Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 GRUDNIA 2009. Liczba mieszkańców: 5712 Kobiet: 2901, mężczyzn: 2811 W 2009 roku: Urodziło się 63 dzieci Zmarło 71 osób Związek małżeński zawarło 47.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 GRUDNIA 2009. Liczba mieszkańców: 5712 Kobiet: 2901, mężczyzn: 2811 W 2009 roku: Urodziło się 63 dzieci Zmarło 71 osób Związek małżeński zawarło 47."— Zapis prezentacji:

1 30 GRUDNIA 2009

2 Liczba mieszkańców: 5712 Kobiet: 2901, mężczyzn: 2811 W 2009 roku: Urodziło się 63 dzieci Zmarło 71 osób Związek małżeński zawarło 47 par Dane na dzień 29 grudnia 2009 r.

3  W 2009 roku zwołanych zostało 11 Sesji Rady Gminy  Przedstawiono 5 informacji międzysesyjnych Wójta Gminy Załuski  Sporządzono 81 projektów uchwał

4  Do Wójta gminy wpłynęło 39 wniosków od mieszkańców oraz 2 skargi.  Skargi dotyczyły niezadowolenia z negatywnych decyzji administracyjnych. Jedną skargę rozpatrzyła Rada Gminy, bo dotyczyła Wójta, druga skarga została przekazana do rozpatrzenia właściwej instytucji.  Pozytywnie załatwionych zostało 21 wniosków, negatywnie 4 wnioski; odmowa ich realizacji była spowodowana brakiem środków finansowych.  Realizacja 14 wniosków jest odłożona do realizacji w terminie późniejszym.

5  W ciągu całego 2009 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6400 spraw.  Wszystkie sprawy wpływające do Urzędu Gminy są rejestrowane. Dzięki temu możliwa jest kontrola terminowego załatwiania naszych interesantów.

6  Pani Monika Kosewska na stanowisku podinspektora ds. edukacji i kultury; zatrudniona od 30 grudnia 2008 roku- po przeprowadzonym naborze w miesiącu grudniu 2008r.  Pani Małgorzata Traczyk – na stanowisko referenta ds. kasy- po zakończonym urlopie wychowawczym, zatrudniona od dnia 2 stycznia 2009 r.  Pani Ewa Siwek – na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – po przeprowadzonym naborze w miesiącu styczniu; zatrudniona od 27 stycznia 2009 roku (Pani Ewa pracowała dotychczas w Urzędzie Gminy na stanowisku – Inspektora ds. ewidencji ludności przez 9 lat)  Pani Agnieszka Januszewska – na stanowisku referenta ds. obsługi sekretariatu Wójta – od 15 kwietnia 2009 roku; Pani Agnieszka wykonywała zadania wcześniej od 2006 roku w ramach programu dla bezrobotnych zatrudnionych z Biura Pracy,

7  Pani Renacie Gryszpanowicz zostały powierzone obowiązki Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy od dnia 2 sierpnia 2009 roku. Pani Renata jednocześnie wypełniała obowiązki Inspektora ds. ochrony środowiska do końca 2009 roku.  Pani Agnieszka Baryga – na stanowisku ds. ewidencji ludności- po przeprowadzonym dwukrotnego naboru w terminie od lutego do końca kwietnia, zatrudniona od 4 maja 2009 roku  Pan Łukasz Gałecki – na stanowisku kierowcy samochodu służbowego; zatrudniony od 17 czerwca  Pani Elżbieta Turkowska – na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach- po przeprowadzonym naborze została zatrudniona od 20 lipca 2009 r.

8  Pani Marianna Brzeska – z dniem 26 stycznia odeszła na emeryturę, po przepracowaniu 45 lat ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  Pani Wanda Jadczak – z dniem 30 marca 2009 roku odeszła na emeryturę po przepracowaniu 27 lat ze stanowiska Inspektora ds. kasy;  Pan Maciej Kawenzowski – z dniem 4 czerwca zwolnił się na własne życzenie, po zdaniu matury.

9  W 2009 roku w Urzędzie pracowały osoby bezrobotne zatrudnione w ramach programów Biura Pracy w Płońsku.  Łącznie zatrudnienie znalazło 10 osób, które wykonywały powierzone im zadania takie jak:  Prowadzenie ewidencji środków trwałych,  Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową  Obsługa pieców centralnego ogrzewania,  Sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy,  Prowadzenie świetlicy środowiskowej  Łączna kwota dofinansowania na ww. osoby wyniosła ok. 43.000zł + składki ZUS.

10  Od początku 2009 roku w Urzędzie Gminy trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Prace te polegały m.in. na:  - przygotowaniu rejestru wyborców i jego systematyczną aktualizacja do dnia głosowania;  - powołanie obwodowych komisji wyborczych,  - zapewnienie obsługi informatycznej dla obwodowych komisji,  - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,  - ciągłe i systematyczne przekazywanie informacji wyborczych mieszkańcom gminy Załuski; w tym celu służyły tablice informacyjne, które zostały zakupione i zamontowane w siedzibach wszystkich 30 sołtysów oraz strona internetowa i tablica ogłoszeń przy gabinecie Wójta Gminy.

11  Głosowanie odbyło się w dniu 7 czerwca 2009 roku. Prace Komisji przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Analizę wyników wyborczych z Gminy można było obejrzeć na stronie internetowej www.zaluski.iap.pl www.zaluski.iap.pl  Koszty przeprowadzenia wyborów były pokryte w 100% z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie.

12  Od stycznia do maja 2009 roku były kontynuowane prace remontowe w budynku Urzędu Gminy.  Zostały odnowione korytarze oraz wszystkie pomieszczenia biurowe, a także łazienki i pomieszczenia techniczne.

13  Uporządkowane zostały stosunki własnościowe Urzędu Gminy.  Zawarta została ugoda sądowa z Pocztą Polską  Obecnie prowadzone są postępowania regulacyjne

14  W 2009 roku w Urzędzie Gminy powstał publiczny dostęp do Internetu w oparciu o Internet radiowy z Firmy Raxel Telekomunikacja Mazowiecka.  W obrębie budynku Urzędu Gminy jest możliwy dostęp do sieci bezprzewodowej dla mieszkańców.  Firma Raxel na podstawie 3 letnich umów najmu zamontowała maszty na czterech budynkach w Gminie Załuski. W ten sposób został rozwiązany problem dostępu do Internetu na terenie Gminy.  W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy zainteresowani dostępem do Internetu mogą zawierać umowy z wymienioną wyżej Firmą.

15  Do sprawnego działania Urzędu zostały zakupione:  Nowe urządzenia internetowe (nowy router, switch i inne)  Serwer  Oraz zamontowano centralę telefoniczną,  Zakupiono nowe oprogramowanie dla podatków i opłat lokalnych oraz płac.

16  Podpisane zostały dwie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego:  1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.  2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

17  Zakup Schodołazu z wózkiem inwalidzkim dla uczniów niepełnosprawnych z gm. Załuski  koszt 15 000 zł zakupiono od firmy Rehamobil z Łodzi  sprzęt przekazano do 31 sierpnia 2011 r. do SP w Stróżewie

18  Remont w ZSO w Kroczewie  remont obiektu dotkniętego klęską obejmował: rozbiórkę starego garażu, zakup i montaż hangaru kontenerowego, naprawa pokrycia dachu szkoły, malowanie sal lekcyjnych po zalaniu, remont ogrodzenia siatki  całość zadania 179 688,46 zł  w tym dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego: 89 844 zł  wkład własny 89 844,46 zł  wykonanie przez firmę ATB z Rogozina

19  Podpisano umowę na wykonanie wiosną 2010 r. utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej w Stróżewie  Pozyskano dotację na „Remont placówek oświatowych wraz z wyposażeniem na terenie gminy Załuski” który odbędzie się w do 31.08.2010 r.

20  Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dzieci z gminy dowożone były przez przewoźników z PKS Ciechanów i PPKS Nowy Dwór Mazowiecki oraz gminny autobus „Gimbus”.  Przed wakacjami 2009 r. zaktualizowano trasy autobusów i przystanki:  Dzienna trasa PKS Ciechanów to 74 km i przewozi ok. 115 uczniów.  Dzienna trasa PPKS Nowy Dwór Mazowiecki to 120 km przewozi ok. 190 uczniów.  Dzienna trasa Gimbusa to 190 km i przewozi ok. 170 uczniów.

21 ◦ Stypendia i zasiłki socjalne  W okresie styczeń czerwiec 2009 złożono 28 wniosków na 77 uczniów  wysokość dotacji 11 607 zł  W okresie wrzesień grudzień 2009 złożono 28 wniosków na 77 uczniów  wysokość dotacji 6 691 zł

22  Młodociani pracownicy  Dotacja z MEN 10 429,42 zł. została wydana na dofinansowanie nauki zawodu dla 3 pracodawców, którzy przygotowywali do zawodu 2 młodocianych pracowników z gm. Załuski.

23  Wyprawka szkolna  Dotacja w wysokości 14 862 zł wykorzystana w kwocie 12 510 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów kl I, II, III SP oraz I Gimnazjum  z pomocy skorzystało 69 uczniów.  Ferie zimowe  Z budżetu gminy za kwotę 12 145,89 zł zorganizowano ferie zimowe we wszystkich szkołach gminy Załuski. Każda ze szkół miała swój program zajęć, zorganizowano takie atrakcje jak wyjazdy na lodowisko w Płońsku, wyjazd do kina, teatru, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe, komputerowe, „bajką i teatrem”, „biesiada z książką” i inne.

24  Animator sportu dzieci i młodzieży  W ZSO w Szczytnie prowadzone były zajęcia w ramach programu animator sportu z piłki siatkowej. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi za okres za okres marzec - czerwiec 2009 za 80 godz. -1000 zł oraz wrzesień - grudzień 2009 za 80 godz. - 1000zł.  Dodatkowe zajęcia sportowe w Szczytnie  Dwóch nauczycieli wych. fiz prowadziło dodatkowe zajęcia sportowe w ZSO w Szczytnie każdy po 30 godz. w okresie od marca do czerwca 2009r. Razem koszt zajęć to 1765, 53 zł.

25 Honorowy patronat nad konkursami w szkołach  Wójt Gminy Załuski obejmował patronatem wiele konkursów organizowanych w szkołach gm. Załuski fundując nagrody m.in. w :  - gminnym konkursie wiedzy o HIV/AIDS organizowanym w Szczytnie,

26 Honorowy patronat nad konkursami w szkołach  - gminnym konkursie „w krainie baśni” organizowanym w Stróżewie,  - konkursie literackim „legenda o mojej miejscowości” organizowanym w Szczytnie,  - gminnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej organizowanym w Szczytnie,  -gminnym konkursie „piosenka o misiu jest dobra na wszystko” organizowanym w Stróżewie

27  OCENA PRACY DYREKTORÓW  Dnia 21 lipca 2009 roku przy udziale wizytatora z Kuratorium Oświaty odbyła się ocena pracy p. Ewy Siegieńczuk - Dyrektora Przedszkola w Kroczewie i p. Ewy Wojciechowskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie. Obie panie otrzymały ocenę pracy wyróżniającą.

28  PRZEDŁUŻENIE POWIERZENIA FUNKCJI DYREKTOROM  1. Ewie Siegieńczuk - przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kroczewie do 31 sierpnia 2014 r.  2. Ewie Wojciechowskiej - przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie do 31 sierpnia 2012 r.  AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI  W roku szkolnym 2008/2009 zmieniło stopień awansu 18 nauczycieli:  -ze stażysty na kontraktowego 7 (egzamin w szkole),  -z kontraktowego na mianowanego 2 (egzamin w gminie),  -z mianowanego na dyplomowanego 9 (egzamin w Kuratorium).

29  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach w 2009r realizował projekt systemowy- „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

30 Ogólny koszt projektu wynosił 89.536,00 zł  kwota dofinansowania 80.134,63 zł,  wkład własny 9.401,37 zł.  Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób niepracujących zamieszkałych na terenie gminy Załuski, które długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.  W projekcie wzięło udział 11 kobiet, z którymi podpisano kontrakty socjalne.

31  Cel główny pociąga za sobą następujące cele szczegółowe:  a) wzrost samooceny oraz wiary we własne siły i możliwości,  b) zwiększenie zdolności komunikacyjnych,  c) zdobycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,  d) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego poszukiwania pracy. 

32  W ramach aktywnej integracji 11 beneficjentów ( kobiet) uczestniczyło w warsztatach aktywizujących w okresie od 12.10.2009r do 19.10.2009r.  Program warsztatów obejmował 44 godziny zajęć prowadzone przez doradcę zawodowego oraz psychologa.  Ponadto uczestnicy wzięli udział w niżej wymienionych szkoleniach:  a) bukieciarstwo  b) obsługa komputera i kas fiskalnych  c) fryzjerstwo  d) konserwator powierzchni płaskich   Powyższy projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009r.

33  Wigilia zorganizowana przez GOPS dla osób starszych i samotnych z gminy Załuski.

34  W ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.   Do dnia 29 grudnia br. do tutejszego Ośrodka wpłynęło 358 wniosków dotyczących przyznania pomocy i wydano 328 decyzji.

35  Udzielone świadczenia- zadania zlecone gminie.

36

37  Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą

38  Powody przyznania pomocy liczba rodzin liczba osób w rodzinach -ubóstwo 87 280 -bezdomność 1 1 --potrzeba ochrony macierzyństwa 11 62 -bezrobocie 58 170 -niepełnosprawność 41 120 -długotrwała choroba 67 177 -bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 26 117 w tym : rodziny niepełne 17 55 rodziny wielodzietne 11 73 -alkoholizm 4 18 -trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 5 5 -zdarzenie losowe 6 20

39 W 2009 r. wpłynęło 340 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i tym samym wydano 340 decyzji. Do końca listopada 2009r wypłacono niżej wymienione świadczenia: kwota wypłaconych świadczeń 1/zasiłki rodzinne 463.232 2/dodatki do zasiłków rodzinnych 374.694 w tym a/z tytułu urodzenia dziecka 28.000 b/opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 43.854 c/samotnego wychowywania dziecka 63.240 d/kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z tego w wieku: 21.360 - do 5 roku życia 1.680 - powyżej 5 roku życia 19.680 e/rozpoczęcia roku szkolnego 47.300 f/podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z tego: 50.780

40 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 7.470 - na pokrycie wydatków zwianych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 43.310 9/wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 120.160 10/zasiłki pielęgnacyjne 180.693 11/świadczenia pielęgnacyjne 40.774 12/jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 6.600 ogółem 1.125.393 Do końca listopada 350 rodzin korzystało ze świadczeń rodzinnych.

41  Zakupy sprzętu specjalistycznego w 2009 roku:  Zakup agregatu dla OSP Kroczewo –  koszt – 5 905,12 zł, środki własne – 585,12 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 5 320,00 zł;  Zakup agregatu dla OSP Smulska  koszt – 5 905,12 zł, środki własne – 585,12 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 5 320,00 zł;  Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowe Wrońska: buty 3 szt., rękawice 25 szt., węże 5 szt., prądownice 2 szt., klucz do łączników, klucz hydrantu naziemnego – łączny koszt – 2 057.20zł – zakupiono ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

42  Zakup Terminalu GSM DTG 53 dla OSP Nowe Wrońska – koszt – 1 572,90 zł – zakupiono ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;  Zakup kurtek dla kierowców samochodów pożarniczych oraz węży pożarniczych W-52 i W-75 szt. 21 dla jednostek OSP z terenu gminy Załuski – koszt – 6 604,04 zł, środki własne – 3 860,64, dofinansowanie z MSWiA- 2 165,00 zł.  Wypłacony ekwiwalent dla członków OSP z terenu gminy Załuski za I, II i III kwartał 2009 roku wyniósł łącznie 3 656,00 zł. Ekwiwalent otrzymało 24 strażaków – członków OSP.

43  Ilość akcji pożarniczych, w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy Załuski w 2009 roku:  OSP Kroczewo 29 wyjazdów do akcji;  OSP Nowe Wrońska 15 wyjazdów do akcji;  OSP Smulska 2 wyjazdy do akcji;  OSP Szczytno 9 wyjazdów do akcji;  OSP Załuski 11 wyjazdów do akcji.  Jednostki OSP z terenu gminy Załuski w 2009 roku łącznie wyjeżdżały 66 razy do akcji ratowniczych.

44  Szkolenia w jakich uczestniczyli członkowie OSP z terenu gminy Załuski w 2009 roku:  Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP część II wg programu szkolenia - szkolenie ukończyło 19 strażaków OSP z terenu gminy Załuski;  Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – szkolenie ukończyło 4 strażaków OSP z terenu gminy Załuski.

45  W lutym oraz we wrześniu obchodziliśmy uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich.  W sumie mieliśmy 30 jubileuszowych par

46


Pobierz ppt "30 GRUDNIA 2009. Liczba mieszkańców: 5712 Kobiet: 2901, mężczyzn: 2811 W 2009 roku: Urodziło się 63 dzieci Zmarło 71 osób Związek małżeński zawarło 47."

Podobne prezentacje


Reklamy Google