działalność ratowniczo-gaśnicza w kraju Liczba interwencji przeprowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w latach 1993-2002

36 Działalność ratowniczo-gaśnicza w kraju Specjalistyczne grupy ratownicze: 2 grupy ratowniczo-poszukiwawcze z Nowego Sącza i Gdańska, 2 grupy ratownictwa chemicznego z Warszawy i Katowic, warszawska grupa ratownictwa wysokościowego. Grupy mogą być dysponowanie poza granice kraju po uzyskaniu zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji w uzgodnieniu z ministrem spraw zagranicznych.

37 Działalność ratowniczo-gaśnicza w kraju Działania międzynarodowe : Powrót  Akcje humanitarne: w Albanii w Rumunii na Ukrainie Akcje ratownicze: po trzęsieniach ziemi w Turcji i Indiach po powodziach na Węgrzech, w Niemczech i Republice Czeskiej przy zwalczaniu pożaru lasów na Słowacji

38 Rozpoznawanie zagrożeń Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych : rokrocznie czynności kontrolno-rozpoznawcze w około 70 tys. obiektów, wykrywanie średnio ponad 100 tys. nieprawidłowości, dla usunięcia nieprawidłowości prowadzone około 40 tys. postępowań nakazowo-egzekucyjnych. Koncentrowanie działań na budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stwarzających nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska. § §

39 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych : Najpoważniejsze zmiany w pierwszym roku funkcjonowania PSP dotyczyły zasad oceny bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy z lat siedemdziesiątych mówiące o ochronie przeciwpożarowej regulowały tylko część zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, przy tym nie rozgraniczały i nie określały kompetencji różnych instytucji. Zmiana sytuacji po uchwaleniu 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. § § Rozpoznawanie zagrożeń

40 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych : Obecnie: w stosunku do określonej grupy obiektów inwestor ma obowiązek powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego eksploatacji, § § Rozpoznawanie zagrożeń  komendant powiatowy PSP jest upoważniony do wniesienia sprzeciwu odnośnie przekazania w użytkowanie danego obiektu o negatywnej ocenie bezpieczeństwa pożarowego.

41 Rozpoznawanie zagrożeń Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych : Akty wykonawcze do Prawa budowlanego pozwalają na nakazanie przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego, w którym stwierdzono możliwość wystąpienia zagrożenia życia ludzi. Kryteria oceny zawarte są we wspólnym stanowisku komendanta głównego PSP i głównego inspektora Nadzoru Budowlanego z 13 kwietnia 1995 roku, a obecnie wprowadzone do rozporządzenia MSWiA. Nowelizacja ustawy o PSP z 1997 roku uprawniła komendantów powiatowych PSP do wydawania decyzji o zamknięciu obiektu, w którym występuje zagrożenie życia ludzi. § §

42 Rozpoznawanie zagrożeń Dzięki wzmożonej działalności kontrolno-rozpoznawczej funkcjonariuszy PSP w wielu przypadkach : nie dochodzi do pożarów, powstałe już zdarzenia nie osiągają znacznych rozmiarów, liczba ofiar śmiertelnych mimo wzrostu liczby zdarzeń maleje i nie przekracza średniej dla krajów Unii Europejskiej (13 ofiar na milion mieszkańców rocznie).

43 Rozpoznawanie zagrożeń Ofiary śmiertelne w pożarach w latach 1993-2002 Rok Liczba pożarów Ofiary śmiertelne w pożarach Ogółem Na 1 mln osób rocznie Na 10 tys. pożarów 19937240149312,868,1 19949695453513,955,2 19959659554414,156,3 199610938852413,647,9 199711944854414,145,5 199811555748212,541,7 199913628452913,738,8 200013588949112,736,1 200111660248512,541,6 200215029348212,532,0

44 Rozpoznawanie zagrożeń Monitoring pożarowy Łączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych bezpośrednio z jednostkami PSP. (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Rozdział 1 Art. 5) Obecnie urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe chronią blisko 7 tys. budynków, głównie użyteczności publicznej. Połowa z nich włączona jest w system monitoringu pożarowego.

45 Rozpoznawanie zagrożeń Zmiany w działalności kontrolno-rozpoznawczej związane z reformą administracji publicznej (1 stycznia 1999 r.) gromadzenie w KP PSP za każde półrocze danych z czynności kontrolno-rozpoznawczych: - sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa powiatu, - uaktualnianie katalogów zagrożeń, - planowanie czynności kontrolno-rozpoznawczych na dalsze okresy; dokonywanie w oparciu o dane zebrane z powiatów analizy stanu bezpieczeństwa województwa, dokonywanie analiz na podstawie zestawień wojewódzkich dotyczących poszczególnych rodzajów obiektów i terenów w całym kraju.

46 Rozpoznawanie zagrożeń Nowe zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony ludności powierzone PSP Kontrola działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym. (Ustawa – Prawo ochrony środowiska, 1 października 2001 r.) Zadania i kompetencje PSP opiniowanie i akceptowanie (w formie decyzji administracyjnych): - programów zapobiegania awariom, - raportów o bezpieczeństwie, - wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych.

47 Rozpoznawanie zagrożeń Kompleksowa nowelizacja przepisów przeciwpożarowych Powrót  16 grudnia 2002 roku – rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2003 rok - znowelizowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego i dróg pożarowych, - znowelizowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

48 SzkolenieSzkolenie Kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, stanowi jedno z podstawowych zadań nałożonych przez ustawodawcę na PSP. Kształcenie to prowadzone jest w zależności od rodzaju: -w szkołach PSP, -ośrodkach szkolenia, -komendach powiatowych PSP. Zgodnie z zadaniami ustawowymi przygotowuje strażaków do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

49 SzkolenieSzkolenie W zakresie zwalczania pożarów Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: rozpoznania sytuacji pożarowej, określenia niezbędnej ilości sił i środków, wykonania czynności gaśniczych i innych niezbędnych czynności ratowniczych, bezpiecznego prowadzenia działań gaśniczych, umiejętnej obsługi sprzętu, kierowania działaniami ratowniczymi w zależności od pełnionej funkcji dowódczej.

50 SzkolenieSzkolenie W zakresie zwalczania pożarów Forma kształcenia: teoretyczna i praktyczna w szkołach PSP, praktyczna /ćwiczenia, manewry/ na poligonach pożarniczych oraz służby w szkolnych JRG biorących udział w akcjach gaśniczych co umożliwia weryfikację i doskonalenie nabytych umiejętności.

51 SzkolenieSzkolenie W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: oceny zagrożeń wynikających z wystąpienia klęsk żywiołowych w postaci: powodzi, zatorów lodowych, gwałtownych opadów deszczu, suszy, huraganów, silnych wiatrów, śnieżyc i trzęsień ziemi i innych zdarzeń o charakterze klęski, podjęcia działań ratowniczych.

52 SzkolenieSzkolenie W zakresie ratownictwa wysokościowego Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: udzielania pomocy rannym w miejscach trudnodostępnych zarówno nad, jak i pod powierzchnią ziemi. Szkolenie realizowane jest przez szkoły PSP, ośrodki szkolenia posiadające odpowiednią kadrę i bazę szkoleniową. Wykonywane czynności ratownicze wymagają użycia technik alpinistycznych oraz wykorzystania statków powietrznych do tych działań.

53 SzkolenieSzkolenie W zakresie ratownictwa na obszarach wodnych Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: udzielania pomocy osobom poszkodowanym na obszarach wodnych, prowadzenia podwodnych prac ratowniczych (uwalnianie i wydobywanie osób lub przedmiotów), prowadzenia innych prac wymagających zastosowania technik nurkowych lub użycia sprzętu pływającego. Szkolenie realizowane jest przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia posiadające odpowiednią kadrę i bazę szkoleniową.

54 SzkolenieSzkolenie W zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: usuwania skutków awarii i katastrof chemicznych, ograniczania skażenia środowiska naturalnego, rozpoznawania rodzaju substancji niebezpiecznych, umiejętnego obsługiwania sprzętu w zakresie: - wykrywania skażeń, - uszczelniania zbiorników i instalacji, - ochrony osobistej i dekontaminacji, - neutralizacji substancji niebezpiecznych, organizacji akcji ratowniczych w tym zakresie. Szkolenie realizowane jest zarówno w trakcie szkolenia kwalifikacyjnego, jak i specjalistycznego.

55 SzkolenieSzkolenie W zakresie działalności grup poszukiwawczo-ratowniczych Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: prowadzenia akcji poszukiwawczych z wykorzystaniem psów ratowniczych, prowadzenia akcji poszukiwawczych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. działań w ramach międzynarodowego systemu poszukiwania i ratownictwa INSARAG. Szkolenie realizowane jest dla specjalistycznych zespołów ratowniczych przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz instruktorów PSP w Gdańsku.

56 SzkolenieSzkolenie W zakresie ratownictwa technicznego Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: rozpoznania sytuacji na miejscu zdarzenia, określenia niezbędnej ilości sił i środków, wykonywania czynności ratowniczych, umiejętności bezpiecznego prowadzenia działań, obsługi sprzętu: hydraulicznego, pneumatycznego tnącego, burzącego, oświetleniowego, kierowania działaniami ratowniczymi w zależności od pełnionej funkcji dowódczej, usuwania skutków awarii i katastrof infrastruktury technicznej, budowlanej, transportowej z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego. Szkolenie realizowane jest w szkołach PSP i na poligonach pożarniczych oraz podczas pełnienia służb w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

57 SzkolenieSzkolenie W zakresie ratownictwa medycznego Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: skutecznego podtrzymania funkcji życiowych poszkodowanych, udzielania pomocy przedlekarskiej w zdarzeniach miejscowych i masowych do czasu przybycia służby zdrowia, udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom wypadków i katastrof, radzenia sobie ze stresem wynikającym z prowadzenia akcji ratowniczych.

58 SzkolenieSzkolenie W zakresie działalności prewencyjnej Szkolenie realizowane jest przez szkoły PSP. Cel kształcenia – przygotowanie strażaków do: rozpoznawania zagrożeń, kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej (głównie obiekty użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe o szczególnym zagrożeniu), wykonywania czynności służbowych według zasad prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym: - tworzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, - sporządzania decyzji administracyjnych dotyczących wniosków pokontrolnych, - wykorzystania innych unormowań prawnych nie dotyczących bezpośrednio ochrony przeciwpożarowej. § §

59 SzkolenieSzkolenie W zakresie kultury fizycznej Cel kształcenia –utrzymanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej niezbędnej do właściwego wykonywania czynności ratowniczych. Działalność sportowa: zawody w sportach specjalistycznych, tj.: - sport pożarniczy, - ratownictwo wysokościowe, - zawody płetwonurków, zawody w sportach powszechnych: - piłka siatkowa i nożna, - tenis stołowy, - lekkoatletyka. Najlepsi zawodnicy wyłonieni w zawodach rangi krajowej reprezentują Państwową Straż Pożarną w zawodach międzynarodowych organizowanych m.in. przez Międzynarodowy Komitet Techniczny ds. Zapobiegania i Zwalczania Pożarów (CTIF) i Europejską Strażacką Federację Sportu (ESF).

60 SzkolenieSzkolenie Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych Cel kształcenia przygotowanie do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie współdziałania z jednostkami PSP i innymi służbami w ramach KSRG podczas działań ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie do udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym. Szkolenie realizowane jest w oparciu o „Programy szkolenia dla OSP” oraz program szkolenia medycznego dla strażaków PSP – przez szkoły, ośrodki szkolenia i komendy powiatowe PSP.

61 Powrót  Cel : stworzenie jak najlepszych warunków do przygotowania, oceny i publikacji wydawnictw o tematyce pożarniczej. (Wytyczne komendanta głównego PSP z dnia 1 sierpnia 2002 r.) Działalność wydawnicza na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności: Przegląd Pożarniczy, Dziennik Urzędowy KG PSP, podręczniki, broszury szkoleniowe i analityczne, książki historyczne, broszury okolicznościowe, foldery, kalendarze, karty okolicznościowe. więcej informacji: http:// www.kgpsp.gov.plwww.kgpsp.gov.plSzkolenieSzkolenie W zakresie działalności wydawniczej

62 Szkoły PSP Powrót  Kształcą wysokiej klasy fachowców na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Warszawa) – uczelnia wyższa na prawach akademickich;Warszawa Centralna Szkoła PSP (Częstochowa) – policealne studium zawodowe;Częstochowa Szkoły Aspirantów PSP (Kraków i Poznań) - policealne studium zawodowe;KrakówPoznań Szkoła Podoficerska PSP (Bydgoszcz).Bydgoszcz

63 Jedyna w kraju i jedna z nielicznych na świecie wyższa państwowa uczelnia, kształcąca kadrę oficerską oraz wysokiej klasy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Państwowa uczelnia techniczna resortu spraw wewnętrznych i administracji, mająca pełne prawa akademickie, powołana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 roku w miejsce Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (powstałej na bazie Szkoły Oficerów Pożarnictwa w 1971 roku).

64 dzienne mundurowe studia inżynierskie (WIBP) dzienne studia inżynierskie dla osób cywilnych (WIBP i WIBC) dzienne mundurowe studia magisterskie (WIBP) zaoczne mundurowe studia inżynierskie (WIBP) zaoczne studia inżynierskie dla osób cywilnych (WIBP i WIBC) zaoczne uzupełniające magisterskie studia mundurowe (WIBP) studia podyplomowe kursy Studia w SGSP:

65 WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Katedra Działań Ratowniczo – Gaśniczych Katedra Rozpoznawania Zagrożeń Katedra Techniki Pożarniczej Katedra Bezpieczeństwa Budowli Wydziały WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO Katedra Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Katedra Programowania i Zarządzania Bezpieczeństwem

66 Katedra Nauk Ścisłych Katedra Nauk Organizacyjno - Prawnych Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Studium Wychowania Fizycznego Zakład Języków Obcych Komórki międzywydziałowe

67 Zdobywanie wiedzy, praktyki zawodowej i doświadczenia podczas: służb na podziale bojowym ZRG SGSP zajęć poligonowych w Wesołej koło Warszawy Zakład Ratowniczo-Gaśniczy

68 o rekrutacji: http://www.sgsp.edu.pl/rhttp://www.sgsp.edu.pl/r Egzaminy wstępne na studia dzienne WIBP i WIBC 6224662247577662002 954901997 -- 1066581998 -- 895551999 317324116484552000 349239150445742001 przyjęcikandydaciprzyjęcikandydaciprzyjęcikandydaci cywilne mundurowe Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Rok akademicki

69 (na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego) Studia inżynierskie - cykl kształcenia:8 semestrów - tytuł zawodowy: inżynier pożarnictwa - stopień służbowy: młodszy kapitan PSP Studia magisterskie (dla najlepszych słuchaczy po 6 semestrach studiów inżynierskich) - cykl kształcenia:3 semestry - tytuł zawodowy: magister inżynier pożarnictwa - stopień służbowy: młodszy kapitan PSP Studia dzienne mundurowe

70 na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - kadra inżynierska do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego - kadra inżynierska – specjaliści dla terenowej administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa cywilnego Cykl kształcenia:7 semestrów oraz czterotygodniowa praktyka zawodowa Studia dzienne cywilne

71 Stowarzyszenie w organizacjach międzynarodowych: IAU – Międzynarodowym Związku Uniwersyteckim CTIF – Międzynarodowym Komitecie Technicznym Prewencji NFPA – Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Przeciwpożarowej Stanów Zjednoczonych Porozumienia o współpracy z uczelniami, instytutami, szkołami: - Szwecja, Czechy, Litwa, Finlandia, Francja, Ukraina, Słowacja oraz planowane - Białoruś i Rumunia Współpraca międzynarodowa

72 Powrót  najnowsza aparatura naukowo-dydaktyczna, infrastruktura teleinformatyczna i sprzęt multimedialny, specjalistyczne laboratoria, kontenerowa dymowa komora ćwiczeń. 54 tys. woluminów polskiego i zagranicznego piśmiennictwa, program wyszukiwawczy Socrates-Sowa Baza dydaktyczna Szkolna Przeciwpożarowa Baza Leśna - Zamczysko Nowe Szkolna Przeciwpożarowa Baza Leśna - Zamczysko Nowe Baza biblioteczna sierpień - wrzesień : obozy kandydackie więcej informacji: http://www.sgsp.edu.plhttp://www.sgsp.edu.pl

73 Powołana Zarządzeniem nr 59/94 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1994 roku na bazie obiektów po byłej jednostce wojskowej. Policealne studium zawodowe, kształcące personel dla potrzeb PSP. Cykl kształcenia:2 lata Tytuł zawodowy: technik pożarnictwa Stopień służbowy: młodszy aspirant Kształcenie na podstawie programów nauczania dla zawodu technik pożarnictwa: studium stacjonarne i zaoczne.

74 Wydziały:  nauczania  działań ratowniczo-gaśniczych  pododdziałów szkolnych  organizacyjno-kadrowy, kwatermistrzowski  techniczny  finansowy  poligonu szkolnego  informatyki i łączności  samodzielne stanowisko ds. bhp  dział ds. żywnościowych Struktura szkoły

75 Działalność dydaktyczna 10 października 1994 rok– pierwszy Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP, 1996 rok– zapoczątkowanie kształcenia aspirantów w systemie zaocznym, 1997 rok– zapoczątkowanie kształcenia aspirantów w systemie dziennym, 2002 rok– zorganizowanie wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej Turnusu Studiów Podyplomowych w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego. Inne szkolenia Lata 1999 – 2000 – kursy ratownictwa medycznego (332 osoby) Lata 2000 – 2002 – kurs Inspektorów Ochrony Ppoż. (190 osób) Rok 2002 – kurs kierowania ruchem drogowym (29 osób) Rok 2002 – szkolenie dla formacji Obrony Cywilnej (81 osób) Łączna liczba kursantów w latach 1992 – 2002 -4364 osoby

76 Zajęcia prowadzone są w: auli wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie tłumaczenia symultanicznego, 17 salach wykładowych, 13 laboratoriach.

77 Szkoła posiada największy poligon pożarniczy w kraju: pow. 8 ha na terenie szkoły, - 41 kompleksowych stanowisk ćwiczeń do symulacji różnych zdarzeń z zakresu: ratownictwa chemiczno-ekologicznego i technicznego oraz gaszenia pożarów, - laboratoria: ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych wraz ze ścieżką ćwiczeń, fizykochemii spalania, środków gaśniczych, elektroenergetyczne, stałych urządzeń gaśniczych i automatycznej sygnalizacji pożaru oraz budownictwa, pow. 17 ha w odległości 2 km od szkoły, pow. 100 ha na terenie gminy Poczesna 10 km od szkoły, pow. 3 ha w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

78 biblioteka i czytelnia stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową sala gimnastyczna korty tenisowe siłownia Zaplecze dydaktyczne CS PSP

79 Powrót  czerwiec 1997 rok – III Światowy Kongres Polonii Medycznej październik 1998 rok – IV Regionalna Konferencja Grupy Regionalnej Afryka / Europa - Grupa Doradcza ds. Poszukiwań i Ratownictwa październik 1998 rok– Międzynarodowa Konferencja przedstawicieli Służb Ratowniczych Polski i Niemiec październik 1999 rok– Międzynarodowe Sympozjum - Ochrona ppoż. obiektów zabytkowych czerwiec 2001 i 2002 rok– wystawa sprzętu „EDURA - Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa” Organizator licznych spotkań krajowych i międzynarodowych, m.in.: więcej informacji: http://www.cspsp.pl/http://www.cspsp.pl/

80 Policealna szkoła zawodowa, funkcjonuje od 1 września 1992 r. kontynuując działalność swych poprzedniczek: -w latach 1960-1973 – Szkoły Podoficerów Pożarnictwa -w latach 1973-1992 – Szkoły Chorążych Pożarnictwa Tytuł zawodowy:technik pożarnictwa Stopień służbowy:młodszy aspirant

81 Zadania: kształcenie nowoczesnych kadr ratowniczych posiadających wiedzę z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, przygotowywanie kadry, powadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i powszechnego systemu ochrony ludności, jak również innych podmiotów ratowniczych i gospodarczych, administracji publicznej, organizacji, osób fizycznych krajowych i zagranicznych.

82 Baza szkoleniowa 14 pracowni, w tym sala na 270 osób z wyposażeniem audiowizualnym infrastruktura informatyczna z sieciami zamkniętymi i otwartymi, dzięki której szkoła posiada pełny dostęp do zasobów internetowych oraz własną witrynę 61 pokoi o wysokim standardzie dla 229 uczestników kształcenia Cześć praktyczna procesu dydaktycznego realizowana jest na poligonach oraz wybranych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Zaplecze socjalne

83 Organizator wielu konferencji, sympozjów, zawodów i spotkań o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, szkoleń, konkursów, m.in.: Lata 1993, 1994, 1995 – krajowych zawodów sportowo- pożarniczych ochotniczych straży pożarnych, Lata 1994, 2001, 2002 – współorganizator międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce ochrony dóbr kultury w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. W roku 2001powołano w szkole Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

84 Praktyki zawodowe kadetów podczas służb pełnionych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP. Obszar chroniony – pow. 250 km 2 Analiza interwencji

85  Lwowskim Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego  Niemiecką Techniczną Służbą Ratowniczą  Szwedzkim Klubem Psów Użytkowych Współpraca krajowa i międzynarodowa z uczelniami, instytutami, m.in.: Szkolenia strażaków pełniących służbę w szkole: w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

86 Powrót  Od 1992 roku: realizuje ratownictwo medyczne, tworzy specjalistyczne grupy ratownicze: - poszukiwawczo-ratowniczą, - wodno-nurkową, - wysokościową. Cel: organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działań ratowniczych wymagających specjalistycznego przeszkolenia, uprawnień i sprzętu. Szkoła podejmuje inicjatywy związane z nowoczesną wizją służby ratowniczej. W strukturze szkoły wydział szkolenia specjalistycznych grup ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu: - przygotowuje ratowników do prowadzenia działań z udziałem specjalnie szkolonych psów. więcej informacji: http://www.sapsp.pl/http://www.sapsp.pl/

87 Policealna szkoła zawodowa powołana w 1992 roku w miejsce Szkoły Chorążych Pożarnictwa, przekształconej w 1971 roku ze Szkoły Podoficerów Pożarnictwa. Cykl kształcenia:4 semestry systemem stacjonarnym lub systemem zaocznym przemiennym (dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej). Tytuł zawodowy:technik pożarnictwa Stopień służbowy:młodszy aspirant

88 12 sal wykładowych wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia multimedialne poligon pożarniczy w Luboniu (w budowie) hala sportowa (w budowie) Baza dydaktyczna Działalność wydawnicza – 21 publikacji książkowych

89 Kadra szkoły – 144 osoby, w tym 113 funkcjonariuszy i 31 pracowników cywilnych. Kadra dydaktyczna – 56 wykładowców i instruktorów. Liczba aktualnie kształcących się słuchaczy – 441, w tym 160 w systemie stacjonarnym i 281 w systemie zaocznym.

90 Szkoła jest Centralnym Odwodem Operacyjnym dysponowanym przez komendanta głównego PSP, szefa OCK do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie całego kraju.

91 Powrót  ochrony ludności dla prezydentów miast, burmistrzów, starostw i ich pracowników, wójtów i pracowników gmin, dla komendantów ochrony przeciwpożarowej i formacji obrony cywilnej wymienionych urzędów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy dla pracowników zajmujących się tymi zagadnieniami spraw kontrolno-rozpoznawczych dla strażaków zatrudnionych w służbach PSP ratownictwa medycznego dla strażaków - ratowników krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Kursy z zakresu: więcej informacji: http://www.sapsp.poznan.pl/http://www.sapsp.poznan.pl/

92 Utworzona na podstawie Zarządzenia nr 80 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1992 roku Historia Rok 1947 – utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego, Rok 1950 – przekształcenie Ośrodka w Wojewódzką Szkołę Pożarniczą, Lata 1953 – 1957 – Podoficerska Szkoła Pożarnicza nr 2, Lata 1958 – 1992 – Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego.

93 Na potrzeby PSP : kursy kwalifikacyjne podoficerów kursy kwalifikacyjne szeregowych kursy z zakresu ratownictwa medycznego kursy kierowania ruchem drogowym podczas akcji ratowniczych kursy uzupełniające Na potrzeby OSP : szkolenie naczelników OSP dowódców sekcji kurs obsługi sprzętu szkolenie medyczne Rodzaje kursów i szkoleń realizowanych przez SP PSP Na potrzeby administracji rządowej i samorządowej oraz zakładów pracy: kursy ochrony ludności i zarządzania kryzysowego kursy referentów ochrony przeciwpożarowej Łączna liczba kursantów w latach 1992 – 2002 – 3793 osoby

94  taktyki działań gaśniczych, wyposażona w stół plastyczny ze zmienną konfiguracją plansz i modeli oraz stanowisko kierowania,  taktyki działań ratowniczych z zestawem fantomów różnej wielkości połączonych z komputerem, zestawem medycznym R-1 i R-2,  wykładowa, tzw. audio (wyposażona w fotele kinowe),  wykładowa ogólna,  świetlica na 40 osób,  sala komputerowa z dwunastoma stanowiskami komputerowymi i dostępem do internetu. Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w sprzęt audiowizualny. Baza dydaktyczna – 7 sal wykładowych:

95  kort tenisowy  bieżnia  boisko piłki siatkowej i koszykowej  siłownia  poligon o powierzchni około 2 ha Zaplecze dydaktyczne

96 ze sprzętem hydraulicznym z piłami do stali i betonu z ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i wodnego z gazami palnymi z taktyki działań ratowniczych i gaśniczych z ratownictwa podczas katastrof komora dymowa K-1 i termiczna K-2 Poligon SP PSP – 19 stanowisk m.in. do ćwiczeń:

97  obszar chroniony – 3 podbydgoskie gminy i około jednej trzeciej terenu Bydgoszczy  2 garaże  16 stanowisk wyjazdowych Analiza interwencji Praktyka uczestników kursów podoficerskich – elewów na podziale bojowym Wydziału Liniowego.

98 Powrót  Lista zadań zrealizowanych w okresie istnienia bydgoskiej SP PSP : więcej informacji: http://www.sppsp.bydgoszcz.plhttp://www.sppsp.bydgoszcz.pl modernizacja zaplecza socjalnego remont i wyposażenie stołówki przebudowa i remont zaplecza sanitarnego wymiana bram wjazdowych instalacja systemu wentylacji spalin firmy Nederman instalacja nowej, zdalnie sterowanej bramy wjazdowej na teren szkoły, z podglądem dla służby dyżurnej modernizacja i wyposażenie sal dydaktycznych budowa bieżni, kortu tenisowego i boiska do piłki siatkowej i koszykowej

99 Jednostki organizacyjne PSP przejęły majątek terenowej ochrony przeciwpożarowej. blisko 2 tys. budynków: 63 do wyburzenia ze względu na zły stan techniczny 70 rozpoczętych inwestycji Rok 1992 Baza lokalowo - sprzętowa Baza lokalowo - sprzętowa Realizacja inwestycji w PSP w latach 1992-2002 nakłady na inwestycje budżetu PSP nakłady na inwestycje wieloletnie nakłady na inwestycje finansowane przez samorząd

100 ograniczenie środków spowodowało wstrzymanie 12 budów, rozpoczęto budowę dwóch strażnic i rozbudowę trzech innych, wykupiono do adaptacji na strażnice 5 obiektów, zakończono budowę 5 strażnic, najmniej inwestycji w całym dziesięcioleciu istnienia PSP. rozpoczęto budowę sześciu nowych strażnic, kontynuowano 65 inwestycji, wykreślono z planu rozpoczęcia budowy sześć strażnic (z powodu ograniczenia nakładów o blisko 30 proc.), wykupiono lub przejęto i dostosowano do potrzeb komend i JRG 15 obiektów, wykupiono jedną strażnicę po zlikwidowanej zakładowej zawodowej straży pożarnej. Rok 1993 Rok 1994 Baza lokalowo - sprzętowa Baza lokalowo - sprzętowa

101 kontynuowano 67 zadań (w ramach budżetu PSP i inwestycji centralnej), z czego zakończono 20, rozpoczęto budowę i rozbudowę ośmiu strażnic, rozpoczęto adaptację na strażnice czterech obiektów, zakończono rozbudowę dwóch strażnic. kontynuowano 50 inwestycji, rozpoczęto budowę trzech strażnic, wstrzymano finansowanie 13 inwestycji (braku środków), zakończono budowę sześciu strażnic, wykupiono i rozpoczęto adaptację czterech obiektów. Rok 1995 Rok 1996 Baza lokalowo - sprzętowa Baza lokalowo - sprzętowa

102 Ostatni rok centralnego finansowania – środki 46 132 tys. zł, kontynuowano 82 budowy, wstrzymano finansowanie budowy pięciu obiektów, rozpoczęto 15 inwestycji, zakończono 14 budów, w tym 9 finansowanych z inwestycji wieloletniej. Wzrost nakładów (w stosunku do 1996 roku) o ponad 180 proc.: - budżetowych :12 917 tys. zł - inwestycji wieloletniej :21 403 tys. zł kontynuowano 73 budowy, w tym 38 w ramach inwestycji wieloletniej, rozpoczęto 19 nowych inwestycji, w tym 14 w ramach inwestycji wieloletniej, zakończono budowę czterech strażnic i rozbudowę 6 obiektów. Rok 1998 Rok 1997 Baza lokalowo - sprzętowa Baza lokalowo - sprzętowa

103 Środki przewidziane w wojewódzkich planach inwestycyjnych – 42 000 tys. zł kontynuowano 48 budów, rozpoczęto cykl inwestycyjny dwóch strażnic. Nakłady przewidziane w planie inwestycji wieloletniej – 18 204 tys. zł kontynuowano 37 zadań, rozpoczęto sześć budów, zakończono budowę dwóch strażnic i dwóch zapiecz technicznych. Łącznie prowadzono 120 inwestycji. do realizacji przez starostwa przekazano 62 inwestycje – środki 41 500 tys. zł w ramach inwestycji centralnej budowano 57 obiektów, zakończono 30 budów. Rok 1999 Rok 2000 Baza lokalowo - sprzętowa Baza lokalowo - sprzętowa

104 Kwota na inwestycje w planach komend wojewódzkich – 37 600 tys. zł realizowano 99 zadań, zakończono 22 budowy. Nakłady przewidziane w planach inwestycji wieloletniej – 49 048 tys. zł kontynuowano 58 zadań, zakończono wykonanie 15 zadań. Środki uwzględnione w wojewódzkich planach inwestycyjnych – 31 900 tys. zł kontynuowano budowę 49 obiektów, zakończono 15 budów. Nakłady na zadania inwestycji wieloletniej –23 037 tys. zł kontynuowano 40 budów, zakończono 21 budów. Rok 2001 Rok 2002 Baza lokalowo - sprzętowa Baza lokalowo - sprzętowa

105 Kwota przeznaczona na realizację zadań przez KG PSP – 11.989,03 tys. zł realizowano 11 zadań inwestycyjnych, zakończono 5 zadań. Lata 1999-2002 Baza lokalowo - sprzętowa Liczba zakończonych inwestycji inwestycje budżetu inwestycje wieloletnie inwestycje finansowane przez samorząd

106 Inwestycja wieloletnia pod nazwą: „Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” (finansowana z budżetu państwa)  budowa 16 krajowych baz sprzętu specjalistycznego. Cel: zapewnienie samowystarczalności sprzętowej każdej z baz. Zadanie baz: stworzenie warunków do skutecznej realizacji przez PSP zadań ratowniczych podczas akcji dużych, długotrwałych i wymagających użycia znacznych ilości specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Plan inwestycji:  łącznie budowa 39 nowych strażnic,  realizacja 134 zadań, w tym: zaplecza techniczne, poligony pożarnicze, stanowiska kierowania, węzły łączności i komory dymowe. Baza lokalowo - sprzętowa Baza lokalowo - sprzętowa

107 Baza lokalowo - sprzętowa z napędem 4x2 i 4x4 – nowe pojazdy wprowadzone w dużej liczbie do jednostek ratowniczo-gaśniczych. Samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault M210 i Volvo FL6 Renault M210 4 x 4

108 Baza lokalowo - sprzętowa – wykonywane obecnie przez krajowych producentów z wykorzystaniem wyposażenia z czołowych firm światowych. Samochody ratownictwa technicznego i chemicznego Samochód ratownictwa chemicznego

109 Baza lokalowo - sprzętowa na podwoziach Volvo 6x6 oraz Renault 8x4 – zakupione dla krajowych baz sprzętu specjalistycznego, wyposażone w urządzenia umożliwiające podniesienie pojazdów oraz ich holowanie, w tym również autobusów i naczep. Ciężkie samochody ratownictwa drogowego Renault 8x4

110 Baza lokalowo - sprzętowa Wysokości ratownicze podnośników użytkowanych przez PSP: 21, 25, 30, 40, 42, 50 i 60 metrów. Podnośnik hydrauliczny SH-25

111 Baza lokalowo - sprzętowa Powrót  Na wyposażeniu tworzonych baz znajdują się samochody specjalne nośniki kontenerów oraz kilkadziesiąt różnych kontenerów. Są to głównie kontenery kwatermistrzowskie, łączności i dowodzenia, żywnościowe itp. służące do logistycznego zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych. Nośnik kontenerowy Renault 8x4 z kontenerem z zaporami przeciwpowodziowymi

112 Współpraca międzynarodowa  ochrona przeciwpożarowa  ratownictwo  obrona cywilna  przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i awariom technologicznym oraz ich skutkom  zarządzanie kryzysowe  ONZ  NATO  Unii Europejskiej  europejskich ugrupowań regionalnych Działalność PSP na forum: Podejmowana problematyka:

113 Współpraca międzynarodowa uczestnictwo komendanta głównego PSP i jego przedstawicieli w: posiedzeniach Zgromadzeniach Delegatów Sympozjach pracach komisji ds. materiałów niebezpiecznych, pożarów lasów, historii pożarnictwa, służb medycznych, młodzieży i zawodów pożarniczych Formy działalności CTIF – Od 1929 roku pożarnictwo polskie jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Technicznego ds. Zapobiegania i Zwalczania Pożarów (CTIF).

114 Podróże studialne i szkolenia Fire Service College w Moreton-in-Mrash (Wielka Brytania) w zakresie planowania operacyjnego dla oficerów PSP, szkoły Szwedzkiej Agencji Służb Ratowniczych na temat międzynarodowych operacji ratowniczych i humanitarnych. Cel – poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szczególnie w zakresie: ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, stosowania nowych technik i procedur ratowniczych, wyposażenia w sprzęt, funkcjonowanie stanowisk kierowania. Zdobyte doświadczenia adaptuje się i wykorzystuje do doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Współpraca międzynarodowa

115 Międzynarodowe umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku zaistnienia katastrof, klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych zdarzeń z:  Republiką Czeską  Litwą  Niemcami  Rosją  Słowacją  Węgrami  Ukrainą  możliwość wzajemnego ostrzegania o zagrożeniach,  wymiana doświadczeń w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom,  udzielanie wzajemnej pomocy w razie ich zaistnienia. W przygotowaniu umowy z: Białorusią, Chorwacją, Słowenią, Łotwą, Austrią i Francją. Negocjacje prowadzone są przez komendanta głównego PSP, szefa OCK. Współpraca międzynarodowa Cel:

116 Współpraca PSP w zakresie międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej prowadzona pod auspicjami ONZ, Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG) oraz w ramach natowskiego programu „Partnerstwo dla Pokoju”. akcja humanitarna na terytorium Albanii w ramach Polskiej Misji Medycznej, operacje ratownicze po trzęsieniach ziemi w Turcji i Indiach, usuwanie skutków powodzi na Węgrzech, Czechach i Niemczech, akcje pomocy humanitarnej w Rumunii i na Ukrainie, gaszenie pożaru lasów na Słowacji. Współpraca międzynarodowa

117 Współpraca dwustronna PSP w zakresie ratowniczym udział przedstawicieli w komisjach międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej, udział w ćwiczeniach m.in.: - „GAŁADUŚ 2000” i „BUG 2001” (woj. podlaskie), - „KOTKI 2002” (woj. warmińsko-mazurskie), - „WISZNIA 2002” (woj. podkarpackie). Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności międzynarodowym punktem kontaktowym w ramach NATO, UE, OCHA ONZ oraz konwencji EKG-ONZ. Współpraca międzynarodowa

118 Współpraca Komendy Głównej PSP z: Centrum Sytuacyjnym MSW RFN, Akademią Planowania Kryzysowego i Ochrony Cywilnej RFN Federalną Służbą Ratownictwa Technicznego (THW), służbą pożarniczo-ratowniczą Litwy i Czech, dyrektorem generalnym porządku publicznego i bezpieczeństwa MSW Holandii, Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej. W roku 1997 i 2001 THW udzieliła Polsce znacznego wsparcia w walce ze skutkami powodzi. Współpraca międzynarodowa

119 Udział przedstawicieli PSP w: w pracach grup roboczych działających pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) w zakresie likwidacji skutków awarii chemicznych, przemysłowych oraz transportu materiałów niebezpiecznych, a także: - działaniach na rzecz wdrożenia prawa Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (SEVESO II), - jednolitego numeru telefonu alarmowego 112, - norm europejskich dotyczących urządzeń i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej. Współpraca międzynarodowa

120 Współpraca w zakresie ratownictwa i ochrony ludności z:  Inicjatywą Środkowoeuropejską  Paktem Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej  Radą Państw Morza Bałtyckiego  Grupą Wyszehradzką  Wysokim Komitetem Planowania Cywilnego (SCEPC)  Komitetem Ochrony Cywilnej (CPC) Uczestnictwo Komendy Głównej PSP w corocznych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego z serii CMX: - BARENTS RESCUE, COMPROTEX, TRANSCARPATHIA, FATRA, POMERANIA (Szczecin), DALMATIA (Chorwacja) oraz BODGORODSK (Rosja). Współpraca międzynarodowa

121 Udział PSP w przedsięwzięciach Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony cywilnej: Powrót   prace KG PSP dotyczące dostosowania procedur w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego do rozwiązań przyjętych w UE,  prace zmierzające do pozyskania dla PSP funduszy strukturalnych UE. Współpraca międzynarodowa

122 Gwarant zapewnienia pożądanej jakości wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Działalność naukowo-badawcza Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

123  badanie i certyfikacja zgodnie z normami PN-EN 45001 i PN-EN 45011  prace naukowo-badawcze  działalność normalizacyjna z zakresu pożarnictwa  pomoc w dochodzeniach popożarowych  propagowanie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie krajowych i międzynarodowych sympozjów  wykonuje opracowań i ekspertyz dotyczących problematyki zabezpieczeń przed ogniem Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego Zadania: Działalność naukowo-badawcza

124 Szkoła Główna Służby Pożarniczej Upowszechnia nowe rozwiązania w zakresie sprzętu ratowniczego, urządzeń i systemów zabezpieczających, technik ratowniczych oraz przedsięwzięć organizacyjnych. Działalność naukowo-badawcza

125 Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakres działalności: Projekty badawcze o charakterze podstawowym i stosowanym – opracowania realizowane w ramach: działalności statutowej, projektów celowych, zamawianych i prac własnych, grantów pozyskiwanych z Komitetu Badań Naukowych i organizacji międzynarodowych: Program TEMPUS PHARE, V Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE (dotyczy pożarów lasów), współpracy ze specjalistycznymi uczelniami zagranicznymi, zleceń przedsiębiorstw, zakładów pracy i instytucji w zakresie: - analizy zagrożeń i oceny ryzyka, - przedsięwzięć profilaktycznych i interwencyjnych. Powrót  Działalność naukowo-badawcza

126 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 14 września 1975 r. – data otwarcia styczeń 1976 r. – uzyskanie statusu placówki o ponad regionalnym zasięgu do 1991 r. – finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury. 1 lipca 1992 r. – włączone w struktury organizacyjne Komendy Głównej PSP 10 lutego 1993 r. – uzyskanie statusu Centralnego Muzeum Pożarnictwa, finansowane z budżetu KG PSP. 1995 r. – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach- oddziałem zamiejscowym CMP MuzealnictwoMuzealnictwo

127 MuzealnictwoMuzealnictwo Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Charakterystyka zbiorów – kolekcja obejmująca tematycznie dokumentację dziejów polskiej ochrony przeciwpożarowej od II połowy XIX wieku do czasów nam współczesnych. zabytki historyczno-artystyczne, m.in.: - sztandary strażackie, mundury i hełmy, - odznaczenia i medale, - fotografie, dyplomy i świadectwa, - współczesne malarstwo i plakaty o tematyce pożarniczej. obiekty techniki pożarniczej, m.in.: - pojazdy konne: sikawki, pompy parowe, samochody pożarnicze, motopompy, - drabiny drewniane, sprzęt ratowniczy i wodny, - sprzęt alarmowy i oświetleniowy, - uzbrojenie osobiste strażaka

128 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Wystawiennictwo: ekspozycje stałe wystawy czasowe Wydawnictwa m.in. : „Muzealny Rocznik Pożarniczy” informatory, katalogi „Święty Florian w tradycji pożarniczej” - wydawnictwa reklamowe CMP Biblioteka – zbiory : literatura specjalistyczna - podręczniki - opisy akcji ratowniczych - instrukcje, regulaminy i kalendarze czasopisma o tematyce pożarniczej MuzealnictwoMuzealnictwo

129 Placówki nie mające statutu muzeum państwowego, o niewielkiej obsadzie etatowej lub utrzymywane wyłącznie społecznie. Podlegają takim instytucjom jak: - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - komendy wojewódzkie PSP Alwerni, woj. małopolskie - 1953 r., Lidzbarku Welskim, k. Działdowa - 1974 r., Włocławku - 1978 r., Przeworsku, woj. podkarpackie - 1974 r., Warszawie - 1983 r., Rakoniewicach, woj. wielkopolskie - 1974 r., Namysłowie, woj. opolskie - 1950 r. MuzealnictwoMuzealnictwo Inne muzea pożarnicze Muzeum w:

130 Powrót  Działy pożarnicze w siedmiu muzeach:  Olsztynek, Sanok, Klobuszowa, Toruń, Złotów, Kotuń, Ziemia Kobylińska Izby pamiątek strażackich w szesnastu placówkach:  Bralin k. Kępna, Chełm, Kępno, Kołbuck, Kielce, Kazimierz Dolny, Mierzynek, Ruda-Huta, Olkusz, Niepokalanów, Puchaczów, Szczuczyn, Kłodzk, Kolbuszowa, Łasin, Łomnica Izby zwane niekiedy potocznie muzeami prowadzone są przez społeczników, a utrzymywane przez zarządy straży. MuzealnictwoMuzealnictwo Inne muzea pożarnicze


Pobierz ppt "PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE Powołana na mocy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google