Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING."— Zapis prezentacji:

1 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet POŻYCZKA GOTÓWKOWA

2 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Warunki uzyskania - adresaci produktu Pożyczkobiorcą może być osoba fizyczna: posiadająca obywatelstwo polskie i na stałe zamieszkująca w Polsce posiadająca obywatelstwo państwa obcego i kartę pobytu w Polsce lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres ważności karty pobytu) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca stałe źródło dochodów (na czas nieokreślony lub na czas określony ale dłuższy niż okres spłaty pożyczki)

3 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Warunki uzyskania- adresaci produktu niebędąca pracownikiem sezonowym nieznajdująca się w okresie wypowiedzenia niezatrudniona na okres próbny której zakład pracy nie znajduje się w likwidacji lub upadłości

4 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Warunki uzyskania- adresaci produktu której dochody nie są obciążone tytułami wykonawczymi (dopuszcza się obciążenia z tytułu mandatów w wysokości do 1000 PLN, pod warunkiem ich spłaty przed złożeniem wniosku kredytowego) wiarygodna z uwagi na dotychczasowe wywiązywanie się z zobowiązań kredytowych i podatkowych

5 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Dochody wnioskodawcy Dochody min. 800zł netto (łącznie dla obu pożyczkobiorców) O pożyczkę mogą wnioskować nie więcej niż 2 osoby (mogą być niespokrewnione) uzyskujące dochody z tytułu: umowa o pracę / wykonywanie stosunku służbowego zatrudnienie w służbach mundurowych / zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania/mianowania emerytura lub renta zasiłek przedemerytalny / świadczenie przedemerytalne umowa najmu / dzierżawy dywidenda

6 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Dochody wnioskodawcy działalność wykonywana osobiście - umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, artyści itp.- niewymagająca prowadzenia działalności gospodarczej * wykluczamy działalność gospodarczą kontrakt np.: menadżerski, sportowy, żołnierski kontrakt marynarski posiedzenia Zarządu lub/i Rady Nadzorczej wykonywanie zawodu syndyka stypendium naukowe dochody osób duchownych alimenty *alimenty mogą być brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej Klienta wyłącznie w sytuacji, kiedy stanowią dochód dodatkowy Klienta (nie mogą przekraczać 50% dochodu głównego dla danego Kredytobiorcy)

7 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Kwota pożyczki pieniężnej Minimalna kwota: 1 000 zł Maksymalna kwota: 50 000 zł przy czym kwota łącznego niezabezpieczonego zaangażowania Klienta nie może przekroczyć maksymalnie: 20-krotności dochodu netto – w przypadku klientów stałych 12-krotnści dochodu netto – w przypadku klientów pozostałych* * W szczególnych przypadkach kwota łącznego zaangażowania niezabezpieczonego może być ograniczona do 6-krotności w zależności od badania BIK. Klient stały – Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec Banku, którego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający w Banku: a) KONTO VIP, lub b) od minimum 3 miesięcy inny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek regularnie od 3 miesięcy wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.

8 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Kwota pożyczki pieniężnej W przypadku zaangażowań powyżej kwoty 15 000zł wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania pod warunkiem, że małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej (o ile współmałżonek nie jest stroną umowy kredytowej)

9 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Forma spłaty Udzielona pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) Spłata rat następuje z : rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (pod warunkiem, że ROR jest otwarty na moment składania wniosku) rachunku technicznego tzw. atrapy (wpłaty gotówkowe)

10 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Okres kredytowania Maksymalny okres kredytowania wynosi do 60 miesięcznych rat. Niezależnie od okresu kredytowania, tj. 1-60 miesięcy, obowiązuje stała stopa procentowa.

11 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Oprocentowanie oraz opłaty i prowizje Oprocentowanie: Pożyczka gotówkowa bez ubezpieczenia – 18% Bezpieczna pożyczka (pożyczka z ubezpieczeniem) – 15,5% Prowizja za udzielenie pożyczki gotówkowej – 5% Opłata za udostępnienie ubezpieczenia 0,27% x liczba rat Pożyczki x kwota udzielonej Pożyczki netto

12 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Pożyczka z ubezpieczeniem Program ubezpieczeniowy „Bezpieczna pożyczka” to pełny pakiet ubezpieczeniowy zabezpieczający spłatę kredytu w przypadku: Śmierci Pożyczkobiorców (do 65 roku życia) z każdej przyczyny, Całkowitej niezdolności do pracy, Utraty stałego źródła dochodu pożyczkobiorców Śmierci Pożyczkobiorców wskutek nieszczęśliwego wypadku po ukończeniu 65 roku życia. O pożyczkę z ubezpieczeniem może się ubiegać osoba, której wiek nie przekracza 65 lat.

13 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Konsolidacja Konsolidacji Pożyczką pieniężną podlegać mogą zaangażowania kredytowe z obcych Banków (zgodnie z listą banków, które podpisały umowę z BIK S.A.): a) pożyczki pieniężne, konsumpcyjne b) kredyty ratalne, c) kredyty samochodowe, d) karty kredytowe e) limity zadłużenia w rachunku W przypadku produktów z ppkt. a-c konsolidacji podlega kwota aktualnego salda do spłaty (zgodnie z dostarczonymi dokumentami) natomiast w przypadku produktów z ppkt.d i e kwota przyznana. Aby zaangażowanie kredytowe z obcego banku mogło podlegać konsolidacji musi posiadać, co najmniej 6 miesięczną historię spłaty kredytowej. Konsolidacji może podlegać jednorazowo maksymalnie 7 zaangażowań.

14 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Konsolidacja Klient wnioskujący o konsolidację zaangażowań kredytowych z obcych banków zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje nt. konsolidowanego zaangażowania np.: umowa kredytowa wyciągi bankowe harmonogram spłat zaświadczenie opinia z banku W dokumentach dot. konsolidowanego zadłużenia powinny znajdować się informacje o: kwocie do spłaty (pozwalającej na zamknięcie zobowiązania) dacie i numerze umowy konsolidowanego zaangażowania nr rachunku do spłaty konsolidowanego zaangażowania oraz nazwie banku Klient ma 30 dni na dostarczenie do Banku dokumentu potwierdzającego całkowitą spłatę konsolidowanego zaangażowania.

15 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Weryfikacja zaświadczeń o dochodach Doradco sprawdź: czy zaświadczenie o dochodach wypełnione jest kompletnie, czy zaznaczone jest wynagrodzenie netto oraz podana jest jego wysokość, czy wynagrodzenie zostało obliczone za wskazany regulacjami produktowymi okres poprzedzający złożenie wniosku o kredyt i czy stanowi średnią z tego okresu, czy zarobki nie są obciążone zajęciem sądowym lub komorniczym, na jaki okres została zawarta umowa o pracę, czy zakład pracy, w którym klient jest zatrudniony nie znajduje się w likwidacji lub upadłości, czy zaświadczenie posiada pieczęć firmową pracodawcy i jest podpisane czytelnie przez upoważnionego przedstawiciela pracodawcy datę wystawienia dokumentu - zaświadczenie jest ważne 1 m-c od daty jego wystawienia. Dopuszcza się przyjmowanie zaświadczeń na drukach obcych pod warunkiem, że zostały w nich podane wszystkie wymagane informacje, o których mowa powyżej.

16 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet


Pobierz ppt "Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING."

Podobne prezentacje


Reklamy Google