Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny"— Zapis prezentacji:

1 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Tworzenie IPET krok po kroku Autor prezentacji: mgr Beata Kręciewska Przedszkole Nr 30 w Gdyni

2 IPET – co to i dla kogo … IPET to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program powinien powstać do 30 września danego roku szkolnego lub w terminie 30 dni od przekazania przez rodziców orzeczenia.

3 Podstawa prawna Podstawa prawna: par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U nr 0 poz. 392), par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U nr 228 poz. 1489), par. 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U poz. 532)

4 Warto wiedzieć… Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych. Można zatem nie zgodzić się zarówno na diagnozowanie dziecka przez przedszkole, jak i na jego udział w zajęciach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana nie tylko dzieciom, ale też rodzicom i nauczycielom. Jako że korzystanie z niej jest dobrowolne, rodzice mogą odmówić korzystania z porad przedszkola.

5 Spis treści IPET Moja propozycja IPET -u zawiera: CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne 1.Informacja o dziecku: -imię i nazwisko -data i miejsce urodzenia -numer i data wydania orzeczenia -termin przedłożenia orzeczenia w przedszkolu -termin realizacji IPET -rozpoznanie wynikające z orzeczenia 2.Zalecenia zawarte w orzeczeniu 3.Wnioski z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka CZĘŚĆ 2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych 1.Cel ogólny i szczegółowy programu 2.Metody i formy pracy z dzieckiem 3.Sposoby monitorowania osiągnięć dziecka 4.Dokumentacja rozwoju dziecka- Indywidualna teczka dziecka 5.Proces tworzenia i realizacji IPET CZĘŚĆ 3. Udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1.Formy pomocy/ wymiar godzin CZĘŚĆ 4. Plan pracy rewalidacyjno-wychowawczej CZĘŚĆ 5. Plan terapii dodatkowych np. logopedycznej CZĘŚĆ 6. Plan działań edukacyjnych nauczyciela wychowawcy CZĘŚĆ 7. Współpraca z poradnią i instytucjami CZĘŚĆ 8. Współpraca z rodzicami CZĘŚĆ 9. Informacje końcowe – zatwierdzenie programu

6 Część 1. 1. Informacja ogólne
Przykład: Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce Jan Kowalski rok Szczecin Numer i data wydania orzeczenia Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 111/PP/11/ z dnia r. wydany przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie Termin złożenia orzeczenia w przedszkolu 15 marzec 2014 r. Termin realizacji IPET wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. Rozpoznanie wynikające z  orzeczenia Niepełnosprawność ruchowa

7 2. Zalecenia do pracy z dzieckiem
Zalecenia zawarte w orzeczeniu są istotne dla terapii, dlatego warto zapoznać się z ich treścią, uwzględnić w przygotowaniach do tworzenia IPET oraz w codziennej pracy. Ich treść można bezpośrednio przepisać do IPET- u z orzeczenia.

8 3. Wnioski z diagnozy Wnioski z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka dokonywana podczas pierwszego miesiąca pracy z dzieckiem Zawsze staram się, aby ta tabela była odpowiednio rozbudowana o treści z lewej strony- Mocne strony dziecka, ze względu na to, że jest to baza terapeuty do poszerzania wiedzy dziecka. Mocne strony dziecka Trudności dziecka -… -

9 Część 2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
Przykład: Cel ogólny -optymalna psychostymulacja dziecka z deficytem w rozwoju i przygotowanie go do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie i w warunkach domowych oraz przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej w szkole podstawowej Cele szczegółowe -wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; -stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie itd…

10 Metody i formy pracy Metody pracy
np. czynnego podpowiadania ruchów, naśladowcza, pokazowa itd. Dodatkowo często stosuję w pracy z dzieckiem: -techniki relaksacyjne- Wintreberta -elementy kinezjologii edukacyjnej Gimnastykę mózgu P. Denisona -Programy Aktywności - Programy Świadomości Ciała, Kontaktu i Komunikacji - opracowane przez M. i Ch. Knillów -Program stymulacji polisensorycznej z cyklu „Poranny krąg” itp… Formy pracy- indywidualna (w diadzie), w grupie lub w zespole

11 Sposób monitorowania osiągnięć dziecka
Postępy dziecka ocenia się na podstawie zebranego przez nauczycieli i specjalistów materiału w czasie pracy z dzieckiem przez cały rok szkolny są to m.in.: -wytwory własne -indywidualne karty pracy -scenariusze zajęć obserwowanych / dodatkowych -arkusze obserwacji -kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka (wybór należy do specjalisty czy stworzy go sam, czy dobierze sobie z dostępnych narzędzi) -zdjęcia z pracy z dzieckiem…

12 Dokumentacja rozwoju dziecka- Indywidualna Teczka Dziecka
Przykład: Dokumenty skonstruowane i przysposobione na potrzeby pracy z dzieckiem pozwalające na stałą kontrolę zmian zachodzących w poszczególnych sferach rozwoju dziecka, a także normujące pracę z nim to m.in.: -Diagnoza funkcjonalna wstępna umiejętności dziecka- IX -Ankiety informacyjne od rodziców- IX -Kontrakt- IX -Karty pracy/ książki pomocnicze- IX-VII -Arkusze obserwacji rozwoju dziecka- IX, I,IV -Karty informacyjne dokonywane podczas konsultacji- IX-VI -Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole- IV -Dokumentacja medyczna, orzeczenia, opinie dostarczone przezrodzica -Inne dokumenty tj. Inwentarz Gunzburga, skale obserwacji zachowań dzieci i rodziców w zajęciach Ruchu Rozwijającego W.Sherborne itp.

13 Proces tworzenia i realizacji IPET
opracowanie programu przez zespół - IX zapoznanie rodziców z programem - IX wspieranie rodziców w pracy z dzieckiem – X.2013 – V.2014 ewaluacja programu, ocena poziomu funkcjonowania dziecka – I, IV sformułowanie wniosków do dalszej pracy, ewentualna modyfikacja programu – I, IV opracowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – IV

14 CZĘŚĆ 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Forma pomocy Wymiar godzin Zajęcia rewalidacyjne x godz. / tydz./mc Zajęcia logopedyczne x razy w tyg./ mc po x min Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, m. innymi w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zalecanych ćwiczeń z rewalidacji ogólnorozwojowej zabawy edukacyjne, ćwiczenia gimnastyczne z asystą, zabawy dydaktyczne, zabawy grupowe, w parach, zespołach, indywidualnie. Należy ustalić na jakim etapie rozwoju dziecko funkcjonuje. Ja najczęściej stosuje następującą kategoryzację: -poziomie abstrakcyjno-symbolicznym -poziomie poznawczym -poziomie odkrywczo-badawczym -poziomie zmysłowym* *A. Franczyk, K. Krajewska, Skarbiec nauczyciela-terapeuty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

15 CZĘŚĆ 4. Plan pracy rewalidacyjno – wychowawczej
Dowolność jest ogromna w tworzeniu tego punktu IPET, moja wersja jest bogato rozbudowana, ale nie jest wersją ostateczna, dlatego że każde dziecko wymaga innego wsparcia w zakresie treningu, kształtowania bądź doskonalenia umiejętności.

16 Plan pracy można zorganizować w następujący sposób:
Obszary Działania Uwagi Rozwijanie/ kształtowanie/ ćwiczenie/ doskonalenie … sprawności/ koordynacji/ precyzji/ percepcji/ rozwoju np. poznawczego/ mowy i aparatu artykulacyjnego/ czynności np. samoobsługowych/ nawyków np. higienicznych/ obszaru emocjonalnego … Przykład: Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i percepcji wzrokowej 1.Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych: -rozpoznawanie treści obrazków (dod. tworzenie opisu do nich); -różnicowanie kolorów; -różnicowanie prostych figur geometrycznych; -dobieranie jednakowych obrazków; -spostrzeganie różnic; -wyszukiwanie braków na obrazku; -układanie obrazków wg wzoru… Od września do lutego: większe formaty kart pracy (od A4 do A3) oraz elementów do pracy plastyczno-technicznej

17 Dodatkowo CZĘŚĆ 5. Plan terapii dodatkowych np.: logopedycznej, rehabilitacyjnej itd. CZĘŚĆ 6. Plan działań edukacyjnych nauczyciel wychowawcy uwzględniony m.in. w miesięcznym planie pracy grupy

18 CZĘŚĆ 7. Współpraca z poradnią i innymi instytucjami
Przykład: Rodzaj instytucji Rodzaj i zakres współpracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr X w Gdańsku Fundacje, stowarzyszenia i in.

19 CZĘŚĆ 8. Współpraca z rodzicami
Przykład: Zakres współpracy z rodzicami: rozmowa wspierająca, konsultacje, instruktaże do pracy w domu zwłaszcza w czasie choroby, po zabiegu dziecka itp. stały kontakt mailowy, przekazywanie materiałów do pracy w domu, pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami, stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka. wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej: zajęcia pokazowe, instruktaż, dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej- m. małej, czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych, dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki malej/ dużej (ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)

20 CZĘŚĆ 9. Informacje końcowe- zatwierdzenie programu
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracował zespół w składzie: 1. .…………………………… 2. …………………………… 3. ……………………………. Data opracowania programu …………………………. Program zatwierdzony do realizacji przez dyrektora: …………………………………………. Program przyjęty do realizacji przez rodzica: ……………………………………………..

21 Dziękuję za uwagę

22 UWAGA Dane osobowe podane w prezentacji są nieprawdziwe wszelka zbieżność jest przypadkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zabronione. Prezentacja została stworzona w celu samodoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.


Pobierz ppt "Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google