Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Czy Last Minute musi oznaczać usługę gorszej jakości?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Czy Last Minute musi oznaczać usługę gorszej jakości?"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Czy Last Minute musi oznaczać usługę gorszej jakości? – czyli czego się wystrzegać i na co zwracać uwagę, planując urlop w Europie. Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa, 07. Maja 2008 r.

2 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2 Podstawy prawne .  Dyrektywa 90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (O.J. L 158 z dnia 23 czerwca 1990 r.).   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.jedn.: Dz.U. 2004 r., Nr 223, poz. 2268).   Dyrektywa 94/47/WE z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (Dz.U.UE L z dnia 29 października 1994 r.).   Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2000 r., Nr 74, poz. 855).

3 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 Definicja „imprezy turystycznej” „Impreza turystyczna" oznacza wcześniej ustaloną kombinację nie mniej niż dwóch z następujących usług sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży w łącznej cenie, o okresie ich świadczenia dłuższym niż 24 godziny lub obejmującym nocleg: a)transport; b)zakwaterowanie; c)inne usługi turystyczne nie związane z transportem lub zakwaterowaniem stanowiące znaczącą część imprezy turystycznej.

4 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 Organizator a punkt sprzedaży detalicznej   "organizator" – podmiot zawodowo zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych, sprzedaje je lub oferuje na sprzedaż, zarówno w sposób bezpośredni, jak i za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej;   "punkt sprzedaży detalicznej" - podmiot, który sprzedaje lub oferuje sprzedaż usług zestawionych przez organizatora w formie imprezy;   "konsument" oznacza każdego, kto nabywa imprezę turystyczną lub wyraża zgodę na jej nabycie ("główny kontrahent") lub osobę, w imieniu której główny kontrahent wyraża zgodę na nabycie imprezy ("inni beneficjenci") bądź osobę, na którą główny kontrahent lub którykolwiek z innych beneficjentów przenosi prawa do udziału w imprezie ("cesjonariusz");

5 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5 Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy Broszury, katalogi i foldery powinny zawierać zrozumiałą i nie wprowadzającą w błąd informację, w szczególności o:   cenie usługi turystycznej (albo o sposobie jej ustalenia)   miejscu pobytu lub planowanej trasie   rodzaju, klasie, kategorii lub charakterystyce środka transportu   położeniu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania np. hotelu   ilości i rodzaju posiłków   ewentualnym programie zwiedzania i innych atrakcjach turystycznych   obowiązujących przepisach wizowych, paszportowych i sanitarnych   minimalnej liczbie uczestników jako warunku odbycia imprezy

6 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6 Zawartość umowy  określenie organizatora turystyki, numer jego zezwolenia oraz dane osoby, która w jego imieniu podpisała umowę  miejsce pobytu lub trasę wycieczki  czas trwania  program całej imprezy (w tym rodzaj, jakość i termin oferowanych usług) np. informacje o środku transportu, o obiekcie hotelowym, programie zwiedzania, posiłkach  cenę całej imprezy (wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie zostały zawarte w cenie) oraz określenie okoliczności które mogą spowodować podwyższenie ceny  sposób zapłaty  informacje o ubezpieczeniu  sposób składnia reklamacji  termin powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu braku zgłoszeń.

7 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 7 Modyfikacja ceny Umowa powinna w sposób wyraźny precyzować okoliczności podwyższenia ceny. Generalnie cena raz ustalona nie powinna być zmieniana, jednakże możliwe są pewne wyjątki tj.  wzrost kosztów transportu  wzrost opłat urzędowych, podatków i innych opłat niezależnych  wzrost kursu walut Bez względu na okoliczności, w okresie 20 dni przed datą wyjazdu, cena ustalona w umowie nie może być zmieniona. Raz ustalona cena powinna obejmować wszystkie opłaty związane z wycieczką.

8 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 8 Reklamacja imprezy turystycznej Hotel o niższym standardzie, brak basenu, zimne posiłki, brak placu zabaw dla dzieci, które to elementy skłoniły nas do wyboru tej a nie innej oferty:  zawiadomienie wykonawcy/organizatora o nieprawidłowościach (w sposób określony w umowie)  następnie dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Tabela Frankfurcka - procentowo określa możliwości obniżenia ceny za poszczególne nieprawidłowości. Tabela określa m.in. takie nieprawidłowości jak:  różnica w położeniu obiektu np. inna odległość od plaży  różnica w rodzaju pokoi  wady pokoju np. brak balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo  wady posiłków np. zepsute/zimne posiłki, monotonny jadłospis  brak sprzętów sportowych (a także basenu). www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm 30 dni od zakończenia imprezy lub od złożenia reklamacji na ustosunkowanie się do niej przez organizatora. Brak odpowiedzi w terminie powoduje uznanie reklamacji za uzasadnioną.

9 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 9 Wyłączenie odpowiedzialności organizatora Tylko trzy przypadki powodują wyłączenie odpowiedzialności organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Są to okoliczności spowodowane:  działaniem lub zaniechaniem klienta;  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można był przewidzieć ani uniknąć;  siłą wyższą.

10 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10 Odstąpienie od umowy przez konsumenta Przeszkody uniemożliwiające konsumentowi skorzystanie z imprezy turystycznej - odstąpienie rezerwacji osobie, która spełnia wszystkie warunki wymagane do udziału w imprezie - po uprzednim powiadomieniu o swoim zamiarze organizatora/punktu sprzedaży detalicznej przed datą rozpoczęcia podróży.

11 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11 Odstąpienie od umowy z winy organizatora Jeżeli organizator przed rozpoczęciem podróży stwierdza, że jest zmuszony zmienić w sposób znaczący którekolwiek z istotnych postanowień umowy (np. cenę), zawiadamia o tym konsumenta możliwie jak najszybciej, aby umożliwić mu podjęcie właściwej decyzji, w szczególności: –albo o odstąpieniu od umowy bez zapłacenia kary umownej, –albo o zaakceptowaniu aneksu do umowy określającego zmiany i ich wpływ na cenę. Konsument zawiadomi o swej decyzji organizatora/punkt sprzedaży detalicznej. W przypadku odwołania imprezy konsument jest uprawniony: - albo do skorzystania z imprezy zastępczej takiej samej lub wyższej jakości - albo do żądania zwrotu całości kwot wpłaconych w ramach umowy. Konsument ma prawo do odszkodowania od organizatora/punktu sprzedaży detalicznej na podstawie krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy (wyjątek: braku minimalnej liczby uczestników lub działanie siły wyższej).

12 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 Timesharing Umowa dotycząca pośrednio lub bezpośrednio nabywania praw do korzystania z jednej lub kilku nieruchomości w oznaczonym czasie. Umowa lub grupa umów zawartych na przynajmniej trzy lata, na podstawie której, pośrednio lub bezpośrednio, po uiszczeniu całkowitej opłaty, prawo własności lub jakiekolwiek inne prawo do korzystania z jednej lub kilku nieruchomości, w określonym czasie (okres nie krótszy niż 1 tydzień), zostaje ustanowione, lub jest przedmiotem przeniesienia bądź zobowiązania do przeniesienia tego prawa. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni kalendarzowych od podpisania przez strony umowy lub wiążącej umowy przedwstępnej.

13 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 Oferty „last minute”  Wysoka popularność promocyjnych wyjazdów, które zazwyczaj są dużo tańsze i mają odbyć się w najbliższym czasie.  Tego rodzaju ofertę zawsze możemy reklamować, w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę.

14 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 Kontakt z ECK  Telefonicznie: +48 22 55 60 118 (infolinia) +48 22 55 60 126  Elektronicznie: e-mail:info@konsument.gov.pl, es@konsument.gov.pl info@konsument.gov.pl www:http://www.konsument.gov.pl  Listownie oraz osobiste wizyty w Centrum: Europejskie Centrum Konsumenckie Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Czy Last Minute musi oznaczać usługę gorszej jakości?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google