Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 10 grudnia 2010 roku do 26 stycznia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 10 grudnia 2010 roku do 26 stycznia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 10 grudnia 2010 roku do 26 stycznia 2011 roku

2 I. Realizacja i przygotowanie inwestycji i prac remontowych

3 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. W zakresie inwestycji i remontów W trakcie realizacji są inwestycje rozpoczęte w 2010r.: 1. Rozwiązanie gospodarki ściekowej dla wsi Długie 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szprotawka 3. Przebudowa nawierzchni drogi pl. Kościelnego w Szprotawie 4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Przemkowskiej w Lesznie Górnym W zakresie zamówień publicznych przeprowadzono następujące postępowania: 1. Przetargi rozstrzygnięte: a) Usługi utrzymania zieleni miejskiej, gospodarki leśnej i zadrzewieniowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w na lata 2011-2012 b) Wykonywanie niezaplanowanych prac remontowych oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego w budynkach stanowiących mienie gminy Szprotawa c) Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej w oraz szkół i przedszkoli z terenu gminy w roku 2011. 2. Przetargi w toku: a) Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie w latach 2011 - 2012. b) Zapytanie cenowe na wybór obsługi geodezyjnej dla potrzeb Urzędu na rok 2011. c) Zapytanie cenowe na wybór obsługi rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb Urzędu na rok 2011.

4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. W zakresie prac interwencyjnych na bieżąco prowadzone są prace przy: - udrażnianiu studzienek kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia nadmiernej ilości wód z odpadów lub roztopów śniegu. - naprawie koszy na śmieci, ławek, znaków drogowych, tablic informacyjnych itp. - przy dozorze targowiska miejskiego, budynku sztabowego przy ul. Jesionowej w Wiechlicach, biura i magazynu przy ul. Kościuszki 25a - prace przy odśnieżaniu placów i chodników na terenie gminy Zatrudnienie na dzień 21 stycznia 2011 roku wynosi: - 19 osób na stanowiskach robotniczych w tym: 2 osoby ½ etatu - 3 osoby na stanowiskach administracyjnych W chwili obecnej zostały zakończone prace przy remoncie budynku sztabowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, zlokalizowanego przy ul. Jesionowej w Wiechlicach. W wyniku w/w remontu uzyskano 60 mieszkań komunalnych oraz 4 mieszkania chronione. Obecnie 57 mieszkań zostało przydzielonych rodzinom oczekującym na liście przydziału mieszkań, które podejmą się przeprowadzenia dalszego remontu, który będzie obejmował wykonanie ścian działowych w mieszkaniu, rozprowadzeniu instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o i gazowej), wykonaniu tynków i okładzin ścian oraz podłóg i montaż stolarki drzwiowej. Natomiast 4 mieszkania chronione są wyremontowane w całości, gotowe do zasiedlenia.

5 II. Realizacja działań związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy UE

6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem W związku z prawidłowym rozliczeniem projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem” w dniu 30 grudnia 2010r. Gmina otrzymała dotację ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 314.126,74 zł (ok. 50% kosztów kwalifikowanych projektu) stanowiącą refundację wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie w nowoczesny system instalacji cieplnej W dniu 4 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie w nowoczesny system instalacji cieplnej” ze środków UE w ramach osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji operacji wynosi 143.151,72 zł, wnioskowana dotacja 93.330,00 zł ( tj. ok. 80% kosztów kwalifikowanych zadania). Korowód historyczny z okazji jubileuszu 750-lecia Szprotawy W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o płatność ostateczną w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 związku ze zrealizowanym projektem pn. „Korowód historyczny z okazji jubileuszu 750-lecia Szprotawy”.

7 III. Gospodarowanie majątkiem gminy i mieniem komunalnym

8 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. wydano decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 8 szt. zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 21 szt. postanowienia opinie do podziałów nieruchomości – 7szt. przygotowano wykaz dzierżawców na terenie miasta i gminy na rok 2011 – 309 dzierżawców rocznych, przygotowano aneksy do umów dzierżawy dotyczące zmiany dzierżawców – 4 szt., złożono wnioski do Sądu o założenie księgi wieczystej – 2 szt., wydano umowę dzierżawy z przeznaczeniem do organizacji gier integracyjnych paintball, przesłano sprawozdanie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ksiąg wieczystych, dołączono zawiadomienia o wypisie do księgi wieczystej - 36 szt., przygotowano wykaz użytkowników wieczystych na rok 2011 – 4.892 pozycji, przygotowano rezygnację z prawa pierwokupu nieruchomości – 3 szt., zaktualizowano opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste – 1 szt.,

9 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. przesłano Gminną Ewidencję Zabytków do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, wydano decyzje zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości – 2 szt., wyrażono zgodę na zbliżenie do granicy działki – 1 szt., wysłano ogłoszenia o przetargu – 6 szt., dokonanie aktualizacji stanu mienia, sprzedano lokale na rzecz najemców – 7 lokali, wszczęto procedurę sprzedaży lokali na rzecz najemców – 4 wnioski, nadano numerację na budynki – 6 nieruchomości, przygotowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym – 7 lokali, sprawdzenie zgodności inwentaryzacji 80 lokali przy ul. Kościuszki 26 ze sprzedażą przygotowanie zarządzenia do uchwały wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Koszarowej 5

10 Rolnictwo i ochrona środowiska IV. Rolnictwo i ochrona środowiska

11 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 9 zezwoleń na usunięcie drzew Wydano 9 zezwoleń na usunięcie drzew, w tym 5 decyzji dla osób prywatnych, na terenach ogrodów przydomowych, na polach upranych w związku ze złym stanem zdrowotnym drzew lub uniemożliwianiem uprawy pola, 1 decyzja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na usunięcie suchych drzew z pasa ruchu drogowego, jedna dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Żaganiu na usunięcie drzewa rosnącego na skarpie rzeki Iławka w Witkowie, jedna decyzja dla firmy OMEGA, i 1 decyzja dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego. 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia W okresie sprawozdawczym zostały wydane 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Jedna decyzja zmieniająca decyzję dotyczącą przedsięwzięcia pn: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 215/3 oraz odwodnienia powierzchni utwardzonej wraz z budową zbiornika odparowującego na działkach 215/1 i 215/2 obręb Dzikowice” druga decyzja zmieniająca decyzję dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie jazu Iława w Szprotawie na rzece Bóbr w km 96+330” na działkach nr 168, 776/1, 776/3, 776/4, 776/5 i 776/6 i 777 obręb III, Gmina Szprotawa, trzecia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowo – produkcyjny: Trak taśmowy „Tartak” na działce nr 172/9 w Cieciszowie. Budowie Zakładu Produkcji Opakowań Drewnianych” na działce nr 92/4 we wsi Kartowice Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Produkcji Opakowań Drewnianych” na działce nr 92/4 we wsi Kartowice.

12 V. Edukacja, kultura i sport

13 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. koncepcji restrukturyzacji jednostek oświatowych zabrakło około 6,5 mln zł na zbilansowanie zadań oświatowych Trwają prace nad wypracowaniem możliwie najlepszej koncepcji restrukturyzacji jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa. Konieczność podejmowania działań w tym zakresie wymuszone zostało przez zmiany w zasadach finansowania wydatków bieżących. Od 1 stycznia 2011 roku wydatki bieżące można pokrywać wyłącznie z dochodów bieżących. Sytuacja ta sprawiła, iż w budżecie gminy zabrakło około 6,5 mln zł na zbilansowanie zadań oświatowych. Aby zapobiec sytuacji niewypłacalności szkół a w konsekwencji niewypłacalności gminy przeprowadzane są spotkania na których prezentowane i omawiane są koncepcje zmian. W chwili obecnej badane i kosztorysowane są koncepcje: 1. Konsolidacja placówek na terenie miasta Szprotawy – 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum. Wariant ten zakłada likwidacje Zespołu Szkół w Szprotawie i likwidację Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie. W miejsce zlikwidowanych szkół pozostaje Szkoła Podstawowa w Szprotawie z siedziba przy ul. Sobieskiego 68 z wykorzystaniem budynku na Pl. Kościelnym. 2. Zakłada się przejście gimnazjalistów z Zespołu Szkół do Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie, natomiast gimnazjaliści z obszarów wiejskich, którzy obecnie zgodnie z obwodem trafiają do szprotawskich gimnazjów zostaną umieszczeni w Gimnazjum na Wiechlicach. 3. Zakłada się powiększenie dotychczasowego Zespołu Szkól o cześć uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. 4. Zakłada się powstanie nowego Zespołu Szkół obejmującego dotychczasowe Gimnazjum Nr 1 oraz pozostałą cześć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. 5. Zakłada się powstanie nowego Zespołu Szkół obejmującego Gimnazjum w Wiechlicach oraz Szkołę Podstawową w Wiechlicach.

14 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 6. Zakłada się przekształcenie szkół podstawowych w Długiem, Siecieborzycach, Lesznie Górnym poprzez likwidację. Prowadzenie tych szkół Gmina powierzy się osobom fizycznym lub prawnym, jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Liderami szkół niepublicznych pozostają aktualni dyrektorzy zatrudniający obecną kadrę. 7. Powstające niepubliczne szkoły podstawowe zostają powiększone o wprowadzenie w ich struktury gimnazjów. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych opracowują koncepcję włączenia w ich struktury Gimnazjum Nr 1. Analiza zmian dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników administracji i obsługi z możliwością realizacji dotychczasowych zakresów przez firmy zewnętrzne (sprzątanie, prowadzenie kuchni szkolnych). Prowadzenie przedszkoli Gmina powierza osobom fizycznym lub prawnym, jako placówki niepubliczne.

15 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. Do chwili obecnej odbyły się spotkania i konsultacje: 10 stycznia br. spotkanie Burmistrza z kierownikami wydziałów merytorycznych, 11 stycznia br. spotkanie z przewodniczącymi klubów radnych Rady Miejskiej w Szprotawie, 18 stycznia br. spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „Solidarność”, 18 stycznia br. spotkanie z przedstawicielami Związku nauczycielstwa Polskiego, 21 stycznia br. spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych, związków zawodowych oraz przedstawicielami Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Szprotawie, 21 stycznia br. spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie, 24 stycznia br. spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie, 24 stycznia br. spotkanie z przewodniczącymi klubów radnych Rady Miejskiej w Szprotawie Stosownie do postanowień art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela trwają prace nad analizą poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwotę różnicy podzieloną między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla których ustalona zostanie różnica wypłaci się w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego w celu zapewnienia średnich wynagrodzeń na każdym szczeblu awansu zawodowego nauczycieli w jednostce samorządu terytorialnego.

16 Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej VI. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

17 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 105 W tym okresie załatwiono łącznie 105 wniosków EDG-1: -19 wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, -28 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, -21 wniosków o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, -5 wniosków o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, -32 zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej. 4 zezwolena Udzielono 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 10 zezwoleń Wygaszono 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. przyjmowane są od przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2010 roku celem naliczenia należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2011 roku. Niezłożenie oświadczenia w ustawowo wyznaczonym terminie skutkuje wygaszeniem zezwoleń.

18 Sprawy obywatelskie VII. Sprawy obywatelskie

19 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. W okresie sprawozdawczym: - wydano 120 dowodów osobistych, - wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą wymeldowania, - zameldowano na pobyt stały 88 osób, - wymeldowano poza teren naszej gminy 13 osób, - nadano około 20 numerów PESEL, - udzielono 45 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: - sporządzono 36 aktów stanu cywilnego, w tym 5 aktów urodzenia, 9 aktów małżeństwa, 22 akty zgonów, - wydano 16 decyzji z zakresu spraw prowadzonych przez USC, - wydano 8 zaświadczeń, - załatwiono 300 podań /wniosków/. 22 grudnia br. W dniu 22 grudnia br. w sali kolumnowej odbyło się spotkanie z jubilatami 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote gody świętowało 27 par małżeńskich. W imieniu Prezydenta RP wręczone zostały medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

20 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 16 stycznia 2011 r. W związku z przekroczeniem stanu alarmowego rzeki Bóbr oraz rzeki Szprotawa w dniu 16 stycznia 2011 r. o godz. 09.00 wprowadzony został stan alarmu przeciwpowodziowego. Wprowadzono cogodzinny całodobowy monitoring poziomu rzeki Bóbr i Szprotawa oraz postawiono w stan pogotowia służby miejskie i OSP. Zakupiono 40 ton piasku jako rezerwę w celu zabezpieczenia ewentualnych podtopień. W akcji przeciwpowodziowej czynnie biorą udział gminne jednostki OSP oraz Straż Miejska. Najwyższy stan Rzeki Bóbr wyniósł 310 cm, a rzeki Szprotawa 309 cm. W wyniku przekroczenia w/w stanów alarmowych na rzekach doszło do: - lokalnych podtopień łąk i nieużytków, - częściowego zalania drogi dojazdowej do miejscowości Buczek (od drogi 297 do miejscowości Buczek), - tworzenia się zatorów na mostach i przepustach wzdłuż rzek. 18 stycznia 2011 r. W dniu 18 stycznia 2011 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał nieodpłatnie dla gminy Szprotawa na potrzeby zabezpieczenia energetycznego i ewakuacyjnego agregatu prądotwórczego Fogo 13540 o wartości 10.093,30 zł. Na obecną chwilę agregat wykorzystany jest jako awaryjne źródło zasilania Urzędu Miejskiego w energię elektryczną.

21 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. W związku z organizacją II części szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w okresie od 21.01.2011 do 06.02.2011r., skierowano 6 strażaków na uzupełnienie szkolenia ( 4 osoby z OSP Siecieborzyce i 2 strażaków z OSP Leszno Dolne). Ukończenie szkolenia uprawnia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Współorganizacja imprezy Sylwestrowej. Współorganizacja koncertu z okazji 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przygotowanie trzech ofert inwestycyjnych wraz załącznikami dla potencjalnych inwestorów.

22 VIII. Stan zadłużenia Gminy Szprotawa

23 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. Miesięczny stan zadłużenia Gminy WyszczególnienieJedn.2009 Plan 30.09.2010Wykonanie 31.12.2010 Plan na 31.01.2011 234567 DOCHODY OGÓŁEM 66 435 88955 103 96777 636 128 PRZYCHODY kredyty i pożyczkizł 000 obligacjezł 5 200 00018 900 0000 PRZYCHODY RAZEM 5 200 00018 900 0000 ROZCHODY spłaty kredytów, pożyczek wykup obligacjizł 499 8001 866 4000 ROZCHODY RAZEM 499 8001 866 4000 Zadłużeniezł11 164 60015 864 80028 198 200 Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.% 23,88%51,17%36,32%

24 IX. Realizacja zadań Straży Miejskiej

25 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 1. W w/w okresie sprawozdawczym strażnicy udzielili 115 pouczeń oraz wystawili 35 mandatów na łączną kwotę 4.650,00zł. 2. Do podejmowanych działań ze strony Straży Miejskiej należy również zaliczyć: - założenie blokady kół dla 2 pojazdów, - udzielenie wielu asyst dla pracowników tut. Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, np. OPS, - czynności zmierzające do ustalenia właścicieli pojazdów porzuconych lub stwarzających realne zagrożenie dla osób w miejscach publicznych (dwa pojazdy) - zabezpieczenie wspólnie z funkcjonariuszami KP Szprotawa miejsca imprezy masowej „SYLWESTER 2010/2011” - zabezpieczenie miejsc dostępnych publicznie gdzie zagrożenie stwarzały sople i nawisy śnieżne w kilku miejscach na terenie miasta Szprotawa, - czynne uczestnictwo w działaniach związanych z wprowadzeniem stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy, - kilkukrotne udostępnianie zapisów z kamer monitoringu miejskiego funkcjonariuszom KP Szprotawa. 3. W ramach swoich obowiązków strażnicy podejmowali 50 innych interwencji w miejscach publicznych.

26 X. Inne zadania realizowane przez Burmistrza Szprotawy

27 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 13 stycznia 2011 r. W dniu 13 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ENEA S.A. z Nowej Soli w sprawie negocjacji warunków umowy na konserwację oświetlenia na terenie Gminy Szprotawa. Zaproponowana przez ENEA S.A. miesięczna kwota opłat wynosiła 21.487,74 zł brutto w wyniku negocjacji uzyskano kwotę 15.984,50 zł brutto.

28 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 13 stycznia br. W dniu 13 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami poznańskiej firmy, która będzie realizowała inwestycję budowy marketu NETTO wraz z parkingiem przy ul. Niepodległości.

29 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 13 stycznia br. W dniu 13 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych i organizacji pozarządowych. Tematem spotkania była sprawa mniejszej ilości środków finansowych, jaką dysponuje gmina na ich działalność. Każdy z przedstawicieli ma określić w najbliższym czasie czy organizacja będzie brała udział w otwartym konkursie ofert.

30 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 18 stycznia br. 21 stycznia br. W dniu 18 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego, a 21 stycznia br. z dyrektorami jednostek oświatowych, związków zawodowych oraz przedstawicielami Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie koncepcji reorganizacji placówek oświatowych z terenu gminy.

31 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 18 stycznia br. W dniu 18 stycznia br. odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu naszej gminy na którym przedstawiony został tegoroczny budżet przeznaczony na remonty świetlic, utrzymanie świetlic oraz imprezy, również nakreślił procedury związane z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2011-2014, które odbędą się w marcu br. Ponadto Zastępca Burmistrza omówił reguły i warunki otrzymania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego, zachęcając Rady Sołeckie do skorzystania z tej formy dofinansowania.

32 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 19 stycznia br. W dniu 19 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Valueassets, na którym omawialiśmy sprawę przeniesienia zwolnienia podatku od nieruchomości w związku z zakupem nieruchomości od firmy Valuepack. Właściciel firmy poinformował o zamiarze realizacji inwestycji na Wiechlicach.

33 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 20 stycznia br. W dniu 20 stycznia br. odbyło się spotkanie z radnymi powiatu żagańskiego z terenu naszej gminy: Ewą Gancarz Tadeuszem Kosmatką Zbigniewem Telerem Andrzejem Barylakiem Maciejem Boryną w sprawie zadań, jakie mają być umieszczone w budżecie starostwa powiatowego, dotyczących inwestycji z terenu naszej gminy. Poruszone zostały również sprawy szkolnictwa i ustalono, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie, nie rzadziej niż raz na pół roku.

34 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy od 10 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. 9 stycznia br. W dniu 9 stycznia br. podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgłoszono do licytacji możliwość „piastowania funkcji burmistrza” w Gminie Szprotawa przez jeden wybrany dzień. 21 stycznia br. r W dniu 21 stycznia br. rolę burmistrza przejęła pani Barbara, a zastępcy pan Marcin, którzy bardzo aktywnie brali udział we wszystkich spotkaniach, jakie w tym dniu się odbyły.

35 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy za okres od 10 grudnia 2010 roku do 26 stycznia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google