Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE STANISŁAW LIS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE STANISŁAW LIS."— Zapis prezentacji:

1 11 Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE STANISŁAW LIS

2 22 „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUŻNA DO ROKU 2020”

3 3 W toku tworzenia Programu przedstawiciele Firmy Marketingowej Hektor odbyli szereg spotkań: SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: Spotkanie z Radnymi Gminy Łużna: 15 Lipca 2011 r. w siedzibie Rady Gminy Łużna o godz. 9:00 SPOTKANIA KONSULTACYJNE: Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Wola Łużańska: 25 Września 2011 r. na terenie Domu Ludowego w Woli Łużańskiej o godz. 10:00 Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Szalowa: 25 Września 2011 r. na terenie Zespołu Szkół w Szalowej o godz. 12:15 Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Biesna: 25 Września 2011 r. na terenie Remizy OSP w Biesnej o godz. 15:00 Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Mszanka: 2 Października 2011 r. na terenie Domu Ludowego w Mszance o godz. 10:30 Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Łużna: 2 Października 2011 r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej o godz. 12:15

4 4 Konsultacje społeczne: Wola Łużańska

5 5 Konsultacje społeczne: Szalowa

6 6 Konsultacje społeczne: Biesna

7 7 Konsultacje społeczne: Mszanka

8 8 Konsultacje społeczne: Łużna

9 9 Wyniki konsultacji społecznych zaprezentowane będą w dalszej części mojego wystąpienia

10 10 1. W zakresie wodociągów: a) Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorlicach zgodnie z istniejącą koncepcją b) Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody od strony Gminy Bobowa c) Inne możliwe rozwiązania 2. W zakresie kanalizacji: a) Kanalizacja sieciowa z oczyszczaniem ścieków w miejskiej oczyszczalni Gorlice według istniejącej koncepcji b) Kanalizacja sieciowa plus własna oczyszczalnia ścieków c) Kanalizacja sieciowa plus kilka własnych oczyszczalni plus oczyszczalnie przydomowe d) Kanalizacja sieciowa z podziałem Gminy na części z oczyszczalniami ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach i oczyszczalni Gminy Grybów e) Inne możliwości rozwiązania WARIANTY INWESTYCJI

11 11 WARIANTY INWESTYCJI W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW a) Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorlicach zgodnie z istniejącą koncepcją b) Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody od strony Gminy Bobowa c) Inne możliwe rozwiązania

12 12 W1. Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorlicach zgodnie z istniejącą koncepcją Sieć wodociągowa Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI~ 30 000 000 PLN Łączna długość sieci wodociągowej~ 120 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 wody ~ 3,8 PLN brutto Miesięczne zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 60 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ~ 1 094 400,00 PLN

13 13 W1. Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorlicach zgodnie z istniejącą koncepcją ZALETY: Podłączenie wodociągów w Gminie Łużna do istniejącej sieci w Gorlicach z ewentualnym połączeniem odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Gminie Łużna prowadzić by mogło do znaczącego obniżenia kosztów inwestycji dzięki poprowadzeniu obu instalacji jednym ciągiem. Ujecie wody w Gminie Gorlice posiada bardzo duży zapas mocy wydobywczych, dzięki czemu możliwe stałoby się przeprowadzenie inwestycji i jej późniejszy rozwój bez konieczności obawiania się o źródło dostaw. Wykorzystanie ujęcia wody na rzece Ropie pozwoli na unikniecie kosztów budowy własnego ujęcia przez Gminę Łużna. Inwestycja zakładająca budowę wodociągu z ujęcia w Gminie Gorlice posiada już szczegółową dokumentację techniczną. WADY: W celu wykonania inwestycji istnieje konieczność budowy kosztownej instalacji przesyłowej z terenu Gminy Gorlice na teren Gminy Łużna. Skala prac wiązać się będzie z dodatkowymi utrudnieniami dla mieszkańców. Gorlice znajdują się w odległości 14,8 km od miejscowości Ropica Polska. Jest to odległość większa, niż w przypadku innych wariantów przewidywanej inwestycji. Stawki za dostarczenie metra sześciennego wody wynoszą w Gorlicach 3,80 grosze brutto dla klientów indywidualnych oraz 3,91 grosze brutto dla pozostałych klientów. Są to wartości wyższe, niż w przypadku alternatywnego wariantu zakładającego pobór wody z Bobowej. W przypadku podłączenia wodociągów Gminy Łużna do ujęcia wody w Gorlicach z czasem władze Gorlic mogłyby ustanowić nowe stawki za dostarczanie wody, które byłyby niekorzystne finansowo dla mieszkańców Gminy Łużna.

14 14 W1. Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorlicach zgodnie z istniejącą koncepcją WNIOSKI Istniejące ujęcie na terenie Gminy Gorlice jest w stanie zapewnić wystarczającą ilość wody dla potrzeb mieszkańców Gminy Łużna. Skorzystanie z tego źródła pozwoli zmniejszyć koszty inwestycji dzięki rezygnacji z budowy własnego ujęcia i tym samym przyczyni się do optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Dodatkowym atutem jest fakt posiadania przez Gminę Łużna dokumentacji technicznej tego wariantu inwestycji. Należy jednak pamiętać, że odległość pomiędzy miejscowością Ropica Polska a Łużną jest dość znaczna, co sprawia, iż budowa wodociągu będzie kłopotliwa z technicznego i logistycznego punktu widzenia. Również istniejące stawki za dostarczanie wody są wyższe, niż ma to miejsce w przypadku konkurencyjnego wariantu inwestycji zakładającego budowę przyłącza do Gminy Bobowa.

15 15 W2. Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody od strony Gminy Bobowa Sieć wodociągowa Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI~ 25 000 000 PLN Łączna długość sieci wodociągowej~ 120 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 wody ~ 2,43 PLN brutto Miesięczne zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 39 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ~ 699 840,00 PLN

16 16 W2. Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody od strony Gminy Bobowa ZALETY: Bobowa znajduje się w odległości 8 km od Łużnej - co stanowi mniejszą wartość, niż w przypadku Gorlic. Prowadzi to do obniżki kosztów planowanej inwestycji, a także ogranicza jej oddziaływanie na środowisko oraz komfort mieszkańców gminy. Stawki za dostarczenie metra sześciennego wody wynoszą w Bobowej 2,43 grosze brutto dla klientów indywidualnych oraz 3,03 grosze brutto dla pozostałych klientów. Są to wartości niższe, niż w przypadku alternatywnego wariantu zakładającego pobór wody z Gorlic. Wykorzystanie podłączenia do sieci wodociągowej na terenie Gminy Bobowa pozwoli na unikniecie kosztów budowy własnego ujęcia przez Gminę Łużna. WADY: W celu wykonania inwestycji istnieje konieczność budowy kosztownej instalacji przesyłowej z terenu Gminy Bobowa na teren Gminy Łużna. Skala prac oznaczać będzie dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców. W chwili obecnej Gmina Bobowa nie dysponuje jeszcze w pełni działającą oczyszczalnią ścieków. Wobec powyższego w ramach projektu konieczne byłoby podłączenie Gminy Łużna do innej instalacji kanalizacyjnej. Oznaczałoby to znaczący wzrost kosztów całej inwestycji. Gmina Łużna nie posiada dokumentacji technicznej dla tego wariantu inwestycji. Jej sporządzenie byłoby czasochłonne i kosztowne. Stawki za dostawy wody wskazane w prezentacji dotyczą mieszkańców Gminy Bobowa. Mogą się one zmienić w miarę rozbudowy sieci i w przypadku mieszkańców Gminy Łużna osiągnąć docelowo znacznie większą wartość.

17 17 W2. Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody od strony Gminy Bobowa WNIOSKI System wodociągów w Gminie Bobowa został oddany do użytku stosunkowo niedawno. Istotną zaletą przedstawionego wariantu jest mniejsza długość planowanego przyłącza, niż ma to miejsce w przypadku wariantu zakładającego budowę przyłącza do sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorlice. Decydując się na tą wersję inwestycji, Gmina Łużna mogłaby również wstępnie oczekiwać niższych stawek za dostarczenie wody, niż ma to miejsce w wariancie I. Dużym problemem przedmiotowego rozwiązania jest konieczność rozdzielenia ciągów wodnego i kanalizacyjnego. Dostarczanie ścieków do budowanej oczyszczalni ścieków na terenie Bobowej nie jest uwzględnione w opracowaniu. Ewentualne przeprowadzenie wodociągu z Gminy Bobowa musiałoby być elementem szczegółowych negocjacji między gminami.

18 18 W3. Inne możliwe rozwiązania- budowa własnego ujęcia wody POWODY NIEMOŻNOŚCI ZREALIZOWANIA POWYŻSZEGO WARIANTU. Ważnym argumentem przeciwko próbom budowy własnego ujęcia wody są dotychczasowe negatywne doświadczenia Gminy Łużna w zakresie prób wdrożenia systemu wodociągowego opartego na systemie studni głębinowych. Dokonane odwierty cechowały się zdecydowanie zbyt niską wydajnością, by zaspokoić potrzeby mieszkańców Gminy. W tej sytuacji konieczne byłoby przeprowadzenie nowych badań hydrologicznych, a także dokonanie symulacji technologicznej i kosztowej, która dałaby odpowiedź, czy budowa własnego ujęcia (w jakiejkolwiek formie) jest wykonalna i opłacalna finansowo.

19 19 W3. Inne możliwe rozwiązania- budowa własnego ujęcia wody ZALETY: Własne ujecie wody eliminowałoby konieczność budowy sieci przesyłowych z sąsiednich gmin, co wiązałoby się z ograniczeniem zakresu prowadzonych prac. Własne ujęcie wody mogłoby w przyszłości stać się źródłem dodatkowych zysków, jeśli sąsiednie gminy zdecydowałyby się wykorzystać je do zasilania własnej sieci wodociągowej. Stawki za wodę dostarczoną z własnego ujęcia byłyby przedmiotem decyzji władz Gminy. Pozwoliłoby to obniżyć koszty w stosunku do rozwiązań zakładających dostawy z zewnętrznych źródeł. W obliczu narastającego deficytu wody pitnej na terenie Polski budowa własnego ujęcia wody mogłaby pozytywnie wpłynąć na bilans wodny na terenie gminy. WADY: W przypadku realizacji wskazanego wariantu inwestycji występowałaby konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań hydrologicznych i geologicznych, które pozwoliłyby ocenić realność całego przedsięwzięcia a także koszt inwestycji. Dotychczasowe próby budowy własnych ujęć wody na terenie Gminy Łużna zakończyły się niepowodzeniem. Budowa własnego ujęcia wody spowodowałaby istotny wzrost kosztów całej inwestycji, a także wiązałaby się z koniecznością dopełnienia wielu dodatkowych wymogów formalnych. Budowa własnego ujęcia dublowałaby inwestycje sąsiednich gmin. W dobie kryzysu i spadającej dynamiki gospodarczej tego typu obciążenie byłoby nie tylko bardzo trudne do udźwignięcia, ale też nieefektywne kosztowo.

20 20 W3. Inne możliwe rozwiązania- budowa własnego ujęcia wody WNIOSKI Polska boryka się z narastającym deficytem wody pitnej. Budowa własnego ujęcia wody pozwoliłaby zmniejszyć skalę tego zagrożenia na terenie Gminy Łużna. Nowe ujęcie mogłoby stać się później źródłem dodatkowych zysków w przypadku podłączenia do niego którejś z sąsiednich gmin. Należy wskazać, że dotychczasowe próby pozyskania wody z własnych ujęć na terenie Gminy Łużna zakończyły się niepowodzeniem, co stawia pod znakiem zapytania techniczną wykonalność niniejszego wariantu inwestycji. W przypadku jego wyboru zachodziłaby konieczność opracowania koncepcji technicznej nowego ujęcia wody oraz przeprowadzenia odpowiednich badań hydrologicznych.

21 21 WARIANTY INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI a) Kanalizacja sieciowa z oczyszczaniem ścieków w miejskiej oczyszczalni Gorlice według istniejącej koncepcji b) Kanalizacja sieciowa plus własna oczyszczalnia ścieków c) Kanalizacja sieciowa plus kilka własnych oczyszczalni plus oczyszczalnie przydomowe d) Kanalizacja sieciowa z podziałem Gminy na części z oczyszczalniami ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach i oczyszczalni Gminy Grybów e) Inne możliwe rozwiązania - budowa własnej oczyszczalni ścieków połączona z utworzeniem systemu kanalizacji przydomowych\ objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych

22 22 W1. Kanalizacja sieciowa z oczyszczaniem ścieków w miejskiej oczyszczalni Gorlice według istniejącej koncepcji Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI~ 70 000 000 PLN Łączna długość sieci kanalizacyjnej~ 120 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w ~ 3,69 PLN brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 59 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ ~ 1 062 720,00 PLN

23 23 W1. Kanalizacja sieciowa z oczyszczaniem ścieków w miejskiej oczyszczalni Gorlice według istniejącej koncepcji ZALETY: Istniejąca oczyszczalnia na terenie Gorlic posiada rezerwę mocy pozwalającą na zagospodarowanie ścieków z Gminy Łużna. Umieszczenie ścieków z Gminy Łużna na terenie oczyszczalni ścieków w Gorlicach pozwoli na bardziej efektywne gospodarowanie zasobami obu gmin. Stawki za odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gorlice wynoszą 3,69 zł brutto za 1 metr sześcienny w przypadku odbiorców indywidualnych oraz 3,81 zł brutto za 1 metr sześcienny w przypadku odbiorców. Biorąc pod uwagę porównanie z innymi gminami, stoją one na relatywnie niskim poziomie. WADY: Konieczność budowy kosztownej instalacji przesyłowej z terenu Gminy Łużna na teren Gorlic. Podłączenie sieci kanalizacyjnej w Gminie Łużna do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorlice spowodować może wzrost kosztów związanych z opłatami w stosunku do wartości płaconych przez mieszkańców Gminy Gorlice. W przypadku zwiększenia ilości korzystających z kanalizacji istnieje zagrożenie, iż istniejące instalacje nie będą dostatecznie wydajne, aby zaspokoić potrzeby Gminy Łużna. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Łużna z racji ukształtowania terenu będzie bardzo kosztowna i skomplikowana technicznie, co wpłynie negatywnie na efektywność kosztową całej inwestycji.

24 24 W1. Kanalizacja sieciowa z oczyszczaniem ścieków w miejskiej oczyszczalni Gorlice według istniejącej koncepcji WNIOSKI Przyłączenie Gminy Łużna do istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie Gorlic pozwoli na uproszczenie inwestycji w stosunku do wariantu zakładającego budowę własnych instalacji do oczyszczania ścieków. Zaletą tego rozwiązania są również dość umiarkowane stawki za odbiór ścieków obowiązujące w chwili obecnej na terenie Gorlic. Opłacalność inwestycji staje pod znakiem zapytania ze względu na konieczność budowy kosztownej i skomplikowanej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, która oprócz zwykłych rozwiązań grawitacyjnych będzie musiała zawierać również elementy ciśnieniowe.

25 25 W2. Kanalizacja sieciowa plus własna oczyszczalnia ścieków Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI~ 60 000 000 PLN Łączna długość sieci kanalizacyjnej~ 120 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w ~ 4,21 PLN brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 67 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ ~ 1 212 480,00 PLN

26 26 W2. Kanalizacja sieciowa plus własna oczyszczalnia ścieków ZALETY: Własna oczyszczalnia ścieków na terenie Gminy Łużna pozwoli na pełną kontrolę kosztów, a także na dostosowanie charakterystyki przyjętych rozwiązań technicznych do obecnych i przyszłych wymagań gminy. Budowa własnej oczyszczalni pozwoli na rezygnację z budowy długiego i kosztownego połączenia kanalizacyjnego z oczyszczalniami istniejącymi w sąsiednich gminach. Stawki opłat kanalizacyjnych będą mogły być regulowane za pomocą Uchwał Rady Gminy, co zoptymalizuje koszty. Oczyszczalnia ścieków na terenie Gminy Łużna może w przyszłości stać się źródłem dodatkowego dochodu do budżetu gminy ze względu na możliwość podłączenia do instalacji części mieszkańców gmin z Łużną sąsiadujących. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna dysponującej nadwyżką mocy może w przyszłości zwiększyć zainteresowanie inwestorów, w tym przedstawicieli przemysłu oraz branży turystycznej. WADY: Budowa własnej oczyszczalni ścieków wymagać będzie dodatkowych nakładów finansowych a także przeprowadzenia dodatkowych postępowań formalnych. Budowa własnej oczyszczalni ścieków dodatkowo zwiększy nadwyżkę mocy oczyszczalni na terenie powiatu Gorlickiego sprawiając, że ostateczny poziom zagospodarowania istniejącej infrastruktury nie będzie stał na satysfakcjonującym poziomie. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Łużna z racji ukształtowania terenu będzie bardzo kosztowna i skomplikowana technicznie, co wpłynie negatywnie na efektywność kosztową całej inwestycji.

27 27 W2. Kanalizacja sieciowa plus własna oczyszczalnia ścieków WNIOSKI Własna oczyszczalnia ścieków na terenie Gminy Łużna pozwoli na długookresowe zaspokojenie potrzeb w zakresie utylizacji odpadów płynnych. Suwerenność w zakresie gospodarki odpadami wyrażać się będzie nie tylko w możliwości autonomicznego kształtowania cen, ale również skuteczniejszego przyciągania inwestorów dzięki nadwyżce mocy oczyszczalni. Podłączenie wszystkich gospodarstw domowych może być niemożliwe ze względu na trudne ukształtowanie terenu w Gminie Łużna.

28 28 W3. Kanalizacja sieciowa plus kilka własnych oczyszczalni plus oczyszczalnie przydomowe Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI~ 66 000 000 PLN Łączna długość sieci kanalizacyjnej~ 120 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w ~ 4,21 PLN brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 67 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ ~ 1 212 480,00 PLN

29 29 W3. Kanalizacja sieciowa plus kilka własnych oczyszczalni plus oczyszczalnie przydomowe Typ Przydomowej Oczyszczalni Ściek ó wKoszt budowy (+koszt montażu) Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym 4-8 tys. PLN (+2-3 tys. PLN) Oczyszczalnia ze złożem biologicznym6-12 tys. PLN (+2-3 tys. PLN) Oczyszczalnia z bioreaktorem7-20 tys. PLN (+2-3 tys. PLN)

30 30 W3. Kanalizacja sieciowa plus kilka własnych oczyszczalni plus oczyszczalnie przydomowe ZALETY: Rozdzielenie inwestycji na kilka części z uwzględnieniem różnych technologii oczyszczania odpadów płynnych pozwoli na ograniczenie kosztów budowy skomplikowanej sieci przesyłowej. Inwestycja uwzględniająca kilka różnych oczyszczalni ścieków zwiększy jej elastyczność, uniezależniając większą cześć Gminy od ponoszenia skutków ewentualnych awarii bądź przerw w działaniu na skutek przeprowadzenia remontu – konserwacji którejś z planowanych oczyszczalni. Oczyszczalnie przydomowe eliminują konieczność ponoszenia kosztów odprowadzenia ścieków przez gospodarstwa domowe w nie wyposażone. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna dysponujących nadwyżką mocy może w przyszłości zwiększyć zainteresowanie inwestorów. Własne oczyszczalnie ścieków pozwolą Gminie na autonomiczne decyzje w zakresie stawek za odprowadzane nieczystości. Istnieją szerokie możliwości dofinansowania budowy ze środków europejskich i krajowych. WADY: Budowa własnych oczyszczalni ścieków wymagać będzie zdecydowanego zwiększenia planowanych nakładów finansowych a także przeprowadzenia dodatkowych postępowań formalnych. Z punktu widzenia możliwości finansowych gminy czyni to inwestycję mało realną. Budowa własnych oczyszczalni ścieków dodatkowo powiększy nadwyżkę mocy w oczyszczalniach na terenie regionu, ograniczając tym samym efektywność kosztową inwestycji. Budowa oczyszczalni przydomowych jest indywidualną kwestią zależną od woli właścicieli gospodarstw domowych. Konieczne będzie zwiększone zaangażowanie kapitałowe ze strony mieszkańców Gminy, co może się spotkać z brakiem zrozumienia i odmową partycypowania w kosztach inwestycji.

31 31 W3. Kanalizacja sieciowa plus kilka własnych oczyszczalni plus oczyszczalnie przydomowe WNIOSKI Niniejszy wariant inwestycji określić należy, jako mało realny ze względu na bardzo istotne koszty, jakie ponosić musiałaby zarówno władze Gminy Łużna, jak i jej mieszkańcy. Istniałaby również konieczność pokonania wielu barier natury formalnej i organizacyjnej. Zaletą wariantu 3. byłaby daleko idąca dywersyfikacja źródeł oczyszczania pozwalająca na optymalne zaprojektowanie sieci przesyłowej, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej dla przedstawicieli sektora przemysłowego oraz turystycznego.

32 32 W4. Kanalizacja sieciowa z podziałem Gminy na części z oczyszczalniami ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach i oczyszczalni Gminy Grybów Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI~ 75 000 000 PLN Łączna długość sieci kanalizacyjnej~ 135 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300,00 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ~ 6 000,00 Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w - Gorlice ~ 4,21 PLN brutto Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w - Gryb ó w ~ 8 PLN brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego (Gorlice) ~ 67 PLN Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego (Gryb ó w) ~ 128 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ ~ 1 758 240,00 PLN

33 33 W4. Kanalizacja sieciowa z podziałem Gminy na części z oczyszczalniami ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach i oczyszczalni Gminy Grybów ZALETY: Przyłączenie gospodarstw domowych na terenie Gminy Łużna do dwóch niezależnych oczyszczalni ścieków pozwoliłoby na bardziej optymalne zaprojektowanie sieci przesyłowej. Dywersyfikacja oznaczałaby możliwość uniezależniania się części mieszkańców Gminy Łużna od okresów awarii bądź konserwacji w jednej z oczyszczalni. WADY: Podłączenie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łużna do dwóch oczyszczalni ścieków wymagać będzie budowy dwóch niezależnych od siebie sieci przesyłowych. Ze względu na ukształtowanie terenu budowa obu sieci będzie wiązać się z istotnymi kosztami. Korzystając z mocy oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie sąsiednich Gmin Łużna będzie musiała liczyć się z brakiem możliwości wpływania na politykę cenową w zakresie odbioru nieczystości płynnych. W przyszłości może to doprowadzić np. do zróżnicowania stawek za przesył dla mieszkańców poszczególnych gmin, a w efekcie spadek atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Łużna. Stawka za odbiór 1 metra sześciennego ścieków w gminie Grybów jest bardzo nieatrakcyjna i w rezultacie duża część gospodarstw domowych może odmówić przyłączenia się do nowej inwestycji.

34 34 W4. Kanalizacja sieciowa z podziałem Gminy na części z oczyszczalniami ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach i oczyszczalni Gminy Grybów WNIOSKI Budowa przyłączy do dwóch istniejących oczyszczalni jest problematyczna z finansowego punktu widzenia. Podwójna sieć przesyłowa zwiększy koszty a także skomplikuje przebieg całego procesu inwestycyjnego. Z drugiej jednak strony zbudowanie sieci przyłączy do dwóch niezależnych od siebie oczyszczalni pomogłoby lepiej zoptymalizować siec przesyłową na terenie samej gminy uwzględniając uniesienia i spadki terenu.

35 35 W5. Inne możliwości rozwiązania – budowa własnej oczyszczalni ścieków połączona z utworzeniem systemu kanalizacji przydomowych Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI~ 60 000 000 PLN Łączna długość sieci kanalizacyjnej~ 120 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300,00 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ~ 6 000,00 Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w ~ 4,21 PLN brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 67 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ ~ 1 212 480,00 PLN

36 36 W5. Inne możliwości rozwiązania – budowa własnej oczyszczalni ścieków połączona z utworzeniem systemu kanalizacji przydomowych Typ Przydomowej Oczyszczalni Ściek ó wKoszt budowy (+koszt montażu) Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym 4-8 tys. PLN (+2-3 tys. PLN) Oczyszczalnia ze złożem biologicznym6-12 tys. PLN (+2-3 tys. PLN) Oczyszczalnia z bioreaktorem7-20 tys. PLN (+2-3 tys. PLN)

37 37 W5. Inne możliwości rozwiązania – budowa własnej oczyszczalni ścieków połączona z utworzeniem systemu kanalizacji przydomowych ZALETY: Dywersyfikacja źródeł odbioru ścieków pozwoli na optymalne rozplanowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Dzięki temu osiągnięta będzie daleko idąca redukcja kosztów całej inwestycji. Budowa własnej oczyszczalni ścieków pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy dla osób obsługujących i konserwujących nowopowstałe instalacje. Własna oczyszczalnia ścieków pozwoli Gminie na autonomiczne decyzje w zakresie stawek za odprowadzane nieczystości. Istnieją szerokie możliwości dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych ze środków europejskich i krajowych. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna dysponującej nadwyżką mocy może w przyszłości zwiększyć zainteresowanie inwestorów, w tym przedstawicieli przemysłu oraz branży turystycznej. WADY: Budowa własnej oczyszczalni ścieków wymagać będzie przeprowadzenia dodatkowych postępowań formalnych i organizacyjnych – zwłaszcza w kwestii lokalizacji inwestycji. Budowa własnej oczyszczalni ścieków dodatkowo zwiększy nadwyżkę mocy oczyszczalni na terenie powiatu Gorlickiego sprawiając, że aktualne poziom zagospodarowania istniejącej infrastruktury nie będzie stał na satysfakcjonującym poziomie. Budowa oczyszczalni przydomowych jest indywidualną kwestią zależną od woli właścicieli gospodarstw domowych. Konieczne będzie zwiększone zaangażowanie kapitałowe ze strony mieszkańców Gminy, co może się spotkać z brakiem zrozumienia i odmową partycypowania w kosztach inwestycji.

38 38 W5. Inne możliwości rozwiązania – budowa własnej oczyszczalni ścieków połączona z utworzeniem systemu kanalizacji przydomowych WNIOSKI Zaprezentowany wariant uznany został za optymalny z punktu widzenia kosztów, a także efektywności inwestycji. Pod względem technicznym przypomina on Wariant III, z ta różnicą, iż zamiast kilku mniejszych oczyszczalni na terenie Gminy Łużna powstanie jedna duża oczyszczalnia dysponująca nadwyżką mocy. Pozwoli to podnieść atrakcyjność gminy w oczach inwestorów biznesowych, a także osób fizycznych zainteresowanych nabyciem lub budową nieruchomości. Kwestią wymagającą uzgodnienia jest mapa inwestycji ze wskazaniem podziału gospodarstw domowych na terenie gminy na te, które zostaną podłączone do sieci kanalizacji grawitacyjnej, oraz te, które będą instalować oczyszczalnie przydomowe.

39 39 W6A. Inne możliwości rozwiązania – objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI (oczyszczalnie z drenażem rozsączającym) ~ 9 100 000 PLN Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300,00 Ludność korzystająca z oczyszczalni przydomowych ~ 6 000,00 Koszt przetworzenia m3 ściek ó w ~ 1,14 brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 19 PLN SUMA KOSZR Ó W UZYTKOWANIA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH ~ 296 400 zł

40 40 W6B. Inne możliwości rozwiązania – objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI KOSZT INWESTYCJI (oczyszczalnie ze złożem biologicznym) ~ 14 950 000 PLN Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300,00 Ludność korzystająca z oczyszczalni przydomowych ~ 6 000,00 Koszt przetworzenia m3 ściek ó w ~ 1,39 brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 22 PLN SUMA KOSZR Ó W UZYTKOWANIA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH ~ 343 200 zł

41 41 W6A/B. Inne możliwości rozwiązania – objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych ZALETY: Wariant inwestycji zakładający objęcie mieszkańców gminy siecią przydomowych oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie tańszy w realizacji, niż warianty zakładające budowę sieci kanalizacyjnej z doprowadzeniem do oczyszczalni w sąsiednich gminach bądź też budowę własnej instalacji oczyszczalnia ścieków. Utworzenie oczyszczalni przydomowych pozwoli ograniczyć długoterminowe koszty ponoszone przez mieszkańców w związku z opłatami za odbiór nieczystości. Istnieją szerokie możliwości dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych ze środków europejskich i krajowych. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Łużna może w przyszłości zwiększyć zainteresowanie przedstawicieli branży turystycznej. Inwestycja w proponowanym kształcie cechuje się zmniejszoną ingerencją w istniejącą tkankę przestrzenna i drogową. WADY: Budowa oczyszczalni przydomowych jest indywidualną kwestią zależną od woli właścicieli gospodarstw domowych. Konieczne będzie zwiększone zaangażowanie kapitałowe ze strony mieszkańców Gminy, co może się spotkać z brakiem zrozumienia i odmową partycypowania w kosztach inwestycji. W przypadku wielu gospodarstw domowych zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków może być problematyczne ze względu na skomplikowane ukształtowanie terenu a także niedobory wody. Technologia przydomowej oczyszczalni ścieków musi być indywidualnie dobierana dla każdego gospodarstwa domowego. W niektórych gospodarstwach możliwej jest zastosowanie tańszych rozwiązań, w innych natomiast konieczne będzie skorzystanie z droższych i niekiedy bardziej kłopotliwych w eksploatacji technologii. W przypadku systemu oczyszczalni przydomowych nie udałoby się zwiększyć atrakcyjności Gminy dla inwestorów przemysłowych.

42 42 W6A/B. Inne możliwości rozwiązania – objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych WNIOSKI Wariant VI stanowi daleko idące odstępstwo od generalnie przyjętej koncepcji zakładającej objęcie większości mieszkańców gminy systemem kanalizacji liniowej. Rozwiązanie to cechuje się przede wszystkim bardzo niską ceną, a także minimalną ingerencją w istniejącą infrastrukturę. System oczyszczalni przydomowych nie gwarantowałby jednak równie wysokiej efektywności, co system kanalizacji liniowej. Mogą wystąpić ograniczenia dla instalacji oczyszczalni w postaci niedoboru wody w poszczególnych gospodarstwach domowych bądź też niekorzystnego ukształtowania terenu.

43 43 ZESTAWIENIE WARIANTÓW – WODOCIĄGI Sieć wodociągowa Gminy ŁużnaWARIANT IWARIANT II KOSZT INWESTYCJI~ 30 000 000 PLN~ 25 000 000 PLN Łączna długość sieci wodociągowej~ 120 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 wody ~ 3,8 PLN brutto~ 2,43 PLN brutto Miesięczne zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 60 PLN~ 39 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ~ 1 094 400,00 PLN~ 699 840,00 PLN Wariant I: Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorlicach zgodnie z istniejącą koncepcją Wariant II: Sieć wodociągowa z doprowadzeniem wody od strony Gminy Bobowa

44 44 ZESTAWIENIE WARIANTÓW – KANALIZACJA Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaWARIANT IWARIANT IIWARIANT IIIWARIANT IV KOSZT INWESTYCJI~ 70 000 000 PLN~ 60 000 000 PLN ~ 66 000 000 PLN + przydomowe oczyszczalnie ~ 75 000 000 PLN Łączna długość sieci kanalizacyjnej~ 120 km ~ 135 km Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w ~ 3,69 PLN brutto~ 4,21 PLN brutto ~ 4,21/8 PLN brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 59 PLN~ 67 PLN ~ 67/128 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ ~ 1 062 720,00 PLN~ 1 212 480,00 PLN ~ 1 758 240,00 PLN Wariant I: Kanalizacja sieciowa z oczyszczaniem ścieków w miejskiej oczyszczalni Gorlice według istniejącej koncepcji Wariant II: Kanalizacja sieciowa plus własna oczyszczalnia ścieków Wariant III: Kanalizacja sieciowa plus kilka własnych oczyszczalni plus oczyszczalnie przydomowe Wariant IV: Kanalizacja sieciowa z podziałem Gminy na części z oczyszczalniami ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach i oczyszczalni Gminy Grybów

45 45 ZESTAWIENIE WARIANTÓW – KANALIZACJA Sieć kanalizacyjna Gminy ŁużnaWARIANT VWARIANT VI AWARIANT VI B KOSZT INWESTYCJI ~ 60 000 000 PLN + przydomowe oczyszczalnie ~ 9 100 000 PLN~ 14 950 000 PLN Łączna długość sieci kanalizacyjnej~ 120 km-- Podłączenia do budynk ó w mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ~ 6 000 Stawka opłat za m3 odprowadzonych ściek ó w ~ 4,21 PLN brutto~ 1,14 PLN brutto~ 1,39 PLN brutto Miesięczne zużycie ściek ó w w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Miesięczne koszty dla czteroosobowego gospodarstwa domowego ~ 67 PLN~ 19 PLN~ 22 PLN SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ ~ 1 062 720,00 PLN~ 296 400 PLN~ 343 200 PLN Wariant V: Inne możliwe rozwiązania - budowa własnej oczyszczalni ścieków połączona z utworzeniem systemu kanalizacji przydomowych\ objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych Wariant VI A: Inne możliwości rozwiązania - objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych (drenaż rozsączający) Wariant VI B: Inne możliwości rozwiązania - objęcie całej gminy systemem oczyszczalni przydomowych (złoże biologiczne)

46 46 REKOMENDOWANY WARIANT Przeprowadzona przez Firmę Marketingową „Hektor” analiza wariantów doprowadziła do konkluzji, iż najbardziej korzystnym z wariantów inwestycji będzie ten obejmujący: Budowę systemu wodociągów z doprowadzeniem do miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorlicach zgodnie z istniejącą koncepcją Budowę sieci kanalizacyjnej z własną oczyszczalnią ścieków obejmującej 60% gospodarstw domowych na terenie Gminy Łużna Budowę systemu oczyszczalni przydomowych obejmujących 40% gospodarstw domowych na terenie Gminy Łużna

47 47 I. ZAKRES INWESTYCJI Dane statystyczne udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na słabo rozwiniętą sieć wodociągową w Gminie Łużna. Prawie cały jej obszar zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć i studni. Gmina Łużna nie posiada własnej kanalizacji. Ścieki odprowadzane są do lokalnych oczyszczalni lub zbiorników przydomowych. Obecnie na terenie gminy istnieje tylko jedna oczyszczalnia ścieków działająca na potrzeby mleczarni. Plan rozwoju sieci wodociągów oraz budowy gminnej sieci kanalizacyjnej znajduje się we wstępnym etapie realizacji. Koszt całej zaplanowanej inwestycji wyniesie 90 000 000,00 PLN, z czego:  Budowa sieci kanalizacyjnej – 60 000 000,00 PLN.  Budowa sieci wodociągowej – 30 000 000,00 PLN.

48 48 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Gminy ŁużnaPO INWESTYCJI Podłączenia do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ~ 1 300,00 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej ~ 6 000,00 Miesięczne zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca ~ 4 m3 Stawka opłat za m3 wody ~ 3,8 zł brutto Roczne opłaty związane z siecią wodociągową ~ 1 094 400,00 zł Liczba ścieków odprowadzanych miesięcznie na mieszkańca ~ 4 m3 Stawka opłat za m3 odprowadzanych ścieków ~ 4,21 zł brutto Opłaty związane z siecią kanalizacyjną ~ 1 212 480,00 zł SUMA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ ~ 2 312 266,00 W wyniku realizacji inwestycji do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej podłączonych zostanie 60% budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania znajdujących się na terenie Gminy Łużna. PODSTAWOWE INFORMACJE

49 49 STAWKI WODNO-KANALIZACYJNE W WYBRANYCH GMINACH Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Gminy ŁużnaSTAWKA Stawka opłat za m3 wody~ 3,8 zł brutto Stawka opłat za m3 odprowadzanych ścieków ~ 4,21 zł brutto Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Gminy Gorlice STAWKA Stawka opłat za m3 wody 3,8 zł brutto Stawka opłat za m3 odprowadzanych ścieków 3,69 zł brutto Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Gminy Bobowa STAWKA Stawka opłat za m3 wody 2,43 zł brutto Stawka opłat za m3 odprowadzanych ścieków 2,60 zł brutto Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Gminy Grybów STAWKA Stawka opłat za m3 wody 4,69 zł brutto + 8,50 zł stały abonament Stawka opłat za m3 odprowadzanych ścieków (nowa oczyszczalnia ścieków) ~ 8 zł brutto

50 50 MODELE INWESTYCYJNE I. Model Inwestycyjny Inwestycja przeprowadzona w jednym etapie z pominięciem środków UE.

51 51 I. Model Inwestycyjny I Model Inwestycyjny zrealizowany może być w jednym z dwóch wariantów: WARIANT I. SPŁATA WYŁĄCZNIE ZE ŚRODKÓW GMINY WARIANT II. SPŁATA ZE SRODKÓW GMINY I ZWIĘKSZONYCH O 30% OPŁAT MIESZKAŃCÓW

52 52 WARIANT I. W pierwszym wariancie przedsięwzięcia przewidziano spłatę zobowiązań wobec partnera prywatnego – 90 000 000,00 PLN ze środków pochodzących wyłącznie z budżetu Gminy Łużna.

53 53 W drugim wariancie przedsięwzięcia przewidziano spłatę zobowiązań wobec partnera prywatnego – 90 000 000,00 PLN ze środków budżetowych gminy oraz ze zwiększonych o 30% opłat dla mieszkańców w stosunku do wariantu podstawowego. Stawki za doprowadzenie wody (3,8 zł brutto) oraz odprowadzenie ścieków (4,21 zł brutto) wzrastają o 30% tzn. do poziomu 4,94 zł brutto oraz 5,47 zł brutto WARIANT II.

54 54 MODELE INWESTYCYJNE II. Model Inwestycyjny Inwestycja przeprowadzona w dwóch etapach z zaangażowaniem środków UE.

55 55 II Model Inwestycyjny przewiduje realizację inwestycji w dwóch oddzielnych etapach:  2011 – 2015: w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przeprowadzenie prac za kwotę 36 000 000,00 PLN.  2015 – 2020: przeprowadzenie prac za kwotę 54 000 000,00 PLN, z których 32 400 000,00 PLN pochodzić będzie ze środków dostępnych na funduszach Unii Europejskiej, a 21 600 000,00 będzie stanowić wkład Partnera Publiczno-Prywatnego.

56 56 II. Model Inwestycyjny II Model Inwestycyjny zrealizowany może być w jednym z dwóch wariantów: WARIANT I. SPŁATA WYŁĄCZNIE ZE ŚRODKÓW GMINY WARIANT II. SPŁATA ZE SRODKÓW GMINY I ZWIĘKSZONYCH O 30% OPŁAT MIESZKAŃCÓW

57 57 WARIANT I. ETAP I. 2011 – 2015: w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przeprowadzenie prac za kwotę 36 000 000,00 PLN. Roczne opłaty wyszczególnione zostały poniżej

58 58 ETAP II. 2015 – 2020: przeprowadzenie prac za kwotę 54 000 000,00 PLN, z których 32 400 000,00 PLN pochodzić będzie ze środków dostępnych na funduszach Unii Europejskiej, a 21 600 000,00 będzie stanowić wkład Partnera Publiczno-Prywatnego. Roczne opłaty wyszczególnione zostały poniżej WARIANT I.

59 59 ETAP I + ETAP II. Po roku 2015 obie części inwestycji mogą być finansowane jednocześnie. Koszty po stronie Gminy i mieszkańców będą wówczas rozkładać się w sposób pokazany poniżej (łączne roczne koszty części I i II) WARIANT I.

60 60 ETAP I. 2011 – 2015: w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przeprowadzenie prac za kwotę 36 000 000,00 PLN. Roczne opłaty wyszczególnione zostały poniżej Stawki za doprowadzenie wody (3,8 zł brutto) oraz odprowadzenie ścieków (4,21 zł brutto) wzrastają o 30% tzn. do poziomu 4,94 zł brutto oraz 5,47 zł brutto WARIANT II.

61 61 ETAP II. 2015 – 2020: przeprowadzenie prac za kwotę 54 000 000,00 PLN, z których 32 400 000,00 PLN pochodzić będzie ze środków dostępnych na funduszach Unii Europejskiej, a 21 600 000,00 będzie stanowić wkład Partnera Publiczno-Prywatnego. Roczne opłaty wyszczególnione zostały poniżej. Stawki za doprowadzenie wody (3,8 zł brutto) oraz odprowadzenie ścieków (4,21 zł brutto) wzrastają o 30% tzn. do poziomu 4,94 zł brutto oraz 5,47 zł brutto WARIANT II.

62 62 ETAP I + ETAP II. Po roku 2015 obie części inwestycji mogą być finansowane jednocześnie. Koszty po stronie Gminy i mieszkańców będą wówczas rozkładać się w sposób pokazany poniżej (łączne roczne koszty części I i II) WARIANT II. Stawki za doprowadzenie wody (3,8 zł brutto) oraz odprowadzenie ścieków (4,21 zł brutto) wzrastają o 30% tzn. do poziomu 4,94 zł brutto oraz 5,47 zł brutto

63 63 WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH W SOŁECTWACH GMINY ŁUŻNA

64 64 Wyniki badań ankietowych:

65 65 Wyniki badań ankietowych:

66 66 Czy chcesz podłączenia do sieci:

67 67 Wyniki konsultacji społecznych ANKIETY: 71% badanych popiera plan budowy sieci kanalizacyjnej; 54% badanych popiera plan budowy sieci wodociągowej; 77% badanych interesuje możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków; 70% badanych jest gotowych udostępnić swoje grunty na potrzeby inwestycji; 63% badanych deklaruje wpłatę wkładu własnego na inwestycję w wysokości od 1 000 do 2 000 PLN; SPOTKANIA: Znaczna większość osób poparła plany budowy zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej; Duże zainteresowanie wzbudzała możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla kanalizacji sieciowej; Zwrócono uwagę na stosunkowo niską frekwencję na zebraniach poświęconych tak istotnym zagadnieniom; Podkreślono konieczność zapewnienia dostępu do wody oraz kanalizacji także tym mieszkańcom, którzy w wyniku ograniczeń prawnych/terenowych nie zostaną objęci inwestycją;

68 68 Spotkania z mieszkańcami - wyniki głosowań w poszczególnych sołectwach.

69 69 Wyników przeprowadzonych ankiet oraz spotkań z mieszkańcami nie można uznać za reprezentatywne dla całej Gminy – ponieważ udział w konsultacjach wzięła zbyt mała liczba osób.  Rozwiązanie 1: Indywidualne rozmowy z właścicielami wszystkich gospodarstw na terenie Gminy Łużna oraz uzyskanie deklaracji zgody na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, która zawierać będzie: a) zgodę na realizację inwestycji na prywatnych działkach; b) zobowiązanie do poniesienia kosztów przyłączy lub wkładu własnego; c) deklarację zgody na ponoszenie wyższych opłat za wodę i ścieki w okresie spłaty inwestycji.  Rozwiązanie 2: Przeprowadzenie referendum lokalnego zgodnie z ustawą o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 985). W związku z czym możliwe są następujące działania:

70 70 www.hektor-tarnow.eu DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "11 Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE STANISŁAW LIS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google