Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Ten szablon może być używany jako plik startowy do tworzenia raportu zawierającego aktualizacje punktów kontrolnych projektu. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. Krystian Walkowiak OOIIB

2 Otoczenie prawne utrzymania obiektu budowlanego
Czego dotyczy projekt? Zdefiniuj cel projektu. Czy jest podobny do projektów, które zostały zrealizowane w przeszłości, czy całkiem nowy? Zdefiniuj zakres projektu. Czy jest to projekt niezależny, czy powiązany z innymi projektami? * Ten slajd jest zbędny na cotygodniowych spotkaniach dotyczących stanu projektu.

3 Regulacje prawne obowiązków właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymania i użytkowania budynków.
Zarządzanie nieruchomością to podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość*1. (*1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz.U. Z r. poz ze zmianami) * Jeśli któryś z tych problemów spowodował opóźnienie względem harmonogramu lub ma być przedyskutowany później, przedstaw jego szczegóły na następnym slajdzie.

4 Prawo administracyjne
Materialne prawo administracyjne, np: Kodeks postępowania administracyjnego: tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami); Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1269); Ustawa o gospodarce nieruchomościami: tj. z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami); Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz ze zmianami); Ustawa – Prawo wodne: tj. z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami); Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

5 Prawo administracyjne
Materialne prawo administracyjne, np: 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: tj. z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami); 7. Ustawa – Prawo budowlane: tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz ze zmianami); 8. Prawo ochrony środowiska: tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz ze zmianami); 9. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne: tj. z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 193, poz ze zmianami). Bardzo ważna zmiana: Dz.U. z 2014 r. poz. 897 (Art. 1) oraz Dz.U. z 2013 r. poz. 805 (wyrok TK) Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

6 Prawo budowlane Podstawowe definicje tj. z dnia 2 października 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)

7 Prawo budowlane 2010 Definiowane pojęcia
To wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego; Prawo budowlane Definiowane pojęcia To również budowa ale także prace polegające na przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA Inne roboty budowlane ODBUDOWA ROZBUDOWA NADBUDOWA PRZEBUDOWA REMONT To wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego związanych z charakterystycznymi parametrami, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, długość, szerokość To wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; To wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego związanych z charakterystycznymi parametrami, jak: kubatura, wysokość, bądź liczba kondygnacji To odtworzenie istniejącego w danym miejscu obiektu budowlanego w dotychczasowej lub nowej formie, kształcie, bryle. To wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

8 Prawo budowlane 2010 Definiowane pojęcia
Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; przyłącza - należy przez to rozumieć odcinki przewodów lub rurociagów łączące wewnetrzną instalację jednego odbiorcy z przewodami lub rurociągami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunika - cyjnej;”, Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku; Prawo budowlane Definiowane pojęcia Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; OBIEKTY BUDOWLANE BUDYNKI z instalacjami i urządzeniami BUDOWLE Obiekty małej architektury Trwale związany z gruntem, Wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych Posiada fundament i dach Nie jest budynkiem Nie jest obiektem małej architektury. Takie jak : lotniska,drogi, linie kole - jowe,mosty,wiadukty, tunele, itp sieci tech- niczne, sieci uzbrojenia terenu, Niewielkie obiekty, Takie jak: obiekty kultu religijneg (kapliczki, figury,krzyże)‏ posągi,wodotryski,architektura ogrodowa, użytkowe (piaskownice, huśtawki, drabinki, itp)‏

9 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 1. Wyodrębniona własność gruntowa nieruchomości (notarialna), Nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami składowymi, z budynkami i lokalami, chyba że stanowią odrębny przedmiot własności. (Art. 4 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)‏ 2. Współwłasność gruntowa nieruchomości (notarialna), 3. Trwały zarząd, OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE 4. Umowa dzierżawy z prawem do zabudowy nieruchomości, 5. Umowa użyczenia na cele budowlane, 6. Inna forma dysponowania

10 DEFINICJE PRAWA BUDOWLANEGO
Oddanie obiektu do użytkowania Zawiadomienie o zakończeniu budowy Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Gdy na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX, o których mowa w załączniku do ustawy; zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

11 DEFINICJE PRAWA BUDOWLANEGO
Zmiana sposobu użytkowania Legalne postępowanie. Zgłoszenie Nałożenie obowiązku uzupełnienia wniosku – postanowienie Sprzeciw w przypadkach: nie uzupełnienia wniosku w terminie, wymóg uzyskania pozwolenia na budowę, naruszenia planu lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-wania terenu, niedopuszczalne pogorszenie warunków 4) Milcząca zgoda organu Samowolna zmiana sposobu użytkowania : 1. Postanowienie: - wstrzymanie użytkowania, - obowiązek przedstawienia dokumentów, 2. Opłata legalizacyjna - 10 x stawka opłaty 3. Nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania

12 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.

13 Wymagania podstawowe (art. 5 Pb).
Art. 5 ust. 2 Pb 2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

14 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

15 Oddanie obiektu do użytkowania kończy odpowiedzialność wykonawcy za proces budowlany, a zaczyna się odpowiedzialność właściciela? W momencie przekazania przez INWESTORA obiektu budowlanego do użytkowania WŁAŚCICIELOWI LUB ZARZĄDCY (art. 60 PB) powinno nastąpić również przekazanie: - dokumentacji budowy, - dokumentacji powykonawcza, - innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a także : - instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

16 Książka obiektu budowlanego
Czego dotyczy projekt? Zdefiniuj cel projektu. Czy jest podobny do projektów, które zostały zrealizowane w przeszłości, czy całkiem nowy? Zdefiniuj zakres projektu. Czy jest to projekt niezależny, czy powiązany z innymi projektami? * Ten slajd jest zbędny na cotygodniowych spotkaniach dotyczących stanu projektu.

17 Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie (art. 64 Pb)‏
Czym jest książka obiektu budowlanego? Czy jest obowiązek prowa -dzenia jej dla każdego obiektu budowlanego? Stanowi ona dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

18 Założenie książki Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej „obiektem”, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Książka powinna być prowadzona dla każdego wyodrębnionego obiektu oddzielnie. Książka nie może być prowadzona w systemie komputerowym.

19 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przez okres istnienia obiektu przechowywać dokumenty, o których mowa w art. 60, (dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza, inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem) oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

20 Wpisy do książki obejmują :
1. podstawowe dane identyfikujące obiekt, 2. dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi, zarządcy, 3.plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci, 4. protokoły kontroli oraz badań określonych w art ust. 1 i 2 Pb oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

21

22 Dokumentacja użytkowania
dokumentacja odbioru obiektu – dokumentacja budowy i powykonawcza, książki obiektu budowlanego, kopie imiennych przydziałów lokali, protokoły zdawczo-odbiorcze lokali, umowy najmu lokali, protokół pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacja eksploatacyjna. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumentację obiektu, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

23 DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA
W skład dokumentacji eksploatacyjnej wchodzą: protokoły z okresowych kontroli stanu technicznego, opinie i ekspertyzy techniczne dotyczące obiektów, metryka urządzenia piorunochronnego, dokumentacja dotycząca obsługi urządzeń dźwigowych (protokoły z badań i rewizji, książki bieżącej konserwacji), plany potrzeb remontowo-konserwacyjnych i ulepszeń, plany ich wykonania, umowy na realizację robót, dokumentacja powykonawcza robót budowlanych wraz z protokołami odbioru tych robót, pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

24 KOGO TEN OBOWIĄZEK NIE DOTYCZY
Właścicieli i zarządców : 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych : a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1 (tj. zwolnionych z pozwolenia na budowę)‏ 3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub obiektu mostowego.

25 Udostępnianie dokumentów
Zgodnie z art. 65 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać określone w tym przepisie dokumenty - a co za tym idzie książkę obiektu budowlanego: przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.

26 Obowiązkowe przeglądy
Czego dotyczy projekt? Zdefiniuj cel projektu. Czy jest podobny do projektów, które zostały zrealizowane w przeszłości, czy całkiem nowy? Zdefiniuj zakres projektu. Czy jest to projekt niezależny, czy powiązany z innymi projektami? * Ten slajd jest zbędny na cotygodniowych spotkaniach dotyczących stanu projektu.

27 Obowiązany jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak : - wyładowania atmosferyczne, - wstrząsy sejsmiczne, - silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, - osuwiska ziemi, - zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, - pożary lub powodzie,

28 obciążenia zmienne z wpływu czynników takich jak:
śnieg, wiatr. temperatura, inne obciążenia: np. wybuch gazu, uszkodzenia zapór, uderzenia pojazdów w budynki czy elementy dróg, - kombinacje sum obciążeń określające najbardziej niekorzystny wariant obciążeń. w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

29 Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 ust. 1)‏

30 Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

31 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat,
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

32 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezwłocznie zawiadomić pisemnie właściwy organ o przeprowadzonej kontroli. 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

33 5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych: a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

34 6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

35 Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 ust. 1b)‏
Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.

36 Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego

37 Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe (art. 62 ust. 4 i 5 )‏
Kontrole, o których mowa, powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, z tym że : Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

38 Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 (czyli okresowej, co najmniej raz w roku) lit. c (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

39 6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

40 Przygotowanie do wykonania przeglądów
Czego dotyczy projekt? Zdefiniuj cel projektu. Czy jest podobny do projektów, które zostały zrealizowane w przeszłości, czy całkiem nowy? Zdefiniuj zakres projektu. Czy jest to projekt niezależny, czy powiązany z innymi projektami? * Ten slajd jest zbędny na cotygodniowych spotkaniach dotyczących stanu projektu.

41 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW (przykłady)‏
1. Ocena konstrukcji w przypadku występowania uszkodzeń. Oceny stanu technicznego obiektu budowlanego winny dokonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej właściwej dla kontrolowanego obiektu bez ograniczeń lub rzeczoznawcy budowlani. Istotny wpływ na procedurę i metodykę dokonywania oceny stanu technicznego ma fakt istnienia dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej i realizacyjnej (dziennik budowy).

42 W przypadku braku dokumentacji zakres pracy jest zwykle rozszerzony o:
1. inwentaryzację całego obiektu i poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 2. diagnostykę pełną obiektu, w celu określenia właściwości mechanicznych, fizycznych i technicznych wybranych elementów konstrukcyjnych Metodyka badań diagnostycznych zależy przede wszystkim od rodzaju materiałów konstrukcyjnych. Końcowa ocena powinna uwzględniać wyniku obliczeń stanów granicznych nośności i użytkowania.

43 Wg projektu normy ISO przewiduje się cztery sposoby postępowania :
1.Ocena na podstawie zadowalającego zachowania się konstrukcji w przeszłości, 2. Ocena na podstawie badań diagnostycznych, 3. Ocena konstrukcji na podstawie obciążeń próbnych, 4. Ocena ogólna postępu degradacji. Kontrola powinna wykazać czy nie wystąpiły : - objawy mogące świadczyć o przyspieszonej degradacji konstrukcji, - warunki powodujące intensyfikację oddziaływania środowiska na konstrukcję.

44 O występowaniu nadmiernej degradacji konstrukcji mogą świadczyć objawy, które możemy zaobserwować bezpośrednio na powierzchni konstrukcji, jak : - rysy, pęknięcia wzdłuż krawędzi elementów lub wzdłuż zbrojenia, odspojenia otuliny i ewentualne odsłonięcie zbrojenia, - rysy lub pęknięcia spowodowane pracą konstrukcji, - widoczne ugięcia konstrukcji, - miejsca z defektami lub uszkodzeniami mechanicznymi, - wykwity soli na powierzchni i ewentualne rdzawe przebarwienia, - miejsca widocznej korozji betonu,

45 - uszkodzenia tynków ochronnych, posadzek, wykładzin,
- pęknięcia, odspojenia lub ubytki powłok ochronnych, - zawilgocenia spowodowane nieszczelnością izolacji wodoszczelnych - pokrycia dachowe, izolacje poziome, pionowe, - zawilgocenia spowodowane skraplającą się parą wodną, - występowanie mchów lub grzybów pleśniowych, - występowanie powierzchni zaolejonych lub zniszczonych innymi substancjami, - występowanie przecieków przez stropy, - stopień zniszczenia wymurówek, wypraw, powłok malarskich, - itp

46 2.2.a. Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynku i instalacji gazowych i przewodów kominowych 2. Ocena poszczególnych elementów budynku. 1. Fundamenty. Oceny dokonuje się w zasadzie w dwóch przypadkach : a) występujących charakterystycznych pęknięć konstrukcji budynku (szczególnie ścian nośnych), b) w związku z projektowaniem kapitalnego remontu lub modernizacji budynku, jego podpiwniczania, budowy obok innego budynku (plomba, głębsze jego posadawianie, itp)‏

47 2.2.a. Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynku i instalacji gazowy i przewodów kominowych 2. Izolacje przeciwwilgociowe. W celu ustalenia przyczyn powstania zawilgoceń należy dokonać: a) zapoznać się z dokumentacją projektową w zakresie przyjętych rozwiązań, b)dokonać przeglądu pomieszczeń i zarejestrować zakres i charakter zawilgoceń (dokumentacja fotograficzna, szkice oraz opis), c)dokonać przeglądu i rejestracji skutków zawilgoceń, zebrać informacje o zakresie i charakterze uszkodzeń, miejsc ich występowania, d) wykonać pomiary stanu zawilgocenia określane zwykle tzw. wilgotnością masową (w %), e)wykonać odkrywki kontrolne sprawdzające rodzaj użytych materiałów i ich stan techniczny,

48 3. Konstrukcje budowlane.
Ocena konstrukcji budynku zależna jest od rozwiązań projektowych zastosowanych przy jego realizacji: 1. budynki z betonu, 2. budynki wielkopłytowe, 3. budynki drewniane, 4. budynki o konstrukcji stalowe, 5. budynki murowane

49 Budynki z betonu. Podstawowym działaniem w procedurze oceny stanu technicznego konstrukcji jest diagnostyka. Zasady ogólne diagnostyki konstrukcji żelbetowych są podane w normie PN-88/B Wg instrukcji ITB diagnostykę w zależności od celu do jakiego ma służyć dziali się na trzy rodzaje : 1. diagnostyka okresowa – przegląd techniczny, którego zakres i częstotliwość wynika z Prawa budowlanego, 2. diagnostyka doraźna – ocena dokonywana po stwierdzeniu uszkodzeń i innych nieprawidłowości pracy obiektu, 3. diagnostyka docelowa – przy planowanej modernizacji, przy przebudowie itp.

50 Budynki wielkopłytowe.
Budynek wielkopłytowy jest specyficznym obiektem budowlanym, zrealizowanym wg ścisłych reguł określonego systemu, regulujących nie tylko budowę ale sposób ich produkcji, składowania, transportu i zasady zestawiania elementów w ustrój konstrukcyjny. Znajomość określonego systemu pozwoli na dokonanie oceny stanu technicznego, obejmującej działania związane z : a) oceną elementów wykończenia, instalacji i wyposażenia technicznego, b) oceną elementów konstrukcji budynku pod kątem bezpieczeństwa, trwałości i wypełniania funkcji użytkowych, c) elementów konstrukcji z rozpoznaniem rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem poprawy układów funkcjonalnych.

51 Budynki drewniane. To rodzaj budynków najbardziej narażony na destrukcję jako narażone na łatwe uszkodzenia mechaniczne zawilgocenie i korozję biologiczną. Zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane tymi czynnikami prowadzą w prosty sposób do utraty nośności i stateczności konstrukcji, jej elementów lub złączy. Podstawowe znaczenie dla rzetelności oceny oraz skuteczności proponowanych metod napraw i zabezpieczeń ma : 1. wszechstronna analiza dostępnej dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej obiektu, 2. szeroki zakres informacji i wyników uzyskanych na podstawie oględzin, pomiarów i badań przeprowadzanych „in situ” i laboratoryjnych, 3. kontrolne obliczenia cieplne i wilgotnościowe.

52 Budynki o konstrukcji stalowej.
Podstawowym działaniem w procedurze oceny stanu technicznego budynków stalowych jest ocena stanu technicznego w dwóch zasadniczych celach : 1. określenie stopnia degradacji powłoki antykorozyjnej zabezpieczającej stalową konstrukcję budynku, 2. określenie nośności konstrukcji stalowej w przypadku: a) zauważonych nawet niewielkich jej odkształceń, b) przebudowy lub zmiany przeznaczenia obiektu.

53 Budynki murowe. Zasady oceny konstrukcji murowych są zbieżne z zasadami diagnostyki konstrukcji betonowych. Różnice wynikają z cech fizycznych i mechanicznych konstrukcji oraz innego wpływu warunków zewnętrznych na właściwości materiałów murowych. Działania związane z oceną to : - analiza wstępna dokumentacji projektowej, - wizja lokalna - wizualna ocena stanu technicznego muru (grubość, rodzaj i stan cegły, - grubość i stan spoin, obecność wykwitów, zawilgoceń, stan izolacji poziomych i pionowych, - wilgotność.

54 Instalacje. wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacji, elektryczne, gazowe, piorunochronne, Dla oceny stanu technicznego i wydania na jej podstawie odpowiednich zaleceń należy wykonać szereg prac cząstkowych, takich jak : 1. ocena (analiza) dokumentacji projektowej, 2. ocena dotychczasowej pracy instalacji, na podstawie której należy zebrać protokoły z odbioru robót remontowych, zgłoszenia użytkowników instalacji (mieszkańców) oraz plan napraw, wymian i robót konserwacyjnych, 3. wizje lokalne, 4. analiza zebranych materiałów, 5. opracowanie i wydanie decyzji: a) stan techniczny instalacji pozwala na dalsze jej eksploatowanie, b) należy wymienić część instalacji, c) należy wymienić całą instalację

55 Analizę stanu technicznego instalacji wewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie ich kontroli okresowych (co najmniej raz w roku). Do ich przeprowadzania wymagane jest posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacje i sieci sanitarne.

56 Badania szczelności i odbiór instalacji wodociągowych.
Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie w wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać prze zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji (bez względu na materiał) jest półtora razy wyższe od ciśnienia roboczego i jest takie samo dla wody zimnej i ciepłej.

57 Kontroli podlega: 1. zgodność stanu istniejącego z dokumentacją oraz warunkami jak wyżej, 2. właściwość użytych materiałów i elementów wchodzących w skład instalacji, 3. prawidłowość wykonania połączeń, 4. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 5. prawidłowość wykonania podpór przewodów i zamontowania armatury,

58 Badania szczelności i odbiór instalacji kanalizacyjnych.
Podczas badania szczelności instalacji kanalizacyjnej należy dokonać następujących sprawdzeń : 1. pionowe przewody deszczowe wewnętrzne należy poddać próbie na szczelność przez zalania ich wodą na całej wysokości, 2. podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 3. kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego z poziomem, przez oględziny.

59 Kontroli podlega: 1. zgodność stanu istniejącego z dokumentacją oraz warunkami jak wyżej, 2. właściwość użytych materiałów i elementów wchodzących w skład instalacji, 3. prawidłowość wykonania połączeń, 4. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających w połączeniach, 5. prawidłowość wykonania podpór przewodów i zamontowania przyborów sanitarnych,

60 Kontrola kominów w budynkach ogrzewanych paliwem stałym.
Zasady użytkowania i konserwacji przewodów kominowych regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz ze zmianami); wraz z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U r. Nr 74 poz. 836; z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; z dnia. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

61 Wyniki kontroli powinny być potwierdzone stosownym protokołem oraz udokumentowane w książce obiektu budowlanego. Należy zaznaczyć, że obowiązek skontrolowania przewodów kominowych istnieje także przed oddaniem do użytkowania obiektu budowlanego i po przeróbce (przebudowie) - jeżeli obejmowała przewody kominowe.

62 Przepisy warunków technicznych użytkowania w § 25 wprowadzają ogólne wymaganie, aby kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania zapewniały możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami. Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi warunkami. Ponadto, powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.

63 Następnie, w § 26 ust. 2 warunków technicznych użytkowania następuje uszczegółowienie tych wymagań (oraz wymagań z ustawy Prawo budowlane, patrz wyżej). Co istotne, według § 27 warunków technicznych użytkowania, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

64 O ile przepisy Prawa budowlanego powołane wyżej określają obowiązek i częstotliwość kontroli przewodów kominowych, przepisy ochrony pożarowej odnoszą się do zagadnienia usuwania zanieczyszczeń. Zgodnie z § 30 ochrony pożarowej., w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1) z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) z palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku; 3) z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku. W obiektach tych usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Powołany przepis odnosi się także do przewodów wentylacyjnych, mianowicie w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

65 Protokoły kontroli należy załączyć do książki obiektu budowlanego.
Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynku i instalacji gazowych i przewodów kominowych Protokoły kontroli należy załączyć do książki obiektu budowlanego.

66 Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat (stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu.....)‏ Art. 62. ust. 1 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i pioruno - chronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

67 Bezpieczeństwo budynku.
Właściciel, zarządca obiektu budowlanego wykonując ustawowe obowiązki winien posiadać choć minimalną wiedzę co do wymagań prawnych i normowych, stosowanych przy ocenie poszczególnych elementów budynku czy innego obiektu budowlanego.

68 Ochrona odgromowa budynków.
Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych: 1. Polskich Normach : PN-EN „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” oraz PN-IEC „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”, 2. Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 3.Warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

69 Zasadniczym elementem determinującym ocenę zagrożenia jest posiadanie odpowiedniej dla chronionego obiektu koncepcji ochrony, sciśle realizowanej w toku użytkowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów wyposażonych w urządzenia i systemy elektroniczne wrażliwe na piorunowe impulsy elektromagnetyczne. Zwrócić należy w szczególności na : 1. Materiały wykorzystywane do celów ochrony odgromowej, 2. Zagrożenia stwarzane przez rozpływający się prąd piorunowy : a) skutki cieplne b) skutki mechaniczne c) iskrzenie 3. Sposób ochrony anten na dachach obiektów budowlanych, 4. Sposób ochrony odgromowej w strefach zagrożonych wybuchem

70 Ochrona przed hałasem i drganiami.
Ochrona przed hałasem wchodzi w skład 6 podstawowych wymagań użytkowych, jakim powinny odpowiadać budynki. Wymagania w tym zakresie ujęte są we wszystkich podstawowych aktach prawnych i przepisach dot. budownictwa: 1. Prawo budowlane, 2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 3. Normy Polskie : a) PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu, b) PN-B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. c) PN-88/B-0271 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

71 Zakres ochrony przed hałasem i drganiami dotyczy ochrony przed:
- rozprzestrzenianiem się w budynku hałasów wewnętrznych, tzw. bytowych – wynikających z użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, - przenikania do budynków hałasów powietrznych zewnętrznych (np. hałasów komunikacyjnych), - powstawaniem i rozprzestrzenianiem się w budynku hałasów instalacyjnych pochodzących od technicznego wyposażenia budynku, - drganiami pochodzącymi od źródeł zewnętrznych (np. tras komunikacyjnych) przenikających do budynku przez podłoże, jak i wewnętrznych (np. od wyposażenia technicznego budynku lub od urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach usługowych zlokalizowanych w budynku).

72 Przy remontach i modernizacji budynków należy uwzględnić obecnie obowiązujące wymagania, dążąc do ich spełnienia w stopniu maksymalnie możliwym z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynku. Wymaganie podane w normie PN-B :1999 obejmuje : 1. izolacyjność od dźwięków powietrznych ścian, drzwi i stropów między przyległymi pomieszczeniami, 2. izolacyjność stropów od dźwięków uderzeniowych przy uwzględnieniu wszystkich możliwych kierunków rozprzestrzeniania się dźwięków uderzeniowych w budynku.

73 Kontrola okresowa co najmniej dwa razy do roku w przypadku budynków o pow. zab. > 2000 m2 oraz innych obiektów > 1000 m2 Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

74 Szczególną uwagą zostały objęte obiekty wielkopowierzchniowe, traktowane umownie jako „obiekty podwyższonego ryzyka”, zarówno ze względu na możliwość przebywania w nich znacznej liczby ludzi, jak i na często nietypowe i skomplikowane rozwiązania konstrukcyjne. Uznano, że należy je poddawać zaostrzonej kontroli, nie tylko podczas projektowania i realizacji, ale również w czasie ich użytkowania. Zgodnie więc z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, właściciel lub zarządca budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 ma obowiązek zapewnienia wykonania kontroli okresowej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Zakres tej kontroli pokrywa się z zakresem dotychczasowej kontroli rocznej.

75 Działania w sytuacjach ekstremalnych
Czego dotyczy projekt? Zdefiniuj cel projektu. Czy jest podobny do projektów, które zostały zrealizowane w przeszłości, czy całkiem nowy? Zdefiniuj zakres projektu. Czy jest to projekt niezależny, czy powiązany z innymi projektami? * Ten slajd jest zbędny na cotygodniowych spotkaniach dotyczących stanu projektu.

76 Art. 62. [Kontrola obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania]
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

77 Art. 61. 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

78 Art. 69. [Zastosowanie środków zabezpieczających] 1
Art. 69. [Zastosowanie środków zabezpieczających] 1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.

79 Art. 70. [Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń w obiektach budowlanych]
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

80 Art. 70. [Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń w obiektach budowlanych]
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.

81 Art. 70. [Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń w obiektach budowlanych]
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1).

82 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google