Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 Grzegorz Orawiec Departament Polityki Regionalnej Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 Grzegorz Orawiec Departament Polityki Regionalnej Świętokrzyski Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 Grzegorz Orawiec Departament Polityki Regionalnej Świętokrzyski Urząd Marszałkowski 21 grudnia 2012 r.

2 UKŁAD DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH UWARUNKOWANIA KRAJOWEUWARUNKOWANIA UNIJNE PROGRAM ROZWOJU PROGRAM ROZWOJU WSPÓLNE RAMY STRATEGICZNE STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2020 DSRK 2030 KPZK 2030 ŚSRK 2020 9 STRATEGII ZINTEGROWANYCH w tym: KSRR 2020 KONTRAKT TERYTORIALNY UMOWA PARTNERSTWA MAKROREGIONALNA STRATEGIA POLSKI WSCHODNIEJ 2020 STRATEGIA EUROPA 2020 RPO PO RPW PO KRAJOWE

3 Dotychczasowe działania w ramach konsultacji Strategii Samorząd Województwa buduje i umacnia partnerstwo regionalne poprzez: organizację wspólnie ze starostwami 5 spotkań konsultacyjnych w całym regionie (ponad 500 osób) spotkania środowiskowe (ok. 300 osób)

4 Dotychczasowe działania w ramach konsultacji Strategii Bliska współpraca ze środowiskami regionalnymi w ramach zadań realizowanych przez 8 Zespołów Roboczych (190 osób) + Zespół Koordynacyjny + Rada Konsultacyjna Zorganizowanie 3 dużych konferencji regionalnych w Kielcach (z udziałem ponad 600 osób) Moderowanie dyskusji środowiskowych nad przyszłością regionu (Politechnika Świętokrzyska / Pińczów / Konferencja FRDL / KOF) Strona internetowa (zakładka „Strategia”) + Kontakt bezpośredni

5 Szerokie konsultacje społeczne Świętokrzyskie Forum Gospodarcze organizowane pod hasłem „Przedsiębiorczość regionu wobec wyzwań i kierunków gospodarki europejskiej" – ŚCITT & PŚk - 23 XI 2012 r. Stowarzyszenie „Świętokrzyska Innowacyjna Komunikacja” – spotkanie w sprawie aktualizacji Strategii – 29 XI 2012 r. Posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji - 7 XII 2012 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 10 XII br.

6 KONFERENCJA REGIONALNA PODSUMOWUJ Ą CA PROCES KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Ś WI Ę TOKRZYSKIEGO 2020 Do dnia 17 grudnia 2012 r. wpłynęło: - 159 uwag na formularzu - 16 postulatów i propozycji w formie opisowej Łącznie: 170 stron materiałów Uwagi zgłaszane były przez: - jednostki samorządu terytorialnego (najwięcej uwag) - parlamentarzystów - przedsiębiorców - uczelnie wyższe - instytucje otoczenia biznesu - związki zawodowe i związki pracodawców - administrację rządową - osoby prywatne

7 Uwagi zgłoszone do projektu Strategii Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego 1.Merytorycznie uściślające: -wskazanie biomasy pochodzenia rolniczego w ramach mocnych stron w analizie SWOT -dodanie w ramach Cel str. Nr 1 Poprawa infrastruktury regionalnej „wsparcia dla komunikacji publicznej w transporcie zbiorowym” -w ramach poprawy inf. społecznej → „bezpieczeństwo cyfrowe” 2. Zbyt szczegółowe, wpisują się w programy branżowe: - „wsparcie rozwoju pszczelarstwa poprzez popularyzację spożywania miodu” / „coroczne Świętokrzyskie Święto Pszczoły” / p. wędliniarski 3. Wskazujące na konkretne potencjalne projekty inwestycyjne: -„rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich, w tym drogi nr 755”, -„zwiedzanie podziemi „X” w ramach turystyki weekendowej”

8 KONFERENCJA REGIONALNA PODSUMOWUJ Ą CA PROCES KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Ś WI Ę TOKRZYSKIEGO 2020 4. Uwagi do rozstrzygnięcia ekspercko-decyzyjnego: -Włączenie komunikacyjne Regionu, nie tylko poprzez trasę S74, ale również S7, nr 73, nr 74, nr 9 (Mazowsze-Podkarpacie), nr 42 (Przemysłowa Północ) – kwestia kryteriów np. TEN-T ? - Geriatria jako specjalność w zakresie turystyki zdrowotnej w Celu strategicznym nr 2 „Kluczowe Gałęzie i Branże dla rozwoju Regionu” 5. Uwagi nieprecyzyjne i trudne do analizy: -Cel: Rozwój ekonomii społecznej – „uszczegółowienie zapisu” - Uwagi opisowe (nietabelaryczne) – szczegółowe opisy problemów 6. Uwagi kluczowe – tzw. „waga ciężka”: - Kwestia lotniska w Regionie Świętokrzyskim - Obszary Strategicznej Interwencji oraz Obszary Funkcjonalne, czyli słynne mapki

9 Kwestia lotniska w Regionie Świętokrzyskim „odejście od planów budowy w tym okresie krajowego i międzynarodowego lotniska na rzecz poprawy komunikacji kolejowej z otoczeniem regionu. Casus portu lotniczego w województwie lubelskim wydaje się uzasadniać obawy o zapotrzebowanie na tego typu obiekt” – zapis w I wersji

10

11

12 Kwestia lotniska w Regionie Świętokrzyskim - Zwiększenie „dostępności” województwa świętokrzyskiego poprzez budowę lotniska krajowego i międzynarodowego oraz poprawę komunikacji kolejowej i drogowej. - Kontynuacja działań dotyczących realizacji krajowego i międzynarodowego lotniska wraz z około lotniskową strefą gospodarczą. - Budowa lotniska o znaczeniu regionalnym z jednoczesną poprawą komunikacji kolejowej z otoczeniem regionu. - Lobbing na szczeblu centralnym i aktywne wspieranie planów budowy krajowego i międzynarodowego regionalnego portu lotniczego;

13 Masłów - Obice

14 KONFERENCJA REGIONALNA PODSUMOWUJ Ą CA PROCES KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Ś WI Ę TOKRZYSKIEGO 2020 - Zapis na „tak” - elastyczny i otwarty - Konieczność spokojnego, analitycznego doprecyzowania korygowanego zapisu (I. połowa stycznia 2013) - Otwarta forma działalności lotniska (Cargo / City Port / Rodzaj połączeń) - Otwarta perspektywa czasowa - Otwarta kwestia źródeł finansowania - Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna Regionu Św.

15 Program Budowy Dróg Krajowych

16 Modernizacja linii kolejowych

17 OSI - wymiar terytorialny A. Polska Wschodnia B.Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne C.Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji D.Obszary, w szczególności wiejskie, o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe E.Obszary przygraniczne F.Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym (miasta subregionalne wymagające interwencji w zakresie innym niż rewitalizacja, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy, obszary górskie itd.)

18 Zróżnicowanie wewnętrzne regionu Potencjalne OSI

19 KSRR – wybrane OSI Regionu Świętokrzyskiego

20 OSI - wymiar terytorialny Działania w ramach pięciu obszarów strategicznej interwencji będą wyodrębniane bądź specjalnie oznaczane na poziomie programów operacyjnych krajowych i regionalnych poprzez wydzielenie oddzielnych osi priorytetowych, bądź działań dedykowanym tym obszarom lub też określenie konkretnych alokacji pochodzących z różnych działań programu operacyjnego przeznaczonych na wsparcie OSI. (str. 42 UP z 16 listopada) W działaniach na rzecz realizacji Strategii Polski Wschodniej będą brały udział wszystkie fundusze WRS.(str 43 UP)

21 Miejskie Obszary Funkcjonalne

22 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Służą przede wszystkim: –zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE –promocji współpracy wchodzących w jego skład jednostek administracyjnych oraz realizację wspólnych, zintegrowanych projektów. Wstępne propozycje zakładają, że ZIT będą realizowane na terenach obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich oraz dodatkowo w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym (lub ich obszarach funkcjonalnych). ZIT będą działały na podstawie delegacji zadań w zakresie zarządzania/wdrażania części regionalnych programów operacyjnych. Minimalny zakres delegacji, jaki musi zostać przekazany na poziom lokalny, to wybór projektów do realizacji. Miasta będą musiały przedstawić strategię działań dla ZIT oraz udowodnić zdolności administracyjne.

23 Dodatkowe pozytywne aspekty konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego Regionalna aktywność i liczba zgłoszonych uwag: - zróżnicowanie aktywnych podmiotów - zainteresowanie medialne (RK) i społeczne (Pińczów) Wspólne stanowiska: -Miasta: Ostrowiec Św., Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Końskie Zapisy nie budzące kontrowersji ani wątpliwości: - Specjalna Strefa Demograficzna - Kielecka Kolej Metropolitalna, CMK Uwagi i opisy cenne merytorycznie np. kwestie systemowe Nasza „Mała Ojczyzna”, czyli regionalizacja

24 Aktualizacja Strategii Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego Planowane działania: Departament Polityki Regionalnej analizuje wstępnie wszystkie przekazane uwagi pod kątem ich zasadności i szczegółowości. Jednocześnie uwagi przekazane zostały ekspertom do analizy i przygotowania korekt 28 XII br. Spotkanie Zarządu Woj. z Zespołem Ekspertów na temat uwag otrzymanych podczas konsultacji społecznych Departament Polityki Regionalnej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji (poł. stycznia 2013) przygotuje sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych. - wszystkie uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone celem uzyskania wysokiej merytorycznej jakości dokumentu. - Sprawozdanie z wyników konsultacji podane będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl/strategia_wojewodztwa - Ocena ex-ante oraz ocena oddziaływania na środowisko !

25 STRATEGIA – Wizja & Misja Świętokrzyskie – Region zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania Pragmatyczne dążenie do: wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców

26 Cele strategiczne Koncentracja na: 1. poprawie infrastruktury regionalnej; 2. kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu; 3. budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki; 4. zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu; 5. rozwoju obszarów wiejskich; 6. ekologicznych aspektach rozwoju regionu.

27 Strategia jako element systemu programowania Trzyszczeblowy system dokumentów strategicznych w ramach systemu programowania strategicznego: I. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego - jako dokumenty kluczowe, II.Drugi szczebel programowania strategicznego = strategie sektorowe i branżowe np. RSI (liczba ograniczona) III.Programy operacyjne i rozwojowe = trzeci szczebel programowania - jako zasadnicze narzędzia realizacji Strategii oceniane pod kątem zgodności z celami strategicznymi.

28 Proefektywnościowy system wdrażania Strategii Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego Warunkiem sukcesu wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jest efektywne i sprawne zarządzanie procesami rozwojowymi, obejmujące: koordynację przedsięwzięć rozwojowych, przygotowywanych w regionie we współpracy z samorządami lokalnymi, sektorem gospodarczym, środowiskiem naukowym oraz innymi instytucjami regionalnymi skuteczną współpracę międzyregionalną w rozwiązywaniu problemów stykowych sprawne zarządzanie w ramach departamentów i jednostek podległych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

29 Strategie branżowe oraz „akty wykonawcze” Identyfikacja Inteligentnych Specjalizacji na poziomie Regionu oraz PL Wschodniej Przygotowanie wstępnych założeń do dwufunduszowego RPO 2014- 2020 (osie tematyczne, podział alokacji, ring-fencing, system wdrażania) – początek stycznia 2013 (+PL Wsch., +PROW) Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem i negocjacjami Kontraktu Terytorialnego (okres 3 lat: UE + PL) Zdefiniowanie list projektów kluczowych (programy / sektory) Pełna diagnoza popytu na fundusze 2014-2020 (sektorowe fiszki projektowe – poziom uszczegółowienia / instrumenty ?) Identyfikacja OSI na poziomie regionalnym Delimitacja OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH → ZIT-y Pełne rozliczenie i zamknięcie RPO 2007-2013 Wyzwania równoległe 2012 → 2013

30 2013 - Co przed nami … STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŹLISGRU ŚRWŚ 2020 OSTATECZNA WERSJA STRATEGII UCHWA ŁA ZARZĄD U UCHWAŁ A SEJMIKU RAPORT NA PODSTAWIE STRATEGII BRANŻOWYCH I PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH ROCZNY PLAN WDRAŻANIA SRWŚ W 2014r. ZAŁOŻENIA RPO 2014-2020 WSTĘPNY PROJEKT RPO OSTATECZNA WERSJA RPO, OCENA EX-ANTE, OOŚ PROJEKT RPO-RADA MINISTRÓW NEGOCJACJE RPO Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ RPO 2014-2020 KT (3 LATA) MANDAT NEGOCJACYJNY PIERWSZA FAZA NEGOCJACJI DRUGA FAZA NEGOCJACJI OSTAECZNA WERSJA KTZAWARCIE KONTRAKTU TERYTORIALNEGO OCENA EX-ANTE, OOŚ, KONSULTACJE OOŚ

31 Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych termin Strategia Rozwoju WŚ do roku 2020 RPO 2014-2020 Kontrakt terytorialny (KT) (na 3 lata) termin 12. 2012 Zakończenie procesu konsultacji projektu Przygotowanie założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 12. 2012 01. 2013 Ocena ex-ante Strategii Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) Przygotowanie i zatwierdzenie mandatu negocjacyjnego samorządu województwa w uzgodnieniu z właściwymi partnerami 01. 2013 02. 2013 Przygotowanie wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego uwzględniającego wyniki negocjacji Kontraktu Terytorialnego 02. 2013 03. 2013 Konsultacje społeczne OOŚ Przygotowanie ostatecznej wersji Strategii z uwzględnieniem wyników ewaluacji ex-ante i OOŚ Pierwsza faza negocjacji – konsultacje stanowisk rządu i samorządu – sformułowanie propozycji przedsięwzięć do KT 03. 2013

32 Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych termin Strategia Rozwoju WŚ do roku 2020 RPO 2014-2020 Kontrakt terytorialny (na 3 lata) termin 04. 2013 Przyjęcie projektu Strategii przez Zarząd i przekazanie pod obrady Sejmiku – uchwalenie SRWŚ do roku 2020. Przygotowanie ostatecznej wersji RPO, ocena ex-ante oraz Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) 04. 2013 05. 2013 Druga faza negocjacji Kontraktu Terytorialnego 05. 2013 06. 2013 Sporządzenie raportu w zakresie opracowywanych na poziomie regionu strategii branżowych i programów rozwojowych (w terminie sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia SRWŚ) Przedłożenie projektu RPO Radzie Ministrów 06. 2013 III kw.201 3 Uwzględnienie wyników negocjacji Kontraktów Terytorialnych w ostatecznej wersji RPO. Negocjacje RPO z Komisją Europejską Opracowanie ostatecznej wersji KT III kw.2013 IV kw. 2013 Opracowanie rocznego Planu Wdrażania SRWŚ w 2014 r. (zadania Samorządu Województwa przewidziane do realizacji w danym roku. Zawarcie Kontraktu Terytorialnego IV kw. 2013

33 Prognoza demograficzna zmiany stanu ludności w latach 2007-2035 Źródło: GUS

34 Produkt Krajowy Brutto (PKB) wg województw w 2010 r. POLSKA 125,8% ŚWIĘTOKRZYSKIE 123,2% POLSKA 37,1Mazowieckie 60,4 ŚWIĘTOKRZYSKIE 28,1Podkarpackie 25,0 Źródło: GUS

35 Szacunkowa alokacja na programy operacyjne 2014 - 2020 51 %

36 Perspektywa 2014-2020 Kwestie poza naszym regionalnym zasięgiem (?):  Budżet unijny 2014-2020  Algorytm podziału środków między regiony  Poziomu dofinansowania (75-85%)  Decyzji w sprawie kwalifikowalności VAT

37 Podsumowanie  Weryfikacja uwag do Strategii jako dokumentu kluczowego (elastyczne ramy dla świętokrzyskich realnych marzeń) + cd.  Równoległe, intensywne i wielotorowe regionalne przygotowania do perspektywy 2014-2020  Weryfikacja systemu zarządzania i wdrażania  Mnogość nowych narzędzi i instrumentów (OSI, OF, ZIT, RKSL)  Wyzwania regionalne (m.in. demografia / gospodarka)  Niepewność w zakresie ustaleń ponadregionalnych  Presja czasowa

38 Siła, cierpliwość i mądrość … Boże, - daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. - daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. - i daj mi mądrość, bym zawsze odróżnił jedno od drugiego. Marek Aureliusz

39 Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji i na naszą stronę internetową www.sejmik.kielce.pl Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

40 Warto pytać, ponieważ … Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć. Albert Einstein

41 ŚWIĘTOKRZYSKIE w Makroregionie POLSKA WSCHODNIA W latach 2002–2009 dystans województwa świętokrzyskiego i Makroregionu do średniej UE- 27 zmniejszył się, m.in. wolniejsza dynamika rozwoju krajów unijnych → proces konwergencji. PKB na 1-go mieszkańca Woj. Świętokrzyskiego: (2005 → 2009 ↔ 38% → 47%) Niemniej jednak wszystkie województwa Polski Wschodniej nadal znajdują się wśród dwudziestu najbiedniejszych regionów Unii (NUTS-2).

42 Wielkość PKB wytworzonego w 2010 r. w porównaniu z 2005 r: -W Polsce: +25,8% -W Reg. Świętokrzyskim +23,2% -PL Wschodniej +20,6% W stosunku do reszty kraju, województwo świętokrzyskie i cały makroregion pogłębiają lukę rozwojową, a więc na poziomie krajowym zachodzi proces dywergencji. ŚWIĘTOKRZYSKIE w Makroregionie POLSKA WSCHODNIA

43 Założenia Umowy Partnerstwa Trendy pozytywne:  Zwiększenie decentralizacji (EFS)  Dwufunduszowość programów regionalnych  Liczbę i zakres programów krajowych Koniecznośc doprecyzowania:  warunkowość ex-ante na poziomie regionalnym  podział interwencji między poziomy krajowy i regionalny  zasady funkcjonowania Instrumentów Inżynierii Finansowej


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 Grzegorz Orawiec Departament Polityki Regionalnej Świętokrzyski Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google