Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO ROKU 2020 5-8 listopada 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO ROKU 2020 5-8 listopada 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO ROKU 2020 5-8 listopada 2012 r.

2 Struktura prezentacji 1.Przebieg i organizacja prac nad strategią 2.Krajowe i unijne uwarunkowania programowania strategicznego 3.Diagnoza strategiczna 4.Analiza SWOT 5.Wizja, cele strategiczne, cele operacyjne, zestaw działań 6.Wdrażanie, monitoring i finansowanie strategii 7.Zmiany w porównaniu z dokumentem z 2006 roku

3 Przebieg i organizacja prac nad strategią

4 PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Uchwała Sejmiku Nr VI/100/11 z dnia 23 marca 2011 r.:  zobowiązała Zarząd Województwa do powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Członka Zarządu Pana Kazimierza Kotowskiego, koordynującego zadania samorządu województwa w zakresie programowania strategicznego  określiła zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii  Uchwała Nr XV/282/11 z dnia 29 grudnia 2011 XXIV/420/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany ww. uchwały (zmiany dotyczyły aktualizacji harmonogramu)

5 Strategia jest aktualizowana metodą społeczno-ekspercką, z udziałem Prof. Jacka Szlachty, Prof. Janusza Zaleskiego z Zespołem oraz Prof. Tadeusza Kudłacza z Zespołem Dla zapewnienia uspołecznienia prac, Zarząd Województwa odpowiedzialny za realizację ww. uchwał Sejmiku powołał: Radę Konsultacyjną, Zespół Koordynacyjny 8 zespołów roboczych, w skład których wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek otoczenia biznesu, uczelni wyższych. PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

6 1. Efektywna i innowacyjna gospodarka 2.Konkurencyjne rolnictwo i atrakcyjne do zamieszkania obszary wiejskie 3.Potencjał ludzki 4.Miasta i ich obszary funkcjonalne 5. Dziedzictwo kulturowe i rozwój turystyki 6. Zagospodarowanie infrastrukturalne 7. Ograniczające i stymulujące uwarunkowania środowiska przyrodniczego 8. Sprawność instytucjonalna regionu Struktura tematyczna diagnozy = podział grup roboczych

7 HARMONOGRAM PRAC 2011 / 2012  Konferencja regionalna Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii sektorowych – lipiec 2011  Prace organizacyjne III / IV kw. 2011 (powołanie Rady, Zespołu Koordynacyjnego oraz Grup roboczych  Konferencja regionalna Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii – listopad 2011  Praca w Grupach roboczych, współpraca z Zespołem Eksperckim pod kierunkiem Prof. Tadeusz Kudłacza – diagnoza strategiczna i analiza SWOT – IV kw. 2011 / I kw. 2012  Konsultacje diagnozy – synteza diagnozy – II kw. 2012

8 Charakterystyka regionu – diagnoza Strategiczna synteza diagnozy Cele strategiczne … Analiza SWOT - Problemy i potencjały Wizja rozwoju Cel 1 Cel n Cel 3Cel 2 Etapy prac - projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (I kw. 2011 – IV kw. 2012) Cel 1.1Cel 1.2 Cele operacyjne …. Wskaźniki realizacji celów Ramy finansowe System realizacji

9 HARMONOGRAM PRAC IV KWARTAŁ 2012  Część programowa Strategii – październik 2012  Projekt dokumentu – listopad 2012  Proces konsultacji projektu Strategii – listopad/grudzień 2012 - seminaria ponadlokalne, które odbywać się będą w grupach powiatów -opiniowanie dokumentu przez Radę Konsultacyjną -seminaria w ośmiu Grupach roboczych -ankiety/informacje o kluczowych obszarach interwencji 2014-2020 -konsultacje poprzez stronę internetową - konferencja podsumowująca proces konsultacji (20 grudnia) z udziałem wszystkich środowisk  Ocena ex-ante projektu Strategii - grudzień 2012/styczeń 2013

10 HARMONOGRAM KONSULTACJI W POWIATACH 05.11 – godz. 9,00 – Miasto Kielce + Powiat Kielce – godz. 12,30 – Rada Konsultacyjna ds. Rozwoju W. Świętokrzyskiego. 06.11 – godz. 9,00 – Sandomierz, Opatów, Staszów – godz. 12,30 – Ostrowiec Św, Starachowice, Skarżysko Kam 08.11 – godz. 9,00 – Busko Z., Pińczów, Kazimierza Wielka, – godz. 12,30 – Końskie, Włoszczowa, Jędrzejów

11 Krajowe i unijne uwarunkowania programowania strategicznego

12 UKŁAD DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH UWARUNKOWANIA KRAJOWEUWARUNKOWANIA UNIJNE PROGRAM ROZWOJU PROGRAM ROZWOJU WSPÓLNE RAMY STRATEGICZNE STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2020 DSRK 2030 KPZK 2030 ŚSRK 2020 9 STRATEGII ZINTEGROWANYCH w tym: KSRR 2020 KONTRAKT TERYTORIALNY UMOWA PARTNERSTWA MAKROREGIONALNA STRATEGIA POLSKI WSCHODNIEJ 2020 STRATEGIA EUROPA 2020 RPO PO KRAJOWE PO RPW

13 Perspektywa finansowa 2014-2020 założenia KE Osiągnięcie celów Strategii EUROPA 2020; Koncentracja na wynikach; Zapewnienie maksymalnych korzyści z funduszy UE; Warunkowość EX-ANTE (uwarunkowania tematyczne i ogólne określane dla każdego funduszu – nie wypełnienie uwarunkowań w terminie stanowi podstawę dla KE do zawieszenia płatności).

14 EFRREFSFS Cel tematyczny 1. Wspieranie badań, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolniczego (F. Rolny) oraz rybactwa i akwakultury (F. Rybacki) 4. Wspieranie przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego wykorzystywania zasobów 7.Promowanie transportu zrównoważonego i usuwanie „wąskich gardeł” w kluczowej sieci infrastruktury 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i kształcenie ustawiczne 11. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Koncentracja celów tematycznych funduszy 2014 - 2020

15 Inteligentna specjalizacja Inteligentna specjalizacja oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej każdego regionu oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia. W ramach unijnej polityki spójności na lata 2014–2020 Komisja Europejska proponuje, aby inteligentna specjalizacja stała się warunkiem wstępnym (tzw. „warunkiem ex ante”) dla wspierania inwestycji w zakresie dwóch kluczowych założeń polityki: wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji (cel dotyczący badań i innowacji); poprawa dostępu technologii informacyjno- komunikacyjnych i korzystanie z takich technologii o wysokiej jakości (cel dotyczący ICT).

16 Inteligentna specjalizacja Należy pamiętać, że istnieją różne drogi do regionalnej innowacji i rozwoju. Obejmują one: odmłodzenie tradycyjnych sektorów poprzez działania o wyższym poziomie wartości dodanej oraz nowe nisze rynkowe; modernizację poprzez przyjęcie i rozpowszechnianie nowych technologii; zróżnicowanie technologiczne od obecnych specjalizacji w kierunku dziedzin powiązanych; opracowywanie nowych działań ekonomicznych poprzez radykalne zmiany technologiczne i przełomowe innowacje; badanie nowych form innowacji, takich jak innowacje otwarte i kierowane przez użytkowników, innowacje społeczne oraz innowacje usługowe

17 Inteligentna specjalizacja Warto skoncentrować się na obszarach rzeczywistego potencjału i mocnych stronach, zamiast stosować powierzchowne inwestycje w niepowiązanych obszarach. Najbardziej obiecującą metodą promowania rozwoju regionu na podstawie wiedzy jest dywersyfikacja na technologie, produkty i usługi, które są ściśle powiązane z istniejącymi technologiami dominującymi oraz regionalną bazą umiejętności. */ Źródło: http://ec/europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/ 2014/smart_specialisation_pl.pdf

18 Miejskie obszary funkcjonalne Najważniejszym celem delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) jest stworzenie podstaw do lepszego, bardziej racjonalnego i efektywnego zarządzania polityką rozwoju na obszarach spójnych pod względem organizacji i funkcjonowania systemów społeczno- gospodarczych.

19 Miejskie obszary funkcjonalne obszar funkcjonalny to: spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta, charakteryzująca się istnieniem wzajemnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowania procesów urbanizacyjnych, będących efektem zachodzących interakcji i zjawisk. ukształtowany w procesie historycznym zespół jednostek terytorialnych, wyróżniający się z otoczenia i upodabniający się pod pewnymi względami do głównego miasta

20 Miejskie Obszary Funkcjonalne

21 Miejski Obszar Funkcjonalny Kielc

22 Diagnoza strategiczna

23 Diagnoza strategiczna – wybrane tezy -Negatywne tendencje demograficzne -Szybkie nadrabianie dystansu do UE - lider Polski Wschodniej -Region wrażliwy na kryzys -Relatywnie duży odsetek osób kształcących się -Znaczne zróżnicowanie wewnętrzne -Filarem rozwoju przemysł tradycyjny -etc. – patrz DIAGNOZA & SWOT

24 Diagnoza strategiczna Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej region w dynamicznym tempie nadrabiał dystans rozwojowy dzielący go od zachodnich regionów europejskich. Proces ten wyhamował w 2009 roku, kiedy kryzys ekonomiczny ujawnił swój negatywny wpływ na gospodarki europejskie i światowe. Świętokrzyskie okazało się być jednym z regionów najbardziej wrażliwych na negatywne skutki spowolnienia rozwoju społeczno – gospodarczego.

25 Diagnoza strategiczna W województwie zaznaczają się bardziej zaawansowane niż w innych, polskich regionach procesy depopulacji, dezurbanizacji i starzenia się ludności, których szczególnie niekorzystne oddziaływanie odczuwalne będzie w świętokrzyskim wcześniej niż na innych obszarach Polski. Pomimo relatywnie niskiego poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego na tle kraju, województwo pozytywnie wyróżnia się w grupie wschodnich województw. Ważnym filarem rozwoju są gałęzie przemysłu uznawane za tradycyjne, ich rozwój warunkuje bogactwo złóż naturalnych. Bogactwo surowców skalnych decyduje również o sile sektora budowlanego w regionie, który jednakże cechuje się relatywnie wysoką wrażliwością na zmiany koniunktury.

26 Diagnoza strategiczna Pomimo wysokiej skali bezrobocia, na rynku pracy obserwowane są też pozytywne zjawiska: relatywnie duży odsetek osób kształcących się, wysoka aktywność zawodowa w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, mniejsza skala (w relacji do innych regionów Polski o wysokim bezrobociu) problemów o charakterze społecznym i głębokich, strukturalnych problemów w regionie. W obrębie podregionów występują znaczne zróżnicowania przestrzenne w rozwoju społeczno – gospodarczym a za relatywnie lepsze wyniki podregionu kieleckiego odpowiada w dużej mierze pozytywnie wyróżniająca się na tle województwa sytuacja w otoczeniu M. Kielce.

27 Województwo199720082009Zmiana Mazowieckie62,989,997,3+ 34,4 Śląskie49,961,665,2+ 15,3 Wielkopolskie46,359,564,6+ 18,3 Dolnośląskie46,061,366,3+ 20,3 Zachodniopomorskie44,351,753,4+ 9,1 Pomorskie43,554,159,2+ 15,7 Lubuskie40,548,951,9+ 11,4 Opolskie40,148,349,7+ 9,6 PKB na mieszkańca w odniesieniu do UE27=100 w latach 1997-2009 (1)

28 Województwo199720082009Zmiana Kujawsko-pomorskie39,049,251,5+ 12,5 Łódzkie39,053,155,5+ 16,1 Małopolskie39,049,252,2+ 13,2 Podlaskie35,441,644,8+ 9,4 Warmińsko-mazurskie35,242,344,9+ 9,7 Lubelskie33,639,640,9+ 7,3 Podkarpackie33,439,341,6+ 8,2 Świętokrzyskie33,345,647,2+ 13,9 Polska44,257,060,8+ 16,6 PKB na mieszkańca w odniesieniu do UE27=100 w latach 1997-2009 (2)

29 wskaźnik123456 Produktywność w usługach i przemyśle 2007 0001213 Ś Jakość rządów 2009 00010 Ś6 Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu 2009 00124 Ś00 Indeks konkurencyjności 2010 00258 Ś1 Udział ludności 30-34 z wy- kształceniem wyższym 2008 1010 Ś50 Wskaźnik zatrudnienia 20-64 2008 0015 Ś91 Wydatki na B+R w 2007 001510 Ś Pozycja Województwa Świętokrzyskiego według V Raportu Kohezyjnego (1)

30 wskaźnik123456 Wcześniej kończący edukację w wieku 18-24 w 2007-2009 14 Ś20000 Wskaźnik bezrobocia 20080157 Ś3 Udział ludności zagrożonej ubóstwem 2008 02374 Ś Zdolności oczyszczania wody 2007 7 Ś12420 Inwestycje publiczne na mieszkańca 2002-2006 0000214 Ś Indeks regionalnej innowacyjności 2006 000511 Ś Pozycja Województwa Świętokrzyskiego według V Raportu Kohezyjnego (2)

31 Lp.BranżaLQ Miejsce w Europie Wielkość zatrudnienia 1 Kopalnictwo minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów 75,572751 2 Produkcja cementu, wapna i gipsu 30,7713216 3 Wydobywanie kamienia 11,7511693 4 Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody 7,8152041 5 Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych, produkcja grzejników i bojlerów centralnego ogrzewania 5,3271053 6 Odlewnictwo metali 4,9161874 7 Produkcja ceramicznych kafli i płytek 4,785641 8 Produkcja szkła i wyrobów szklanych 4,44102160 Specjalizacja branżowa W. Świętokrzyskiego (współczynnik lokalizacji – LQ) według European Cluster Observatory

32 Analiza SWOT

33 SWOT – silne strony (1) Dobre warunki przyrodnicze i kulturowe dla rozwoju turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego Położenie w centralnej części Polski, w bliskości znaczących korytarzy transportowych oraz najlepiej rozwiniętych polskich metropolii. Dobra wewnętrzna dostępność komunikacyjna Bogate zasoby surowców dla przemysłu mineralnego. Duże doświadczenie w zakresie działalności przemysłowej w sektorze wydobywczym, i przetwórczym surowców mineralnych oraz metali Silny policentryczny biegun rozwoju subregionu kieleckiego Silny w skali kraju ośrodek targowo-wystawienniczy

34 SWOT – silne strony (2) Zdywersyfikowana struktura funkcjonalna Kielc i rosnący potencjał kształtującego się Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego Występowanie istotnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego funkcji zewnętrznych w miastach średniej wielkości Dobre warunki do produkcji rolniczej oraz korzystny ich rozkład przestrzenny Doświadczenie i długoletnia działalność instytucji otoczenia biznesu

35 SWOT – szanse (1) Ukierunkowanie gospodarki na nowoczesne branże i technologie przyjazne środowisku przyrodniczemu Rozwój funkcji turystycznej i uzdrowiskowej w obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych Kooperacja, wykorzystanie bliskości i położenia wśród najważniejszych metropolii poprzez niższe koszty w regionie Współpraca międzywojewódzka w aktywizacji wspólnych obszarów funkcjonalnych i potencjałów rozwojowych Rozwój przemysłu opartego o racjonalne wykorzystanie miejscowych surowców naturalnych. Rosnące zapotrzebowanie w kraju na zasoby naturalne wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie

36 SWOT – szanse (2) Rozwój przedsiębiorczości w regionie. Rozwój szkolnictwa wyższego. Wzrost jakości kapitału ludzkiego. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Budowa portu lotniczego o znaczeniu międzynarodowym Rozwój funkcji metropolitalnej Wzrost spójności terytorialnej poprzez dalszy rozwój infrastruktury transportowej Sieciowanie funkcji zewnętrznych ośrodków miejskich Proces dalszego dywersyfikowania struktury funkcjonalnej dużych miast Aktywizacja rozwoju rolnictwa ukierunkowana na pracochłonne produkty zdrowej żywności

37 SWOT – szanse (3) Rozwijająca się infrastruktura techniczna na obszarach wiejskich województwa. Dalszy rozwój infrastruktury telekomunikacyjne Wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Poprawa warunków do tworzenia inicjatyw klastrowych Rozwój instrumentów marketingu terytorialnego w tym poprawa koordynacji promocji regionu i kształtowania marki województwa Wykreowanie instrumentów skutecznej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, podmiotami biznesu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi na rzecz tworzenia warunków innowacyjnego województwa Posiadane moce i potencjał do produkcji i eksportu odnawialnej energii elektrycznej

38 SWOT – słabe strony (1) Jedna z najtrudniejszych sytuacji demograficznych w Polsce przy wyjątkowo niskim poziomie urbanizacji i gęstości zaludnienia Słabe skomunikowanie z głównymi korytarzami trans- portowymi – relatywnie słaba dostępność zewnętrzna regionu Struktura gospodarki w dużej mierze oparta na mało innowacyjnych gałęziach przemysłu oraz podatnym na zmiany w koniunkturze sektorze budownictwa Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu. Niski poziom innowacyjności. Relatywnie niska jakość kapitału ludzkiego i społecznego. Znacznie ograniczona rola i siła popytu wewnętrznego w regionie

39 SWOT – słabe strony (2) Niska spójność społeczna i gospodarcza regionu Wysoki, utrzymujący się od lat poziom bezrobocia Wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie przy jednoczesnym niskim udziale rolnictwa w tworzeniu WDB Niska produktywność rolnictwa w stosunku do potencjalnych możliwości Niekorzystna struktura agrarna gospodarstw oraz niski odsetek gospodarstw rolnych traktujących rolnictwo jako swoje główne źródło utrzymania Niska na tle obszarów wiejskich w kraju aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców obszarów wiejskich województwa Niski standard infrastruktury społecznej

40 SWOT – słabe strony (3) Niewystarczające instytucjonalne zabezpieczenie racjonalnego gospodarowania komponentami środowiska przyrodniczego Niedostateczne zagospodarowanie turystyczne i słabo wykształcona sieć produktów turystycznych Słaba rozpoznawalność w skali regionalnej i ponadregionalnej instytucji kultury i obiektów dziedzictwa kulturowego Występowanie obszarów deficytu wód oraz pogarszająca się jakość wód powierzchniowych i podziemnych Niski poziom retencji wód Wymagająca rewitalizacji infrastruktura elektroenergetyczna

41 SWOT – zagrożenia (1) Wyludnianie się regionu wskutek pogłębiających się negatywnych zmian w strukturze i procesów demograficznych Silna konkurencja ze strony pozostałych regionów przy jednoczesnym braku poważnych inicjatyw współpracy międzywojewódzkiej Wrażliwość potencjału rozwojowego na wahania krajowej i światowej koniunktury gospodarczej Eksploatacja zasobów naturalnych skutkująca nieodwracalnymi zmianami w środowisku przyrodniczym i krajobrazie Brak skutecznych działań mających na celu niwelowanie skutków negatywnych procesów demograficznych

42 SWOT – zagrożenia (2) Brak właściwych uregulowań oraz modeli funkcjonalnych w zakresie współpracy instytucji nauki z sektorem przedsiębiorstw Postępujący proces rozwoju obszaru otaczającego Kielce przy jednocześnie pogarszającej się sytuacji w pozostałych obszarach województwa, zwłaszcza południowej części Pojawienie się obszarów gospodarczej zapaści, wysokiego bezrobocia oraz patologii związanej z bezrobociem długotrwałym Utrzymujące się zjawisko bezrobocia ukrytego – przede wszystkim w południowej części regionu Pogarszająca się struktura agrarna gospodarstw rolnych

43 SWOT – zagrożenia (3) Wysoki udział obszarów chronionych jako czynnik ograniczający rozwój gospodarczy Pogarszające się wyniki zdawalności matur oraz spadająca liczba studentów w regionie Wzrastające wykorzystanie transportu samochodowego do przewozu kruszyw Postępujące procesy rozproszenia zabudowy Słabe pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin Niewykorzystanie znacznych w skali kraju walorów turystycznych – krajobrazowych i uzdrowiskowych Niedostateczny rozwój turystyki wskutek mniejszej promocji niż w innych regionach Polski

44 Wizja, cele strategiczne, cele operacyjne, zestaw działań

45 Wizja Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania

46 Misja Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców

47 Cele strategiczne Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu. Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.

48 Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej a)poprawa infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej czyli bliżej siebie i świata; b)poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych czyli wzrost kapitału społecznego, wsparcie zatrudnienia i większa jakość życia w regionie; c)rozwój harmonijny i ład przestrzenny czyli nie zapominajmy o tym co już jest.

49 Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu. a)cenna spuścizna - ugruntowanie pozycji przemysłu i budownictwa w regionie; b)targi kieleckie bramą łączącą świętokrzyskie ze światem -rozwój przemysłu spotkań; c)ekologiczna żywność – czyli zaspokajanie rosnącego popytu na tradycję; d)pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra zespołowa; e)Specjalizacje przyszłości czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane z czasem jako rzeczywiście perspektywiczne oraz specjalizacja w skali ponadregionalnej.

50 Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki a)usprawnianie i rozwój regionalnego systemu innowacji – czyli potrzeba wzmocnienia istniejącego fundamentu dla przepływu i ucieleśniania wiedzy; b)tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości w tym przede wszystkim sektora MŚP – czyli dla podmiotów, które finalnie decydują o innowacyjności; c)sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie jako podstawa jakiegokolwiek myślenia o pomyślnej przyszłości.

51 Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. a)Kielecki Obszar Metropolitalny jako ważny stymulator rozwoju całego regionu; b)ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu.

52 Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. a)rozwój usług publicznych; b)rozwój nowoczesnego rolnictwa; c)rozwój funkcji pozarolniczych.

53 Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu a)energia versus emisja czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie środowisku i gospodarce; b)inżynieria środowiska czyli dokończenie infrastruktury komunalnej oraz efektywne wykorzystanie doliny Wisły; c)adaptacja do zmian klimatycznych – przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym, a także innym klęskom żywiołowym; d)ochrona cennych zasobów przyrodniczych.

54 Wdrażanie strategii - zasady Podejmowanie skoordynowanych działań i inwestycji prorozwojowych realizowanych przez różne podmioty i finansowanych z różnych źródeł w celu zapewnienia ich komplementarności i znacznej wartości dodanej. Realizacja zintegrowanych projektów zapewni znacznie większe korzyści dla regionu niż prowadzenie punktowych, odseparowanych od siebie i nieskoordynowanych działań i inwestycji. Zapewnienie zgodności interwencji z celami strategicznymi Strategii, optymalizacji zastosowanych metod i środków, dla osiągnięcia założonych celów oraz zastosowanie mechanizmów służących ocenie wpływu i znaczenia planowanej interwencji na podstawie kryterium efektywności ujmowanym w aspekcie gospodarczym, przestrzennym i społecznym. Ścisła współpraca instytucji publicznych i innych podmiotów realizujących w sposób bezpośredni lub pośredni działania związane z implementacją Strategii, jak również mieszkańców regionu i ich organizacji oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki, tak aby w pełni angażować endogeniczne zasoby dla dynamicznego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Przeniesienie funkcji bezpośredniego wdrażania Strategii do jednostek zewnętrznych w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego, w celu zwiększenia transparentności oraz oddzieleniu funkcji strategiczno – ewaluacyjnych od samych działań realizacyjno – wdrożeniowych. Zwiększenie roli w procesie wdrażania Strategii jednostek o charakterze projektowym i jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia jednostek o charakterze stricte administracyjnym.

55 Wdrażanie strategii – obecny i nowy system OBECNY system wdrażania koncentracja w UMWŚ, zbyt mała rola jednostek zewnętrznych, system skoncentrowany na absorpcję środków, kontr-efektywnościowy. NOWY system wdrażania wymaga: więcej na zewnątrz UMWŚ - dekoncentracja i decentralizacja zadań, więcej jednostek o dużej autonomii funkcjonalnej i decyzyjnej, racjonalizacji zatrudnienia i systemu wynagrodzeń oraz optymalizacji kosztowej, deregulacji zbędnych wytycznych, proefektywnościowy zamiast absorpcyjnego, wyznaczenie silnego koordynatora w UMWŚ.

56 Wdrażanie strategii - podsystemy

57 Wdrażanie strategii - programowanie

58 Wdrażanie strategii –instytucje Obszary aktywności, które obejmuje strategia można podzielić następująco:  Obszar bezpośrednich kompetencji - wytyczne  Obszar pośredniego oddziaływania - wytyczne  Obszar pozostający poza zakresem kompetencyjnym województwa - wytyczne

59 Wdrażanie strategii – alokacja Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu. Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.

60 Wdrażanie, monitoring i finansowanie strategii

61 Monitoring strategii Zarząd Województwa Komitet Monitorujący Partnerzy publiczni Świętokrzyskie Obserwatorium Regionalne Partnerzy prywatni Partnerzy społeczni Departament Polityki Regionalnej UM WŚ Eksperci

62 Monitoring strategii – system wskaźników (1) Wskaźnik kontekstoweMiaraŹródło PKB na 1 mieszkańca w PPSUE27=100GUS, Eurostat Udział województwa w PKB kraju%GUS Dynamika PKB%GUS Nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową w % PKB%GUS Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat (%)%GUS Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowejzłGUS Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach społecznych%GUS Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańcówos.GUS

63 Monitoring strategii – system wskaźników (2) Wskaźniki celów strategicznychMiara Źródło Cel 1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej Średni czas dojazdu samochodem ze wszystkich gmin Świętokrzyskiego do Kielc min.badania własne Średni czas dojazdu samochodem z gmin do właściwego miasta powiatowego min.badania własne Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej na tle średniej krajowej %GUS Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej na tle średniej krajowej %GUS Odsetek gospodarstw domowych z komputerem z dostępem do Internetu % Diagnoza Społeczna

64 Monitoring strategii – system wskaźników (3) Wskaźniki celów strategicznychMiaraŹródło Cel 2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu Wartość dodana brutto na 1 pracującego w przemyśle w odniesieniu do średniej krajowej %GUS Wartość dodana brutto na 1 pracującego w budownictwie w odniesieniu do średniej krajowej %GUS Wartość dodana brutto na 1 pracującego w usługach w odniesieniu do średniej krajowej %GUS Udzielone noclegi na 1000 mieszkańców względem średniej krajowej os.GUS Liczba zarejestrowanych produktów tradycyjnychliczba Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

65 Monitoring strategii – system wskaźników (4) Wskaźniki celów strategicznychMiaraŹródło Cel 3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 ośrodek innowacji i przedsiębiorczości liczbaSOOIIP/ew. GUS Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R %GUS Udział absolwentów szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych w ogóle absolwentów szkół wyższych %GUS

66 Monitoring strategii – system wskaźników (5) skaźniki celów strategicznychMiaraŹródło Cel 3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 ośrodek innowacji i przedsiębiorczości liczbaSOOIIP/ew. GUS Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R %GUS Udział absolwentów szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych w ogóle absolwentów szkół wyższych %GUS Wskaźniki celów strategicznychMiara Źródło Cel 4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. Wskaźnik urbanizacji%GUS Liczba podmiotów gospodarki narodowej na mieszkańca w Kielcach i ośrodkach subregionalnych względem średniej krajowej %GUS Dochody własne Kielc i ośrodków subregionalnych na mieszkańca względem średniej krajowej %GUS Cel strategiczny 5. Koncentracja na rozwój obszarów wiejskich. Średni czas dojazdu samochodem z gmin do właściwego miasta powiatowego min. badania własne Wartość dodana brutto w rolnictwie na 1 pracującego w rolnictwie względem średniej krajowej %GUS Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich względem średniej wojewódzkiej %.GUS

67 Monitoring strategii – system wskaźników (6) Wskaźniki celów strategicznychMiaraŹródło Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu %GUS Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem%GUS Emisja zanieczyszczeń gazowych zakładów szczególnie uciążliwycht/rGUS

68 Finansowanie strategii (1) Potencjał finansowania SRWŚ 2020 środkami publicznymi - oszacowanie średnioroczne na lata 2013-2025

69 Finansowanie strategii (2) Potencjał finansowania SRWŚ 2020 środkami prywatnymi – oszacowanie średnioroczne na lata 2013-2025

70 Zmiany w porównaniu z dokumentem z 2006 roku

71 Najważniejsze zmiany (1) 1. Odniesienie do nowej generacji dokumentów strategicznych, zarówno europejskich jak i polskich (przede wszystkim Strategia Europa 2020, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030) 2. Przesunięcie rejestracji najważniejszych procesów społeczno-gospodarczych o 6-7 lat, co oznacza odwzorowanie sytuacji województwa świętokrzyskiego mającej miejsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej

72 Najważniejsze zmiany (2) 3. Powrót do klasycznego modelu analizy SWOT. W strategii z roku 2006 została ona rozwarstwiona na pięć segmentów, co oznaczało w sumie 137 elementów (35 silnych, 50 słabych, 37 szans i 15 zagrożeń). W aktualizowanej obecnie strategii jest to w sumie 56 elementów 4. Wprowadzenie kategorii obszarów strategicznej interwencji (OSI), co wynika z traktatowego charakteru spójności terytorialnej 5. Uwzględnienie zmian w doktrynie polityki regionalnej (konkurencyjność versus spójność)

73 Najważniejsze zmiany (3) 6. Inna siatka struktury celów strategii; w dokumencie z 2006 roku występowały cztery poziomy: cel generalny, cele warunkujące, priorytety i kierunki działań; w nowej zasadniczo dwa poziomy to: cele strategiczne, cele operacyjne 7. Dalsza poprawa w zakresie uspołecznienia procesu przygotowania nowej strategii (konsultacje z partnerami, ewaluacja ex ante) 8. Zasadnicza zmiana w zakresie systemu monitorowania procesu wdrażania strategii (raporty) połączona z ograniczeniem ilości wskaźników, szczególnie w wartościach bezwzględnych

74 Zmiany misji / wizji Zmiany misji / wizji 2012r. 2006r. Wizja: świętokrzyskie region europejski, którego atutami będą nowoczesne społeczeństwo obywatel- skie, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz spójna i dostępna przestrzeń Misja: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego 2012r. Wizja: Świętokrzyskie - region zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania Misja: Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia

75 Zmiany w strukturze celów 2006 1.Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności 2. Rozwój zasobów ludzkich 3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury 4. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 5. Rozwój systemów infra- struktury technicznej i społecznej 6. Aktywizacja rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich 2012 1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej 2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu 3. Koncentracja na budowie bazy dla innowacyjnej gospodarki 4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu 5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionalnego

76 Dziękujemy za uwagę zapraszamy na stronę internetową www.sejmik.kielce.pl

77


Pobierz ppt "AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO ROKU 2020 5-8 listopada 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google