Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA RAPORTU Z ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 27 stycznia 2012 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a, 08-530.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA RAPORTU Z ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 27 stycznia 2012 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a, 08-530."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA RAPORTU Z ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 27 stycznia 2012 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a, 08-530 Dęblin

2 Podstawa prawna Wydane na podstawie przepisów art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324).

3 Wprowadzenie: obraz placówki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie udziela pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom i nauczycielom z 29 placówek znajdujących się na terenie działania poradni /miasto Dęblin, gmina Stężyca, Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach z gminy Ryki/. Placówka uprawniona jest do wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, a także z innymi niepełnosprawnościami. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i bezpłatne. Priorytetem jest dobro dziecka. W ostatnich dwóch latach poradnia została przygotowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych, zmodernizowana i wyremontowana w całości, zapewniając wysoki poziom możliwości organizowania zadań statutowych. Dysponuje 5 gabinetami specjalistycznymi: 2 psychologiczne, 2 pedagogiczne, 1 logopedyczny, archiwum z przeznaczeniem na gabinet diagnostyczno – terapeutyczny, pokojem socjalnym, sekretariatem oraz gabinetem dyrektora.

4 obraz placówki, c.d.: W placówce zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych: 4 psychologów, 4 pedagogów i1 logopeda. Wszyscy pracownicy poradni posiadają pełne kwalifikacje wymagane do pracy oraz liczne formy doskonalenia zawodowego. Każdy pracownik posiada odpowiednie przygotowanie do realizowanych przez siebie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci diagnozy, terapii, doradztwa lub psychoedukacji. Niemal wszyscy pracownicy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają ukończone studia podyplomowe, m.in. w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii, oligofrenopedagogiki. Poradnia realizuje działania obejmujące:  diagnozę i orzecznictwo,  diagnozę i terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),  diagnozę i terapię uczniów z obniżonymi możliwościami intelektualnymi,  diagnozę przyczyn trudności wychowawczych oraz objawów ADHD,  diagnozę ucznia zdolnego,  diagnozę rozwoju małych dzieci od 0 do 3r.ż. Skalą DSR,

5 obraz placówki, c.d.:  badania socjometryczne zespołów klasowych,  badania logopedyczne,  terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną,  wsparcie ucznia zdolnego,  diagnozę zawodoznawczą dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,  zajęcia aktywizujące do podjęcia decyzji zawodowej,  zajęcia warsztatowe, m.in.: integracyjno - adapatacyjne, dla dzieci nieśmiałych, z profilaktyki uzależnień i inne: „Skuteczne metody uczenia się”, „Stres – jak sobie z nim radzić”, „Ciąża bez alkoholu”,  realizację programów: „Przyjaciele Zippiego”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców” część I,  konsultacje indywidualne, mediacje szkolne, punkty konsultacyjne w szkołach,  grupę wsparcia dla pedagogów,  szkolenia rad pedagogicznych,  treningi polepszania funkcji mózgu metodą nieinwazyjną EEG Biofeedback,  coroczną organizację festynu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.

6 obraz placówki, c.d.: Nowe możliwości diagnostyczno – terapeutyczne placówki to:  zajęcia grupowe z logorytmiki,  przesiewowe badania wzroku i słuchu,  badania socjometryczne,  badania poziomu stresu i diagnoza inteligencji emocjonalnej,  zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD na terenie szkoły,  terapia zaburzeń koncentracji uwagi,  program interwencyjny dla klasy szkolnej,  poszerzenie diagnozy zawodoznawczej o nowoczesne narzędzia diagnostyczne,  upowszechnianie programu „Przyjaciele Zippiego”, /obecnie program psychoedukacyjny dla najmłodszych realizowany jest w szkołach na terenie Dęblina i Bobrownik/,  terapia ogólnorozwojowa dla dzieci młodszych posiadających głębsze deficyty rozwojowe,  zajęcia warsztatowe dla rodziców cz. II,, Rodzeństwo bez rywalizacji”,  działania wobec ucznia zdolnego,  udział w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji.

7 Co to jest ewaluacja? wg Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce. wg Korporowicz L., (red.) Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997; Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. Ewaluacja jest badaniem mającym zawsze jakiś cel wg. Ciężka B. (Ewaluacja – kwestie ogólne, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2005) Ewaluacja to ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tejże oceny. Kryteriami najczęściej stosowanymi są tutaj: zgodność z potrzebami, skuteczność, efektywność, oddziaływanie i trwałość efektów.

8 Przebieg ewaluacji: Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-18.11.2011r. i 29.11.2011r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Stanisław Jachimczuk, Alicja Siedlecka, Aneta Tywoniuk – Małysz. Badaniem objęto 12 rodziców i 14 dorosłych klientów poradni (ankieta) i 8 pracowników merytorycznych (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiady: indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów poradni, grupowy z pracownikami merytorycznymi, a także obserwacje placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki:  efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej,  procesy zachodzące w placówce,  funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym,  zarządzanie placówką.

9 WYNIKI EWALUACJI

10 Obszar: Efekty Wymaganie:  Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane.  Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne.  Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki.

11 Obszar: Efekty Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Obszar: Efekty Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane. Poradnia zna potrzeby klientów, podejmuje działania w celu realizacji zgłaszanych potrzeb. Analiza tych działań przyczynia się do wprowadzania nowych usług dla klientów. Partnerzy wskazali, że oferta placówki jest w pełni wystarczająca. Rodzice oraz dorośli klienci poradni uzyskują pomoc jakiej oczekują gdyż wnioski z analiz są wdrażane i wykorzystywane w pracy. Pracownicy merytoryczni, klienci poradni i dyrektor stwierdzili, że oferta placówki jest zmieniana i modyfikowana. Poradnia dostosowała wzory opinii i orzeczeń w celu wzmocnienia działań diagnostyczno – terapeutycznych. Poradnia dla zaspokojenia potrzeb swych klientów prowadzi następujące działania: zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych, porady, konsultacje i instruktaże.

12 Obszar: Efekty Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane. Obszar: Efekty Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane. Poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie. Rodzice i partnerzy wskazali na działania w ramach pomocy rodzinom zastępczym. Klienci poradni wskazali, że oferta jest modyfikowana zgodnie z potrzebami szkół. W ostatnim roku wprowadzono nową ofertę w zakresie promocji zdrowia psychicznego, działań profilaktycznych oraz terapii indywidualnej i grupowej. Partnerzy, rodzice, pracownicy merytoryczni, klienci oczekują od poradni dodatkowych działań mających na celu skrócenie terminów oczekiwania na terapię logopedyczną, wprowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapię rodzinną i terapię sensoryczno – integracyjną.

13 Obszar: Efekty Wymaganie: Obszar: Efekty Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Poradnia dokonuje analizy atrakcyjności usług, proponując nowe rozwiązania. Dyrektor oraz pracownicy poradni zbierają opinie od osób korzystających z jej usług, dotyczące zmian jakie należy wprowadzić w ofercie, aby podnieść jej atrakcyjność, następnie oferta poradni jest analizowana na sierpniowych radach pedagogicznych. Dyrektor podczas planowania oferty bierze pod uwagę: warunki lokalowe poradni, zasoby kadrowe, opinie klientów na temat dotychczas świadczonych usług, opinie pracowników instytucji, z którymi współpracuje poradnia, pomysły pracowników. Ostatnim wnioskiem wynikającym z prowadzonych analiz wskazanym przez dyrektora oraz pracowników merytorycznych było zwiększenie liczby ofert dotyczących realizacji zajęć wg. programu „Przyjaciele Zippiego”, warsztatów dla młodzieży „Ciąża bez alkoholu” oraz upowszechnienie Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.

14 Obszar: Efekty Wymaganie: Obszar: Efekty Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Poradnia spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy respondenci stwierdzili, że wprowadzone zmiany w ofercie placówki dotyczyły realizacji programu,,Szkoła dla rodziców” i zajęć warsztatowych „Jak radzić sobie z trudnymi nastolatkami", „Jak radzić sobie z trudnym rodzicem” oraz dodatkowych zajęć z psychologiem. Klienci poradni są zadowoleni z oferty placówki, chętnie korzystają z jej usług. Ponadto aktywnie uczestniczą w działaniach poradni, m.in. grupie wsparcia dla pedagogów, warsztatach i prelekcjach dla rodziców, nauczycieli. Klienci nie wskazali działań, z których korzystają niechętnie, każda oferta jest dla nich atrakcyjna.

15 Obszar: Efekty Wymaganie: Obszar: Efekty Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Klienci poradni mają możliwość omawiania propozycji poradni i jej współtworzenia. W opinii klientów (rodzice, dorośli klienci, nauczyciele) poradnia na bieżąco (ankietowanie i rozmowy) zbiera opinie na temat poziomu jej pracy i zadowolenia z przedstawianych propozycji. Poradnia prowadzi systematyczne analizy satysfakcji i zadowolenia klientów, a następnie modyfikuje swoją ofertę poprzez wdrażanie wniosków z tych analiz. Ostatnio wprowadzone zmiany dotyczą badań zawodoznawczych i psychologicznych, oceny rozwoju i zdolności dzieci młodszych, programu interwencyjnego dla klas szkolnych oraz organizacji festynu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. Klienci mają możliwość omawiania propozycji poradni i jej współtworzenia. W ostatnim czasie nie zanotowano żadnych skarg lub niezadowolenia z działań poradni.

16 Obszar: Efekty Wymaganie: Obszar: Efekty Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Poradnia spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie. Według klientów wszystkie zgłaszane przez nich potrzeby są uwzględnianie w działaniach placówki tj.: konsultacje indywidualne i telefoniczne, osobisty kontakt, prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów, organizowanie warsztatów dla dzieci, rad pedagogicznych dla nauczycieli, zajęć dla rodziców. Przy planowaniu szkoleniowych rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców uwzględniane są propozycje zmian w programach szkoleń, tematyce oraz terminach, według sugestii klientów. Pracownicy poradni dbają o utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług. Dyrektor i pracownicy merytoryczni wskazali systematyczny udział rodziców w spotkaniach terapeutycznych, ich zaufanie do pracowników oraz akceptację działań prowadzonych przez poradnię. Klienci poradni docenili również organizację złożonych działań profilaktycznych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.

17 Obszar: Procesy Wymagania:  Placówka ma koncepcję pracy.  Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki.  Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli.  Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

18 Obszar: Procesy Wymaganie: Placówka ma koncepcj ę pracy. Obszar: Procesy Wymaganie: Placówka ma koncepcj ę pracy. Poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie. Podejmowane przez dyrektora i pracowników poradni działania są zgodne ze znaną i przyjętą przez nich koncepcją pracy. Prowadzone w ramach jej realizacji działania są analizowane, a wysunięte wnioski wpływają na modyfikację. Dyrektor, pracownicy merytoryczni, partnerzy oraz klienci podczas wywiadu stwierdzili, że znają koncepcję pracy poradni. Partnerzy oraz klienci mieli możliwość zapoznania się z koncepcją pracy placówki, która znajduje się na stronie internetowej poradni jak również na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo klienci wskazali, że są współtwórcami koncepcji pracy. Poradnia w swojej ofercie lub sposobie świadczenia usług kładzie szczególny nacisk na: pomoc dziecku, pomoc rodzicom, wychowawcom oraz rodzinom zastępczym, profilaktykę prozdrowotną. Koncepcja pracy jest analizowana. Analizy dokonuje się dwa razy w ciągu roku na semestralnych posiedzeniach rady pedagogicznej. Wnioski wynikające z jej analizy to: rozszerzenie oferty warsztatowej na rzecz wspomagania dzieci i młodzieży na terenie szkoły, zwiększenie zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla nauczycieli.

19 Obszar: Procesy Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki. Obszar: Procesy Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki. Oferta programowa placówki odpowiada potrzebom klientów. Dyrektor i pracownicy merytoryczni poradni podejmują działania wynikające z tych potrzeb. Wzbogacają ofertę placówki o elementy, które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby klientów. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana. Wprowadzane zmiany umożliwiają pełniejsze zaspokajanie potrzeb klientów. Partnerzy, pracownicy merytoryczni, dyrektor, klienci poradni podczas wywiadu wskazali na zmiany w ofercie placówki jakie zostały wprowadzone w ostatnich latach. Klienci stwierdzili również, że zmieniono czas pracy poradni dostosowując go do ich potrzeb, do potrzeb rodziców, którzy wolą spotykać się z pedagogiem czy psychologiem po godzinach swojej pracy zawodowej. Uznali, iż każda zmiana jest wyważona i podjęta w celu rozwiązania konkretnego problemu. Umożliwia pełniejsze zaspokajanie potrzeb klientów.

20 Obszar: Procesy Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki. Obszar: Procesy Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki. Poradnia spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie.

21 Obszar: Procesy Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli. Procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo. Pracownicy merytoryczni wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę i na tej podstawie opracowują wnioski. Procesy edukacyjne przebiegające w poradni są monitorowane przez dyrektora i pracowników merytorycznych. Do planowania procesów edukacyjnych wykorzystywane są wnioski z monitoringu. Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami. W proces edukacyjny zaangażowani są wszyscy pracownicy merytoryczni oraz dyrektor i jest on przez nich monitorowany. Monitoring prowadzony przez dyrektora sprawdza prawidłowość dostosowania narzędzi badawczych do potrzeb diagnozy oraz stosowanych metod i form działania. W podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu zmian w realizacji procesów edukacyjnych w poradni biorą udział pracownicy merytoryczni, grupa wsparcia składająca się z pedagogów, psychologów i nauczycieli z placówek podległych poradni.

22 Obszar: Procesy Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli. Obszar: Procesy Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli. Poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie. Zmiany dotyczące procesów edukacyjnych wprowadzono w poradni w wyniku wspólnie podjętych decyzji, dotyczyły one m.in.: oferty zajęć terapeutycznych, wzbogacenia i ujednolicenia dokumentacji terapeutycznej, modyfikacji wzorów opinii, orzeczeń, rozbudowania zaleceń w tych dokumentach. W procesie edukacyjnym uczestniczą także rodzice, zapraszani do obserwacji zajęć terapeutycznych swoich dzieci. Otrzymują oni instruktaż do pracy z dzieckiem w domu, następnie przekazują informacje zwrotne terapeucie.

23 Obszar: Procesy Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Placówka ułatwia klientom dostęp do swoich usług dostosowując godziny pracy umożliwiające korzystanie z nich różnym grupom klientów. Placówka analizuje dostępność swojej oferty i na tej podstawie wysuwane są wnioski. W placówce analizuje się dostęp do oferty, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Klienci – rodzice w ankiecie stwierdzili, że godziny pracy poradni są dla nich i dla ich dziecka dogodne. W czasie obserwacji placówki zauważono, że poradnia świadczy swoje usługi w godzinach umożliwiających skorzystanie z nich różnym grupom klientów.

24 Obszar: Procesy Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Obszar: Procesy Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie. Dostosowanie godzin pracy do możliwości klientów, świadczenie usług poza siedzibą placówki, zbieranie informacji od klientów na temat dostępu do swoich usług to działania podejmowane przez poradnię w tym celu. Zbierane są informacje na temat dostępności oferty placówki w czasie rozmów z rodzicami dzieci objętych diagnozą czy terapią, w przeprowadzanych wśród nich ankietach.

25 Obszar: Środowisko Wymagania:  Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.  Promowana jest wartość edukacji.

26 Obszar: Środowisko Wymaganie: Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Poradnia identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego. Wykorzystuje jego zasoby na rzecz własnego rozwoju. Poradnia zbiera informacje na temat potrzeb środowiska na konferencjach, seminariach, sesjach Rady Miasta i Powiatu, spotkaniach z kierownikami i dyrektorami placówek oświatowych, służby zdrowia i pomocy społecznej. Wykorzystując wiedzę na ten temat poradnia wprowadziła następujące działania, m.in. : Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, zajęcia warsztatowe „Ciąża bez alkoholu” i „Młodzież a alkohol”, „Skuteczne metody uczenia się”, „Stres – jak sobie z nim radzić”, zajęcia z logorytmiki, zajęcia profilaktyczne w czasie ferii oraz szkolenia dla nauczycieli. Ponadto realizuje praktyki studenckie, a także wspiera nauczycieli szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Współtworzyła również Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

27 Obszar: Środowisko Wymaganie: Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Poradnia współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku lokalnym, m.in.: - samorządem gminy i powiatu, - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dęblinie, - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, - Miejskim Domem Kultury w Dęblinie, - przedszkolami, szkołami, bibliotekami, uczelnią wyższą /LSW Ryki/ - organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, - innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, - rodzicami, - policją,

28 Obszar: Środowisko Wymaganie: Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. - świetlicą socjoterapeutyczną, - placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, - placówkami służby zdrowia, - innymi instytucjami m.in. Stowarzyszeniem – Rodzinny Klub Abstynenta „Krokus” w Dęblinie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy, Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, Sądem Rejonowym w Rykach. Współpraca poradni z podmiotami środowiska lokalnego polega na m.in. współorganizowaniu konferencji, seminariów, tworzeniu lokalnych programów profilaktycznych, organizacji festynów profilaktycznych, zajęć profilaktycznych podczas ferii, zajęć warsztatowych, prowadzeniu diagnoz, poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej, opracowywaniu materiałów dydaktycznych.

29 Obszar: Środowisko Wymaganie: Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Poradnia spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie. Współpraca poradni ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na jej działalność. Dyrektor i pracownicy merytoryczni uważają, że współpraca placówki z instytucjami i organizacjami w środowisku wzbogaca poradnię nie tylko o dodatkowe środki finansowe oraz darowizny w formie rzeczowej (np. laptop, tablica interaktywna), ale również pomaga w promocji. Poradnia wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego na rzecz własnego rozwoju poprzez m.in.: realizację praktyk studenckich, współorganizację Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, organizację szkoleń dla nauczycieli – „Dziecko przewlekle chore z cukrzycą”, zajęcia profilaktyczne w czasie ferii, współtworzenie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, utworzenie informatora poradni dotyczącego ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, uczestnictwo w Powiatowych Targach Pracy.

30 Obszar: Środowisko Wymaganie: Obszar: Środowisko Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Poradnia dba o jakość świadczonych usług. Przedstawiciele lokalnego środowiska znają cele, ofertę, działania i osiągnięcia placówki. Według nich informacja jest pełna i zadowalająca. Poradnia prowadzi działania informujące i promocyjne. Wszyscy respondenci wskazali, że poradnia informuje ich o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach poprzez: - stronę internetową /wzbogacanie jej o informacje z życia poradni, galerię zdjęć i inne wiadomości promujące wartość edukacji/, - rozpowszechnianie ulotek, folderów, zawierających szeroko ujętą ofertę poradni, - umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach dostępnych dla jej potencjalnych klientów, - prezentację placówki podczas lokalnych uroczystości, - współpracę z mediami,

31 Obszar: Środowisko Wymaganie: Obszar: Środowisko Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji - zamieszczanie informacji o prelekcjach i zajęciach dla rodziców i nauczycieli w placówkach z terenu działania poradni, - zamieszczanie materiałów edukacyjnych z prelekcji, - udostępnianie filmu na temat pracy poradni, - przekazywanie informacji dotyczących zakresu działania placówki na sesjach Rady Miasta Dęblin, - wykorzystanie poczty elektronicznej w celu szybkiego i skutecznego komunikowania ważnych informacji, - przekazywanie informacji na cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia pedagogów, - promowanie działań i osiągnięć w codziennej pracy z klientami, - włączanie się w organizację różnych imprez i uroczystości, m.in.: coroczne organizowanie Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, organizowanie czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych (warsztaty), - opracowanie monografii poradni.

32 Obszar: Środowisko Wymaganie: Obszar: Środowisko Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Poradnia spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie. Partnerzy stwierdzili, że informacja o świadczonych usługach jest dobrze znana w środowisku. Działania promujące poradnię prowadzone są wśród różnych grup odbiorców. Wszyscy respondenci postrzegają poradnię jako dbającą o jakość świadczonych usług i o dobre relacje z lokalnym środowiskiem. Partnerzy jako dbałość o jakość świadczonych usług wskazali mniejszą liczbę niepowodzeń szkolnych oraz wzrost świadomości rodziców. Partnerzy oczekują jeszcze zaspokojenia następujących potrzeb: objęcie większej liczby dzieci zajęciami logopedycznymi, terapii ogólnorozwojowej psychologicznej i terapii pedagogicznej. Poradnia informuje środowisko, jaki jest sens edukacyjny i wychowawczy działań, które realizują i jakie działania poradni sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną i wychowawczą.

33 Obszar: Zarządzanie Wymagania:  Funkcjonuje współpraca w zespołach.  Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.  Warunki funkcjonowania placówki.

34 Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach Pracownicy merytoryczni pracują zespołowo. Analizują efekty swojej pracy, planują działania, rozwijają problemy zgodnie z potrzebami klientów, stosują przyjęte w poradni procedury ewaluacyjne. Pracownicy poradni są zaangażowani w pracę zespołów. W zespołach opracowują, m.in.: Koncepcję Placówki, Roczny Plan Pracy, Plan Doskonalenia Zawodowego, 5-letni Program Rozwoju Placówki, Roczny Program Rozwoju Placówki. Zespołowo przeprowadzają ewaluację wewnętrzną. Zależnie od zaistniałej potrzeby powoływane są zespoły doraźne, np. do opracowania gazetek tematycznych, folderów, aktualizacji strony internetowej, informatora ochrony zdrowia psychicznego i innych. Pracownicy analizują w zespołach i modyfikują swoje działania zależnie od potrzeb.

35 Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach Poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie Wnioski z analiz ankiet i wywiadów z klientami stosują w modyfikacji podejmowanych działań. Wyniki analiz służą planowaniu diagnoz, opracowywaniu scenariuszy prowadzonych zajęć warsztatowych, tworzeniu autorskich programów. W ramach działań zespołowych wykorzystują wiedzę i umiejętności do świadczenia usług zgodnie z potrzebami klientów. W ten sposób, „poradnia unika skarg i niezadowolenia klientów i stara się utrzymywać wysoki standard świadczonych usług”.

36 Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Dyrektor poradni sprawuje nadzór pedagogiczny. Angażuje pracowników do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Wyniki ewaluacji wykorzystywane są do planowania pracy i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu poradni. Dyrektor wyjaśnia powody, dla których warto diagnozować istniejące potrzeby służące modyfikowaniu planu pracy. Przekazuje pracownikom wiedzę oraz materiały ze szkoleń i konferencji na temat badań ewaluacyjnych. Wspólnie z pracownikami tworzy procedury do projektów ewaluacji. Zespołowo ustalane są obszary do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej i analizowane wyniki w celu doskonalenia prowadzonych działań.

37 Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Poradnia spełnia wymaganie na wysokim poziomie. Udoskonalono współpracę zespołów diagnozujących i prowadzących zajęcia terapeutyczne z pojedynczym klientem. Zmodyfikowano i ujednolicono dokumentację terapeutyczną oraz procedury badawcze w poradni. Ujednolicono Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Zmodyfikowano sposób pisania orzeczeń i opinii /przyczyniło się to do usprawnienia pracy z dzieckiem, ponieważ wymienione dokumenty są bardziej czytelne dla nauczycieli, rodziców, a co za tym idzie przydatne w praktyce/.

38 Obszar : Zarządzanie Wymaganie: Obszar : Zarządzanie Wymaganie: Warunki funkcjonowania placówki Poradnia spełnia wymaganie na bardzo wysokim poziomie. Warunki lokalowe i wyposażenie poradni wystarczają do realizowania przyjętych celów i priorytetów. W wyniku modernizacji poradnia świadczy usługi na wysokim poziomie. Pracownicy pracują nowoczesnymi metodami, realizują statutowe zadania stosownie do indywidualnych potrzeb klientów. Poradnia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną (salę ze sprzętem multimedialnym, pomieszczenia do konsultacji indywidualnych i badań diagnostycznych). Placówka dysponuje gabinetami terapeutycznymi przystosowanymi do terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej oraz terapii metodą nieinwazyjną EEG Biofeedback. Dyrektor zbiera od pracowników informacje o istniejących potrzebach. Rada Pedagogiczna po analizie bieżących możliwości ustala priorytety poprawy warunków pracy poradni oraz możliwości doposażenia w sprzęt i pomoce do realizowanych zadań.

39 Wnioski z ewaluacji

40 Poradnia zbiera opinie klientów dotyczące ich potrzeb, które służą planowaniu pracy, modyfikacji programów oraz zmian w ofercie placówki. Uwzględniając potrzeby klientów poradnia zmienia swoją ofertę, co przekłada się na atrakcyjność usług oraz satysfakcję i zadowolenie klientów. Placówka współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku lokalnym, co skutkuje modernizacją pomieszczeń, nowoczesnymi pomocami oraz ciekawą ofertą usług. Poradnia prowadzi skuteczne działania informujące i promocyjne, które poszerzają wiedzę środowiska lokalnego na temat obszarów działania placówki oraz zwiększają ich zaangażowanie w jej działaniach. Poradnia skutecznie realizuje zadania doskonalenia bazy i doposażenia w nowoczesny sprzęt, co ma wpływ na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.

41 Pracownicy poradni są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną, a zespołowe działania stanowią podstawę uogólnień (wniosków) mających wpływ na jakość pracy. Wewnętrzna komunikacja, formy wsparcia, wzajemne konsultacje, praca zespołowa, doskonalenie zawodowe wpływają na podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym na jakość świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami środowiska. Zaangażowanie Dyrektora oraz pracowników w planowanie pracy i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu placówki, zapewnia jej systematyczny rozwój. Placówka analizuje dostępność swojej oferty, formułuje i wdraża wnioski z tych analiz. W odpowiedzi na potrzeby klientów na bieżąco wzbogacana jest oferta programowa placówki oraz działania pracowników poradni.

42 tel./fax (081) 883-05-81 tel.kom. 697-35-69-44 e-mail:pppdeblin@poczta.pulawy.pl www.ppp.deblin24.pl Korzystamy z 27 – letnich doświadczeń i dobrych praktyk poradnictwa w Polsce. SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież szkolną, rodziców, opiekunów i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług.


Pobierz ppt "PREZENTACJA RAPORTU Z ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 27 stycznia 2012 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a, 08-530."

Podobne prezentacje


Reklamy Google