Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P O L S K I Z W I Ą Z E K D Z I A Ł K O W C Ó W S T O W A R Z Y S Z E N I E R O D Z I N N Y O G R Ó D D Z I A Ł K O W Y „K O P E R N I K” w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P O L S K I Z W I Ą Z E K D Z I A Ł K O W C Ó W S T O W A R Z Y S Z E N I E R O D Z I N N Y O G R Ó D D Z I A Ł K O W Y „K O P E R N I K” w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1

2 P O L S K I Z W I Ą Z E K D Z I A Ł K O W C Ó W S T O W A R Z Y S Z E N I E R O D Z I N N Y O G R Ó D D Z I A Ł K O W Y „K O P E R N I K” w Olsztynie. 10-078 Olsztyn ul. Na Skarpie 1A. NIP: 739-300-68-70 Obowiązujące regulacje prawne w Rodzinnych Ogrodach Działkowych stan prawny na 2015r. ( wybrane zagadnienia).  DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 40 USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  S T A T U T POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku  R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO przyjęty przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 26 lutego 2015 roku (po poprawkach komisji z 25.08.2015)  DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 2014 poz. 121z 2014 poz. 121 > Brzmienie od 17 sierpnia 2015 < USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: TYTUŁ Księga III - Zobowiązania ( art. 353 – 921 ) TYTUŁ Księga XVII - Najem i dzierżawa ( art. 659 – 709 ) 1Stanisław Walczak

3 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 40 USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Art. 1. Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców. ( Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz uchyla się ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.) Art. 14. 1. Stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin ROD, zwany dalej „regulaminem”. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ROD. 3. Stowarzyszenie ogrodowe sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Art. 15. 1. Utrzymanie porządku i czystości należy do: 1) stowarzyszenia ogrodowego – w odniesieniu do terenu ogólnego; 2) działkowca – w odniesieniu do jego działki; 3) właściwej gminy – w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe. 2. Do stowarzyszenia ogrodowego należy zapewnienie zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD. 2Stanisław Walczak

4 Art. 27. 1. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki. 3. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. 4. Na zasadach określonych w statucie, stowarzyszenie ogrodowe może oddać działkę w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. Art. 28. 1. Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. Do dzierżawy działkowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczące dzierżawy. Art. 30. 1. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Art. 31. Działkowiec jest uprawniony do korzystania z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie. Art. 32. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Art. 33. 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego. 3Stanisław Walczak

5 2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności: 1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; 3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; 4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości; 5) wydatki związane z zarządzaniem ROD. Art. 35. Prawo do działki wygasa z chwilą: 1) rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia; 2) śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej; 3) likwidacji ROD lub jego części, na której znajduje się działka; 4) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. Art. 36. 1. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez stowarzyszenie ogrodowe określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. 2. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania umowy. 3. Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec: 1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub 2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub 3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania. Art. 41. 1. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. 4Stanisław Walczak

6 3. Stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki. 4. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności. Art. 46. Do zadań stowarzyszeń ogrodowych należy w szczególności: 1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich; 2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego; 3) zakładanie i zagospodarowywanie ROD; 4) ustanawianie praw do działek; 5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska; 6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych; 7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej; 8) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz osób korzystających z działek, ich rodzin oraz społeczności lokalnych. Art. 47. Statut stowarzyszenia ogrodowego określa w szczególności: 1) właściwy organ do dokonywania czynności prawnych związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa do działki; 2) tryb uchwalania regulaminu oraz dokonywania w nim zmian; 3) zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych; 4) zasady oddawania działki w bezpłatne używanie instytucjom określonym w art. 27 ust. 4; 5) sposób prowadzenia ewidencji działek. Art. 48. Stowarzyszenie ogrodowe nie może odmówić przyjęcia w poczet członków działkowca mającego prawo do działki w ROD prowadzonym przez to stowarzyszenie, jeżeli działkowiec odpowiada wymaganiom statutu. Art. 51. 1. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzi ewidencję działek. 2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 1) numer porządkowy działki; 2) powierzchnię działki; 3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym przysługuje tytuł prawny do działki i rodzaj tego tytułu prawnego. 5Stanisław Walczak

7 Art. 65. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 1) Polski Związek Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.14)), staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowuje osobowość prawną; Art. 66. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 1) rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy; 2) prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w prawo do działki w rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej. Art. 67. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie Polskiego Związku Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych: 1) stają się działkowcami w rozumieniu niniejszej ustawy; 2) zachowują członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1. Art. 79. Traci moc ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.15)). Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie ogrodowe POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW S T A T U T POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku 6Stanisław Walczak

8 § 1 1.Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków. 2.PZD działa na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 3.PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. § 5 1.Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają: ustawa – ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40); 2.ROD – rodzinny ogród działkowy prowadzony przez PZD; 3.działkowiec - pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki; 4.prawo do działki - ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki; 5.infrastruktura ogrodowa - budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa; 6.opłaty ogrodowe – uiszczane przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; 7.przepisy związkowe – postanowienia uchwał organów PZD, w tym statutu PZD i regulaminu ROD; 8.organy zarządzające – zarząd ROD, okręgowy zarząd (jego prezydium) i Prezydium Krajowej Rady; § 6 Celem PZD jest: 1.zakładanie i prowadzenie ROD, 2.rozwój ROD w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, 3.przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, 4.ochrona środowiska przyrodniczego, 5.podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia, 6.kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, 7.ochrona przyrody, 8.poprawa warunków socjalnych społeczności lokalnych. 7Stanisław Walczak

9 § 8 Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich działkowców lub osób zainteresowanych zawarciem umowy dzierżawy działkowej. § 9 1. Członkami PZD mogą być: 1.osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2.osoby prawne. 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi PZD. § 11 Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca prawo do działki w ROD. 1.PZD nie może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych działkowca mającego prawo do działki w ROD. 2.Postanowienia ust. 2 nie stosuje się wobec działkowca wcześniej pozbawionego członkostwa w PZD lub wykorzystującego działkę sprzecznie z ustawą lub rażąco naruszającego regulamin ROD. § 12 Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej. § 13 Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały zarządu ROD. § 14 1. Członek zwyczajny ma prawo: 1.brać udział w walnym zebraniu ROD, 2.wybierać i być wybieranym do organów PZD, 3.uzyskiwać informacje o działalności PZD, 4.zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki, 5.występować z wnioskami i postulatami do organów PZD, 6.składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby, 7.brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu, 8.korzystać z poradnictwa związkowego w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych, 9.wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa. 2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście. 8Stanisław Walczak

10 § 15 Członek zwyczajny ma obowiązek: 1.przestrzegać ustawę, niniejszy statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD, 2.przestrzegać zasad współżycia społecznego, 3.dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego, 4.działać w interesie PZD i jego członków, 5.brać czynny udział w życiu PZD, 6.uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku, 7.aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji, 8.otaczać opieką mienie PZD. § 25 Członkostwo w PZD ustaje na skutek: 1.wygaśnięcia, 2.pozbawienia. § 26 Członkostwo w PZD wygasa w razie: 1.śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka PZD, 2.zrzeczenia się na piśmie członkostwa w PZD, 3.wygaśnięcia prawa do działki w ROD, § 27 1.Pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD. 2.Pozbawienie członkostwa zwyczajnego następuje także w razie wygaśnięcia prawa do działki na skutek wypowiedzenia umowy przez PZD. § 28 1.Pozbawienie członkostwa następuje w drodze uchwały zarządu ROD. 2.W uzasadnionych przypadkach uchwałę o pozbawieniu członkostwa może podjąć właściwe terytorialnie prezydium okręgowego zarządu albo Prezydium Krajowej Rady. 9Stanisław Walczak

11 § 29 1.Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa właściwy organ obowiązany jest przesłać do zainteresowanego członka PZD zawiadomienie o terminie posiedzenia, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Zawiadomienie przesyła się listem poleconym na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. 2.Niezgłoszenie się członka PZD nie wstrzymuje podjęcia uchwały. 3.Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złożenia odwołania doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. § 30 1.Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa w § 29, do właściwego organu wyższego stopnia nad organem wydającym uchwałę w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały. 2.Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę, który w ciągu 14 dni przesyła odwołanie wraz z dokumentacją uzasadniającą podjęcie uchwały do właściwego organu wyższego stopnia. 3.Wniesienie odwołania w terminie i trybie, określonym w ust. 1 i 2, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej uchwały. § 32 Organami PZD są: 1) w ROD: a) walne zebranie (konferencja delegatów), b) zarząd, c) komisja rewizyjna, 2) w jednostce terenowej: a) okręgowy zjazd delegatów, b) okręgowy zarząd (prezydium), c) okręgowa komisja rewizyjna, 3) w jednostce krajowej: a) Krajowy Zjazd Delegatów, b) Krajowa Rada, c) Prezydium Krajowej Rady, d) Krajowa Komisja Rewizyjna. 10Stanisław Walczak

12 § 53 1.Rodzinny ogród działkowy, jako podstawową jednostkę organizacyjną PZD, tworzą członkowie zwyczajni z tego ROD. 2.Na zasadach określonych w niniejszym statucie, rodzinny ogród działkowy zarządza infrastrukturą ogrodową oraz rozporządza środkami finansowymi i majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD. § 56 1.Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie. 2.Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu oraz prawo wybierania i bycia wybieranym do organów PZD ma każdy członek zwyczajny z danego ROD. 3.W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia. § 58 1. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na: 1) sprawozdawczo-wyborcze, 2) sprawozdawcze, odbywane corocznie. § 59 1.Walne zebranie zwołuje zarząd ROD i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku zebrania zarząd ROD zawiadamia okręgowy zarząd. 2.Walne zebranie odbywa się do 15 maja danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są za zgodą prezydium okręgowego zarządu. § 60 1.O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd ROD zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. 2.Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. § 61 1.Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych danego ROD. 2.Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 3.Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do konferencji delegatów. 11Stanisław Walczak

13 § 62 1.Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na tym zebraniu. 2.Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby wybranych delegatów. § 63 Przewodniczącego walnego zebrania wybierają spośród siebie obecni na zebraniu członkowie zwyczajni z ROD w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 34 ust. 5. § 64 Do walnego zebrania sprawozdawczego należy: 1.zatwierdzenie rocznego sprawozdania zarządu ROD, 2.zatwierdzenie rocznego sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za okres sprawozdawczy, 3.zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ROD sporządzanego przez zarząd ROD, 4.rozpatrzenie wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu ROD, 5.zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu ROD przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia, 6.uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD, 7.uchwalanie opłat ogrodowych oraz określanie terminu ich uiszczenia, 8.podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD, 9.podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD, 10.rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał. § 69 1.Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD. 2.Zarząd ROD reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonych niniejszym statutem. 3.Zarząd ROD składa się z 5 - 11 członków. 4.Liczbę członków zarządu ROD ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 3. § 70 1.Zarząd ROD wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika. 2.Zarząd ROD dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków. 3.Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu ROD. 4.Wiceprezes odpowiada za powierzone dziedziny działalności zarządu ROD oraz zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprezesa, zarząd ROD powołuje pierwszego wiceprezesa zastępującego prezesa w pełnieniu obowiązków. 5.Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności zarządu ROD. 6.Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej. 12Stanisław Walczak

14 § 72 Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności: 1.realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości, 2.realizuje uchwały walnego zebrania, 3.ustanawia prawa do działek w ROD, zatwierdza przeniesienia praw do działek w ROD i stwierdza wstąpienie w stosunek prawny wynikający z prawa do działki w ROD, 4.wypowiada umowy dzierżawy działkowej, 5.przyjmuje w poczet członków PZD, 6.nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD, 7.czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD, 8.prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentację ROD, w tym dotyczącą działkowców oraz członków PZD, 9.prowadzi ewidencję działek, 10.dba o estetyczny wygląd ROD, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu, 11.rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez działkowców ich obowiązków, 12.rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi, 13.powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, 14.udostępnia członkom PZD publikacje i inne materiały informacyjne pochodzące od organów nadrzędnych, 15.zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie, 16.opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD, 17.podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, 18.rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD, 19.gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie, 20.pobiera składki członkowskie, opłaty ogrodowe oraz inne należności, 21.terminowo reguluje zobowiązania ROD, 22.terminowo rozlicza i odprowadza należności wewnątrzorganizacyjne do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę. 13Stanisław Walczak

15 § 77 1.Umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera zarząd ROD reprezentowany na zasadach określonych w § 73 ust. 2, po wyrażeniu zgody na tę czynność przez zarząd ROD w formie uchwały. 2.Do czasu powołania zarządu ROD w nowym (odtworzonym) ROD umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera prezydium okręgowego zarządu. § 85 1. PZD może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec: 1.pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub 2.wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej, 3.jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub 4.oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania. 2. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. 3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio. § 89 1.Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna. 2.Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków. 3.Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2. § 91 1.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę i ocenę działalności zarządu ROD, w tym finansowej. 2.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej albo na wniosek prezydium okręgowego zarządu. 14Stanisław Walczak

16 Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO przyjęty przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 26 lutego 2015 roku (po poprawkach komisji z 25.08.2015) 15Stanisław Walczak

17 16Stanisław Walczak

18 § 1 1.Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej. 2.Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego. 3.W rozumieniu regulaminu, rodzinnym ogrodem działkowym, zwanym dalej „ROD”, jest wyłącznie ROD prowadzony przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców. § 2 1.ROD jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców, zwanego dalej „PZD”. 2.ROD stanowi wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. 3.ROD powinien posiadać nazwę uchwaloną przez walne zebranie i zatwierdzoną przez prezydium okręgowego zarządu PZD. § 3 ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. § 5 1.Działka jest podstawową jednostką przestrzenną ROD, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m 2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. 2.Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD. 3.Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne. § 6 1.Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w § 5 ust.1, a w szczególności obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej oraz wynajmowania części lub całej działki. 2.Zakaz, określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio do altany działkowej. § 7 1.Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. 2.Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. 3.Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu. 17Stanisław Walczak

19 § 9 1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do: 1.zagospodarowania działki i wyposażenia jej w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z ustawą i regulaminem, 2.udziału w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD i okręgowy zarząd PZD, 3.korzystania z biblioteki ogrodowej, 4.występowania do zarządu ROD w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ROD i działki, 5.zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD, 6.korzystania z urządzeń wspólnych ROD, 7.uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD. 2. Działkowiec ma w szczególności obowiązek: 1.przestrzegać ustawę, 2.przestrzegać regulamin i statut PZD w zakresie określonym w ustawie, 3.użytkować działkę zgodnie z ustawą i regulaminem, 4.działać w interesie ROD, 5.uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi, 6.aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji, 7.otaczać opieką mienie ROD, 8.przestrzegać zasad współżycia społecznego. § 11 Organami PZD w ROD są: 1.walne zebranie ROD (konferencja delegatów ROD), 2.zarząd ROD, 3.komisja rewizyjna ROD. 4.Członkami organów PZD w ROD mogą być – na zasadach określonych w statucie - wyłącznie członkowie PZD. 5.Zasady funkcjonowania organów PZD określa statut PZD. § 12 1.Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie ROD. 2.Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ROD przysługuje wyłącznie członkowi PZD. 18Stanisław Walczak

20 § 13 W ROD mogą odbywać się zebrania działkowców o charakterze porządkowym i informacyjnym w sprawach nie zastrzeżonych dla walnych zebrań ROD. § 14 Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w statucie. § 17 Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD. § 18 1.W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. 2.Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego. 3.Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD. § 19 1.W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie. 2.Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. 3.Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca. § 20 W razie niewykonania wezwania, o którym mowa w § 19 ust. 1, zarząd ROD może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego. § 22 1.Zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD. 2.Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi 19Stanisław Walczak

21 § 23 Zarząd organizuje w ROD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami o celach społecznych. § 24 Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna ROD. § 25 1.Komisja rewizyjna ROD dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności zarządu ROD. 2.Komisja rewizyjna ROD dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu ROD, w tym finansowej. § 28 Zagospodarowanie ROD oraz budowa podstawowych urządzeń należą do PZD. § 29 1.Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD. 2.Plan zagospodarowania ROD zatwierdza prezydium okręgowego zarządu PZD. 3.Wniosek o zmianę planu zagospodarowania ROD składa zarząd ROD na podstawie uchwały walnego zebrania ROD. 4.Zmiany w planie zagospodarowania ROD dokonuje prezydium okręgowego zarządu PZD. Zmiany w planie zagospodarowania ROD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie. § 30 Plan zagospodarowania ROD, oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową. § 31 1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD, a w szczególności: 1.ogrodzenie zewnętrzne, 2.aleje i drogi ogrodowe, 3.miejsca postojowe, 4.place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego, 5.budynki, 6.hydrofornie, 7.sanitariaty, 8.zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej, 9.sieć wodociągowa, energetyczna lub inna, o ile nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa 2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD, zarząd ROD dąży do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową. 20Stanisław Walczak

22 § 32 Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców. § 34 Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych). § 36 Utrzymanie porządku i czystości należy do: 1.zarządu ROD - w odniesieniu do terenu ogólnego; 2.działkowca - w odniesieniu do jego działki; § 38 Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD. § 39 Działkowiec może zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie. § 40 1.Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane. 2.Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD. 3.Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki. § 42 1.Działka musi być wyposażona w kompostownik. 2.Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki. 3.Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. § 45 Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44. § 47 Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m 2 i wysokość 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko. 21Stanisław Walczak

23 § 52 1.Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty. 2.Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra. 3.Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki. 4.Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD. § 55 1.Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki. 2.W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. 3.Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD. § 59 Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów. § 60 Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany działkowej i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd ROD. § 64 Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej: 1.biorą udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek oraz pracach ogrodowych komisji konkursowych, 2.przedkładają zarządowi ROD wnioski w sprawach zagospodarowania i modernizacji ROD i działek, działalności szkoleniowej i zaopatrzeniowej, 3.mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu ROD i komisji problemowych, na których omawiane są sprawy zagospodarowania i modernizacji ROD i działek oraz zagadnienia ogrodnicze i szkoleniowe. § 67 Działkowiec obowiązany jest: 1.dbać o estetyczny wygląd działki i ROD, 2.nie zakłócać spokoju sąsiadom, 3.utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony. 22Stanisław Walczak

24 § 68 Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: 1.zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty, 2.wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych, 3.gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki, 4.wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących itp., 5.spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych, 6.wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD, 7.parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD, 8.mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych, 9.polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD, 10.wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce, 11.naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym, 12.sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD, 13.prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym. § 70 1.Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki. 2.Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę). 3.Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki. 4.Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. 23Stanisław Walczak

25 § 72 1.Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery. 2.Działka o znaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu. § 74 1.W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany działkowej osobom upoważnionym przez zarząd ROD. 2.Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez zarząd ROD są uprawnione do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomią na piśmie działkowca o konieczności wstępu na teren działki. § 76 W ROD posiadających sieć wodociągową, kanalizacyjną lub elektryczną działkowiec może przyłączyć działkę do sieci wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ROD. § 78 1.Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD. 2.Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd ROD. 3.Koszty związane z dostawą energii do działek oraz eksploatacją sieci ogólno ogrodowej, pokrywane są z odpowiedniej opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele. 4.Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego. § 80 Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD. § 81 1.Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. 2.Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu ROD związane z prawem do działki. 3.W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. 24Stanisław Walczak

26 § 83 1.Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. 2.Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca. 3.Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności: a)wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; b)opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; c)ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; d)wydatki na utrzymanie porządku i czystości; e)wydatki związane z zarządzaniem ROD. § 84 1.Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD. 2.Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin. § 85 Interpretacja postanowień regulaminu należy do Krajowej Rady PZD. 25Stanisław Walczak

27 Dziękuję za uwagę i życzę satysfakcji w użytkowaniu działki dla dobra własnego i społeczności ogrodowej ROD „KOPERNIK” w Olsztynie. 26Stanisław Walczak


Pobierz ppt "P O L S K I Z W I Ą Z E K D Z I A Ł K O W C Ó W S T O W A R Z Y S Z E N I E R O D Z I N N Y O G R Ó D D Z I A Ł K O W Y „K O P E R N I K” w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google