Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badura Tomasz III FA. Pole elektromagnetyczne (PEM) jest elementem natury i zawsze istnia ł o w ś rodowisku ziemskim. Jednak od pocz ą tku XX wieku, w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badura Tomasz III FA. Pole elektromagnetyczne (PEM) jest elementem natury i zawsze istnia ł o w ś rodowisku ziemskim. Jednak od pocz ą tku XX wieku, w."— Zapis prezentacji:

1 Badura Tomasz III FA

2 Pole elektromagnetyczne (PEM) jest elementem natury i zawsze istnia ł o w ś rodowisku ziemskim. Jednak od pocz ą tku XX wieku, w zwi ą zku z rosn ą cym zapotrzebowaniem na energi ę elektryczn ą, nieustannie rozwijaj ą cymi si ę technologiami bezprzewodowymi, a tak ż e zmianami w stylu pracy i zachowaniach spo ł ecznych, ś rodowisko coraz bardziej poddawane jest dzia ł aniu pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez sztuczne ź ród ł a.

3 Sztuczne ź ród ł a promieniowania elektromagnetycznego Urz ą dzenia coraz powszechniej stosowane w przemy ś le i ż yciu codziennym o niskiej (do 3 kHz) i wysokiej (3 kHz do 300 GHz) cz ę stotliwo ś ci, a wi ę c: kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, komputery, telewizory, lodówki, anteny radionadawcze i telewizyjne, radary, systemy radiokomunikacyjne i komunikacji satelitarnej itp.; Szkodliwy wp ł yw pola elektromagnetycznego zale ż y w du ż ej mierze od odleg ł o ś ci, z jakiej pole dzia ł a na organizm.

4 Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne ź ród ł o niekorzystnie zmienia warunki bytowania cz ł owieka, wp ł ywa na przebieg procesów ż yciowych. Mo ż e powodowa ć wyst ą pienie zaburze ń funkcji o ś rodkowego uk ł adu nerwowego, uk ł adów: rozrodczego, hormonalnego, krwiono ś nego oraz narz ą dów s ł uchu i wzroku. Ludzie pracuj ą cy w obr ę bie dzia ł ania takiego pola s ą szczególnie podatni, co potwierdzaj ą badania lekarskie, na "chorob ę radiofalow ą " zwan ą tak ż e "chorob ą mikrofalow ą ". Zjawiska te charakteryzuj ą si ę nast ę puj ą cymi objawami: Pieczenia pod powiekami i ł zawienie Bóle g ł owy Dra ż liwo ść nerwowa Wypadanie w ł osów Sucho ść skóry Oczopl ą s Impotencja p ł ciowa Zaburzenia b łę dnika Os ł abienie pop ę du p ł ciowego Arytmia serca Objawy nerwicowe

5 Wielu uczonych potwierdza równie ż negatywny wp ł yw cz ę stotliwo ś ci bardzo niskich [poni ż ej 50 Hz] na ludzki organizm, z czym wi ążą si ę dolegliwo ś ci tj.: choroby autoimmunologiczne, takie jak tocze ń rumieniowaty przewlek ł y i stwardnienie rozsiane; wady wrodzone i anomalie genetyczne; nowotwory ró ż nych typów, w tym guzy mózgu i bia ł aczka; zmiany emocjonalne, zmiany nastrojów, w tym zwi ę kszona liczba samobójstw; przem ę czenie wzroku; zm ę czenie i zaburzenia snu; udary serca; anomalie hormonalne; cz ę stsze zapadanie na choroby infekcyjne; obni ż enie p ł odno ś ci, poronienia i problemy podczas ci ąż y, w tym rodzenie martwych dzieci; dolegliwo ś ci uk ł adu nerwowego, w tym dezorientacja, konwulsje, zawroty g ł owy, nadmierna ruchliwo ść i zaniki pami ę ci; wzrost stresu i nietolerancja.

6 Z drugiej strony cz ł owiek od zarania dziejów przebywa w ci ą g ł ym polu elektromagnetycznym o ró ż nym nat ęż eniu i czasie ekspozycji. Sta ł e pola, pochodz ą ce od Ziemi, S ł o ń ca oraz Kosmosu czy te ż od wy ł adowa ń atmosferycznych nie s ą odczuwalne przez cz ł owieka, poniewa ż Matka Natura nie wyposa ż y ł a istoty ludzkiej w receptory mog ą ce identyfikowa ć pola elektromagnetyczne i ich ź ród ł a - po prostu cz ł owiekowi nie s ą one potrzebne. Co wi ę cej, eksperymenty naukowe dowiod ł y, ż e u cz ł owieka odizolowanego od wp ł ywu jakichkolwiek pól elektromagnetycznych (umieszczonego przyk ł adowo w klatce Faradaya) po pewnym czasie wyst ę puj ą zauwa ż alne zaburzenia pracy organizmu.

7  Promieniowanie s ł oneczne,  Promieniowanie kosmiczne,  Promieniowanie ultrafioletowe,  Promieniowanie ziemskie, Inne rodzaje promieniowania:  Promieniowanie rentgenowskie,  Promieniowanie gamma.

8

9 Promienie kosmiczne mog ą by ć istotne dla ziemskiej pogody - powszechne b ł yskawice mog ą by ć zapocz ą tkowane przez przelatuj ą ce promienie kosmiczne.

10 - do powierzchni Ziemi dociera ok. 1 % ultrafioletu, gdy ż jego reszt ę poch ł ania warstwa ozonowa  UV-C – d ł ugo ść fali 100-280 nm - mo ż e prowadzi ć do uszkodzenia ł a ń cuchów DNA, w wyniku czego dochodzi do mutacji.  UV-B – d ł ugo ść fali 280-315 nm + powoduje wytwarzanie witaminy D w skórze, przeciwdzia ł aj ą c w ten sposób powstawaniu krzywicy. - mo ż e powodowa ć rumie ń skóry oraz objawy alergiczne. - zwi ę kszona cz ę sto ś c wyst ę powania nowotworu z ł o ś liwego skóry – czerniaka, - wyst ę powanie mniej agresywnych guzów,  UV-A – d ł ugo ść fali 315-400 nm - uszkadza w ł ókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza procesy starzenia. - d ł ugoletnia ekspozycja na du ż e dawki promieniowania UV-A mo ż e powodowa ć za ć m ę, czyli zm ę tnienie soczewki.

11 Sama skorupa Ziemi zawiera w sobie niesamowit ą mnogo ść pierwiastków promieniotwórczych i produktów ich rozpadu. Wiele materia ł ów budowlanych wywodzi swoje pochodzenie ze ska ł. Oczywi ś cie gotowe wyroby budowlane przejmuj ą cz ęść cech tych ska ł m.in. zawarto ść pierwiastków promieniotwórczych.

12 Promieniowanie, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. D ł ugo ść fali mie ś ci si ę w zakresie od 10 pm do 10 nm. Dawki skuteczne b ę d ą ce rezultatem na ś wietle ń diagnostycznych s ą rz ę du od 0,1 (zdj ę cie klatki piersiowej) do 5,6 mSv (badania ż o łą dka i przewodu pokarmowego), naturalne t ł o promieniotwórcze w Polsce powoduje przyj ę cie 2–3 mSv rocznie. Dawki terapeutyczne s ą tysi ą ce razy silniejsze. Przyj ę cie du ż ej dawki promieniowania mo ż e powodowa ć oparzenia i chorob ę popromienn ą.

13 Jest to promieniowanie o energii kwantu wi ę kszej od 50 keV. Wytwarzane jest w wyniku przemian j ą drowych albo zderze ń j ą der lub cz ą stek subatomowych. Promienie gamma mog ą s ł u ż y ć do sterylizacji sprz ę tu medycznego, jak równie ż produktów spo ż ywczych. W medycynie u ż ywa si ę ich w radioterapii do leczenia raka, oraz w diagnostyce np. tomografia komputerowa.

14


Pobierz ppt "Badura Tomasz III FA. Pole elektromagnetyczne (PEM) jest elementem natury i zawsze istnia ł o w ś rodowisku ziemskim. Jednak od pocz ą tku XX wieku, w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google