Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu składek Gdańsk, 10.03.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu składek Gdańsk, 10.03.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu składek Gdańsk, 10.03.2016 r.

2 2 Cele Jeśli zalegasz z płatnościami wobec ZUS, możesz ubiegać się o ulgę w spłacie należności z tytułu składek. Celem tego prezentacji jest przekazanie Państwu informacji o możliwych formach pomocy jakiej może udzielić Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom posiadającym trudności w spłacie należności, z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

3 3 Podczas spotkania dowiedzą się Państwo: jaką pomoc w spłacie należności mogą uzyskać, jakie należności podlegają uldze, co można zyskać przystępując do umowy, jak złożyć wniosek o ulgę, czym jest pomoc publiczna i komu można jej udzielić

4 4 Podstawowe informacje o ulgach

5 5 Podstawowe informacje - ULGI ZUS może udzielić pomocy w spłacie należności poprzez: Odroczenie terminu płatności składki Rozłożenie należności na raty I II III

6 6 Podstawowe informacje - ULGI Jakie korzyści przyniesie rozłożenie należności na raty?  ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności,  jeśli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, ZUS je zawiesi po podpisaniu umowy,  od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o rozłożenie należności na raty, a jeżeli wniosek o rozłożenie na raty dotyczy należności przyszłych, to od dnia następującego po terminie płatności nie będą naliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna. Złożenie wniosku o układ ratalny OdsetkiBez odsetek Rata 1 Rata 2 Rata 3 Opłata prolongacyjna

7 7 Podstawowe informacje - ULGI Jakie korzyści przyniesie odroczenie terminu płatności składek bieżących lub przyszłych?  ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności,  od dnia następującego po terminie płatności nie będą naliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna. Złożenie / nadanie wniosku o odroczenie Nowy odroczony termin płatności np. 04.04.2016 r. Termin płatności składki, np. 15.III.2016 r. Opłata prolongacyjna, bez odsetek

8 8 Podstawowe informacje - ULGI Ważne! Wniosek o odroczenie przedsiębiorca musi złożyć lub nadać w placówce pocztowej operatora publicznego najpóźniej w dniu terminu płatności składek. ZUS nie rozpatruje wniosków, które złożono lub nadano po tym terminie. Termin płatności składki, np. 15.03.2016 r. Odroczony termin płatności, np. do 04.04.2016 r. Złożenie / nadanie wniosku o odroczenie Rozpatrzenie wniosku i odroczenie terminu

9 9 Podstawowe informacje - ULGI Należności podlegające ulgom Należności z tytułu składek Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FP FGŚP Fundusz Emerytur Pomostowych Za osobę prowadzącą działalność X X - X X X - X Za zatrudnionych pracowników X X X X X X X X TO MOŻNA ODROCZYĆ LUB ROZŁOŻYĆ NA RATY

10 10 Pomoc publiczna

11 11 Pomoc publiczna ZUS bada wniosek pod kątem przepisów dotyczących pomocy publicznej, jeśli wniosek złożył przedsiębiorca, również w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Kiedy? ZUS jest zobowiązany do oceny wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności, ponieważ musi ustalić, czy ulga nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji i nie wpływa negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). Dlaczego?

12 12 Pomoc publiczna to taka pomoc, która spełnia jednocześnie cztery warunki: Co to jest pomoc publiczna?  udzielana jest ze środków publicznych (np. przez ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy),  stanowi korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorcy, ponieważ jest udzielana na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (np. koszty obsługi układu ratalnego są niższe niż koszty kredytu udzielanego przez bank),  ma charakter selektywny (nie otrzymują jej wszyscy przedsiębiorcy),  zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa negatywnie na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Pomoc publiczna

13 13 Pomoc publiczna Ważne! Pomoc publiczna w formie ulg udzielanych przez ZUS nie polega na przekazaniu przedsiębiorcy środków pieniężnych.  pomocy de minimis,  pomocy na restrukturyzację,  pomocy na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. Jakiego rodzaju pomocy publicznej może udzielić ZUS?

14 14 Pomoc publiczna ZUS najczęściej udziela pomocy de minimis. Dla określenia, czy pomoc, o którą występuje przedsiębiorca stanowić będzie pomoc de minimis, należy ustalić, czy: Pomoc de minimis Ważne! Do udzielenia pomocy de minimis nie jest wymagana zgoda Komisji Europejskiej.  łączna wartość pomocy de minimis  dla tego przedsiębiorcy nie przekracza 200 tysięcy euro w okresie trzech lat budżetowych, a w przypadku podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro  w sektorze rybołówstwa — 30 000 euro w okresie 3 lat budżetowych (dla określonego przedsiębiorstwa) + ustalony dla Polski próg skumulowanej kwoty pomocy de minimis przyznanej różnym przedsiębiorcom w tym sektorze (21 125 000 euro)  w sektorze produkcji rolnej – 7 500 euro w okresie 3 lat obrotowych (dla określonego przedsiębiorstwa) + ustalony dla Polski próg skumulowanej kwoty pomocy de minimis przyznanej różnym przedsiębiorstwom w tym sektorze (119 542 500 euro).

15 15 Pomoc publiczna Pomoc na restrukturyzację udzielana jest przedsiębiorcom zagrożonym, znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw i ma na celu przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Pomoc na restrukturyzację Ważne! Pomoc na restrukturyzację może być udzielana raz na 10 lat i musi zostać zgłoszona Komisji Europejskiej (KE). ZUS nie może udzielić pomocy na restrukturyzację do czasu podjęcia przez KE decyzji zezwalającej na jej udzielenie.

16 16 Pomoc publiczna Klęska żywiołowa to np. powódź, susza, lawina, trzęsienie ziemi. Niekorzystne warunki pogodowe takie jak mróz, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu lub burze nie są uznawane za klęski żywiołowe Pomoc na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami Ważne! Pomoc na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami musi być zgłoszona Komisji Europejskiej. ZUS nie może udzielić tej pomocy do czasu podjęcia przez KE decyzji zezwalającej na jej udzielenie. Między poniesioną szkodą a klęską żywiołową lub innym nadzwyczajnym zdarzeniem musi istnieć bezpośredni związek przyczynowy. Celem pomocy jest przywrócenie stanu sprzed klęski lub innego zdarzenia, a nie rozwój firmy lub zapobieżenie stratom, które mogą dopiero nastąpić. Wysokość strat musi być precyzyjnie oszacowana i udokumentowana, a wielkość pomocy publicznej nie może przekraczać wysokości strat pomniejszonych o kwoty ewentualnego odszkodowania.

17 17 Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności

18 18 Wniosek Jak możesz złożyć wniosek?  Pisemnie – można skorzystać z formularzy na stronie www.zus.pl w zakładce „Umarzanie, udzielanie ulg w spłacie należności oraz pomoc publiczna”www.zus.pl  Ustnie do protokołu (w jednostce ZUS)  Elektronicznie − za pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) na jednym z udostępnionych formularzy wniosku  Telefonicznie – za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT), posiadając założony profil na platformie PUE Numery kontaktowe COT: 801 400 987 - z telefonów stacjonarnych, (22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

19 19 Wniosek Kto może być wnioskodawcą? Wnioskodawcą może być:  płatnik składek  inna osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, czyli osoba, na którą została przeniesiona odpowiedzialność  pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek lub innych osób odpowiedzialnych za zadłużenie

20 20 Wniosek Co musi określać wniosek? Wniosek musi określać:  kto jest wnioskodawcą,  numer telefonu wnioskodawcy,  o co występuje: rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności,  jakich należności wniosek dotyczy i za jaki okres,  propozycję spłaty (np. wysokość rat, termin płatności),  rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Wniosek musisz uzasadnić i podpisać.

21 21 Wniosek Wniosek a postępowanie egzekucyjne. Złożenie wniosku o ulgę nie powoduje zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Dopiero podpisanie umowy o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek skutkuje niewszczynaniem lub zawieszeniem trwającego postępowania egzekucyjnego

22 22 Wniosek Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku ustala się zawsze indywidualnie — zależnie od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Typowymi dokumentami pozwalającymi na podjęcie rozstrzygnięcia są: oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy (dostępne na stronie www.zus.pl), sprawozdania finansowe, dokumenty PIT, wyciągi z ewidencji podatkowych. www.zus.pl Wymagane jest również złożenie dokumentów i przekazanie informacji pozwalających na zbadanie wniosku pod kątem pomocy publicznej.

23 23 Wniosek Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Ważne! Powinieneś złożyć oryginały dokumentów, ale możesz też złożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza. Jeśli kopie nie są potwierdzone za zgodność, musisz przedłożyć w ZUS oryginały do wglądu.

24 24 Wniosek Kiedy ZUS może nie rozpatrzyć wniosku o udzielenie ulgi? Wniosek o udzielenie ulgi pozostaje bez rozpatrzenia w przypadkach, gdy w wyznaczonym przez ZUS terminie: Ważne! Jeśli termin wyznaczony na złożenie dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku jest zbyt krótki, możno skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.  nie złożono dokumentacji niezbędnej do zbadania sytuacji finansowej,  nie złożono dokumentacji ubezpieczeniowej umożliwiającej ustalenie salda na koncie,  nie dostarczono informacji dotyczących wnioskowanej pomocy publicznej.

25 25 Warunki przyznania ulgi

26 26 Warunki przyznania ulgi Na podstawie posiadanych danych Zakład zbada zdolność wnioskodawcy do uregulowania należności objętych umową. Ostatecznie ustalone warunki spłaty będą uzależnione m.in. od: wysokości zadłużenia, oceny sytuacji finansowej dłużnika, innych czynników (np.: sezonowości produkcji, terminowości regulowania należności przez kontrahentów itp.) Badanie zdolności dłużnika do wywiązania się z umowy ZUS może dokonać zabezpieczenia należności poprzez ustanowienie hipoteki lub zastawu na składnikach majątkowych. Zawarcie umowy nie wyklucza ustanowienia przez ZUS hipoteki lub zastawu. Po spłacie zadłużenia ZUS wyda zaświadczenie stanowiące podstawę do wykreślenia hipoteki lub podejmie działania w celu odstąpienia od zastawu.

27 27 Warunki przyznania ulgi Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z rozstrzygnięciem ZUS-u w sprawie udzielenia ulgi, możne zakwestionować rozpatrzenie sprawy, podając nowe okoliczności w sprawie i argumenty, które ZUS pominął przy rozpatrywaniu wniosku Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

28 28 Warunki przyznania ulgi Wartość pomocy publicznej wyrażona jest ekwiwalentem dotacji brutto (EDB). ZUS oblicza wartość pomocy publicznej (EDB) stosując wzory określone przepisami prawa. Określenie wartości pomocy publicznej Stopa referencyjna Stopa bazowa + Marża Kategoria ratingowa Poziom zabezpieczeń Ogłaszana przez Komisję Europejską

29 29 Warunki przyznania ulgi Pisemna zgoda na ustaloną lub skorygowaną wartość stopy referencyjnej jest warunkiem udzielenia pomocy publicznej. W przypadku braku zgody nie może dojść do podpisania umowy o udzielenie ulgi. Informacja o stopie referencyjnej i zgoda przedsiębiorcy ZUS ma obowiązek wydać zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. ZUS wydaje to zaświadczenie z urzędu w dniu udzielenia pomocy. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

30 30 Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi

31 31 Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi Jeśli ZUS postanowi udzielić ulgi, zawrze pisemną umowę w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. ZUS umożliwia podpisanie umowy na kilka sposobów. Umowa o udzielenie ulgi W najbliższej jednostce ZUS Za pośrednictwem poczty Przy użyciu poczty elektronicznej PUE Tryb rozpatrywania W postępowaniu o udzielenie ulgi nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dlatego ZUS nie wydaje w tych sprawach decyzji administracyjnych.

32 32 Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi Umowa o udzielenie ulgi

33 33 Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi Jeśli zmieniła się sytuacja ekonomiczna lub wystąpiły inne ważne powody, można wystąpić o renegocjację warunków umowy przedkładając wniosek z odpowiednią dokumentacją. Zmiana warunków umowy może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Renegocjacja warunków umowy o udzielenie ulgi Ważne ! Do chwili zmiany warunków umowy musisz spłacać należności zgodnie z harmonogramem dotychczasowej umowy. Zmiana warunków udzielonej ulgi następuje w formie aneksu do umowy.

34 34 Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi Umowa o rozłożenie zadłużenia na raty zostanie rozwiązana w sytuacji wystąpienia sytuacji określonej w umowie. Zwłaszcza, gdy: nie opłacono dwóch rat, których termin wymagalności upłynął, nie wywiązano się z obowiązku opłacenia składek bieżących w ciągu 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek z tego tytułu przekroczy kwotę odpowiadającą kwocie kosztów upomnienia (11,60 zł), opłacano raty w częściowej wysokości, a niedopłata przekroczy 5%, nie opłacono ostatniej raty, zostanie ujawnione, że wprowadzono ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi i uniknięcia egzekucji, złożono pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy, Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej. Kiedy umowa ulega rozwiązaniu?

35 35 Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi Umowa o odroczenie terminu płatności zostanie rozwiązana w sytuacji wystąpienia sytuacji określonej w umowie, jeżeli: nie wywiązano się z obowiązku opłacenia składek bieżących w ciągu 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek z tego tytułu przekroczy kwotę odpowiadającą kwocie kosztów upomnienia (11,60 zł), nie opłacono w ustawowym terminie należności niepodlegających uldze za okres objęty ulgą, nie opłacono w terminie odroczonej należności głównej, zostanie ujawnione, że wprowadzono ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji, złożono pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy, Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej. Kiedy umowa ulega rozwiązaniu?

36 36 Dziękuje za uwagę IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW PREZENTACJI Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu składek Gdańsk, 10.03.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google