Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INŻYNIER GEODETA. Opis zawodu c.d. Informacje z rynku pracy Wymagania c.d. Kształcenie c.d.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INŻYNIER GEODETA. Opis zawodu c.d. Informacje z rynku pracy Wymagania c.d. Kształcenie c.d."— Zapis prezentacji:

1 INŻYNIER GEODETA

2 Opis zawodu c.d. Informacje z rynku pracy Wymagania c.d. Kształcenie c.d.

3 Słów kilka o zawodzie…  Praca inżyniera geodety jest związana z określaniem wielkości, kształtu i rozmiarów bryły Ziemi. Jego zadaniem jest opracowywanie i nakreślanie jej formy i wzoru matematycznego.  Inżynier geodeta zajmuje się wyznaczaniem i ustalaniem lokalizacji oraz wytyczaniem punktów na określonych odcinkach powierzchni Ziemi. Do jego obowiązków należy także przeprowadzanie badań i dokonywanie pomiarów odkształceń powierzchni Ziemi spowodowanych wskutek przemieszczania się płyt tektonicznych.  Praca inżyniera geodety wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności. Zakres jego działalności jest niezwykle obszerny, dlatego też w zawodzie tym zostało wyodrębnionych kilka specjalizacji.  Jedną z głównych jest praca w charakterze inżyniera pomiarów podstawowych. Działalność geodety w tym obszarze obejmuje przede wszystkim wykonywanie czynności pomiarowych obejmujących zakresem powierzchnię całego kraju. Inżynier geodeta zajmuje się także wykonywaniem obliczeń koniecznych do ustalenia i określenia współrzędnych punktów mierzonych.

4 Słów kilka o zawodzie c.d. Inżynier geodeta może pracować zarówno w terenie, jak i w biurze. Praca ma charakter indywidualny bądź zespołowy, w zależności od wykonywanych czynności i specyfiki stanowiska pracy. Praca terenowa wymaga uczestnictwa całego zespołu i ścisłej współpracy. Prace biurowe, czyli np. dokładne obliczenia, modele Ziemi, mapy geodeta najczęściej wykonuje indywidualnie i samodzielnie. Inżynier geodeta organizuje sobie pracę sam od początku do końca. W zawodzie tym nieunikniony jest kontakt z ludźmi, polegający na kontaktach z kolegami po fachu, współpracy z osobami mającymi dostęp do niezbędnych informacji itd. Czas pracy jest stały i trwa od 3 do 6 godzin dziennie, jednak przy pilnych pracach może ulec wydłużeniu do 12 godzin.

5 Informacje z rynku pracy Z zawodem inżyniera geodety można spotkać się wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace budowlane, gdzie wykonuje się mapy, sporządza projekty itd. Inżynier geodeta może znaleźć zatrudnienie w : ---- firmach geodezyjnych państwowych i prywatnych, które zajmują się wykonywaniem pomiarów, przygotowywaniem wyrysów z map, itp. ---- budownictwie ---- wydziałach geodezji i gospodarki gruntami ---- urzędach w administracji samorządowej ---- placówkach administracji państwowej ---- wydawnictwach kartograficznych ---- firmach górniczych ---- firmach zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców

6 Wiedza: - z zakresu geologii, fizyki, matematyki - znajomość języków obcych - obsługa komputera Zainteresowania: - naukowe - techniczne - dla sprawnego posługiwania się urządzeniami geodezyjnymi Zdolności: - wyobraźnia przestrzenna - zdolność koncentracji uwagi - zdolności kierownicze

7 Predyspozycje psychiczne i fizyczne Konieczne: - spostrzegawczość - pamięć wzrokowa - zrównoważenie emocjonalne - umiejętności organizacyjne- bardzo przydatne przy organizowaniu pracy w zespole - inicjatywa - łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą Wskazane: - dokładność- przy sporządzaniu różnych projektów - cierpliwość- przydatna przy wykonywaniu monotonnych pomiarów geodezyjnych - odpowiedzialność - niezależność

8 Wykształcenie Minimalne: -u-ukończenie uczelni wyższej i otrzymanie dyplomu inżyniera geodety Aby zdobyć zawód należy ukończyć 3,5 letnie studia inżynierskie, które wyposażają absolwenta w tytuł zawodowy inżyniera geodety. Może on kontynuować kształcenie na 2 letnich studiach magisterskich uzupełniających i zdobyć tytuł magistra inżyniera. Aby ubiegać się o uprawnienia geodezyjne, należy zdać egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną do spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii.

9 Praca. Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, biurach urządzeń terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej. Absolwent geodezji nie może od razu pracować na własny rachunek. Musi zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu, odbywając praktykę zawodową. Po okresie trzech lat, można się ubiegać przed specjalną komisją kwalifikacyjną o przyznanie uprawnień geodezyjnych. Po pomyślnie zdanym egzaminie, zostaje się tzw. geodetą uprawnionym. Dopiero wtedy można otworzyć własną firmę geodezyjną. Uniwersytety i PWSZ Techniczne Techniczne c.d.

10 Uniwersytety UWM w Olsztynie I UWM w Olsztynie I (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka) PWSZ PWSZ w Sulechowie I (matematyka, fizyka i astronomia lub chemia, język obcy)

11 I- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz fizyka z astronomią) Politechnika Częstochowska I->II Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród; fizyka z astronomią, chemia, informatyka) Politechnika Śląska I->II (matematyka /przedmiot główny/ oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: fizyka z astronomią lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka) Politechnika Białostocka I (1. matematyka; 2. fizyka; 3. język obcy nowożytny) Politechnika Gdańska I->II (język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka lub fizyka i astronomia) Politechnika Świętokrzyska I (jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS oraz język polski, język obcy nowożytny) AGH w Krakowie I->II (jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz język obcy nowożytny) Politechnika Krakowska I->II (matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia) T e c h n i c z n e

12 T e c h n i c z n e c. d. Politechnika Łódzka I->II (matematyka, język obcy oraz fizyka lub chemia /do wyboru/) Politechnika Opolska I (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka /z astronomią/, informatyka, język polski, matematyka); uwaga: kierunek w trakcie uruchamiania Politechnika Poznańska I->II (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub geografia lub informatyka) Politechnika Radomska I (matematyka, fizyka lub chemia lub informatyka, język obcy nowożytny) ZUT w Szczecinie I (matematyka, przedmiot wskazany przez kandydata, język polski, język obcy nowożytny) Politechnika Warszawska I->II (1. matematyka, 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, 3. język obcy) WAT w Warszawie I (matematyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, język polski) Politechnika Rzeszowska I (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka i astronomia lub informatyka)

13 Kierunek łączy dwie funkcjonalnie związane ze sobą nauki- geodezję, zajmującą się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi, określaniem położenia punktów na jej powierzchni z kartografią, nauką o mapach, ich sporządzaniu i wykorzystaniu. Absolwent zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii, w tym znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie, a także numerycznego opracowywania oraz prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

14 Zarobki brutto/netto na stanowisku inżynier geodeta W Polsce inżynier geodeta zarabia 4327 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 3086.73 PLN. wynagrodzenie brutto4327.00 składka ub. emerytalnego422.32 składka ub. rentowego64.91 składka ub. chorobowego106.01 składka ubezpieczenia zdrowotnego336.04 zaliczka na podatek dochodowy311.00 suma potrąceń1240.27 wynagrodzenie netto:3086.73

15 Ile zarabiają inżynierowie geodeci ? Rynkowe zarobki na stanowisku inżynier geodeta mieszczą się w przedziale od 3143 PLN do 6115 PLN. Oznacza to, że co drugi inżynier geodeta w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 3143 PLN a 6115 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 2325 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć inżynierowie geodeci to zarobki rzędu 8462 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Wynagrodzenie na stanowisku inżynier geodeta stanowi 157% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

16


Pobierz ppt "INŻYNIER GEODETA. Opis zawodu c.d. Informacje z rynku pracy Wymagania c.d. Kształcenie c.d."

Podobne prezentacje


Reklamy Google