Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Możliwość finansowania produktów turystycznych z funduszy UE podejście kompleksowe Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. Możliwość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Możliwość finansowania produktów turystycznych z funduszy UE podejście kompleksowe Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. Możliwość."— Zapis prezentacji:

1 1 Możliwość finansowania produktów turystycznych z funduszy UE podejście kompleksowe Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. Możliwość finansowania produktów turystycznych z funduszy UE podejście kompleksowe Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o.”

2 2 Treść prezentacji: 1.Priorytety Strategii UE Europa 2020 2.Cele i priorytety PROW 2014 – 2020 3.Krajowe Programy Operacyjne 4.Regionalne Programy Operacyjne 5.Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014 – 2020 6.Turystyka wiejska i agroturystyka w KPO 7.Turystyka wiejska i agroturystyka w RPO 8.Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014 – 2020 9.Podejście kompleksowe - turystyka wieloaspektowa 10.Turystyka wiejska wobec priorytetów Strategii UE Europa 2020 11.Wnioski Treść prezentacji: 1.Priorytety Strategii UE Europa 2020 2.Cele i priorytety PROW 2014 – 2020 3.Krajowe Programy Operacyjne 4.Regionalne Programy Operacyjne 5.Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014 – 2020 6.Turystyka wiejska i agroturystyka w KPO 7.Turystyka wiejska i agroturystyka w RPO 8.Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014 – 2020 9.Podejście kompleksowe - turystyka wieloaspektowa 10.Turystyka wiejska wobec priorytetów Strategii UE Europa 2020 11.Wnioski

3 3 Priorytety Strategii UE Europa 2020: 1.Rozwój inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. 2.Rozwój zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej i efektywnie korzystającej z zasobów. 3.Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

4 4 Priorytety Strategii UE Europa 2020: W perspektywie finansowej 2014-2020 wśród wyszczególnionych przez Komisję Europejską celów tematycznych nie znalazła się turystyka, ale ze względu na jej interdyscyplinarność będzie możliwa realizacja działań związanych z tym obszarem w ramach niektórych zaproponowanych celów.

5 5 Główny cel PROW 2014 – 2020 Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

6 6 Cele przekrojowe PROW 2014 – 2020: Środowisko Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej Innowacje

7 7 Priorytety unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 W PROW realizowanych ma być sześć priorytetów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020: 1.Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 2.Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. 3.Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 4.Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 5.Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 6.Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

8 8 Krajowe Programy Operacyjne PO Inteligentny Rozwój PO Infrastruktura i Środowisko PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Polska Wschodnia PO Polska Cyfrowa

9 9 Regionalne Programy Operacyjne Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) - dokument stworzony odrębnie dla każdego województwa. Każdy RPO określa główne osie priorytetowe, w ramach których udzielane jest wsparcie unijne. Dwufunduszowość programów regionalnych: finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Największe szanse na dofinansowanie mają projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje (RIS) - obszary, w których dany region chce się specjalizować i na które przeznacza największe wsparcie.

10 10 Turystyka w inteligentnych specjalizacjach Województwo kujawsko – pomorskie: Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne Województwo małopolskie: Przemysły kreatywne i czasu wolnego Województwo opolskie: Potencjalne specjalizacje inteligentne: Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt tur ystyczny Województwo świętokrzyskie: Turystyka zdrowotna i prozdrowotna, w tym turystyka zdrowotna w agroturystyce Województwo zachodniopomorskie: Turystyka zdrowotna obejmująca turystykę uzdrowiskową

11 11 Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014-2020 Działanie 6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałanie 3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej). Wysokość premii - 100 tys. zł. pierwsza rata – 80%, druga rata – 20%. Z tej pomocy skorzystać mogą rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy i beneficjenci „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Podstawowym warunkiem tej pomocy jest przygotowanie biznes planu i w przypadku otrzymania wsparcia przejście z KRUS na ZUS.

12 12 Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014-2020 Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w ramach poddziałań: 7.2. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej. 7.3. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury.

13 13 Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014-2020 Wsparcie dotyczy gmin i ich jednostek i przeznaczone jest na tworzenie infrastruktury związanej z turystyką. Preferowane są operacje, których realizacja umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych oraz operacje realizowane na obszarach o potencjale turystycznym. Wartość wsparcia nie może być wyższa niż 500 tys. zł na miejscowość a wkład własny powinien stanowić 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, całkowity kwalifikowany koszt nie może przekroczyć 1mln EUR.

14 14 Turystyka wiejska i agroturystyka w PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 odnosi się w głównie do turystyki wiejskiej i w przypadku inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną o niekomercyjnym charakterze także pośrednio do turystyki na obszarach wiejskich. Słowo „agroturystyka” wymienione jest w tekście PROW tylko raz, w analizie SWOT. Nie przewiduje się także środków na jej wspieranie. Intencją PROW 2014-2020 w odniesieniu do turystyki jest wspieranie przechodzenia rolników i innych mieszkańców wsi do działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG.

15 15 Podejście Leader Wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej: od 50 do 100 tys. zł. - płatność ryczałtowa. Wsparcie do 300 tysięcy zł. na rozwijanie działalności gospodarczej - refundacja 70% zainwestowanych środków. Podnoszenie kwalifikacji osób planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Sieciowanie usług turystycznych. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

16 16 Podejście kompleksowe turystyka wieloaspektowa Rozmywanie znaczeń: praca, rolnictwo, przemysł, usługi, edukacja, terapia, kultura, turystyka Przykłady: Poźrzadło Wielkie, Mikorowo Gospodarstwa: edukacyjne, przygodowe, artystyczne, terapeutyczne, opiekuńcze, hobbystyczne, społeczne Działanie na zewnątrz i do wewnątrz wsi Infrastruktura dla turystów i mieszkańców wsi Usługi: we wsi, poza wsią, dla turystów, dla mieszkańców wsi, zarobkowe i niezarobkowe Niskonakładowość i niskoemisyjność Przedłużanie łańcucha wartości Katalizator odnowy wsi

17 17 Turystyka wiejska wobec priorytetów Strategii UE Europa 2020 – propozycje projektów Animatorzy turystyki wiejskiej Opiekunowie wsi Lokalne Ośrodki Kompetencji Szkoła wiejskiego produktu turystycznego Szkoły w turystyce wiejskiej Świetlice i place zabaw w turystyce wiejskiej Wioski tematyczne Zagrody edukacyjne Gospodarstwa specjalistyczne Rolnictwo krajobrazowe i artystyczne Nowi osadnicy i turystyka Wiejskie startupy turystyczne Las w turystyce wiejskiej

18 18 Wspieranie turystyki wiejskiej w ramach PROW. Turystyka jako wsparcie innych dziedzin 1.Transfer wiedzy i działalność informacyjna. 2.Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw. 3.Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. 4.Inwestycje w środki trwałe. 5.Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych. 6.Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej. 7.Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich.

19 19 Wspieranie turystyki wiejskiej w ramach PROW. Turystyka jako wsparcie innych dziedzin 8. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego. 9. Tworzenie grup i organizacji producentów. 10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. 11. Rolnictwo ekologiczne. 12.Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). 13. Współpraca. 14. Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach podejścia Leader.

20 20 Wnioski Mniej turystyki wiejskiej w PROW 2014 – 2020, KPO, RPO – potrzeba zmiany myślenia o wsi, rolnictwie i turystyce. Turystyka – działanie na pograniczach. Turystyka wieloaspektowa spełnia priorytety Strategii UE Europa 2020 (rozwój: inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu). Potrzeba przygotowania wsi i jej otoczenia do innowacji i turystyki wieloaspektowej.

21 21 Wnioski Działalność innowacyjna w obszarze turystyki wiejskiej jest specyficzna. Większość innowacji ma charakter pozatechnologiczny i wtórny, choć dyfuzja nowych pomysłów i rozwiązań postępuje tu szybciej niż w innych sektorach gospodarki. Podmioty funkcjonujące w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki mają zwykle charakter mikro- lub małych przedsiębiorstw. Ta grupa przedsiębiorców cechuje się najmniejszą skłonnością do inwestycji w działalność innowacyjną, a większość wdrażanych działań ma charakter naśladowczy. Pojawiające się środki z perspektywy finansowej 2014-2020 powinny zostać wykorzystane na tworzenie mechanizmów wspierania rozwoju innowacji w turystyce wiejskiej i agroturystyce.

22 22 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Bluehill Sp. z o.o. ul. Nabielaka 6/5 00-743 Warszawa tel.: (+ 48) 22 100 69 26 fax: (+ 48) 22 100 14 97 kontakt@bluehill.pl www.bluehill.pl


Pobierz ppt "1 Możliwość finansowania produktów turystycznych z funduszy UE podejście kompleksowe Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. Możliwość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google