Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, kwiecień 2016 r. Grupa PZU ubezpieczycielem Spółek Skarbu Państwa i ich pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, kwiecień 2016 r. Grupa PZU ubezpieczycielem Spółek Skarbu Państwa i ich pracowników."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, kwiecień 2016 r. Grupa PZU ubezpieczycielem Spółek Skarbu Państwa i ich pracowników

2 2 Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

3 3 Czym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)? TUW PZUW jest zakładem ubezpieczeń; podlega nadzorowi KNF; PZU SA jest gwarantem kapitału; działa non profit; TUW PZUW ubezpiecza tylko swoich członków; TUW PZUW oferuje takie same produkty jak w PZU SA. TUW PZUW jest gotowy do operacyjnej działalności

4 4 Kluczowe różnice pomiędzy działalnością TUW a spółki akcyjnej TUWSPÓŁKA AKCYJNA Klienci/członkowie TUW są jednocześnie „właścicielami” Towarzystwa Klienci nie są właścicielami zakładu ubezpieczeń Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe po uzyskaniu członkostwa w TUW Brak stosunku członkostwa, stosunek ubezpieczenia i funkcja właścicielska są rozdzielone Działa na zasadzie non profitDziała w celu osiągnięcia zysku, wypracowany zysk ma przynosić korzyści właścicielom/akcjonariuszom Ekspozycja na ryzyko ograniczona w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej – funkcjonuje system dopłat i zwrotów* Ryzyko ubezpieczeniowe obciąża zakład ubezpieczeń, zły wynik finansowy skutkuje podwyższeniem składki w kolejnym roku *tę kwestie regulują Regulaminy poszczególnych ZWC w TUW PZUW – obecnie dopłaty i zwroty są zawieszone

5 5 Związki Wzajemności Członkowskiej Co to jest Związek Wzajemności Członkowskiej (Związek): Związek Wzajemności Członkowskiej stanowi rodzaj jednostki organizacyjnej w ramach TUW PZUW; Wszyscy członkowie w ramach jednego Związku mają optymalne warunki ubezpieczenia; W ramach Związku funkcjonuje system zwrotów i dopłat w zależności od uzyskanego wyniku finansowego; Celem powołania Związku jest optymalne pokrycie specyficznego rodzaju ryzyka i uzyskanie niższych kosztów jego finansowania. Związek Wzajemności Członkowskiej jako wspólnota ryzyka

6 6 Członkostwo w TUW PZUW - atuty Pełna transparentność kosztowa programu ubezpieczeniowego Optymalizacja składek ubezpieczeniowych; Elastyczny, szyty na miarę oraz optymalizujący koszty i zakres ubezpieczenia program ubezpieczeniowy – zwiększenie bezpieczeństwa kontraktów; Szybki proces - możliwość zawierania ubezpieczeń w drodze negocjacji bez postępowania przetargowego; Wpływ na skład Związku Wzajemności Członkowskiej; Bezpieczeństwo finansowe gwarantuje PZU SA; Przystąpienie do TUW PZUW nie wyklucza możliwości ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń przy wykorzystaniu postępowania przetargowego. Synergia Spółek Skarbu Państwa – realizacja filozofii jednego właściciela

7 7 Propozycja harmonogramu przystąpienia do TUW PZUW Proste zasady przystąpienia do TUW PZUW i wsparcie w procesie Zgłoszenie chęci przystąpienia do TUW PZUW i wskazanie osoby do kontaktu; Złożenie podpisanej Deklaracji Członkowskiej do TUW PZUW, wpłacenie wpisowego w wysokości 9,500 zł. oraz wykupienie min. jednego udziału po 100 zł.; Złożenie podpisanego oświadczenia o przystąpieniu do dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej; Zawarcie umowy ubezpieczenia. Spotkania informacyjne z Zarządami Spółek; Przekazanie wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów w tym m.in. Statutu oraz Deklaracji Członkowskiej. Działania po stronie TUW PZUW oraz PZU SA Działania po stronie Spółki Skarbu Państwa

8 8 Kwestie formalne Związków Wzajemności Członkowskiej Dedykowane Związki Wzajemności Członkowskiej Związek Wzajemności Członkowskiej – kwestie formalne: Podstawę utworzenia Związku reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; Członek Towarzystwa jest przyporządkowywany do właściwego Związku Wzajemności Członkowskiej na podstawie kryterium kwalifikacji; Podstawowe kryteria kwalifikacji to m.in. jedna grupa kapitałowa lub ta sama branża; Związek jest tworzony na podstawie uchwały Zarządu TUW PZUW; W celu przystąpienia do Związku, Członek składa stosowne oświadczenie.

9 9 Rozliczenia finansowe w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej System zwrotów i dopłat składek Dla każdego Związku prowadzone są odrębne rozliczenia, które uwzględniają techniczne rachunki ubezpieczeń Związku łącznie i indywidualnie dla każdej grupy ubezpieczeń: osiągnięcie dodatniego wyniku Związku – możliwy zwrot w postaci obniżenia składek w następnym roku obrotowym osiągnięcie ujemnego wyniku Związku – możliwa dopłata w następnym roku obrotowym w wysokości max. 50% składki przypisanej Związek nie uczestniczy w pokrywaniu strat TUW PZUW ani w pokrywaniu strat innych funkcjonujących w TUW PZUW Związków Wzajemności Członkowskiej. W okresie pierwszych 3 lat obrotowych działalności, TUW PZUW przejmuje na siebie ryzyko wyniku technicznego, co oznacza, że w tym czasie zawieszone są dopłaty oraz zwroty* * pod warunkiem, że Członek Związku przystąpi do TUW we wskazanym okresie oraz w kolejnym, całym czwartym roku obrotowym działalności Towarzystwa, nadal będzie aktywnym Członkiem Związku, przez co rozumie się przynależność do Związku i zawarcie umów ubezpieczenia co najmniej w dotychczasowym zakresie

10 10 Rozliczenia finansowe w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej reasekuracja PZU SA 90 % = 45 mln wynik techniczny po uwzględnieniu składki na udziale TUW PZUW (1,2 mln) wynosi –3,8 mln Składka: Spółka 1 – 5 mln Spółka 2 – 3 mln Spółka 3 – 2 mln Spółka 4 – 2 mln max. dopłata 2,5 mln Ryzyko dopłat zmniejsza „głęboka” reasekuracja w PZU SA Szkody (suma): Spółka 1 – 10 mln Spółka 2 – 15 mln Spółka 3 – 25 mln Spółka 4 – 0 mln 12 mln 50 mln max. dopłata 1,5 mln max. dopłata 1 mln O ustaleniu dopłat decyduje Walne Zgromadzenie. Pomimo osiągnięcia ujemnego wyniku technicznego Walne Zgromadzenie może odstąpić od wymagania dopłat. Wysokość dopłaty: Spółka 1 – 1,58 mln Spółka 2 – 0,95 mln Spółka 3 – 0,63 mln Spółka 4 – 0,63 mln Przepływ składki zgodnie z umową reasekuracyjną: PZU SA - 90 % = 10,8 mln TUW PZUW – 10 % = 1,2 mln Związek Wzajemności Członkowskiej – przykładowe rozliczenie: max. dopłata wynosi 50% składki przypisanej 3,8 mln

11 11 Q&A PytaniaOdpowiedzi Kto może przystąpić do TUW PZUW?Każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, która złoży deklarację, wpłaci opłatę wpisową, wykupi udział i zostanie przyjęta. Czy Członek TUW PZUW musi przeprowadzać postępowanie przetargowe?Nie, ponieważ do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Czy TUW PZUW będzie brało udział w postępowaniach przetargowych?Nie, na razie TUW PZUW będzie ubezpieczał wyłącznie swoich Członków. W przyszłości nie wykluczamy jednak oferowania ubezpieczeń Klientom niebędącym Członkami. Co zyskuje Członek TUW PZUW?Racjonalne zarządzanie ryzykiem i rzeczywisty wpływ na warunki ochrony ubezpieczeniowej, a w dłuższym okresie obniżenie składki. W jaki sposób następuje dopasowanie do Związku Wzajemności Członkowskiej i co trzeba zrobić aby do niego przystąpić? Przyporządkowanie następuje na podstawie kryterium kwalifikacji, którym jest m.in. jedna grupa kapitałowa lub ta sama branża. W celu przystąpienia należy złożyć stosowne oświadczenie przekazane przez TUW PZUW. Co zyskuje Członek przez przystąpienie do Związku Wzajemności Członkowskiej?Możliwość wprowadzenia kontroli szkodowości oraz maksymalne obniżanie kosztów, dzięki odpowiedniej liczbie członków i sprawnemu zarządzaniu ryzykiem w Związku. Co zyskuje Członek przystępujący do TUW PZUW, który posiada własny TUW?Te same korzyści płynące z ubezpieczeń wzajemnych przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, którego gwarantem jest Grupa PZU oraz uniknięcie ponoszenia kosztów działalności własnego TUW. Czy TUW PZUW posiada zaplecze organizacyjne i finansowe?Tak, TUW PZUW jest gotowy operacyjnie, a bezpieczeństwo zapewnia siła Grupy PZU. Czy przystępując do TUW PZUW trzeba anulować bieżące polisy?Nie, od przystąpienia do TUW PZUW Członek ma 12 miesięcy na zawarcie pierwszej umowy. Jakie zagrożenia rodzi członkostwo w TUW PZUW?Żadne, bowiem dla każdego Związku Wzajemności Członkowskiej ustalamy indywidualnie poziom reasekuracji, co ogranicza ryzyko dopłat. Czy TUW PZUW oferuje ubezpieczenia komunikacyjne?Tak. Czy TUW PZUW oferuje ubezpieczenia życiowe oraz dla pracowników?Nie, TUW PZUW prowadzi działalność wyłącznie w Dziale II, natomiast Klub PZU Pomoc w Życiu posiada mechanizm podobny do TUW. Czy przewidywany jest udział brokera?Nie wykluczamy, ale jego udział nie jest konieczny. Czy przewidywany jest udział agenta?Na razie nie jest przewidywany.

12 12 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na świecie Zakład Ubezpieczeń działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych to dozwolona i powszechnie stosowana forma prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na świecie: Ponad 55 % ubezpieczycieli Starego Kontynentu, to ubezpieczyciele wzajemni; 6 z 10 największych ubezpieczycieli na świecie to ubezpieczyciele wzajemni; Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych są zwykle powoływane w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej trudnym ryzykom, które wymagają dostosowanego, elastycznego programu ubezpieczeniowego; Największe Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na świecie: o ZENKYOREN (Japonia) - ubezpiecza spółdzielczość rolniczą; o Nationwide (USA) - największy asekurator w USA; o GROUPAMA (Francja) – ubezpiecza sektor rolny. Powszechna forma prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

13 13 Podstawa prawna bezprzetargowego zawierania umów ubezpieczenia z TUW Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. vide: Internetowy System Aktów Prawnych www.isap.sejm.gov.pl Link do opinii prawnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy- pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote- budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/ubezpieczenie- czlonka-towarzystwa-ubezpieczen-wzajemnych-w-tym-towarzystwie

14 14 Kontakt: Nr tel. do Sekretariatu : 022 582 57 77 Email do Kancelarii: kancelaria@tuwpzuw.plkancelaria@tuwpzuw.pl Strona internetowa: www.tuwpzuw.pl Marta Krajczyńska-Niszczota – Koordynator Biura Zarządu tel. 666 880 225 email: marta.krajczynska@tuwpzuw.plmarta.krajczynska@tuwpzuw.pl PO STRONIE ZARZĄDU TUW PZUW: Rafał Kiliński – Prezes Zarządu TUW PZUW tel. 693 472 566 email: rafal.kilinski@tuwpzuw.plrafal.kilinski@tuwpzuw.pl Aneta Zawistowska – Członek Zarządu TUW PZUW tel. 695 660 530 email: aneta.zawistowska@tuwpzuw.pl

15 15 Ubezpieczenia życiowe Pracowniczy Program Emerytalny

16 Oferta Grupy PZU w zakresie PPE 16 W ramach projektu tworzenia i wdrażania Pracowniczych Programów Emerytalnych oferujemy: Grupowy produkt emerytalno-inwestycyjny Wsparcie logistyczno-operacyjne Obsługę prawną 15-letnie doświadczenie Profesjonalizm Bezpieczeństwo powierzonych oszczędności Preferencyjne warunki finansowe dla SSP

17 Zalety PPE 17 100% alokacja wpłat i znacznie niższe opłaty za zarządzanie istotne dla pracodawcy istotne dla pracownika wartość składki podstawowej nie jest wliczana do podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne – tańsza forma podwyżki wydatki na PPE wliczają się w koszty uzyskania przychodu zyski z zainwestowanych środków są wolne od podatku Belki zgromadzone środki są wolne od podatku od spadków i darowizn emerytura z PPE jest zwolniona od podatku dochodowego istotny element nowoczesnego pakietu świadczeń socjalnych Narzędzie budujące wizerunek pracodawcy odpowiedzialnego społecznie – zabezpieczenie finansowe dla pracowników po zakończeniu świadczenia pracy zawodowej (CSR) Możliwość okresowego zawieszenia płatności składek lub obniżenia ich wysokości

18 Podstawowe zasady funkcjonowania PPE 18 Podstawą funkcjonowania PPE jest ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r. Pracodawca opłaca składkę podstawową, której wysokość może wynosić maksymalnie do 7% wynagrodzenia brutto Pracownika Składka podstawowa jest częścią Wynagrodzenia Pracownika, ale nie jest wliczana do podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne – tzw. ulga ZUS-owska Pracownik ma możliwość opłacania składki dodatkowej. Jej limit roczny w 2016 r. wynosi 18 247,50 zł Wypłata oszczędności po spełnieniu warunków z ustawy o PPE zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych Indywidulany sposób inwestowani środków dla każdego z pracowników – dwa Modele inwestycyjne Automatyczne dostosowanie inwestycji do wieku pracownika i pozostałego okresu pracy zawodowej

19 Grupa PZU liderem rynku – 15 lat doświadczenia w zarządzaniu PPE Źródło: KNF, TFI PZU na 31.12.2015 r. 509 programów 184 tys. uczestników 4,56 mld aktywów 1 054 programów 392 tys. uczestników 10,6 mld aktywów Grupa PZU PPE ogółem 19

20 TFI PZU liderem rynku PPE programy aktywa uczestnicy 122 3,20 mld zł 119 tys. Dane na dzień 31.03.2016 r., źródło: dane TFI PZU SA 20

21 21 Ubezpieczenia życiowe PZU Zdrowie

22 PZU Zdrowie – jeden z 3 filarów strategii Grupy PZU Grupa PZU składa się z 28 spółek m.in. takich jak: JESTEŚMY INNOWACYJNI Poszukujemy usprawnień i stale dopasowujemy się do potrzeb klientów. JESTEŚMY EFEKTYWNI Kontrolujemy koszty iklientom oferujemy szybką i przyjazną obsługę. JESTEŚMY FAIR Stosujemy jasne zasady, a nasza oferta jest przejrzysta. Ubezpieczenia Opieka Medyczna Inwestycje ponad 600 tys. klientów, którzy korzystają z ubezpieczeń lekowychponad 1 mln klientów korzysta z naszej opieki medycznej Od ponad 11 lat działamy na rynku produktów zdrowotnych – ubezpieczeń i abonamentów Co nas wyróżnia: Grupa PZU PZU SA PZU Życie SA TUW PZUW PZU Zdrowie SA PZU TFI SA 22

23 Nasza oferta zdrowotna Naszym klientom korporacyjnym oraz indywidualnym oferujemy szeroki wybór produktów zdrowotnych dostosowanych do ich potrzeb: opiekę ambulatoryjną opiekę szpitalną rehabilitację programy profilaktyczne dofinansowanie do leków medycynę pracy W portfolio naszych produktów są m.in.: Grupowe ubezpieczenia ambulatoryjne Grupowe ubezpieczenia lekowe Grupowe ubezpieczenia szpitalne Programy zdrowotne dla sportowców Medycyna Pracy Abonamenty medyczne Programy profilaktyczne dla firm Telemedycyn a 23

24 Unikatowa oferta dla firm W ramach podstawowej oferty oferujemy: Dodatkowo: Wykorzystując potencjał Grupy PZU dodajemy unikalne usługi jak np.: concierge, wojażer, assistance DOM, assistance AUTO, pomoc psychologiczna, szkolenia pierwszej pomocy, leczenie uzdrowiskowe, dedykowane programy profilaktyczne, zespół risk inżynierów. Grupowe ubezpieczenia ambulatoryjne Grupowe ubezpieczenia lekowe Medycynę Pracy 1600 placówek medycznych w 500 miastach, lekarze nawet 35 specjalności bez limitów i skierowań, ponad 400 badań diagnostycznych, rehabilitacja ambulatoryjna, wizyty domowe, gwarantowany czas wizyty POZ – do 2 dni, specjalista – do 5 dni roboczych. Ponad 4600 aptek współpracujących, dofinansowanie zakupu leku na receptę w wysokości do 80%, wszystkie leki na receptę dostępne w Polsce, dofinansowanie łączone z refundacją NFZ. Naszym Klientom, zgodnie z zawartą umową, oferujemy koordynację działań medycyny pracy dla całej firmy, w tym badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych. 24

25 Dodatkowe usługi pozamedyczne przewagą konkurencyjną PZU Zdrowie assistance DOM - zorganizowanie pomocy medycznej w domu w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem w domu szkolenia pierwszej pomocy – szkolenia z zakresu podstaw pierwszej pomocy, pierwszej pomocy dla niemowląt i dzieci, pierwszej pomocy w przypadku wypadku komunikacyjnego assistance AUTO - holowanie, pojazd zastępczy, nocleg, przewóz, pomoc w trudnych sytuacjach na drodze takich jak np.: kradzież samochodu, zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie pomoc psychologiczna – wsparcie psychologiczne dla rodziny, współpracowników i pracodawcy w razie wypadku lub śmierci pracownika concierge - bezpłatne organizowanie usług takich jak np.: dostarczenie kwiatów, organizacja wypoczynku (rezerwacja hotelu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych), rezerwacja stolików w wybranej restauracji, wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego w kraju i zagranicą, organizacja usług fachowca, tj.: hydraulik, ślusarz, elektryk dedykowane programy profilaktyczne – badania prowadzone w siedzibie klienta, pod kątem najpopularniejszych dolegliwości zdrowotnych związanych z branżą, w której działa klient, mające na celu edukację i uwrażliwienie pracowników leczenie uzdrowiskowe - turnusy rehabilitacyjne, programy odchudzające, programy odnowy biologicznej, zabiegi rehabilitacyjne zespół risk inżynierów – gwarancja bezpieczeństwa prowadzonych w przedsiębiorstwie inwestycji, realizacja scenariuszy awaryjnych zdarzeń, symulacja konsekwencji procesowych i finansowych w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, opracowanie kodeksu dobrych praktyk w przedsiębiorstwie w codziennym prowadzeniu biznesu oraz rozwijaniu związanych z tym programów szkoleniowych i kompetencyjnych Wojażer – organizacja wizyty u lekarza lub leczenia w szpitalu, a nawet transportu medycznego do domu w przypadku zachorowania podczas podróży 25

26 26 Kontakt: PZU Życie SA Anna Lal-Chojnicka: tel. 666 880 723; email: alal@pzu.pl al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa Strona internetowa: www.zdrowie.pzu.pl PZU TFI SA Tomasz Fronczak: tel: 697 989 508; email: tfronczak@pzu.pl al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa Strona internetowa: www.pzu.pl/tfiPPE


Pobierz ppt "Warszawa, kwiecień 2016 r. Grupa PZU ubezpieczycielem Spółek Skarbu Państwa i ich pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google