Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pielęgniarki i położne w systemie ochrony zdrowia – stan aktualny dr n. o zdr. Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pielęgniarki i położne w systemie ochrony zdrowia – stan aktualny dr n. o zdr. Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie."— Zapis prezentacji:

1 Pielęgniarki i położne w systemie ochrony zdrowia – stan aktualny dr n. o zdr. Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 1 grudnia 2015 r. 1

2 Międzynarodowe uwarunkowania kształcenia pielęgniarek i położnych (1)  Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek (1967 r.) – ratyfikowane przez Polskę w 1996 r.  Europejska Strategia WHO Kształcenia Pielęgniarek i Położnych (1999 r.)  Deklaracja Bolońska (1999 r.)  Deklaracja Monachijska WHO (2000 r.)  Dyrektywy sektorowe Unii Europejskiej (77/453/EWG oraz 77/452/EWG) zastąpione Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2

3 Krajowe podstawy prawne kształcenia pielęgniarek i położnych  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U )  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz.U )  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U )  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U )  Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz.U )  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. poz. 770). 3

4 Ujęcie historyczne  Od 1993, w związku z planowanym przystąpieniem Polski do UE, rozpoczęto zmianę systemu edukacji w zawodach pielęgniarki i położnej tak, by dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych.  Polski Rząd zdecydował, by kształcenie pielęgniarek i położnych było prowadzone wyłącznie na poziomie wyższym. Zrezygnowano ze średniego szkolnictwa medycznego dla pielęgniarek i położnych.  Ważne! Wszystkie pielęgniarki i położne, które ukończyły kształcenie w poprzednim systemie, zachowują pełne prawo do wykonywania zawodu w polskim systemie ochrony zdrowia (stanowisko podpisane przez ówczesnego Ministra Zdrowia, prof. Zbigniewa Religę) 4

5 Kształcenie pielęgniarek w systemie studiów wyższych  Należy podkreślić iż pierwszym ośrodkiem akademickim w Polsce, kształcącym pielęgniarki na poziomie wyższym była Akademia Medyczna w Lublinie (w dniu 25 czerwca 1969 r. staraniem przedstawicieli aktywu pielęgniarskiego i lekarskiego, działaczy związkowych i władz Uczelni, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał do życia trzyletnie Studium Pielęgniarstwa, jako pierwszą wyższą uczelnię pielęgniarską w Europie). W roku akademickim 1972/1973 przekształcono Studium w czteroletni Wydział Pielęgniarski z prawem nadawania absolwentom tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa. (źródło:  Od 1999 r. pierwsze uniwersytety rozpoczęły kształcenie pielęgniarek na 3- letnich studiach zawodowych (I poziom – licencjat)  Uniwersytety medyczne uruchomiły też II poziom studiów (2-letnie studia magisterskie) 5

6 Jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo  Przy Ministrze Zdrowia działa Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP).  W skład KRASzPiP wchodzi do 12 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów zgłoszonych w połowie przez szkoły pielęgniarskie i szkoły położnych oraz w połowie przez samorząd pielęgniarek i położnych, stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych.  Kadencja KRASzPiP trwa 4 lata. 6

7 Zadania KRASzPiP  ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;  bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształcenia, w szczególności przez wizytację szkół i analizę wyników nauczania;  występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskami w sprawie wydania akredytacji lub jej cofnięcia w przypadku niespełniania standardów kształcenia. 7

8 Warunki uzyskania akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo  Konieczność zapewnienia: 1) sposobu realizacji programu kształcenia; 2) kadry prowadzącej kształcenie; 3) bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego; 4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.  Minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez KRASzPiP.  Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat.  Udzielenie, odmowa lub cofnięcie akredytacji następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.  Odmowa albo cofnięcie akredytacji powoduje wstrzymanie rekrutacji do czasu ponownego uzyskania akredytacji.  Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wydawany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 8

9 Szkoły pielęgniarek i położnych akredytowane przez Ministra Zdrowia  Kierunek: pielęgniarstwo – łączna liczba szkół: 75, w tym 16 uniwersytetów  Kierunek: położnictwo – łączna liczba szkół: 18, w tym 13 uniwersytetów  Uczelnie uprawnione do prowadzenia studiów pierwszego stopnia mogą również prowadzić tzw. ”studia pomostowe” 9

10 Liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo 10 Od roku 2003 do 2014 studia pierwszego stopnia ukończyły pielęgniarki i położnych (średnio rocznie w tym okresie pielęgniarek i 738 położnych). Źródło danych: Departament Pielęgniarek i Położnych.

11 11

12 Kształcenie zawodowe – fakty i perspektywy  Zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych z wykształceniem wyższym w systemie ochrony zdrowia – studia pomostowe – projekt współfinansowany ze środków UE.  Nowelizacja standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo – w związku z nowymi kompetencjami zawodowymi – trwają prace w tym zakresie. 12

13 Kształcenie pielęgniarek i położnych w perspektywie finansowej UE (1) W nowej perspektywie finansowej ze środków UE, dzięki staraniom MZ będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój następujące działania dot. kształcenia pielęgniarek i położnych: - wsparcie dodatkowego kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, ukierunkowane na podniesienie liczby studentów i absolwentów ww. kierunków – dodatkowa liczba osób, które uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wyniesie do 2023 roku osób, - realizacja programów rozwojowych dla 42 uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia pielęgniarek i położnych, obejmujących tworzenie odrębnych centrów symulacji medycznej, - wsparcie kształcenia podyplomowego (w tym na kursach specjalistycznych dot. wystawiania recept przez pielęgniarki i położne) – liczba osób objętych kształceniem w perspektywie została ustalona na poziomie 20 tys., z czego 10 tys. zostanie przeszkolona do 2018 roku. 13

14 14 Pielęgniarki praktykujące Pielęgniarki specjalistki Pielęgniarki kontraktowe Na 1000 ludności Średnioroczny wzrost (%) Źródło: OECD Health Statistics 2014, Eurostat Statistics Database, WHO European Health for All Database Dane na 2012 r. Różnica pomiędzy 2000 r. a 2012 r. (bądź innym najbliższym)

15 Stosunek liczby pielęgniarek do lekarzy (2012 r. bądź rok najbliższy) 15 Źródło: OECD Health Statistics 2014, Eurostat Statistics Database, WHO European Health for All Database

16 16 PielęgniarkiPołożne Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Leczenie szpitalne Opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznień Rehabilitacja lecznicza Leczenie stomatologiczne69129 Leczenie uzdrowiskowe Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia odrębnie kontraktowane Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 1366 Świadczenia pielegnacyjne i opiekuńcze Opieka paliatywna i hospicyjna Pomoc doraźna i transport sanitarny26681 Ogółem Pielęgniarki i położne w Polsce w poszczególnych rodzajach świadczeń Źródło: dane Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

17 Pielęgniarki i położne w Polsce według województw 17 PielęgniarkiPołożne Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem * * *nieco odmienne sumy końcowe wynikają z powtórzeń personelu pomiędzy województwami, wynoszących 0,6% dla pielęgniarek i 0,3% dla położnych Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

18 Liczba pielęgniarek w Polsce według województw 18 Źródło: dane Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

19 Liczba położnych w Polsce według województw 19 Źródło: dane Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

20 Pielęgniarki na tysiąc ludności według województw 20 4,6 Źródło: dane Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

21 Położne na tysiąc ludności według województw 21 0,56 Źródło: dane Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

22 Pielęgniarki w Polsce Łącznie w zawartych umowach w roku 2014 świadczeniodawcy wykazali do realizacji świadczeń pielęgniarek. 22 Źródło: dane Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

23 23 Położne w Polsce Łącznie w zawartych umowach w roku 2014 świadczeniodawcy wykazali do realizacji świadczeń położnych. Źródło: dane Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

24 Nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych – po 1 stycznia 2016 (1) 24 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136), nadała nowe uprawnienia pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym zawody poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach realizacji zleceń lekarskich pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia będą miały prawo wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.

25 Nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych – po 1 stycznia 2016 (2) 25 W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub tytuł specjalisty będą miały prawo samodzielne:  ordynować leki zawierające określone substancje czynne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,  ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie,  wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych.

26 Nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych – po 1 stycznia 2016 (3)  Nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136) – uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 września 2015 r. – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 6 października 2015 r.  Celem nowelizacji jest nadanie pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, w ramach realizacji zleceń lekarskich, prawa do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie. 26

27 Nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych – po 1 stycznia 2016 (4)  Szczegółowe regulacje związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi zostały zawarte w aktach wykonawczych do tej ustawy:  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U., poz. 1739),  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U., poz. 1971). 27

28 Dyskusja  Dlaczego potrzebujemy pielęgniarek i położnych?  Ile potrzebujemy pielęgniarek i położnych ?  Jakie kompetencje i kwalifikacje podyplomowe będą pożądane u pielęgniarek i położnych w najbliższej perspektywie? 28

29 29


Pobierz ppt "Pielęgniarki i położne w systemie ochrony zdrowia – stan aktualny dr n. o zdr. Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google