Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS w POLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS w POLSCE."— Zapis prezentacji:

1 Program Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS w POLSCE

2 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom to specjalistyczne placówki Caritas w Polsce, utworzone w 1994 r, by służyć pomocą i wsparciem wszystkim cudzoziemcom bez względu na ich status prawny i społeczny, rasę, narodowość czy wyznawaną religię.

3 Białystok Zgorzelec Lublin Warszawa Struktura Programu Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Polsce Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom funkcjonują przy Caritas diecezjalnych w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Zgorzelcu. W Lublinie mieści się jednocześnie biuro koordynacyjne dla calego projektu.

4 Beneficjenci PPMU uznani uchodźcy cudzoziemcy, oczekujący na nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcy, objęci innymi formami ochrony migranci repatrianci małżeństwa mieszane Polacy przebywający zagranicą i ich rodziny w RP studenci, turyści... Inni cudzoziemcy potrzebujący pomocy w RP

5 Ilość beneficjenów w latach 1994-2004

6 Beneficjenci PPMU 2004 (status prawny)

7 Status prawny beneficjentów PPMU Caritas 2004

8 Kraje pochodzenia beneficjentów

9 Cechy pomocy PPMU bezpłatna bezpłatna poufna poufna bezstronna bezstronna profesjonalna profesjonalna aktualna aktualna

10 Pomoc psychologiczna wsparcie azylantów podczas wywiadów statusowych w URIC, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Cudzoziemców Art. 54. wsparcie społecznego w sytuacjach kryzysowych – samookaleczenia, próby samobójcze diagnozę i terapię zaburzeń: nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (jednostki chorobowe opisane w działach F40–F48, wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10), negocjacje i rozwiązywanie problemów w sytuacjach konfliktowych – np. strajki głodowe wśród uchodźców, konflikty z personelem zapobieganie zachowaniom szkodliwym społecznie jak: przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu itp. poradnictwo rodzinne, małżeńskie diagnoza problemów psychologicznych dzieci w zakresie rozwoju intelektualnego (trudności w nauce), emocjonalnego i społecznego (zaburzenia nerwicowe, lęki separacyjne) oraz ich terapia – zajęcia korekcyjno wyrównawcze, terapia przez zabawę psychoprofilaktyka i psychoedukacja z zakresu opieki nad kobietami w ciąży, w połogu, niemowlętami i małymi dziećmi

11 Pomoc prawna reprezentacja i doradztwo prawne, reprezentacja i doradztwo prawne, informacje nt. procedury uchodźczej w Polsce, informacje nt. procedury uchodźczej w Polsce, informacje z zakresu Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP”, informacje z zakresu Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP”, odwołania do Rady ds. Uchodźców, odwołania do Rady ds. Uchodźców, skargi do WSA, skargi do WSA, sprawy, związane z pobytem w aresztach w celu wydalenia i w ośrodkach strzeżonych przy nielegalnym przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemców sprawy, związane z pobytem w aresztach w celu wydalenia i w ośrodkach strzeżonych przy nielegalnym przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemców informacje i pośrednictwo w procedurach prawnych i administracyjnych (wizy, pozwolenia na pracę, dokumenty identyfikacyjne, dostęp do szkolnictwa, prawo rodzinne itd.), informacje i pośrednictwo w procedurach prawnych i administracyjnych (wizy, pozwolenia na pracę, dokumenty identyfikacyjne, dostęp do szkolnictwa, prawo rodzinne itd.), informacja i reprezentacja w instytucjach pomocy społecznej, informacja i reprezentacja w instytucjach pomocy społecznej, pomoc w zawieraniu związków małżeńskich. pomoc w zawieraniu związków małżeńskich.

12 Poradnictwo i pomoc socjalna  procedury administracyjne  tłumaczenia dokumentów,  redagowanie podań, odwołań, pism itp.  wypełnianie formularzy,  kontakty z placówkami dyplomatycznymi w Polsce i polskimi za granicą,  kontakty z instytucjami lokalnymi i centralnymi,  umożliwienie korzystania z faksów, telefonów, sprzętu komputerowego i Internetu  pokrywanie kosztów pocztowych związanych z wysyłką dokumentów,  poszukiwanie krewnych za granicą i pośredniczenie w łączeniu rodzin,  pośredniczenie w kontaktach z kierownictwem ośrodków w których zamieszkują cudzoziemcy oczekujący na nadanie statusu uchodźcy,  ułatwienie dostępu do posług religijnych,  pomoc w poszukiwaniu pracy i mieszkania

13 Pomoc finansowa i materialna Pomoc finansowa świadczona jest w rzadkich przypadkach i zawsze po dokładnym rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji i skonsultowaniu z innymi partnerami Pomoc finansowa świadczona jest w rzadkich przypadkach i zawsze po dokładnym rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji i skonsultowaniu z innymi partnerami Pomoc materialna pochodzi z zasobów diecezjalnych Caritas oraz zakupów celowych dokonywanych w ramach realizowanych projektów Pomoc materialna pochodzi z zasobów diecezjalnych Caritas oraz zakupów celowych dokonywanych w ramach realizowanych projektów

14 Inne działania Pomoc dla kobiet i dzieci Pomoc dla kobiet i dzieci Pomoc medyczna Pomoc medyczna Aktywizacja społeczna i indywidualna Aktywizacja społeczna i indywidualna Programy edukacyjne Programy edukacyjne Integracja uchodźców Integracja uchodźców Monitoring graniczny Monitoring graniczny Areszty w celu wydalenia Areszty w celu wydalenia

15 Integracja Problem: - ograniczone fundusze rządowe - niewystarczajace przygotowanie kadry - Fundusze niewystarczające do usamodzielnienia uchodźców - brak zrozumienia specyfiki pracy z uchodźcami pośród kadry Rekomendacja: 1.Wykorzystywanie funduszy z różnych źródeł po konsultacjach i w ścisłęj współpracy NGO i GO 2.szkolenie kadry pomocy społecznej w zakresie zagadnień interkulturalnych

16 Osoby objęte innymi formami ochrony Problem: nowe regulacje prawne skutkują powstaniem nowej, licznej grupy beneficjenów - w/w osoby to potencjane ofiary handlu ludźmi lub innej działaności przestępczej - nie są przesterzegane wobec nich prawa człowieka - są zmuszeni do powrotu do kraju lub opuszczają Polskę nielegalnie Rekomendacja: Objęcie w/w grupy beneficjenów pomocą integracyjną, a tym samym stworzenie lepszych warunków do osiedlenia się

17 Partnerzy Codzienna praca możliwa jest dzięki dobrym kontaktom roboczym z wieloma różnymi podmiotami aktywnymi na polu pracy migracyjnej 1. Polskie Organizacje Pozarządowe: - Polska Akcja Humanitarna - Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Stowarzyszenie Dr. Haliny Nieć - Kliniki Prawa UJ, UW i KUL 2. Organizacje Międzynarodowe: - UNHCR - Instytucje Europejskie -IOM 3. Administracja rządowa, samorządowa i lokalna: - URIC - MPIPS - UW - UM i UG 4. Struktury Caritas: - Caritas Europa - DCV - Caritas in Wuppertal

18 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA UNHCR UNHCR DCV DCV UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA EFU EFU EQUAL EQUAL CARITAS POLSKA CARITAS POLSKA CARITAS DIECEZJALNE CARITAS DIECEZJALNE

19


Pobierz ppt "Program Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS w POLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google