Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej

2 I.PROGRAM MEDIA 2007 Program Media 2007 powstał aby ustanowić wspólnotowe ramy dla sektora audiowizualnego (2007 – 2013), przyczyniającego się do rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz wzmacniającego europejską różnorodność kulturową i wspierającego przepływ dzieł audiowizualnych w Europie. Główne cele programu :  ochrona i akcentowanie narodowej i kulturowej różnorodności  zwiększenie cyrkulacji europejskich utworów audiowizualnych na terenie UE i poza nią  podniesienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego (w kontekście otwartego i konkurencyjnego rynku)

3 I.PROGRAM MEDIA 2007 Priorytety programu :  połączenie procesu kreacji z wartościami europejskiego dziedzictwa kulturowego  wzmocnienie sektora produkcji kinematograficznej  digitalizacja sektora audiowizualnego Program Media 2007 jest kontynuacją programów Media Plus i Media Training, które obowiązywały w latach 2001-2005, z przedłużeniem na rok 2006 Budżet: 671 mln Euro Więcej informacji uzyskać można na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm Polski portal Programu Media: http://www.mediadesk.com.pl/

4 I.PROGRAM MEDIA 2007 Typy projektów:  wsparcie dla ekspertów w dziedzinie audiowizualnej  szkolenia  produkcja dokumentów  dystrybucja  promocja  TV Broadcasting (finansowe wsparcie kosztów produkcji dla producentów materiałów dla wielu stacji telewizyjnych)  i2i Audiovisual (dofinansowanie kosztów związanych z pożyczką bankową)  projekty pilotażowe  kino europejskie (zwiększenie liczby wyświetlanych filmów europejskich w kinach)  projekty interaktywne

5 Obecnie ogłoszone konkursy na 2008 rok w ramach Programu Media: PROGRAM MEDIA 2007

6 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — DYSTRYBUCJA, PROMOCJA, ROZWÓJ I KSZTALCENIE — EACEA/03/08 (2008/C 11/06) Termin: 14 marzec 2008r. Obszar wsparcia: Wsparcie dla tworzenia sieci oraz zwiększania mobilności europejskich specjalistów w dziedzinie kształcenia Budżet: 1 600 000 EUR Dofinansowanie ze strony KE: 50% - 75 % kosztów kwalifikowanych projektu Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://www.ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/index_en.htm PROGRAM MEDIA 2007 UNIWERSYTET

7 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — WARUNKOWE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — EACEA/28/07 (2007/C 311/14) Termin: 1 kwietnia i 1 lipca 2008r. Obszar wsparcia: Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich oraz dla sieci dystrybutorów — Schemat „selektywny” Budżet: 12 250 000 EUR Dofinansowanie ze strony KE: 50% kosztów kwalifikowanych projektu Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2007/c_311/c_31120071221pl00200020.pdf BIZNES TV

8 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA APLIKACJI — EACEA 27/07 (2007/C 289/14/14) Termin: 30 kwietnia 2008r. Obszar wsparcia: Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów Europejskich oraz dla sieci dystrybutorów — schemat „Automatyczny” Budżet: 13 022 000 EUR Dofinansowanie ze strony KE: 60% kosztów kwalifikowanych projektu Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://www.ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_e n.htm BIZNES TV

9 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/29/07 Inicjatywa audiowizualna i2i (2007/C 277/08) Termin: — 14 stycznia 2008 r., dla projektów rozpoczętych między 1 lipca 2007 r. a 31 grudnia 2007 r.; — 7 lipca 2008 r., dla projektów rozpoczętych między 1 stycznia 2008 r. a 30 czerwca 2008 r. Budżet: 2,7 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Wkład finansowy nie może przekraczać 50 % — (60 %) kwalifikowanych kosztów. Kwota wsparcia wynosi od 5 000 EUR do 50 000 EUR. Max. kwota wsparcia jednego projektu ograniczona jest do 50 000 EUR. Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://www.ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/index_en.htm BIZNES TV

10 Szczegółowe obszary wsparcia: Działania wymienione we wspomnianej decyzji obejmują rozwój projektów produkcji. Celem przedmiotowej pomocy jest ułatwianie niezależnym europejskim przedsiębiorstwom produkcyjnym dostępu do finansowania przez banki i instytucje finansowe poprzez współfinansowanie części następujących kosztów: — ubezpieczenie produkcji audiowizualnych: Moduł 1 — wspieranie pozycji „ubezpieczenie” w budżecie produkcji; — gwarancja zakończenia produkcji utworu audiowizualnego: Moduł 2 — wspieranie pozycji „gwarancja zakończenia” w budżecie produkcji; — finansowanie produkcji utworu przez bank: Moduł 3 — wspieranie pozycji „koszty finansowe” w budżecie produkcji PROGRAM MEDIA 2007

11 £ Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — DYSTRYBUCJA, PROMOCJA, ROZWÓJ I KSZTALCENIE Zaproszenie do skladania aplikacji — EACEA/19/07 (2007/C 265/10) Termin: — 13 czerwca 2008 Obszar wsparcia: Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej europejskich utworów audiowizualnych Budżet: 7,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Max. 500 000 EUR w przypadku filmów fabularnych i animowanych i 300 000 EUR w przypadku filmów dokumentalnych, jak również nie może przekroczyć 12,5 % dopuszczalnych kosztów produkcji przedstawionych przez producenta w przypadku filmów fabularnych i animowanych oraz 20 % dopuszczalnych kosztów produkcji, w przypadku filmów dokumentalnych. Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://www.ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm BIZNES TV

12 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007— DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I ROZWÓJ Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/17/07 Wdrożenie programu wspomagającego rozwój, dystrybucję i promocję sztuki audiowizualnej w Europie (2007/C 204/06) Termin: — 15 kwietnia 2008 Obszar wsparcia: Wsparcie dla developmentu projektów interaktywnych na wszystkich nośnikach, on-line i off-line Budżet: 1,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Max. 50 % uznanych kosztów projektu (60 % w przypadku projektów szczególnie podkreślających różnorodność kulturową Europy). Min. suma dotacji wynosi 10 000 EUR. Maksymalna dotacja wynosi 60 000 EUR Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://www.ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/interactive/ind ex_en.htm BIZNES TV

13 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I ROZWÓJ Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/16/07 Wdrożenie programu wspomagającego rozwój, dystrybucję i promocję sztuki audiowizualnej w Europie Termin: — 15 kwietnia 2008 Obszar wsparcia: Wsparcie dla developmentu projektów fabularnych, animowanych i dokumentów kreatywnych w ramach schematu Projekty Pojedyncze i Slate Funding Budżet: 16,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Max. 50 % uznanych kosztów projektu (60 % w przypadku projektów pojedynczych szczególnie podkreślających różnorodność kulturową Europy). Max. Slate Funding wynosi 190 000 EUR. Na projekt pojedynczy można maksymalnie otrzymać od 10 000 EUR do 80 000 EUR, w zależności od gatunku. Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://www.ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/single/index_en. htm BIZNES TV

14 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/18/07 Wsparcie promocji i dostępu do rynków (2007/C 196/09) Termin: — 30 kwietnia 2008 Obszar wsparcia: Festiwale audiowizualne Budżet: 2,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Udział finansowy Wspólnoty Europejskiej nie może przekroczyć 50 % uznanych kosztów projektu (60 % w przypadku Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: http://www.ec.europa.eu/information_society/media/festiv/forms/index_en.htm PROGRAM MEDIA 2007 BIZNES TV RADIO

15 Obszary wsparcia:  zwalczanie nielegalnych treści  (numery interwencyjne pozwalające na zgłaszanie nielegalnych treści, koordynator numeru interwencyjnego, wzmocnienie analizy nielegalnego materiału przez organy egzekwowania prawa, ułatwianie współpracy między organami egzekwowania prawa w Europie i na arenie międzynarodowej)  promowanie bezpieczniejszego otoczenia (sieć organizacji pozarządowych dla ochrony dzieci w Internecie)  podnoszenie świadomości (ośrodki odpowiedzialne za podnoszenie świadomości, koordynator ośrodka odpowiedzialnego za podnoszenie świadomości, telefoniczne linie zaufania) II. Konkursy organizowane przez inne Dyrekcje KE NGO TV RADIO GAZETA

16 Uprawnieni wnioskodawcy:  wszystkie osoby prawne z 27 krajów Unii Europejskiej  osoby prawne mające siedzibę w państwach EFTA, które są stronami Porozumienia EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) Budżet: na rok 2007 - 11,51 mln euro II. Konkursy organizowane przez DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów ( Brak jeszcze informacji nt. dostepności konkursów w których mogą brać udział polscy wnnioskodawcy) Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/call/proposals/index_en.htm

17 III. Konkursy organizowane przez inne Dyrekcje KE Najlepszym przykładem jest Radio PIK, które uzyskało grant na realizację programu „Rendez-Vous” mającego za zadanie przybliżenie mieszkańcom Pomorza i Kujaw wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich jak i informować o tym co się dzieje w Europie Projekt sfinansowany został na podstawie wezwania do składania wniosków (CALL FOR PROPOSALS) w 2005, głoszony przez Wydział d.s. polityki audiowizualnej APCAV, ostatnie wezwanie do składania wniosków upłynęło 5 listopada) Brak jeszcze informacji co do nowego wezwania na 2008r. RADIO TV GAZETA

18 III. Konkursy organizowane przez inne Dyrekcje KE  w 2007r. APCAV na wsparcie polityki informacyjnej dot. funkcjonowania UE przeznaczył 18,5 mln Euro, z czego: - 10,2 mln Euro na powstawanie i rozprzestrzenia programów telewizyjnych - 5,5 mln Euro - powstanie sieci i programów radiowych Szczegółowe informacje nt. corocznych konkursów organizowanych przez Dyrekcję Generalną d.s. Polityki Audiowizualnej znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm

19 IV. Konkursy organizowane przez inne instytucje UE Każdego roku również Parlament Europejski ogłasza konkursy, w których media mogą wnioskować o dofinansowanie określonych działań  Radio PIK uzyskało z kolei grant od PE w 2006r. na realizację programu „Rendez-Vous. 50 lecie Traktatu Rzymskiego” Ostatnie wezwanie do składania wniosków upłynęło w listopadzie 2007, brak jeszcze informacji co do planów na 2008r.) RADIO TV GAZETA

20 V. Konkursy organizowane na poziomie krajowym ze środków UE Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej organizuje od ponad 3 lat konkurs. Jego celem jest informowanie o Funduszach Europejskich w Polsce i promowanie efektów ich wykorzystania Wnioskodawcy: wszelkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w szczególności: - wydawcy tytułów prasowych o zasięgu co najmniej ponadregionalnym - informacyjne portale internetowe - publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, o zasięgu co najmniej ponadregionalnym -producenci nagrań telewizyjnych - producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju RADIO TV GAZETA

21 - organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Budżet:  dla projektów z dominującym udziałem telewizji (przynajmniej 60%) minimalnie 50.000 PLN, maksymalnie - 1 500 000 PLN,  dla projektów pozostałych minimalnie 20.000 PLN, maksymalnie - 500 000 PLN. Dodatkowe informacje: - do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów. -dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.plkonkurs@mrr.gov.pl http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/konkursinf opromo.htm V. Konkursy organizowane na poziomie krajowym ze środków UE

22 www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę Anna Sąsiadek Wydział Koordynacji Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google