Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ I SKARŻYKU-KOŚCIELNYM BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ I SKARŻYKU-KOŚCIELNYM BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ I SKARŻYKU-KOŚCIELNYM BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2 OPIS PROJEKTU Projekt realizowany na terenie aglomeracji Skarżysko-Kamienna, o równoważnej liczbie mieszkańców: 59 146.  Obszar aglomeracji obejmuje gminę Skarżysko-Kamienna, oraz gminę Skarżysko Kościelne.  Aglomeracja Skarżysko-Kamienna leży na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich na średniej wysokości 250 m n.p.m., w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów: Kamionki, Bernatki,Oleśnicy i Żarnówki.

3 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM CEL Podstawowe cele projektu: Poprawa i uporządkowanie infrastruktury technicznej w obrębie aglomeracji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Zwiększenie stanu ochrony środowiska oraz wzrost atrakcyjności społeczno- gospodarczej aglomeracji Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji oraz przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych

4 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM BUDŻET Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych Planowany koszt kwalifikowany projektu wynosi - 102,1 mln zł netto. * w tym kredyt inwestycyjny z dopłatą do odsetek z NFOŚiGW – 30,3 mln zł Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytworzony majątek stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej i jest przez nią w całości zarządzany.

5 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM ZAKRES Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych Budowa 104 km sieci kanalizacji sanitarnej i 41 szt. przepompowni ścieków: Do dnia 30.06.2015r wybudowano i przekazano do eksploatacji ponad 102 km sieci kanalizacyjnej i 40 przepompowni ścieków. Cały zakres zostanie oddany do końca sierpnia br. Budowa kanalizacji sanitarnej odbywała się zarówno metodą wykopową i bezwykopową. Wykonano kolektor o śr. 800 mb pod torami PKP metodą mikrotunelingu. Zakładana liczba osób które skorzystają z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 10900. Na dzień dzisiejszy korzysta z niej ponad 8600 mieszkańców, głównie dzięki dodatkowym środkom uzyskanym przez nas dla mieszkańców z programu priorytetowego pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” uruchomionego przez NFOŚiGW na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków od nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na każdym etapie budowy kanalizacji trwała współpraca z lokalną społecznością, odbyto szereg spotkań i konsultacji. SEKTOR ŚCIEKÓW Po trwających od 2003r. przygotowaniach niezbędnej dokumentacji technicznej i prawnej, realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się po podpisaniu Umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29.03.2010r. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano do dnia 31.12.2015r

6 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM ZAKRES Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych Przebudowa (doszczelnienie) kolektora sanitarnego „A” – 2,8 km Przebudowa (doszczelnienie) kolektora sanitarnego „A” została już zrealizowana zgodnie z zakładanym planem. Kolektor doszczelniono metodą reliningu polegającą na wciąganiu w istniejący kanał rur GRP. Przestrzeń pomiędzy starym i nowym kanałem wypełniono masą iniekcyjną w celu ustabilizowania nowej rury w starym kanale. Przyjęte rozwiązanie techniczne spowodowało zwiększenie prędkości i energii przepływu ścieków, co doprowadziło do samooczyszczania się kanału i zmniejszenia kosztów eksploatacji, zniknęły też wszystkie skutki związane z dotychczasową nieszczelnością a przede wszystkim wyeliminowano dopływ wód gruntowych do kanału.

7 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM ZAKRES Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I W pierwszym etapie zakończonym w styczniu 2014r. wykonano całość robót związanych z usprawnieniem procesu technologicznego oczyszczania ścieków polegającego na: budowie osadnika wstępnego dwukomorowego i odtłuszczacza dwukomorowego wraz z urządzeniami i osprzętem, budowie dwóch nowych ciągów oczyszczania biologicznego składających się z reaktorów biologicznych, osadników wtórnych i wszelkich niezbędnych komór pomiarowych i komór rozdziału wraz z urządzeniami i osprzętem, budowie i przebudowie sieci i instalacji zewnętrznych: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji wewnętrznej, sieci wody technologicznej, rurociągów technologicznych, sieci powietrza sprężonego, sieci powietrza do filtra, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi komorami i urządzeniami, remoncie i termomodernizacji budynku krat wraz z wymiana urządzeń i instalacji wewnętrznych, modernizacji piaskowników, montażu kogeneratora, i biofiltra, przebudowie istniejącego osadnika wtórnego (likwidacja istniejącego wyposażenia obiektu, wydzielenie dwóch komór i budowie pomostu roboczego), budowie budynku kontenerowego płuczki piasku Montaż kogeneratora pozwolił na wykorzystanie wytwarzanego biogazu na energię elektryczną zasilającą obiekty oczyszczalni. Biofiltr usuwa odory z hali krat. W wyniku realizacji projektu jakość ścieków oczyszczonych spełniała wymogi krajowe i unijne – dyrektywa 91/271/EWG.

8 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM ZAKRES Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I c. d.

9 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM ZAKRES Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II W drugim etapie realizowanym obecnie trwa budowa budynku socjalno – garażowego wraz z laboratorium oraz placem manewrowym. Budynek powstaje na działce uzyskanej po wykonanej rozbiórce osadników wstępnych w poprzednim etapie rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Laboratorium zostanie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do badania jakości ścieków i wody. Część socjalną przewidziano dla 25 osób, w części garażowej powstanie 12 miejsc dla pojazdów specjalistycznych i dostawczych. Termin zakończenia drugiego etapu planuje się do dnia 04.10.2015r.

10 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM ZAKRES Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych SEKTOR WODY Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody została zakończona w październiku 2014r. W ramach inwestycji została zrealizowana: Modernizacja hali filtrów – wymieniono 12 starych filtrów na filtry ciśnieniowe KREVOX Budowa budynku pompowni sieciowej. Budowa zbiorników wody czystej – 2 kpl. Budowa zbiornika wody surowej. Budowa zbiornika wód popłucznych Dzięki zainstalowaniu najnowocześniejszych filtrów woda spełnia wszystkie wymagania pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, może być używana bezpośrednio do picia.

11 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM ZAKRES Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych Budowa 4,6 km sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa wodociągu jest w trakcie realizacji, zostanie zakończona do 30.09.2015r. Sieć wodociągowa budowana jest w obszarze kanalizowanym, przewidzianym do dalszej rozbudowy budownictwa jednorodzinnego. Zakładamy że docelowo ok. 700 osób skorzysta z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej.

12 BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I SKARŻYSKU KOŚCIELNYM EFEKTY Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych SKANALIZOWANIE AGLOMERACJI W 98% KOMPLEKSOWE OCZYSZCZANIE 100% ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH ZWODOCIĄGOWANIE AGLOMERACJI W 99% UZDATNIENIE WODY DLA 80% MIESZKAŃCÓW SKARŻYSKA – KAMIENNEJ

13 Dziękuję. Dyrektor Zarządu mgr Łukasz Żuchowski


Pobierz ppt "BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ I SKARŻYKU-KOŚCIELNYM BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google