Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE UAM W ŚWIETLE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WIELKOPOLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE UAM W ŚWIETLE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WIELKOPOLSKI."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE UAM W ŚWIETLE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WIELKOPOLSKI

2 Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych (WCZT) Technologii – Materiały i Biomateriały Głównym celem WCZT jest stworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka skoncentrowanego na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Podstawowym zadaniem WCZT jest opracowywanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nanomateriałów oraz ich prekursorów, a następnie zaawansowanych, zrównoważonych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem m.in. dla optoelektroniki, medycyny, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. A B C D Centrum Technologii Biomedycznej i Biotechnologii Przemysłowej Centrum Technologii Chemicznych oraz Nanotechnologii Centrum badań Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium Aparatury Unikatowej Zaplecze Naukowo - Techniczne

3 Regionalne Inteligentne Specjalizacje Regionalne Agendy Naukowo Badawcze wpisujące się w działania WCZT Obejmują one także zakres tematyczny i zagadnienia badawcze w ramach Regionalnych Agend Naukowo Badawczych:  Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność  Nowoczesne materiały i technologie  Zdrowie Zaawansowane technologie medyczne Badania prowadzone w WCZT wpisują się w następujące Regionalne Inteligentne Specjalizacje:  Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów  Nowoczesne technologie medyczne  Przemysł jutra

4 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII Nowoczesne materiały i technologie 1. Oryginalne metody syntezy i technologii wysokoprzetworzonych chemikaliów, nowych prekursorów materiałów i nanomateriałów o specjalnych zastosowaniach. 2. Zrównoważone, zoptymalizowane i przyjazne środowisku procesy produkcji chemikaliów w oparciu o innowacyjne rozwiązania w celu uzyskania produktów z jak najwyższą wydajnością i selektywnością oraz trosce o jakość procesu, bezpieczeństwo i ekologię. 3. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w celu podniesienia efektywności i opłacalności syntezy chemicznej związków. 4. Wprowadzanie do produkcji i zastosowanie nowych materiałów o pożądanych właściwościach i parametrach. 5. Badania i rozwój kompozytów organiczno- nieorganicznych oraz nowe powłoki ochronne i kompozyty termoplastyczne z włóknami naturalnymi. 6. Doskonalenie materiałów konstrukcyjnych w celu poprawy odporności na zużywanie w złożonych warunkach wymuszeń eksploatacyjnych. 7. Technologie recyklingu, neutralizacji i separacji chemikaliów, materiałów i urządzeń. 8. Opracowanie wielkoskalowych rozwiązań w chemicznej syntezie biomateriałów Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność 10. Integrowana produkcja rolnicza dla zmniejszenia presji na środowisko a. naturalne środki zwiększające produktywność biogenów oraz ich kontrola b. środki ochrony roślin oraz substancje wspierające biologiczną ochronę roślin c. systemy biologiczne efektywnie zmniejszające substancje biologicznie czynne, ich produkty rozkładu i metabolity w ekosystemach d. funkcjonalizacja i personalizacja produktów rolnych 11. Tworzenie nowych narzędzi diagnostycznych dla oceny jakości życia a. biosensory b. nowe metody, procedury do identyfikacji oraz oznaczania czynników szkodliwych związanych z produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem żywności c. badanie trackingowe 12. Innowacyjne materiały i biomateriały dla poprawy jakości życia a. metody wytwarzania i sposoby zastosowania materiałów i biomateriałów w oparciu o surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego b. funkcjonalizacja materiałów i biomateriałów w kierunku poprawy jakości życia Metodologia a. opracowanie metod oceny bezpieczeństwa i przydatności substancji aktywnych na etapie badań przedklinicznych b. wprowadzanie innowacyjnych metod testowania leków pozwalających na szybsze i tańsze wprowadzanie ich na rynek c. zastosowanie modeli zwierzęcych w medycynie i farmacji Zdrowie Zaawansowane technologie medyczne

5 1.Interdyscyplinarnośc badań naukowych (fizyka, chemia, biologia, nauki medyczne i techniczne) 2.Nowoczesna aparatura dedykowana prowadzeniu badań w zakresie nanotechnologii 3.Współpraca krajowa i międzynarodowa z jednostkami prowadzącymi badania w zakresie nanotechnologii Centrum NanoBiomedyczne UAM

6 Laboratoria CNBM Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Laboratorium mikroskopii optycznej Laboratorium NMR Laboratorium Chemiczne Cleanroom Laboratorium biologiczne Laboratorium XRD Laboratorium bioobrazowania

7 Obszary badawcze CNBM

8 Oryginalne metody syntezy i technologii wysoko przetworzonych chemikaliów, nowych prekursorów materiałów i nanomateriałów o specjalnych zastosowaniach Opracowanie i wykorzystanie technologii wytwarzania włókien opartych na nanorurkach węglowych do produkcji elastycznej elektroniki Inżynierowane materiały i nanomateriały w wytwarzaniu powłok ochronnych w przemyśle meblowym i samochodowym ZAKRES TEMATYCZNY NR 2: NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE (PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY, DRZEWNY I MEBLOWY, ODLEWNICZY I METALOWY, WŁÓKIENNICZY, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, TWORZYWA SZTUCZNE, MATERIAŁY BUDOWLANE)

9 ZAKRES TEMATYCZNY NR 4: ZDROWIE (MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETYKA) I TURYSTYKA Nanotechnologia nanomateriały do badań związanych z profilaktyką, diagnostyką, monitorowaniem i leczeniem chorób cywilizacyjnych opracowanie nanomateriałów dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego opracowanie środków opatrunkowych opartych o nanomateriały o właściwościach antyseptycznych i przyspieszających prawidłowe gojenie się ran Medycyna regeneracyjna wykorzystanie komórek pnia i progenitorowych w medycynie regeneracyjnej opracowanie nowoczesnych bio- i nanomateriałów wykorzystywanych w medycynie regeneracyjnej opracowanie nowoczesnych, wysokowydajnych metod pozyskiwania komórek pnia i progenitorowych Sposób dostarczania substancji aktywnych opracowanie nowych układów dostarczania substancji czynnych (drug delivery systems) i/lub formulacji farmaceutycznych w teranostyce, szczególnie osób starszych i dzieci

10 Wydział Biologii ZAKRES TEMATYCZNY NR 1: BIOGOSPODARKA (BIOSUROWCE), JAKOŚĆ ŻYCIA I ŻYWNOŚĆ Opracowanie metod hodowli i pozyskiwania sinic oraz glonów jako surowca odtwarzalnego w produkcji energii (biopaliwa).. Wykorzystanie alg (glonów) w biokonwersji produktów odpadowych przetwórstwa rolno- spożywczego oraz z zastosowaniem do oczyszczania wody. Opracowanie metod hodowli i pozyskiwania sinic oraz glonów jako surowca w przemyśle kosmetycznym do celów komercyjnych. ZAKRES TEMATYCZNY NR 4: ZDROWIE (MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETYKA) I TURYSTYKA Opracowanie alternatywnych metod identyfikacji i oceny kardioaktywnych właściwości substancji chemicznych naturalnych i syntetycznych przy wykorzystaniu biotestów z owadzim miokardium, funkcjonalnym odpowiednikiem serca ssaka.

11 Wydział Chemii ZAKRES TEMATYCZNY NR 4: ZDROWIE (MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETYKA) I TURYSTYKA ZAAWANSOWANE MATERIAŁY: HYBRYDOWE MATERIAŁY DENDRYMEROWE DLA MOLEKULARNEJ ANALITYKI MEDYCZNEJ Syntezowane materiały służą do selektywnego wiązania analitów z biologicznych matryc i kontrolowanego uwalniania w procesie analitycznym. Są to selektywne zmiatacze molekularne na bazie dendrymerów. (Magnetic scavengers as carriers of analytes for flowing atmospheric pressure afterglow mass spectrometry (FAPA- MS); Analyst 2015,140, 6138-6144) Oferta adresowana do firm zajmujących się: biotechnologią, analizą medyczną, weterynaryjną i kryminalistyczną, nanotechnologią, produkcją kosmetyków.

12 ZAAWANSOWANE MATERIAŁY: MATERIAŁY HYBRYDOWE I POLIMEROWE DLA ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH Otrzymane materiały mają zdefiniowane właściwości fizykochemiczne, a ponadto są zdolne do selektywnego wiązania lub kontrolowanego uwalniania cząsteczek o dużej aktywności biologicznej. (Vancomycin-modified silica: Synthesis, controlled release and biological activity of the drug; International Journal of Pharmaceutics 2015, 486, 226-231) Oferta adresowana do firm zajmujących się: biotechnologią, farmacją, analizą medyczną oraz weterynaryjną, nanotechnologią, produkcją kosmetyków.

13 SPOSÓB DOSTARCZANIA SUBSTANCJI AKTYWNYCH: OPRACOWANIE NOWYCH UKŁADÓW DOSTARCZANIA SUBSTANCJI CZYNNYCH (DRUG DELIVERY SYSTEMS) Transdermalne systemy terapeutyczne (TTS), materiały do kontrolowanego uwalniania leków przez skórę na bazie hydrożeli i układów hybrydowych, leki o przedłużonym kontrolowanym działaniu. (Will the use of double barrier result in sustained release of vancomycin? Optimization of parameters for preparation of a new antibacterial alginate-based modern dressing; International Journal of Pharmaceutics 2015, 496, 526-533) Oferta adresowana do firm zajmujących się: farmacją, produkcją inteligentnych opatrunków, kosmetyków, biotechnologią oraz nanotechnologią.

14 KOSMETYKI I ŚRODKI HIGIENY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA Opracowanie kosmetyków funkcjonalnych pielęgnujących i wspomagających leczenie skóry oraz niealergizujących środków higieny, itp. Znalezienie i dobranie kluczowego składnika, który dopasuje się do fizjologicznych wymogów/stanu skóry. Dobranie odpowiedniej formy produktu w celu zapewnienia odpowiednich właściwości medycznych i dermatologicznych oraz zagwarantowanie odpowiedniego wpływu substancji aktywnej na skórę. Nowe formulacje (np. nowe substancje aktywne, nowatorskie nośniki substancji, nowe formy/formuły) Oczekiwana skuteczność działania: testy in vitro (przeprowadzane laboratoryjnie) oraz in vivo (przeprowadzane na ochotnikach, np. poziom wilgoci i sebum w skórze, zdolność regeneracji skóry, stopień redukcji zmarszczek, elastyczność i TEWL skóry, itp. Testowanie formulacji pod kątem stabilności termalnej, chemicznej, itp. Określenie kinetyki przenikania substancji aktywnej przez skórę. Aparaturowe badania stabilności i skuteczności działania Nowy bezpieczny preparat o udowodnionym działaniu

15 Centrum Badań Metropolitalnych UAM Jednostka badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząca badania, w tym analizy, ekspertyzy i strategie dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej. Do najważniejszych celów Centrum należą:  inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój,  wzrost konkurencyjności i zintegrowane zarządzanie w obszarach wielkomiejskich,  koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską,  prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami silnie zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,  rozwój narzędzi (GIS) wspierających partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym.

16 REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE  Narzędzia włączenia społeczeństwa w diagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz tworzenie map potrzeb lokalnych w oparciu o narzędzia GIS.  Aplikacje poprawiające udział obywateli w procesach decyzyjnych w zakresie m.in. zagospodarowania przestrzennego, budżetów obywatelskich i inwestycji  System integracji danych przestrzennych na poziomie ponadlokalnym istotnych z punktu widzenia planowania przestrzennego  Platforma informacyjna zawierająca zintegrowany system danych o szkołach na różnych poziomach nauczania, uwzględniających ich dostępność, jakość nauczania oraz wyniki edukacyjne uczniów  Narzędzia geoinformacyjne i internetowe, w tym aplikacje mobilne, wspierające edukację przestrzenną wraz z opracowaniem metod ich włączania w ścieżki nauczania, m.in. w postaci e- edukacji  Narzędzia GIS do włączania w ścieżki edukacyjne w zakresie wiedzy o regionie i najbliższym środowisku zamieszkania ZAKRES TEMATYCZNY NR 5: ICT, USŁUGI DLA BIZNASU I SEKTORY KREATYWNE (MULTIMEDIA, TELEINFORMATYKA, WZORNICTWO)

17 ZAKRES TEMATYCZNY NR 2: NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE (PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY, DRZEWNY I MEBLOWY, ODLEWNICZY I METALOWY, WŁÓKIENNICZY, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, TWORZYWA SZTUCZNE, MATERIAŁY BUDOWLANE 1. Opracowanie niekonwencjonalnych i proekologicznych technologii ulepszania gruntów antropogenicznych i odpadów jako podłoża budowlanego, z wykorzystaniem materiałów biodegradowalnych ZAKRES TEMATYCZNY NR 4: ZDROWIE (MEDYCYNA, FARMACJA, KOSMETYKA) I TURYSTYKA 1. Wypracowanie strategii i zaleceń ochrony georóżnorodności rzeźby powierzchni ziemi dla celów rekreacyjnych i turystycznych 2. Wskazanie i wdrożenie elementów edukacji ekologicznej w zakresie form powierzchni ziemi 3. Tworzenie systemu monitorowania dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych. 4. Tworzenie spójnego sytemu informacji turystycznej (SIT) z wykorzystaniem narzędzi ICT. 5. Wypracowanie strategii wdrażania systemu monitorowania „turystyki dostępnej” oraz SIT, zawierającego dane nt. „dostępnych miejsc”, z udziałem przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

18 ZAKRES TEMATYCZNY NR 5: ICT, USŁUGI DLA BIZNASU I SEKTORY KREATYWNE (MULTIMEDIA, TELEINFORMATYKA, WZORNICTWO) 1.Przystosowanie koncepcji cyfrowej mapy geomorfologicznej do specyfiki młodoglacjalnej województwa wielkopolskiego 2. Wykonanie bezarkuszowej cyfrowej mapy geomorfologicznej dla obszaru województwa wielkopolskiego oraz obszarów bezpośrednio sąsiadujących po zewnętrznej stronie granicy województwa 3. Wdrożenie cyfrowej mapy geomorfologicznej w ramach geoportalu województwa wielkopolskiego ZAKRES TEMATYCZNY NR 6: ENERGETYKA I ŚRODOWISKO 1.Przeprowadzenie terenowych badań identyfikujących i zdefiniowanie katalogu obiektów form powierzchni ziemi dla obszaru młodoglacjalnego w obrębie województwa wielkopolskiego 2. Wskazanie obszarów zastosowań cyfrowej mapy geomorfologicznej w zarządzaniu środowiskiem i gospodarką województwa wielkopolskiego 3. Opracowanie metodyki wydzielania obszarów przydatnych pod energetykę wiatrową, wodna i fotowoltaiczną.

19 Działania zmierzające do porozumienia w zakresie rozwoju inteligentnych specjalizacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (UMWW), jako próba sformalizowania naszej dotychczasowej współpracy, mająca na celu m. in. umożliwienie wykorzystania bogatej bazy danych UMWW w pracach doktorskich i innej działalności naukowej Instytutu, a z drugiej strony wykorzystanie wiedzy eksperckiej specjalistów Wydziału przez Urząd. Kwestia "WPISANIA SIĘ" w inteligentne specjalizacje regionu jest bardzo ważna dla Uniwersytetu - służyć może m. in. ułatwieniu pozyskiwanie środków z programów operacyjnych rozwoju regionalnego (np. POWER).

20 Wydział Prawa i Administracji ZAKRES TEMATYCZNY NR 1: BIOGOSPODARKA (BIOSUROWCE), JAKOŚĆ ŻYCIA I ŻYWNOŚĆ Bezpieczna, zdrowa i wygodna żywność jako odpowiedź na potrzeby konsumenta Prawne aspekty produkcji i prowadzania do obrotu żywności w kontekście ochrony zdrowia publicznego a ochroną konsumenta i obowiązkami producentów Problematyka prawna informacji o produkcie spożywczym i prawne aspekty odpowiedzialności producenta, sprzedawcy za niebezpieczny środek spożywczy Problematyka identyfikowalności pochodzenia produktów żywnościowych, w tym w aspektach obrotu produktami z krajami trzecimi, w szczególności żywności wytwarzanej przy wykorzystaniu nowoczesnych technik produkcji i przetwórstwa

21 ZAKRES TEMATYCZNY NR 5: ICT, USŁUGI DLA BIZNASU I SEKTORY KREATYWNE (MULTIMEDIA, TELEINFORMATYKA, WZORNICTWO) Informatyczne narzędzia pomiaru i odbioru składników dziedzictwa kultury z uwzględnieniem funkcji rynku dóbr luksusowych Zmodyfikowane narzędzie typu eye-tracker. Opracowanie narzędzia pozwalającego badać preferencje odbiorców w zakresie składników dziedzictwa kultury, w tym dzieł sztuki, ale także krajobrazu kulturowego. Rozpoznanie procesu odbioru, przyczynia się do podniesienia jakości życia w sferze praw kulturalnych społeczeństwa, uświadomienia decydentów o pożądanym modelu polityki kulturalnej, a nadto może być rozważane jako instrumentarium wsparcia technologicznego aktorów w sektorze kultury.

22 Lokowanie produktu regionalnego i krajowego dziedzictwa kultury w ujęcie prawnoekonomicznym - narzędzia informatycznego dla odbiorców generacji 2.0 i 3.0 Przenoszenie elementów ekonomicznych i prawnych do badań wytworów kultury stanowi jedną z konsekwencji unijnego modelu wykorzystania dziedzictwa poprzez jego promocję, udostępnianie ad incertam personam (digitalizację) oraz w dłuższej perspektywie czasu komercjalizację dziedzictwa i stymulowanie rozwoju przemysłów kreatywnych. Z założenia działania doprowadzą do zmniejszenia zjawiska wykluczenia z dostępu do dóbr kultury niektórych grup społecznych, ich zadaniem jest budowanie świadomości tożsamości dziedzictwa regionu przy rozpoznaniu dziedzictwa unijnego jako wartości uniwersalnej. Lokowanie produktu regionalnego i krajowego dziedzictwa ma docelowo stanowić o dostosowywaniu się metodologii zarządzania dziedzictwem kultury do różnych grup odbiorców, przejawiających się w dostosowanym do ich potrzeb i preferencji sposobie komunikowania, obrazowania i odbioru dziedzictwa. Narzędzie informatyczne ma uzupełnić istniejące i stosowane kanały komunikacji o dziedzictwie.

23 Narzędzia informatyczne wspierające rozwój i rozumienie inteligentnych specjalizacji Metodologia nauk prawnych umożliwia stworzenie architektury argumentacji i odtworzenie ścieżki argumentacyjnej aktów na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym mających stanowić podstawę formalną rozwoju kraju. W oparciu o architekturę argumentacji istnieje możliwość stworzenia narzędzia ułatwiającego proces zapoznawania się z dokumentacją, aktami prawnymi dotyczącymi rozwoju regionów i wspomagającego proces logicznego łączenia zapisów zawartych w dokumentach z problemem określonym przez podmiot korzystający z narzędzia. Potencjalnymi odbiorcami rezultatów badań byliby przedstawiciele administracji publicznej, w tym samorządowej, podmioty z sektora biznesu oraz jego otoczenia. Powszechny dostęp do narzędzia stanowiłby także czynnik wspierający podniesienie jakości życia obywateli poprzez skonstruowanie popartego teorią nauk prawnych „klucza" do strategicznych dla rozwoju dokumentów i obniżając mające znamiona profesjonalnego monopolu zjawisko pośrednictwa w rozumieniu i interpretacji treści specjalistycznych.

24 Narzędzia informatyczne dla osób nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniające ich bezpieczeństwo prawne Stworzenie unikatowego narzędzia informatycznego dotyczącego prawa, dedykowanego grupie wiekowej społeczeństwa najbardziej narażonej na wykluczenie cyfrowe ze względu na fakt dostosowania dotychczasowych narzędzi do innych grup odbiorców (młodzieży, osób pracujących). W badaniach nad przydatnością takiego narzędzia wykorzystana została metodologia prawoznawstwa, badania ankietowe oraz jakościowe m. in. focus group interview (FGI) celem zdiagnozowanie obszarów „niewiedzy" lub „niepełnej wiedzy" z jednoczesnym ukierunkowaniem na preferencje potencjalnych użytkowników dotyczące formy prezentacji informacji i chęci korzystania z urządzeń dostarczających informację prawną dostosowanych do zmieniających się wraz z wiekiem możliwości pola widzenia i percepcji. Dostęp do narzędzia stanowiłby czynnik wspierający podniesienie jakości życia obywateli poprzez skonstruowanie popartego teorią nauk społecznych w tym prawnych i socjologicznych narzędzia wspomagającego dostęp do wiedzy prawniczej przez przedstawicieli świadomej klasy grey economy.

25 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Opracowanie kryteriów optymalizujących organizację zbiorowego transportu publicznego na obszarach subregionalnych województwa Wielkopolskiego. - w kierunku intermodalnego transportu pasażerskiego 1.Analiza modeli zarządzania transportem publicznych w gminach subregionów województwa Wielkopolskiego 2.Analiza kosztów transportu publicznego w gminach subregionów województwa wielkopolskiego 3.Opracowanie metody pomiaru potrzeb komunikacyjnych w gminach subregionów województwa wielkopolskiego 4.Opracowanie metody badania jakości świadczonych usług komunikacyjnych 5.Opracowanie kryteriów efektywnego modelu zarządzania transportem publicznym we wskazanych gminach ZAKRES TEMATYCZNY NR 3: LOGISTYKA I DZIAŁALNOŚĆ MORSKA

26 Opracowanie i wdrożenie interaktywnego narzędzia wsparcia orientacji edukacyjnej i ścieżki zawodowej - e-Wielkopolska Akademia Tutoringu 1. Opracowanie założeń interdyscyplinarnej Wielkopolskiej Akademii Tutoringu 2. Diagnoza wielkopolskich kluczowych kompetencji i umiejętności innowacyjnych 3. Opracowanie e-narzędzia orientacji zawodowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Wielkopolskiego 4. Opracowanie cyklu 10 warsztatów Wielkopolskiej Akademii Tutoringu (junior i senior) 5. Diagnoza potrzeb wsparcia rozeznania i realizacji kariery zawodowej z punktu widzenia strategicznych kompetencji Wielkopolski 6. Wdrożenie produktu Online-Platformy, wsparcia indywidualnej drogi przez edukację do kariery zawodowej 7. Popularyzacja e-Wielkopolskiej Akademii Tutoringu jako Online-Platformy wsparcia indywidualnej ścieżki orientacji rozwoju zawodowego ZAKRES TEMATYCZNY NR 5: ICT, USŁUGI DLA BIZNASU I SEKTORY KREATYWNE (MULTIMEDIA, TELEINFORMATYKA, WZORNICTWO)

27 Wypracowanie systemu włączenia lokalnych społeczności w diagnozowanie i strategiczne planowanie działań podnoszących bezpieczeństwo lokalne Zakres: Innowacyjny urząd; e-społeczeństwo, smart city 1. Opracowanie założeń i zawiązanie Wielkopolskiego Obserwatorium „Bezpieczne miasto”. Obserwatorium o charakterze naukowo-wdrożeniowym w obszarze bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie e- kompetencji społeczności lokalnej i popularyzację idei smart city 2. Opracowanie interdyscyplinarnych metod diagnozy problemów społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi aktorami bezpieczeństwa publicznego. 3. Wypracowanie lokalnych Strategii na rzecz Bezpiecznego Miasta w wybranych gminach województwa wielkopolskiego 4. Wypracowanie systemu włączenia lokalnych społeczności w diagnozowanie i strategiczne planowanie działań podnoszących bezpieczeństwo lokalne 5. Opracowanie lokalnych platformy fix my city jak elementu koncepcji smart city 6. Wdrożenie produktu fix my city w wybranych gminach Wielkopolski

28 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej ZAKRES TEMATYCZNY NR 5: ICT, USŁUGI DLA BIZNASU I SEKTORY KREATYWNE (MULTIMEDIA, TELEINFORMATYKA, WZORNICTWO) Wielofunkcyjny multimedialny portal internetowy GEOKULTUROWA MAPA EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ Web Doc Bałkańska Puszka Pandory - między wideo opowieścią a interaktywną bazą danych Relacyjna bazy danych - repozytorium materiałów badawczych: dokumenty audio, wideo, ikonografia, dane statystyczne i teksty Strona internetowa - popularyzowanie wiedzy na temat tożsamości i szans integracji kultur środkowo i południowo europejskich, oraz turystyki kulturowej

29 Projekt stanowi novum w badaniach humanistycznych (digital humanities) oraz innowację międzybranżową łącząc prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT w naukach humanistycznych, administracji oraz turystyce kulturowej. Projekt umożliwi między innymi stworzenie interaktywnej mapy potencjału turystyczno- kulturowego regionu. Zastosowania: informacja i obsługa turystyczna, e-turystyka, infrastruktura turystyczna, infrastruktura komunikacyjna, promocja turystyczna, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, turystyka biznesowa, turystyka kulturowa, promocja regionu. Wielofunkcyjny multimedialny portal internetowy GEOKULTUROWA MAPA EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ

30 Słownik kolokacji polsko-chorwackich w formie elektronicznej. Słownik w kolejnych fazach rozwoju projektu będzie rozbudowywany o inne języki słowiańskie Unii Europejskiej. Zalety: ciągła aktualizacja bazy danych językowych, wzbogacona o formy audiowizualne obrazujące poszczególne hasła słownikowe. Zastosowania: e-edukacja, e-turystyka, e-usługi (nowowczesne narzędzie translatorskie) Narzędzie informatyczne do tworzenia WIELOFUNKCYJNEGO SŁOWNIKA SŁOWIAŃSKICH KOLOKACJI LEKSYKALNYCH

31 Wydział Nauk Społecznych 1. Stworzenie dla Poznania i innych miast Wielkopolski platformy informatycznej zawierającej zintegrowaną bazę danych obejmującą przestrzenne dane nt. przestępczości, jak również lokalizację kamer CCTV oraz stworzenie narzędzi informatycznych (z wykorzystaniem baz GIS) do analiz skuteczności i efektywności kamer jako narzędzia prewencji kryminalnej oraz stworzenie narzędzia do wizualizacji przestrzennej danych 2. Zastosowanie metodologii nowoczesnych badań społecznych, wykorzystujących eksplorację dużych zespołów danych ilościowych oraz nowatorskie metody jakościowe i etnograficzne, w celu stworzenia profili potrzeb dotyczących wnętrz i typów odbiorców dla branży meblowej 3. Stworzenie elektronicznego narzędzia pozwalającego na określenie potrzeb i preferencji dotyczących wnętrz mieszkalnych 4. Działania edukacyjne i popularyzatorskie skierowane do designerów i producentów mebli służące upowszechnieniu wyników badań socjologicznych dotyczących praktyk zamieszkiwania jako źródła inspiracji dla tworzenia innowacyjnych produktów wnętrzarskich 5. Opracowanie innowacyjnych produktów meblowych przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik badawczych dotyczących potrzeb klientów: eksploracji dużych zespołów danych ilościowych z różnych obszarów oraz nowatorskich metod jakościowych i etnograficznych ZAKRES TEMATYCZNY NR 2: NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE (PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY, DRZEWNY I MEBLOWY, ODLEWNICZY I METALOWY, WŁÓKIENNICZY, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, TWORZYWA SZTUCZNE, MATERIAŁY BUDOWLANE

32 Wydział Anglistyki i Wydział Neofilologii ABSOLWENCI Wydziału Anglistyki i Wydziału Neofilologii = PRACOWNICY DOSKONALI JĘZYKOWO Studia filologiczne UAM oferują pracodawcom kandydatów do pracy zarówno z doskonałą znajomością języków obcych zdobywaną podczas studiów I i II 0, ale również wyposażają ich w umiejętności dalszego poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu kierunkach (liczne specjalistyczne studia podyplomowe i kursy)


Pobierz ppt "REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE UAM W ŚWIETLE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WIELKOPOLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google