Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia Przedsiębiorcy jako odbiorcy ofert IOB – przegląd możliwości dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2 Zgodnie z definicją instytucje otoczenia biznesu są reprezentowane przez podmioty zorganizowane w różnego rodzaju formy prawne, które świadczą „usługi wsparcia przedsiębiorczości”. Są to usługi zgodne z kierunkami wyznaczonymi przez politykę gospodarczą krajów i regionów, a ich głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w rozwoju oraz wychodzenie naprzeciw wyzwaniom stawianym przez otoczenie gospodarcze, społeczne i fizyczne.

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 3 Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji:  Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;  Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;  Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 4 Według najnowszego badania ośrodków innowacyjności, przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w Polsce identyfikujemy 42 parki technologiczne, 23 inkubatory technologiczne, 41 centrów transferu technologii oraz 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości - łącznie jest to 130 instytucji, które pełnią istotną rolę w procesie dyfuzji technologii oraz wspierania rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Na portalu www.pi.gov.pl/iob można znaleźć szereg informacji na temat poszczególnych typów instytucji.www.pi.gov.pl/iob

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 5

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 6

7 7 RPO WP 2014-2020 I OP „Komercjalizacja wiedzy” (wyłącznie projekty z obszaru IS) Poddziałanie: PODDZIAŁANIE NR 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE – WSPARCIE DOTACYJNE Typy projektów: 1)opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji, 2)wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, 3)budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R+I w przedsiębiorstwach,

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typy projektów: 4)nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą, 5)projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Typy beneficjentów: 1)dla typów projektów 1) - 4) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z: - innymi przedsiębiorcami, - jednostkami naukowymi, - szkołami wyższymi, - IOB, - izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, - organizacjami pozarządowymi, - innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. 2)dla typu projektu 5): - jednostki naukowe, - szkoły wyższe. Finansowanie: Dotacje / Instrumenty finansowe (1.1.2. - od 2016 r.) 8

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Preferowane będą projekty: 1)partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową, 2)wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, 3)z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, 4)w przypadku dużych firm podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, 5)powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PMDIB. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. Minimalna wartość wyd. kwa. projektu: Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN. Finansowanie:Dotacje / Instrumenty finansowe (od 2016 r.) 9

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 10 RPO WP 2014-2020 I OP „Komercjalizacja wiedzy” (wyłącznie projekty z obszaru IS) Poddziałanie: DZIAŁANIE 1.2. TRANSFER WIEDZY DO GOSPODARKI Typy projektów: Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont i/lub zakup wyposażenia infrastruktury jednostek sfery B+R na potrzeby realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne przedsiębiorstwa, a także laboratoriów badawczo- rozwojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, pod warunkiem obiektywnego braku możliwości wykorzystania (np. w ramach współpracy sieciowej) posiadanej przez wnioskodawcy istniejącej infrastruktury dla realizacji planowanych prac z zakresu B+R. Typy beneficjentów: Jednostki naukowe lub szkoły wyższe w ewentualnych partnerstwach z: innymi jednostkami naukowymi, innymi szkołami wyższymi, przedsiębiorcami, IOB, jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Finansowanie: Dotacje Preferowane będą projekty: 1)partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową, 2)wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, 3)z udokumentowanym prywatnym wkładem finansowym, 4)powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PMDIB. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. W przypadku identyfikacji zadań infrastrukturalnych jednostek naukowych, wsparcie jest możliwe jedynie w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego. Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN 11

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 12

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 13 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Działanie: DZIAŁANIE 2.3. AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA Zakres wsparcia: systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Pomorski Broker Eksportowy (Przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego) dotyczy stworzenia kompleksowego wsparcia dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne Formy wsparcia dla przedsiębiorców pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, tworzenie wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji, udostępnianie informacji o warunkach inwestowania na określonych rynkach, organizacja wystaw i spotkań biznesowych, wizyty studyjne, misje gospodarcze, udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych Katalog beneficjentów ostatecznych Indywidualni przedsiębiorcy, grupy branżowe i międzybranżowe

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 14 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Działanie:DZIAŁANIE 2.4. OTOCZENIE BIZNESU Poddziałanie PODDZIAŁANIE 2.4.1. SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE Zakres wsparcia: Interwencja przyjmie przede wszystkim formułę systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych IOB w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa. Uzyskają one bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na zakup usługi lub pakietu usług od podmiotu, który zostanie przez nie wybrany. Wsparcie obejmie m.in. takie usługi, jak: pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług itp.

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typy projektów:- stworzenie regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Wybrany operator dystrybuować będzie środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how. Typy beneficjentów:1) przedsiębiorcy, 2) IOB, 3) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 4) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Grupa docelowa:1) przedsiębiorcy korzystający z usług IOB, 2) IOB (w tym administracja samorządowa) świadczące usługi z wykorzystaniem TIK, 3) podmioty zarządzające infrastrukturą otoczenia biznesu korzystające z usług doradczych i szkoleniowych. 15

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Preferowane będą projekty: 1) wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, 2) wynikające z upowszechniania podejścia strategicznego (m.in. doradztwo w zakresie wdrażania modeli biznesowych, audyty mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji). Ukierunkowanie terytorialne: W zakresie rozwoju usług doradczych dla mikro i małych przedsiębiorstw preferowane będą obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej. 16

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” PoddziałaniePODDZIAŁANIE 2.4.2. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA TERENIE OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA-MECHANIZM ZIT PODDZIAŁANIE 2.4.3. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Zakres wsparcia:Możliwe będzie wsparcie profesjonalizacji działalności IOB poprzez budowę ich gotowości do świadczenia nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług (m.in. w zakresie technologii, prawa, finansów) w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców. Interwencja będzie wynikać ze strategii biznesowej IOB ukierunkowanej na: a. wzrost zdolności działania w warunkach rynkowych (właściwa identyfikacja potrzeb), b. samofinansowanie się, c. jasno zdefiniowane cele i oczekiwane rezultaty działań podejmowanych na rzecz MŚP.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Zakres wsparcia: Wsparcie ukierunkowane będzie m.in. na zwiększenie zdolności do zarządzania posiadaną infrastrukturą, podniesienie kompetencji kadr, w tym na efektywne definiowanie potrzeb oraz adresowanie i świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, także dzięki sieciowej współpracy IOB. Typy projektów: 1)budowa gotowości IOB do świadczenia poszerzonego zakresu usług proinnowacyjnych, wysokospecjalistycznych, usług doradczych i szkoleniowych poprzez m.in. rozbudowę, remont i/lub zakup wyposażenia IOB. 2)wdrażanie usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców przez IOB i administrację samorządową (2.4.3) Typy beneficjentów: 1) IOB, 2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 3) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Grupa docelowa: 1) przedsiębiorcy korzystający z usług IOB, 2) IOB (w tym administracja samorządowa) świadczące usługi z wykorzystaniem TIK. 18

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne, Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek. 19

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z Partnerstwami wybranymi przez Zarząd Województwa Pomorskiego, podjęte są negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP. elementem negocjacji będzie doprecyzowanie i lepsze zdefiniowanie obszarów ISP, pozwalające skupić sie na najbardziej atrakcyjnych i perspektywistycznych segmentach. podpisane Porozumienia będą uszczegóławiały m.in. warunki i kryteria dostępu do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020, które są zastrzeżone dla obszarów ISP. jeśli w ramach Porozumień strony uzgodnią konkretne przedsięwzięcia istotne dla rozwoju całej ISP, to uzyskają one preferencje w dostępie do finansowania w ramach RPO WP 2014-2020. przedsięwzięcia uzgodnione w ramach Porozumień, które będą kwalifikowały się do finansowania na poziomie krajowym będą promowane przez SWP w ramach kontraktów terytorialnych oraz innych trybów uzgadniania priorytetów regionalnych na poziomie centralnym. 20

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Inteligentne Specjalizacja Pomorza Zatwierdzone przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 kwietnia 2015 r. ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne; ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zuży- ciu energii i paliw; ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. 21

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro 22

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 23 PODDZIAŁANIE 2.3.1 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Poddziałanie 2.3.1 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR. Głównym celem, który realizuje Poddziałanie 2.3.1 jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 24 Usługi wsparcia innowacji udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, udostępnienie badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie, certyfikacja jakości Usługi doradcze w zakresie innowacji doradztwo, pomoc, szkolenia, w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych Usługa proinnowacyjna

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 25 Usługa proinnowacyjna Innowacja produktowa technologiczna Innowacja procesowa technologiczna

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 26 Innowacja technologiczna produktowa, tj. nowy wyrób lub usługa lub znaczące ich ulepszenie. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych Innowacja technologiczna procesowa, tj. nowa lub znacząco udoskonalona metoda produkcji lub dostawy (w tym zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Do innowacji procesowej zalicza się także nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług.

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 27 PotrzebaOśrodek InnowacjiWniosekPARPOcena wniosku Rekomendacja pozytywna Proces wdrażania przy udziale usług IOB Wdrożenie innowacji Zakończenie i rozliczenie kosztów doradztwa

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 28 Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP  konkurs skierowany do MSP,  usługa powinna być adekwatna do zakresu pomocy potrzebnej przy wdrożeniu innowacji,  wartość tej usługi nie może przekraczać wydatków na wdrożenie innowacji,  usługa będzie świadczona przez akredytowany przez MG Ośrodek Innowacji lub ośrodek zgłoszony do akredytacji,  II etapy oceny: I etap – ocena formalna, II etap – ocena merytoryczna uzasadniania potrzeby realizacji usługi doradczej,  czas oceny – 60 dni

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 29 Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP  proces wdrażania innowacji jest ustalany indywidualanie przez każdego klienta i ma doprowadzić do wdrożenia w firmie innowacji technologicznej produktowej lub procesowej,  maksymalna kwota dofinansowania: do 70%,  kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł.

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 30 Zaplanowane działania nie mogą przekraczać 24 miesięcy. Do przedsiębiorcy należy wybór akredytowanego przez MG Ośrodka Innowacji. Usługa proinnowacyjna nie może być już finansowana z innych źródeł. Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 31 Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 32

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 33 Przykłady Instytucji Otoczenia Biznesu – województwo pomorskie  Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku,  Dom Przedsiębiorcy w Tczewie,  Fundacja Gospodarcza w Gdyni,  Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER w Gdańsku,  Gdański Park Naukowo – Technologiczny w Gdańsku,  Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku,  Inkubator Przedsiębiorczości w Cierznie,  Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni.

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia Źródła informacji o Funduszach Europejskich dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 34

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 35

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 36 W związku z utworzeniem nowej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim, 2 stycznia br. rozpoczęły swoją działalność Lokalne Punkty Informacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych o Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku ul. Arkońska 6 / budynek A3, 80-387 Gdańsk tel. 58 323 31 06, 58 323 32 18 e-mail: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.plpunktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo tel. 58 572 94 51, 58 572 94 52, 58 572 94 54 e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.plpunktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 37 Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk tel. 59 846 81 14, 59 846 81 15 e-mail: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice tel. 52 334 48 47 e-mail: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku ul. Żeromskiego 11, 82-200 Malbork tel. 668 530 058, 728 486 436 e-mail: punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.plpunktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 38 Za koordynację Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Uwagi dotyczące pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres: monitoringpunktow@mir.gov.pl monitoringpunktow@mir.gov.pl

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 39 Przydatne strony internetowe: www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.pois.gov.pl www.poir.gov.pl www.power.gov.pl www.popc.gov.pl www.popt.gov.pl www.rpo.pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 40 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google