Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Lorek Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Lorek Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21."— Zapis prezentacji:

1 Maciej Lorek Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21

2 „To jest niesprawiedliwe że chcą zbudować ten okropny kamienny grobowiec, mieszkamy tu od 15 lat i zasłoni nam widok, mamy zamiar mieszkać tu do końca naszych dni”

3 Otwarte Planowanie Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21 (GLA21) 1998 ok. 50 osób

4 Praca: Wkład w zrównoważony rozwój miasta wskazując różne problemy i priorytety ekologiczne dokonując oceny i weryfikacji polityki realizowanej w mieście 48 spotkań

5 Tematy spotkań: 1.Organizacja i plan pracy FLA 21 2.Polityka ekologiczna miasta 3.Realizacja priorytetów ekologicznych 4.Zagospodarowanie osadów ściekowych 5.Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta 6.Polityka transportowa – strategia rozwoju transportu 7.Strategia gospodarcza miasta – rozwój przedsiębiorczości 8.Strategia rozwoju turystyki i rekreacji 9.Rozwój przestrzenny i transport 10.Polityka mieszkaniowa 11.Edukacja 12.Opieka zdrowotna i socjalna 13.Podsumowanie rocznej pracy Forum. Terminal Chemikaliowy - Projektowana inwestycja w Porcie Północnym 14.Rozwój kultury i dostęp społeczeństwa do dóbr kultury 15.Program zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska gminy miasta Gdańska 16.Prezentacja co roku wydawanej „Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 1999” 17.Pas Nadmorski – projekty zagospodarowania 18.Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Strzyży 19.Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Potoku Oruńskiego 20.Priorytety rozwoju miasta do roku 2010 (priorytety ekologiczne Gdańska na lata 2000- 2010) 21.Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gdańska 22.Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gdańska – rozwiązania transportowe 23.Projekt uchwały o priorytetach ekologicznych – priorytety krótkoterminowe 24.Projekt gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2002-2010 25.Projekt planu gospodarki odpadami na lata 2001-2006 26.Koncepcja tras rowerowych w Gdańsku 27.Prezentacja uchwały RMG „Karta Ziemi” 28.Ocena stanu ochrony przyrody w Gdańsku i w otoczeniu Gdańska w okresie ostatnich 20 lat 29.Ocena zagrożeń wynikających z istnienia przyłączy ołowiowych w systemie wodociągu w Gdańsku 30.Prezentacja opracowania „Lokalna Agenda 21 – ocena stanu środowiska zmiany w latach 1991-2001” 31.Studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę 32.Prezentacja co roku wydawanej „Oceny stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2001” 33.Naruszenie stosunków gruntowo-wodnych w Gdańsku 34.Modernizacja systemu odwodnień na polderach Rokitnica i Niegowo 35.Prezentacja planowanej realizacji projektu platformy do selektywnej zbiórki odpadów nietypowych przy ul. Chrobrego ( róg ul. Kopalnianej) 36.Prezentacja oceny stanu sanitarnego miasta 37.Projekt urządzenia zieleni z funkcją rekreacyjną w Pasie Nadmorskim 38.Strategia rozwoju Miasta Gdańska 39.Założenia projektu gospodarki odpadami w gminie Gdańsk 40.Prezentacja „Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego” 41.Identyfikacja problemów środowiska w mieście Gdańsk 42.Wizyta studyjna na oczyszczalni ścieków Wschód 43.Zmiany w zapisach aktów prawnych dot. stref ochronnych ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz „Zaspa” – zaopatrzenie mieszkańców Gdańska w wodę pitną 44.Wypracowanie celów i działań w zakresie edukacji ekologicznej 45.Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 46.Budowa zakładu termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów w Gdańsku 47.Rama komunikacyjna miasta Gdańska 48.Bezpieczeństwo energetyczne w województwie pomorskim

6 LISTA MARIA WIELOCH STACJA ORNITOLOGICZNA- MUZEUM i INSTYTUTU ZOOLOGII PIOTR TRYBUSZEWSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU JOANNA LEPCZAK-MICHALSKACENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GDAŃSKU MARTA WÓLCZYŃSKA STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ALINA ZUCHOWICZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. WITA LUDWICHOWSKA-PAWŁOWSKA ZARZĄD SM „UJEŚCISKO” RENATA JAZŁOWIŃSKA, JERZY HYRYCZ POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU ANETA PIERZCHAŁA-TOLAK LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MORENA” JADWIGA KUSMIEREK ODDZIAŁ REGIONALNY PTTK W GDAŃSKU WŁODZIMIERZ POPIOŁEK ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU RAFAŁ KOPCZYŃSKI GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W UPADŁOŚCI DOROTA SŁOMIAN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODLEŚNA” ANNA PIÓRO RADA OSIEDLA „PRZYMORZE-PIASTOWSKA” PSM „PRZYMORZE” MICHAŁ GRABOWSKI NADLEŚNICTWO GDAŃSK Z SIEDZIBĄ W GDYNI WOJCIECH BLEW DYREKTOR DS. ROZWOJU TECHNOLOGII GRUPA LOTOS S.A. JACEK NOWACKI KIEROWNIK OCHRONY ŚRODOWISK I HIGIENY TRANSPORTU AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU MARZENA SOBCZAK REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU RYSZARD ORZEŁ PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWE „DŁUGIE OGRODY” W GDAŃSKU MAREK BIZIUK POLITECHNIKA GDAŃSKA JOLANTA LĘCZNAROWICZ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ORUNIA" ANNA ADAMCZYK SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKONICZYN WŁADYSŁAW WOJTKIEWICZ Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH ZARZĄDU PSM „PRZYMORZE” MAŁGORZATA MAJEWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZEŹNO" MARIAN BANACKI PATRONACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STANISŁAW MIKOŁAJSKI, MAREK SWINARSKI SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. ALEKSANDER NAGUCKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GDAŃSKU WŁADYSŁAW SIDORKO RADA OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA LIDIA WILCZEWSKA-TREDER LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI I ŚRODOWISKA GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH „FOSFORY” SP. Z O.O. ANDRZEJ REMISZEWSKI ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O. EDMUND PIOTR MURAWSKI LIGA OCHRONY PRZYRODY - ZARZĄD OKRĘGU GDAŃSK BOGUSŁAW GRECHUTA BIURO ROZWOJU GDAŃSKA JAN ZAREMBASPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VII DWÓR GRAŻYNA ORŁOWSKA GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TOMASZ STRUG, OSKAR KRUSZYŃSKI GRUPA INICJATYWNA POWOŁANIA RADY OSIEDLA W OLIWIE EWA ŁAPIŃSKARADA OSIEDLA NOWY PORT EUGENIUSZ ERDMANN RADA OSIEDLA RUDNIKI LUCYNA JANICKA RADA OSIEDLA MŁYNISKA PAWEŁ GIEMZARADA OSIEDLA MŁYNISKA DOROTA SOBOLEW SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEŁM ANNA NOWICKASTOCZNIA PÓŁNOCNA S.A. ZBIGNIEW BĄKOWSKI STOWARZYSZENIE „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ HENRYK WĄDOŁOWSKI STOCZNIA GDAŃSK S.A. ZOFIA DOMOŃ RADA OSIEDLA STRZYŻA ANDRZEJ WITKIEWICZ RADA OSIEDLA STRZYŻA MAŁGORZATA KISTOWSKA POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ADAM MADERSKI ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. ROMUALD KULMA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROZSTAJE" STANISŁAW MICHEL STOWARZYSZENIE „NASZ GDAŃSK” CZESŁAW PODWÓJCIAK STOWARZYSZENIE „NASZ GDAŃSK” PIOTR PEŁEŃSKI MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODGRODZIE" DARIUSZ TKACZYK BALTIC MALT SP. Z O.O. AGNIESZKA KRUPA FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO AGATA RUDZIŃSKA, RAFAŁ GRADMOSIR W GDAŃSKU RYSZARD ŁAPASPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PASAŻ CHEŁMSKI” KRYSTYNA SZYMAŃSKA FUNDACJA ARMAAG ANNA STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA URZĄD MORSKI W GDYNI ARTUR KOZDRA GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA MAGDALENA SKIBA KIEROWNIK REFERATU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ALEKSANDER BURY KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI MARIA LAUBE KIEROWNIK REFERATU EKSPLOATACJI BUDYNKÓW WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ EWA KOTURBASZ INSPEKTOR W REFERACIE KOMUNALNYM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ BOŻENA PRZERADZKA WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH AGNIESZKA BARTOSZEWICZ-PIETRZAK WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ MAREK SZYMAŃSKI RADA OSIEDLA NOWY PORT HENRYK KĄPIŃSKI FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII BRUNON J. GROCHAL POLSKIE TOWARZYSTWO POMP CIEPŁA JANUSZ LEWICKI

7 DECYDOWANIE zrównoważony rozwój KOMUNIKACJI transportu PRACY gospodarki ZAMIESZKANIA komfortu życia

8 PROCES OTWARTEGO PLANOWANIA IDENTYFIKACJA PROBLEMU POSZUKIWANIE ROZWIĄZANIA

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 SPALARNIA ŚMIECI

19 Problemy: - blokowanie wyjazdu z osiedli (ruch samochodowy na drodze głównej) - zwiększenie ruchu samochodowego - zanieczyszczenie atmosfery - hałas - ciężki transport – niszczenie budynków i dróg - utrudnienia dojazdu - niedostateczna i niedostosowana infrastruktura drogowa (sieć) - emisja do powietrza ze spalarni - koszt transportu pozyskanego ciepła - wywóz popiołów - koszty dowozu odpadów (spalanie/składowanie) zespół I d/s komunikacji (transportu) I II III

20 Rozwiązania: - odizolować ruch do spalarni od ruchu głównego - profity finansowe za szkody off-set - funkcjonalna sieć dróg wg nrom UE (techn.) - bypas-y - rozwiązania infrastrukturalne w osiedlach sąsiednich - uregulowanie stosunków własnościowych wykorzystywanych dróg zespół I d/s komunikacji (transportu) I II III

21 Problemy: - emisja zanieczyszczeń do powietrza - korki uliczne – problem komunikacyjny - komunikacja = informowanie społeczeństwa - odbiór ciepła - brak przedstawienia wariantu „niebudowania” spalarni (koszty) - awarie (instalacja, transport) - źródła finansowania (pozyskanie funduszy UE) - hermetyzacja odpadów - monitoring (instalacji) - zagospodarowanie odpadów stałych (po spaleniu) zespół II d/s pracy (gospodarki ) I

22 Rozwiązania: - zapewnienie odbiorcy energii (np. GPEC, Rafineria) - znalezienie technologii zagospodarowania odpadów stałych (+ wdrożenie) np. na wykorzystanie do budowy dróg - zamiana ciepła na energię elektryczną zespół II d/s pracy (gospodarki ) I

23 Problemy - brak wiary w ekologiczny charakter inwestycji - brak zgody mieszkańców na lokalizację na terenie Oczyszczalni Wschód i Szadółek - niewystarczająca informacja o inwestycji i jej oddziaływaniu - brak informacji na temat skutków inwestycji - brak odpowiednich i przekonywujących informacji w środkach masowego przekazu - transport odpadów z miejsca ich wytwarzania do spalarni (korki) - brak zaufania do inwestora, że technologia będzie nowoczesna - zapewnienie nowoczesności wykorzystywanych technologii - obawa że wykorzystywane technologie nie będą spełniały norm unijnych - uciążliwość inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji - brak zadowolenia z istniejącego stanu - obawa że inwestor zmieni zakres działania przedsięwzięcia (zwiększenie) - brak informacji o kosztach funkcjonowania i realizacji inwestycji - obawa o spadek atrakcyjności turystycznej Wyspy Sobieszewskiej - obawa o negatywny wpływ inwestycji na obszary chronione - wzrost kosztów wywozu śmieci zespół III d/s komfortu życia (zamieszkania, turystyki) I II III

24 Rozwiązania: - zapewnienie odpowiedniej informacji - zorganizowanie wycieczki/ wyjazdu z przedstawicielami środków masowego przekazu do UE (Wiedeń) - opracowanie przez fachowca informacji o przedsięwzięciu (książka, folder, ulotka) - kampanie medialne, wznawiane co… - analiza ekonomiczna przedsięwzięcia w fazie budowy i eksploatacji - zapewnienie gwarancji braku wzrostu kosztów inwestycji - informacje o technologii przygotowane przez niezależnego eksperta - kampania na rzecz inwestycji poprzez znane osoby w Gdańsku zespół III d/s komfortu życia (zamieszkania, turystyki)

25 Drzewo problemowe zwiększenie ruchu samochodowego niedostateczna i niedostosowana infrastruktura drogowa (sieć) -ciężki transport – -niszczenie budynków i dróg -Odbiór ciepła -niewystarczająca informacja -o inwestycji i jej oddziaływaniu -wzrost kosztów wywozu śmieci -zapewnienie nowoczesności wykorzystywanych technologii

26 Strategia odizolować ruch do spalarni od ruchu głównego profity finansowe za szkody off-set zapewnienie odbiorcy energii (np. GPEC, Rafineria) PR inwestycji inwestor inicjator

27


Pobierz ppt "Maciej Lorek Prowadzi Wydział Środowiska Gdańskie Forum Lokalnej Agendy 21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google