Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulacje prawne w UE dotyczące promocji. źródła prawa promocja (reklama)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulacje prawne w UE dotyczące promocji. źródła prawa promocja (reklama)"— Zapis prezentacji:

1 Regulacje prawne w UE dotyczące promocji

2 źródła prawa promocja (reklama)

3 Źródła prawa

4 Układ Europejski ustanawia stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) wszedł w życie 1 lutego 1994 r.

5 Układ Europejski „Strony uznają, że istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą jest zbliżanie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie. Polska podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty.” (art. 68)

6 Układ Europejski „Zbliżanie przepisów prawnych obejmie w szczególności następujące dziedziny: prawo celne, prawo o spółkach, prawo bankowe, rachunkowość przedsiębiorstw, opodatkowanie, własność intelektualną, ochronę pracownika w miejscu pracy, usługi finansowe, zasady konkurencji, ochronę zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochronę konsumenta, pośredni system opodatkowania, przepisy techniczne i normy, transport i środowisko naturalne.” (art. 69)

7 Układ Europejski Zbliżanie przepisów prawnych obejmie w szczególności następujące dziedziny: zasady konkurencji ochronę konsumenta

8 Źródła prawa Unii Europejskiej 1.rozporządzenie - obowiązuje w całości i stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich 2.dyrektywa - wiąże państwo członkowskie, do którego jest skierowana, w zakresie celów, pozostawiając władzom państwowym możliwość wyboru środków i form ich realizacji 3.decyzje - o ich bezpośredniej skuteczności mówić można w przypadku gdy skierowane są do jednostek, gdy adresatem decyzji jest państwo członkowskie mogą przyjmować charakter zbliżony w skutkach do dyrektywy

9 Promocja

10 Reklama definicja reklamy reklama wprowadzająca w błąd reklama porównawcza reklama w telewizji i radiu reklama napojów alkoholowych reklama wyrobów tytoniowych

11 Definicja reklamy w UE  każda wypowiedź  towarzysząca działalności handlowej, produkcyjnej, rzemieślniczej albo wykonaniu wolnego zawodu  mająca na celu zwiększenie zbytu towarów albo rozszerzenie wykonania usług Dyrektywa w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd (84/450) Reklamą jest:

12 Definicja reklamy w UE Dyrektywa w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych dotyczących przekazu i działalności telewizyjnej (89/552) Reklamą telewizyjną jest:  każda wypowiedź  towarzysząca działalności handlowej, produkcyjnej, rzemieślniczej albo wykonaniu wolnego zawodu  wyemitowana w telewizji przez publicznego lub prywatnego nadawcę  za odpłatnością lub inną formą wynagrodzenia  w celu zbycia towarów i usług

13 Definicja reklamy w UE Dyrektywa (97/36) zmieniająca dyrektywę w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych dotyczących przekazu i działalności telewizyjnej Reklama telewizyjna to:  jakakolwiek forma ogłoszeń  nadawanych za opłatą lub podobną formą wynagrodzenia,  nadawana w celach autopromocji przez przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne  w ramach ich działalności handlowej, produkcyjnej, rzemieślniczej lub wolnych zawodów  w celu promocji towarów lub usług

14 Definicja reklamy w prawie polskim Ustawa o radiofonii i telewizji (29 grudnia 1992 r.) Reklamą jest:  każdy przekaz,  nie pochodzący od nadawcy,  zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę,  nadawany za opłatą lub za inną formą wynagrodzenia

15 Definicja reklamy w prawie polskim Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (9 listopada 1995 r.) Reklamą wyrobów tytoniowych jest:  publiczne rozpowszechnianie wizerunków marek wyrobów tytoniowych lub symboli z nimi związanych,  a także nazw i symboli graficznych firm produkujących wyroby tytoniowe, nie różniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych,  służących popularyzowaniu marek wyrobów tytoniowych

16 Definicja reklamy w prawie polskim Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (27 kwietnia 2001 r.) Reklamą napojów alkoholowych jest:  publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych,  a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych,  służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych

17 Reklama i pojęcia pokrewne Reklama i ogłoszenie ogłoszenie – pojawia się obok reklamy w Prawie prasowym (art. 36) „o ile ustawa nie stanowi inaczej, przepisy prawa prasowego należy stosować do radiofonii i telewizji” (art. 3 ustawy o radiofonii i telewizji)

18 Reklama i pojęcia pokrewne Informacja o wyrobach tytoniowych:  informacja o markach wyrobów tytoniowych oraz o zawartości substancji szkodliwych,  nie zawierająca przekazu zachęcającego do zakupu lub używania wyrobów tytoniowych,  umieszczona wyłącznie w punktach sprzedaży tych wyrobów

19 Reklama i pojęcia pokrewne „za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi”


Pobierz ppt "Regulacje prawne w UE dotyczące promocji. źródła prawa promocja (reklama)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google