Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 marca 2015 Wołów KONGRES INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 marca 2015 Wołów KONGRES INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK."— Zapis prezentacji:

1 2 marca 2015 Wołów KONGRES INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK

2 www.anr.gov.pl AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH instytucja państwowa należąca do Skarbu Państwa zajmująca się restrukturyzacją i prywatyzacją mienia po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych oraz Państwowym Funduszu Ziemi

3 Kierunki gospodarowania Zasobem sprzedaż wydzierżawianie osobom prawnym lub fizycznym przekazanie w zarząd nieodpłatne przekazanie a) gminom na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, b) Polskiej Akademii Nauk, szkołom wyższym i jednostkom badawczo-rozwojowym na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych, c) organizacjom pożytku publicznego na realizację celów statutowych, d) Lasom Państwowym w celu zalesiania, e) osobom prawnym Kościołów (na podstawie przepisów szczególnych). www.anr.gov.pl

4 nieruchomości rolne nieruchomości nierolne nieruchomości zabytkowe www.anr.gov.pl Rodzaje nieruchomości w Zasobie ANR

5 przetarg nieograniczony przetarg ograniczony pierwszeństwo nabycia www.anr.gov.pl Sposoby trwałego rozdysponowania nieruchomości

6 www.anr.gov.pl Co warto wiedzieć planując zakup lub dzierżawę nieruchomości z Zasobu ANR ?

7 www.anr.gov.pl Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości na powiększenie gospodarstw rodzinnych kwalifikacja na podstawie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń ETAP I PRZETARG OGRANICZONY

8 www.anr.gov.pl Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości na powiększenie gospodarstw rodzinnych publikacja listy osób zakwalifikowanych do przetargu możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów przez osoby niezakwalifikowane ETAP II PRZETARG OGRANICZONY

9 www.anr.gov.pl Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości na powiększenie gospodarstw rodzinnych wywieszenie w siedzibie ANR listy wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu. ETAP III PRZETARG OGRANICZONY

10 www.anr.gov.pl Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości na powiększenie gospodarstw rodzinnych wpłata wadium na konto Agencji ETAP IV PRZETARG OGRANICZONY

11 www.anr.gov.pl Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości na powiększenie gospodarstw rodzinnych przeprowadzenie przetargu ETAP V PRZETARG OGRANICZONY

12 www.anr.gov.pl Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości wpłata wadium na konto ANR ETAP I PRZETARG NIEOGANICZONY

13 www.anr.gov.pl Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości przeprowadzenie przetargu ETAP II PRZETARG NIEOGANICZONY

14 www.anr.gov.pl podstawowym warunkiem, wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium; jedyny warunek szczególny przy sprzedaży zabytku to program użytkowy zabytku;* można skorzystać z obniżenia ceny o 50% ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz rozłożenia ceny na raty przez ANR; * Program użytkowy dla zabytku – dokument niezbędny do sprzedaży n ieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którego akceptację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy uzyskać przed przetargiem bądź w ciągu 1 miesiąca od skutecznego przetargu. Opracowanie zawiera sugestie nabywającego co do planowanej funkcji zabytku, wstępnego harmonogramu prac i priorytetów przy rewitalizacji. Co warto wiedzieć planując zakup zabytku ?

15 Sprzedaż nieruchomości wymagających szczególnego pełnomocnictwa nieruchomości o powierzchni przekraczającej 50 ha, nieruchomości, których wartość przekracza równowartość 2000 ton żyta, ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym wymaga szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. W roku 2015 wartość ta wynosi 1 227 400,00 zł www.anr.gov.pl

16 wniosek kandydata na nabywcę minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie dłuższy niż 15 lat. Obecnie oprocentowanie wynosi 3,16 %. ANR rozkłada spłatę należnośći na raty. www.anr.gov.pl Nieruchomości rolne

17 wniosek kandydata na nabywcę minimalna wpłata 50% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie dłuższy niż 5 lat. Obecnie oprocentowanie wynosi 3,16 %. ANR rozkłada spłatę należności na raty. www.anr.gov.pl Nieruchomości nierolne www.anr.gov.pl

18 Pozostało jeszcze 120 obiektów zabytkowych 120 obiektów zabytkowych do rozdysponowania

19 LICZBA SPRZEDANYCH PAŁACÓW SUKCESYWNIE ROŚNIE 19

20 www.anr.gov.pl Te pałace zostały nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ŁomnicaŚlęza Pałac w Borku Strzelińskim Pałac w Kamieńcu Pałac w Ślęzie Pałac w Wojanowie Pałac z Łomnicy

21 STOP bezumownemu użytkowaniu gruntów z Zasobu = + www.anr.gov.pl

22 Porozumienie pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych

23 www.anr.gov.pl Gdzie znaleźć informacje o aktualnych przetargach ? strona internetowa ANR OT Wrocław: wroclaw.anr.gov.pl strona internetowa ANR : www.anr.gov.pl newsletter : subskrypcja na stronie internetowej OT Wrocław prasa ( Gazeta Wyborcza) DIR ( Dolnośląska Izba Rolnicza) właściwe miejscowo gminy i sołectwa Skontaktuj się z nami: tel. 71/ 35-63-919, e – mail: wroclaw @ anr.gov.pl

24 Podsumowanie roku 2014 ANR OT we Wrocławiu zorganizował łącznie: 5261 przetargów SPRZEDAŻ 611 przeprowadzono w trybie ograniczonym 4095 przeprowadzono w trybie nieograniczonym DZIERŻAWA 555 przetargów zostało przeprowadzonych na dzierżawę skuteczność przetargów na sprzedaż wyniosła 14,6% skuteczność przetargów na dzierżawę wyniosła 62,0% www.anr.gov.pl

25 Plan sprzedaży na rok 201 4 : 15 500 ha Sprzedaliśmy: 15 589 ha Wykonanie w wymiarze rzeczowym 101% Wykonanie w wymiarze finansowym – 126% W Zasobie pozostaje nadal ok: 199 749,00 ha Do budżetu państwa przekazaliśmy: 330 100 000,00 zł tj. 170% planowanej wpłaty www.anr.gov.pl

26 140 mln zł 244 mln zł 373 mln zł 424 mln zł 559 mln zł 2008r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA DOLNYM ŚLĄSKU

27 ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY GRUNTÓW Z PODZIAŁEM NA POWIATY

28 ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY GRUNTÓW Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY 2014 ROK CENA ZA 1 ha I KWARTAŁ27 269 II KWARTAŁ32 250 III KWARTAŁ27 699 IV KWARTAŁ33 576

29 www.anr.gov.pl

30 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "2 marca 2015 Wołów KONGRES INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google