Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brzeszcze, kwiecień 2011. Na terenie Gminy Brzeszcze gospodarkę wodno - ściekową prowadzi: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brzeszcze, kwiecień 2011. Na terenie Gminy Brzeszcze gospodarkę wodno - ściekową prowadzi: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach."— Zapis prezentacji:

1 Brzeszcze, kwiecień 2011

2 Na terenie Gminy Brzeszcze gospodarkę wodno - ściekową prowadzi: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. oraz Gmina Brzeszcze w zakresie kanalizacji sanitarnej stanowiącej jej własność.

3 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej RPWiK Tychy jest właścicielem i operatorem sieci kanalizacyjnej o długości ok. 19 km, co stanowi 27 % sieci kanalizacyjnej na obszarze Gminy Brzeszcze. Wszystkie ścieki odbierane przez RPWiK Tychy z obszaru Gminy Brzeszcze są oczyszczane w oczyszczalni ścieków będącej własnością Gminy Brzeszcze. Gmina Brzeszcze jest właścicielem sieci kanalizacyjnej o długości 51,5 km, co stanowi 73 % sieci kanalizacyjnej na obszarze Gminy Brzeszcze. Gmina zleca wszystkie zadania związane z administrowaniem i eksploatacją siecią podmiotom zewnętrznym, głównie Agencji Komunalnej. Ponadto, Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków w Brzeszczach (oczyszczane są w niej wszystkie ścieki odbierane od odbiorców z obszaru Gminy Brzeszcze), którą wydzierżawiła Agencji Komunalnej. Agencja Komunalna jest operatorem oczyszczalni ścieków, którą dzierżawi od Gminy Brzeszcze w oparciu o wieloletnią umowę oraz świadczy usługi na rzecz Gminy Brzeszcze w zakresie administracji i eksploatacji sieci kanalizacyjnej Gminy. Ponadto, Agencja Komunalna odbiera ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

4

5 Ilość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię w latach 2009-2010 LataŚcieki RPWiK Ścieki Gmina Brzeszcze BeczkowozyWody deszczowe Razem dopływ wg miernika m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 m3m3 2009326 913,00136 346,6313 765,20204 151,17681 176,00 2010308 589,00203 559,0415 898,40217 986,56746 033,00

6 Oczyszczalnia ścieków Gmina Brzeszcze jest właścicielem biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków, usytuowanej w rejonie ul. Św. Wojciecha w Brzeszczach, o łącznej wartości początkowej 8,5 mln zł, o wydajności 6000 m 3 /dobę.

7 Oczyszczalnia ścieków W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr X/106/2003r z dnia 28.10.2003r., w dniu 1 grudnia 2003r., Gmina Brzeszcze zawarła z Agencją Komunalną Sp. z o. o. w Brzeszczach umowę Nr 29/2003 dzierżawy nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków, za czynsz w wysokości 1 000,00 zł + VAT miesięcznie. W ramach tej umowy, własnym staraniem i na własny koszt Agencja Komunalna jest zobowiązana w szczególności do: - stałego i ciągłego świadczenia usług polegających na oczyszczaniu ścieków, - prowadzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz pozwoleniem wodno – prawnym, koncesją, instrukcjami obsługi, opracowaną technologią i dokumentacją techniczno -ruchową), - prowadzenia badań ścieków oraz gromadzenia informacji o eksploatacji oczyszczalni ścieków, - prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz przeprowadzania kontroli technicznych, przeglądów budynków, budowli i urządzeń w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane, - zawarcia umów na dostawę mediów i ponoszenia kosztów z tego tytułu. Gmina Brzeszcze w szczególności ponosi koszty inwestycji i remontów kapitalnych oraz koszty związane z dostosowaniem budynków, budowli i urządzeń oczyszczalni ścieków do wymogów określonych w stosownej decyzji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

8 Systemy kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Brzeszcze Długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami stanowiącymi własność Gminy Brzeszcze - 51,5 km o łącznej wartości początkowej 15,7 mln zł. Kanalizacja ta znajduje się głównie w sołectwie Jawiszowice, w starej części miasta Brzeszcze i północnej części sołectwa Przecieszyn. 63 przepompownie ścieków w tym 3 główne: to jest w Jawiszowicach w rejonie ul. Trzciniec, w Brzeszczach w rejonie ul. Piastowskiej (obok remizy strażackiej) oraz w Przecieszynie w rejonie ul. Wyzwolenia. Pozostałe przepompownie to przede wszystkim przepompownie przydomowe i lokalne. Na dzień 31 grudnia 2010r. zostało zawartych 1089 umów z dostawcami ścieków do kanalizacji sanitarnej.

9 Systemy kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Brzeszcze Od 2006r. Gmina Brzeszcze, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) zleca administrowanie kanalizacją sanitarną, która do 2005r. była bezumownie eksploatowana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., a opłaty za dostawę ścieków do kanalizacji na podstawie zawartych umów, stanowiły jego przychody. Obecnie na podstawie umowy nr MK.340/17/2010 z dnia 22 grudnia 2010r., zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy, administratorem kanalizacji jest Agencja Komunalna Sp. z o. o. w Brzeszczach. Umowa wiąże strony od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. na łączną kwotę w wysokości 177 255,30 zł brutto. Ostateczne koszty administrowania w 2011r. uzależnione są od faktycznie rozliczonych gospodarstw domowych, zawartych nowych umów z dostawcami ścieków jak również od ilości uzgodnionych projektów i odbiorów. Gmina Brzeszcze zgodnie z wymienioną umową zobowiązana jest do zapłacenia kwoty w wysokości: - 15,25 zł brutto za jedno rozliczone gospodarstwo domowe w okresie rozliczeniowym - 36,90 zł brutto za uzgodnienie jednego projektu budowlanego - 98,40 zł brutto za odbiór jednego przyłącza kanalizacyjnego

10 Systemy kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Brzeszcze Na podstawie wymienionej umowy, Agencja Komunalna Sp. z o. o. zobowiązana jest do administrowania kanalizacją sanitarną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z: - przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, - Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeszcze - stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeszcze.

11 Systemy kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Brzeszcze Zgodnie z przepisami i uchwałami Rady Miejskiej w Brzeszczach, administrator zobowiązany jest w szczególności do: zawierania w imieniu i na rzecz Gminy Brzeszcze umów na dostawę ścieków z odbiorcami usług, rozliczania ilościowo – wartościowego ścieków dostarczonych do kanalizacji przez odbiorców usług, w okresie rozliczeniowym nie krótszym niż 1 miesiąc z tym, że okresów rozliczeniowych w ciągu 1 roku nie może być więcej niż 12, które w całości stanowią przychody Gminy Brzeszcze, nieodpłatnego wydawania warunków przyłączania do sieci kanalizacji sanitarnej, odpłatnego uzgadniania projektów budowlanych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami, opłata z tego tytułu nie może być wyższa niż określona w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach to jest w chwili obecnej: 30,00 zł netto za uzgodnienie 1 projektu, 80,00 zł netto za dokonanie odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej, opłata z tego tytułu nie może być wyższa niż określona w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach, Przychody z tych tytułów w całości stanowią własność Gminy Brzeszcze. Administrator zobowiązany jest do przekazywania opłat za dostarczanie ścieków, miesięcznie w rozbiciu na bieżące i zaległe w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokościach zainkasowanych na podstawie wystawionych faktur.

12 Przychody i koszty Gminy Brzeszcze z tytułu administrowania kanalizacją sanitarną w latach 2009 – 2010 i planowane na rok 2011 Koszty brutto Gminy Brzeszcze Przychody netto Gminy Brzeszcze Zakres200920102011(plan) Administrowanie (rozliczanie dostawców) 126 689,06 zł148 863,88 zł175 500,00 zł Odbiory +uzgodnienia przyłączy 3 350,00 zł 2 476,60 zł3 400,00 zł Zakres200920102011 (plan) Odbiory przyłączy + uzgodnienia dokumentacji projektowej 2 860,00 zł2 060,60 zł2 764,00 zł Odbiór ścieków sanitarnych od dostawców 468 674,82 zł846 792,72 zł1 036 000,00 zł

13 Oczyszczanie ścieków W związku z zawartą z Agencją Komunalną Sp. z o. o. umową dzierżawy oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeszcze jest zobowiązana do ponoszenia kosztów oczyszczania ścieków z kanalizacji sanitarnej stanowiącej jej własność. W dniu 29 grudnia 2010r. Gmina Brzeszcze zawarła z Agencją Komunalną Sp. z o. o. Umowę Nr MK.340/20/2010, w trybie art. 66 ustawy Prawo zmówień publicznych (zamówienie z wolnej ręki), umowę na realizację usługi polegającej na odpłatnym oczyszczaniu ścieków pochodzących z kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Brzeszcze. Umowa wiąże strony od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. Łączna wartość usługi wynosi 606 592,80 zł brutto. Koszt usługi oczyszczania 1 m 3 ścieków w chwili obecnej wynosi 2,73 zł brutto.

14 Koszty oczyszczania ścieków w latach 2009 – 2010 oraz planowane koszty na 2011r. zakres200920102011 (plan) Koszty oczyszczania ścieków (brutto) 349 018,42 zł498 503,06 zł736 100,00 zł

15

16 W okresie od 2004r. do 31 grudnia 2010r. Gmina Brzeszcze wykonała inwentaryzację geodezyjną i zleciła wykonanie operatów szacunkowych określających wartość bieżącą 30 km kanalizacji deszczowej, położonej na terenie miasta Brzeszcze i częściowo w sołectwie Jawiszowice. Na dzień 31 grudnia 2010r. w ewidencji środków trwałych Gmina Brzeszcze ujawniła 31,356 km kanalizacji deszczowej o łącznej wartości księgowej 11 022 310,00 zł.

17

18 Przejęcie akcji W dniu 10 maja 2010r. pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Brzeszcze została zawarta umowa cywilno – prawna w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności 345 605 akcji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 3 456 050,00 zł, co stanowi 4,94% ogółu akcji RPWi K. Zawarcie wymienionej umowy nastąpiło w związku z zawartym Porozumieniem Komunalnym z dnia 18 czerwca 2009r. pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminami: Brzeszcze, Bieruń, Bojszowy, Czechowice-Dziedzice, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXVIII/428/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29.04.2010r. Wymieniony majątek został ujawniony w ewidencji środków trwałych Gminy Brzeszcze.

19

20 Działalność wodociągowa prowadzona jest wyłącznie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tychy S.A. Cały majątek związany z infrastrukturą wodociągową na terenie Gminy Brzeszcze jest własnością tej spółki, która również pełni funkcję operatora na tym majątku. W ramach struktury organizacyjnej RPWiK Tychy jest wyodrębniona jednostka organizacyjna - Oddział Eksploatacji Sieci w Brzeszczach zlokalizowany w Brzeszczach przy ul. Wodnej 39, która zajmuje się eksploatacją sieci na obszarze Gminy Brzeszcze. Jedynym dostawcą wody do systemu wodociągowego Gminy Brzeszcze jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach S.A.

21

22 Scenariusz 1. Prowadzenie działalności wodociągowo- kanalizacyjnej w obecnym kształcie instytucjonalnym. Scenariusz 2. Podział kompetencji – skonsolidowana działalność wodociągowa prowadzona przez RPWiK Tychy oraz skonsolidowana działalność kanalizacyjna prowadzona przez Gminę Brzeszcze (w tym przy wykorzystaniu Agencji Komunalnej). Scenariusz 3. Konsolidacja całości działalności wodociągowo-kanalizacyjnej wokół RPWiK Tychy. Scenariusz 4. Konsolidacja całości działalności wodociągowo-kanalizacyjnej wokół Gminy Brzeszcze (w tym przy wykorzystaniu Agencji Komunalnej) Scenariusz 5. Konsolidacja całości działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w spółce (nowo utworzonej lub Agencji Komunalnej), w której udziałowcami byłyby Gmina Brzeszcze i RPWiK Tychy.

23 Efektywne uporządkowanie instytucjonalne gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brzeszcze wymaga skoncentrowania działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w jednym podmiocie. W związku z tym, najbardziej optymalne scenariusze dalszego prowadzenia działalności wodociągowo- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Brzeszcze to: 3,4,5 Przy założeniu determinacji Gminy Brzeszcze do przejęcia majątku zaangażowanego w działalność wodociągowo-kanalizacyjną i pełnej kontroli nad gospodarką wodno-ściekową na swoim obszarze, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest scenariusz konsolidacji działalności wodociągowo-kanalizacyjnej wokół Gminy Brzeszcze.


Pobierz ppt "Brzeszcze, kwiecień 2011. Na terenie Gminy Brzeszcze gospodarkę wodno - ściekową prowadzi: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google