Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21
Maciej Lorek

2 „To jest niesprawiedliwe że chcą zbudować ten okropny kamienny grobowiec, mieszkamy tu od 15 lat i zasłoni nam widok, mamy zamiar mieszkać tu do końca naszych dni”

3 Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21
Otwarte Planowanie Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21 (GLA21) 1998 ok. 50 osób

4 Praca: Wkład w zrównoważony rozwój miasta wskazując różne problemy i priorytety ekologiczne dokonując oceny i weryfikacji polityki realizowanej w mieście 48 spotkań

5 Tematy spotkań: Organizacja i plan pracy FLA 21
Polityka ekologiczna miasta Realizacja priorytetów ekologicznych Zagospodarowanie osadów ściekowych Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Polityka transportowa – strategia rozwoju transportu Strategia gospodarcza miasta – rozwój przedsiębiorczości Strategia rozwoju turystyki i rekreacji Rozwój przestrzenny i transport Polityka mieszkaniowa Edukacja Opieka zdrowotna i socjalna Podsumowanie rocznej pracy Forum. Terminal Chemikaliowy - Projektowana inwestycja w Porcie Północnym Rozwój kultury i dostęp społeczeństwa do dóbr kultury Program zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska gminy miasta Gdańska Prezentacja co roku wydawanej „Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 1999” Pas Nadmorski – projekty zagospodarowania Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Strzyży Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Potoku Oruńskiego Priorytety rozwoju miasta do roku 2010 (priorytety ekologiczne Gdańska na lata ) Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gdańska Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gdańska – rozwiązania transportowe Projekt uchwały o priorytetach ekologicznych – priorytety krótkoterminowe Projekt gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata Projekt planu gospodarki odpadami na lata Koncepcja tras rowerowych w Gdańsku Prezentacja uchwały RMG „Karta Ziemi” Ocena stanu ochrony przyrody w Gdańsku i w otoczeniu Gdańska w okresie ostatnich 20 lat Ocena zagrożeń wynikających z istnienia przyłączy ołowiowych w systemie wodociągu w Gdańsku Prezentacja opracowania „Lokalna Agenda 21 – ocena stanu środowiska zmiany w latach ” Studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę Prezentacja co roku wydawanej „Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2001” Naruszenie stosunków gruntowo-wodnych w Gdańsku Modernizacja systemu odwodnień na polderach Rokitnica i Niegowo Prezentacja planowanej realizacji projektu platformy do selektywnej zbiórki odpadów nietypowych przy ul. Chrobrego ( róg ul. Kopalnianej) Prezentacja oceny stanu sanitarnego miasta Projekt urządzenia zieleni z funkcją rekreacyjną w Pasie Nadmorskim Strategia rozwoju Miasta Gdańska Założenia projektu gospodarki odpadami w gminie Gdańsk Prezentacja „Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego” Identyfikacja problemów środowiska w mieście Gdańsk Wizyta studyjna na oczyszczalni ścieków Wschód Zmiany w zapisach aktów prawnych dot. stref ochronnych ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz „Zaspa” – zaopatrzenie mieszkańców Gdańska w wodę pitną Wypracowanie celów i działań w zakresie edukacji ekologicznej Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Budowa zakładu termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów w Gdańsku Rama komunikacyjna miasta Gdańska Bezpieczeństwo energetyczne w województwie pomorskim

6 LISTA MARIA WIELOCH STACJA ORNITOLOGICZNA- MUZEUM i INSTYTUTU ZOOLOGII
PIOTR TRYBUSZEWSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU JOANNA LEPCZAK-MICHALSKA CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GDAŃSKU MARTA WÓLCZYŃSKA STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ALINA ZUCHOWICZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. WITA LUDWICHOWSKA-PAWŁOWSKA ZARZĄD SM „UJEŚCISKO” RENATA JAZŁOWIŃSKA, JERZY HYRYCZ POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU ANETA PIERZCHAŁA-TOLAK LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MORENA” JADWIGA KUSMIEREK ODDZIAŁ REGIONALNY PTTK W GDAŃSKU WŁODZIMIERZ POPIOŁEK ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU RAFAŁ KOPCZYŃSKI GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W UPADŁOŚCI DOROTA SŁOMIAN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODLEŚNA” ANNA PIÓRO RADA OSIEDLA „PRZYMORZE-PIASTOWSKA” PSM „PRZYMORZE” MICHAŁ GRABOWSKI NADLEŚNICTWO GDAŃSK Z SIEDZIBĄ W GDYNI WOJCIECH BLEW DYREKTOR DS. ROZWOJU TECHNOLOGII GRUPA LOTOS S.A. JACEK NOWACKI KIEROWNIK OCHRONY ŚRODOWISK I HIGIENY TRANSPORTU AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU MARZENA SOBCZAK REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU RYSZARD ORZEŁ PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWE „DŁUGIE OGRODY” W GDAŃSKU MAREK BIZIUK POLITECHNIKA GDAŃSKA JOLANTA LĘCZNAROWICZ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ORUNIA" ANNA ADAMCZYK SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKONICZYN WŁADYSŁAW WOJTKIEWICZ Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH ZARZĄDU PSM „PRZYMORZE” MAŁGORZATA MAJEWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZEŹNO" MARIAN BANACKI PATRONACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STANISŁAW MIKOŁAJSKI, MAREK SWINARSKI SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. ALEKSANDER NAGUCKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GDAŃSKU WŁADYSŁAW SIDORKO RADA OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA LIDIA WILCZEWSKA-TREDER LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI I ŚRODOWISKA GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH „FOSFORY” SP. Z O.O. ANDRZEJ REMISZEWSKI ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O. EDMUND PIOTR MURAWSKI LIGA OCHRONY PRZYRODY - ZARZĄD OKRĘGU GDAŃSK BOGUSŁAW GRECHUTA BIURO ROZWOJU GDAŃSKA JAN ZAREMBA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VII DWÓR GRAŻYNA ORŁOWSKA GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TOMASZ STRUG , OSKAR KRUSZYŃSKI GRUPA INICJATYWNA POWOŁANIA RADY OSIEDLA W OLIWIE EWA ŁAPIŃSKA RADA OSIEDLA NOWY PORT EUGENIUSZ ERDMANN RADA OSIEDLA RUDNIKI LUCYNA JANICKA RADA OSIEDLA MŁYNISKA PAWEŁ GIEMZA RADA OSIEDLA MŁYNISKA DOROTA SOBOLEW SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEŁM ANNA NOWICKA STOCZNIA PÓŁNOCNA S.A. ZBIGNIEW BĄKOWSKI STOWARZYSZENIE „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ HENRYK WĄDOŁOWSKI STOCZNIA GDAŃSK S.A. ZOFIA DOMOŃ RADA OSIEDLA STRZYŻA ANDRZEJ WITKIEWICZ RADA OSIEDLA STRZYŻA MAŁGORZATA KISTOWSKA POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ADAM MADERSKI ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. ROMUALD KULMA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROZSTAJE" STANISŁAW MICHEL STOWARZYSZENIE „NASZ GDAŃSK” CZESŁAW PODWÓJCIAK STOWARZYSZENIE „NASZ GDAŃSK” PIOTR PEŁEŃSKI MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODGRODZIE" DARIUSZ TKACZYK BALTIC MALT SP. Z O.O. AGNIESZKA KRUPA FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO AGATA RUDZIŃSKA, RAFAŁ GRAD MOSIR W GDAŃSKU RYSZARD ŁAPA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PASAŻ CHEŁMSKI” KRYSTYNA SZYMAŃSKA FUNDACJA ARMAAG ANNA STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA URZĄD MORSKI W GDYNI ARTUR KOZDRA GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA MAGDALENA SKIBA KIEROWNIK REFERATU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ALEKSANDER BURY KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI MARIA LAUBE KIEROWNIK REFERATU EKSPLOATACJI BUDYNKÓW WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ EWA KOTURBASZ INSPEKTOR W REFERACIE KOMUNALNYM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ BOŻENA PRZERADZKA WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH AGNIESZKA BARTOSZEWICZ-PIETRZAK WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ MAREK SZYMAŃSKI RADA OSIEDLA NOWY PORT HENRYK KĄPIŃSKI FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII BRUNON J. GROCHAL POLSKIE TOWARZYSTWO POMP CIEPŁA JANUSZ LEWICKI

7 DECYDOWANIE zrównoważony rozwój
KOMUNIKACJI transportu PRACY gospodarki ZAMIESZKANIA komfortu życia

8 PROCES OTWARTEGO PLANOWANIA
IDENTYFIKACJA PROBLEMU POSZUKIWANIE ROZWIĄZANIA

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 SPALARNIA ŚMIECI

19 zespół I d/s komunikacji (transportu) Problemy:
- blokowanie wyjazdu z osiedli (ruch samochodowy na drodze głównej) - zwiększenie ruchu samochodowego - zanieczyszczenie atmosfery - hałas - ciężki transport – niszczenie budynków i dróg - utrudnienia dojazdu - niedostateczna i niedostosowana infrastruktura drogowa (sieć) - emisja do powietrza ze spalarni - koszt transportu pozyskanego ciepła - wywóz popiołów - koszty dowozu odpadów (spalanie/składowanie) II III I

20 - odizolować ruch do spalarni od ruchu głównego
zespół I d/s komunikacji (transportu) Rozwiązania: II - odizolować ruch do spalarni od ruchu głównego - profity finansowe za szkody off-set - funkcjonalna sieć dróg wg nrom UE (techn.) - bypas-y - rozwiązania infrastrukturalne w osiedlach sąsiednich - uregulowanie stosunków własnościowych wykorzystywanych dróg III I

21 Problemy: - emisja zanieczyszczeń do powietrza
zespół II d/s pracy (gospodarki ) Problemy: - emisja zanieczyszczeń do powietrza - korki uliczne – problem komunikacyjny - komunikacja = informowanie społeczeństwa - odbiór ciepła - brak przedstawienia wariantu „niebudowania” spalarni (koszty) - awarie (instalacja, transport) - źródła finansowania (pozyskanie funduszy UE) - hermetyzacja odpadów - monitoring (instalacji) - zagospodarowanie odpadów stałych (po spaleniu) I

22 Rozwiązania: - zapewnienie odbiorcy energii (np. GPEC, Rafineria)
zespół II d/s pracy (gospodarki ) Rozwiązania: I - zapewnienie odbiorcy energii (np. GPEC, Rafineria) - znalezienie technologii zagospodarowania odpadów stałych (+ wdrożenie) np. na wykorzystanie do budowy dróg - zamiana ciepła na energię elektryczną

23 Problemy zespół III d/s komfortu życia (zamieszkania, turystyki)
- brak wiary w ekologiczny charakter inwestycji - brak zgody mieszkańców na lokalizację na terenie Oczyszczalni Wschód i Szadółek - niewystarczająca informacja o inwestycji i jej oddziaływaniu - brak informacji na temat skutków inwestycji - brak odpowiednich i przekonywujących informacji w środkach masowego przekazu - transport odpadów z miejsca ich wytwarzania do spalarni (korki) - brak zaufania do inwestora, że technologia będzie nowoczesna - zapewnienie nowoczesności wykorzystywanych technologii - obawa że wykorzystywane technologie nie będą spełniały norm unijnych - uciążliwość inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji - brak zadowolenia z istniejącego stanu - obawa że inwestor zmieni zakres działania przedsięwzięcia (zwiększenie) - brak informacji o kosztach funkcjonowania i realizacji inwestycji - obawa o spadek atrakcyjności turystycznej Wyspy Sobieszewskiej - obawa o negatywny wpływ inwestycji na obszary chronione - wzrost kosztów wywozu śmieci I III II

24 Rozwiązania: - zapewnienie odpowiedniej informacji
zespół III d/s komfortu życia (zamieszkania, turystyki) Rozwiązania: - zapewnienie odpowiedniej informacji - zorganizowanie wycieczki/ wyjazdu z przedstawicielami środków masowego przekazu do UE (Wiedeń) - opracowanie przez fachowca informacji o przedsięwzięciu (książka, folder, ulotka) - kampanie medialne, wznawiane co… - analiza ekonomiczna przedsięwzięcia w fazie budowy i eksploatacji - zapewnienie gwarancji braku wzrostu kosztów inwestycji - informacje o technologii przygotowane przez niezależnego eksperta - kampania na rzecz inwestycji poprzez znane osoby w Gdańsku

25 Drzewo problemowe Odbiór ciepła wzrost kosztów wywozu śmieci
niedostateczna i niedostosowana infrastruktura drogowa (sieć) zapewnienie nowoczesności wykorzystywanych technologii zwiększenie ruchu samochodowego niewystarczająca informacja o inwestycji i jej oddziaływaniu ciężki transport – niszczenie budynków i dróg

26 spalarni od ruchu głównego zapewnienie odbiorcy energii
Strategia inwestor profity finansowe za szkody off-set odizolować ruch do spalarni od ruchu głównego inicjator zapewnienie odbiorcy energii (np. GPEC, Rafineria) PR inwestycji

27


Pobierz ppt "Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21"

Podobne prezentacje


Reklamy Google