Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej

2 I.PROGRAM MEDIA 2007 Program Media 2007 powstał aby ustanowić wspólnotowe ramy dla sektora audiowizualnego (2007 – 2013), przyczyniającego się do rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz wzmacniającego europejską różnorodność kulturową i wspierającego przepływ dzieł audiowizualnych w Europie. Główne cele programu :  ochrona i akcentowanie narodowej i kulturowej różnorodności  zwiększenie cyrkulacji europejskich utworów audiowizualnych na terenie UE i poza nią  podniesienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego (w kontekście otwartego i konkurencyjnego rynku)

3 I.PROGRAM MEDIA 2007 Priorytety programu :  połączenie procesu kreacji z wartościami europejskiego dziedzictwa kulturowego  wzmocnienie sektora produkcji kinematograficznej  digitalizacja sektora audiowizualnego Program Media 2007 jest kontynuacją programów Media Plus i Media Training, które obowiązywały w latach , z przedłużeniem na rok 2006 Budżet: 671 mln Euro Więcej informacji uzyskać można na stronie: Polski portal Programu Media:

4 I.PROGRAM MEDIA 2007 Typy projektów:  wsparcie dla ekspertów w dziedzinie audiowizualnej  szkolenia  produkcja dokumentów  dystrybucja  promocja  TV Broadcasting (finansowe wsparcie kosztów produkcji dla producentów materiałów dla wielu stacji telewizyjnych)  i2i Audiovisual (dofinansowanie kosztów związanych z pożyczką bankową)  projekty pilotażowe  kino europejskie (zwiększenie liczby wyświetlanych filmów europejskich w kinach)  projekty interaktywne

5 Obecnie ogłoszone konkursy na 2008 rok w ramach Programu Media: PROGRAM MEDIA 2007

6 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — DYSTRYBUCJA, PROMOCJA, ROZWÓJ I KSZTALCENIE — EACEA/03/08 (2008/C 11/06) Termin: 14 marzec 2008r. Obszar wsparcia: Wsparcie dla tworzenia sieci oraz zwiększania mobilności europejskich specjalistów w dziedzinie kształcenia Budżet: EUR Dofinansowanie ze strony KE: 50% - 75 % kosztów kwalifikowanych projektu Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: PROGRAM MEDIA 2007 UNIWERSYTET

7 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — WARUNKOWE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — EACEA/28/07 (2007/C 311/14) Termin: 1 kwietnia i 1 lipca 2008r. Obszar wsparcia: Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich oraz dla sieci dystrybutorów — Schemat „selektywny” Budżet: EUR Dofinansowanie ze strony KE: 50% kosztów kwalifikowanych projektu Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2007/c_311/c_ pl pdf BIZNES TV

8 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA APLIKACJI — EACEA 27/07 (2007/C 289/14/14) Termin: 30 kwietnia 2008r. Obszar wsparcia: Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów Europejskich oraz dla sieci dystrybutorów — schemat „Automatyczny” Budżet: EUR Dofinansowanie ze strony KE: 60% kosztów kwalifikowanych projektu Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: n.htm BIZNES TV

9 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/29/07 Inicjatywa audiowizualna i2i (2007/C 277/08) Termin: — 14 stycznia 2008 r., dla projektów rozpoczętych między 1 lipca 2007 r. a 31 grudnia 2007 r.; — 7 lipca 2008 r., dla projektów rozpoczętych między 1 stycznia 2008 r. a 30 czerwca 2008 r. Budżet: 2,7 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Wkład finansowy nie może przekraczać 50 % — (60 %) kwalifikowanych kosztów. Kwota wsparcia wynosi od EUR do EUR. Max. kwota wsparcia jednego projektu ograniczona jest do EUR. Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: BIZNES TV

10 Szczegółowe obszary wsparcia: Działania wymienione we wspomnianej decyzji obejmują rozwój projektów produkcji. Celem przedmiotowej pomocy jest ułatwianie niezależnym europejskim przedsiębiorstwom produkcyjnym dostępu do finansowania przez banki i instytucje finansowe poprzez współfinansowanie części następujących kosztów: — ubezpieczenie produkcji audiowizualnych: Moduł 1 — wspieranie pozycji „ubezpieczenie” w budżecie produkcji; — gwarancja zakończenia produkcji utworu audiowizualnego: Moduł 2 — wspieranie pozycji „gwarancja zakończenia” w budżecie produkcji; — finansowanie produkcji utworu przez bank: Moduł 3 — wspieranie pozycji „koszty finansowe” w budżecie produkcji PROGRAM MEDIA 2007

11 £ Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — DYSTRYBUCJA, PROMOCJA, ROZWÓJ I KSZTALCENIE Zaproszenie do skladania aplikacji — EACEA/19/07 (2007/C 265/10) Termin: — 13 czerwca 2008 Obszar wsparcia: Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej europejskich utworów audiowizualnych Budżet: 7,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Max EUR w przypadku filmów fabularnych i animowanych i EUR w przypadku filmów dokumentalnych, jak również nie może przekroczyć 12,5 % dopuszczalnych kosztów produkcji przedstawionych przez producenta w przypadku filmów fabularnych i animowanych oraz 20 % dopuszczalnych kosztów produkcji, w przypadku filmów dokumentalnych. Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: BIZNES TV

12 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007— DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I ROZWÓJ Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/17/07 Wdrożenie programu wspomagającego rozwój, dystrybucję i promocję sztuki audiowizualnej w Europie (2007/C 204/06) Termin: — 15 kwietnia 2008 Obszar wsparcia: Wsparcie dla developmentu projektów interaktywnych na wszystkich nośnikach, on-line i off-line Budżet: 1,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Max. 50 % uznanych kosztów projektu (60 % w przypadku projektów szczególnie podkreślających różnorodność kulturową Europy). Min. suma dotacji wynosi EUR. Maksymalna dotacja wynosi EUR Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: ex_en.htm BIZNES TV

13 PROGRAM MEDIA 2007 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 — DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I ROZWÓJ Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/16/07 Wdrożenie programu wspomagającego rozwój, dystrybucję i promocję sztuki audiowizualnej w Europie Termin: — 15 kwietnia 2008 Obszar wsparcia: Wsparcie dla developmentu projektów fabularnych, animowanych i dokumentów kreatywnych w ramach schematu Projekty Pojedyncze i Slate Funding Budżet: 16,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Max. 50 % uznanych kosztów projektu (60 % w przypadku projektów pojedynczych szczególnie podkreślających różnorodność kulturową Europy). Max. Slate Funding wynosi EUR. Na projekt pojedynczy można maksymalnie otrzymać od EUR do EUR, w zależności od gatunku. Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: htm BIZNES TV

14 Nazwa konkursu: MEDIA 2007 Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/18/07 Wsparcie promocji i dostępu do rynków (2007/C 196/09) Termin: — 30 kwietnia 2008 Obszar wsparcia: Festiwale audiowizualne Budżet: 2,5 miliona EUR. Dofinansowanie ze strony KE: Udział finansowy Wspólnoty Europejskiej nie może przekroczyć 50 % uznanych kosztów projektu (60 % w przypadku Wniosek aplikacyjny oraz instrukcja wypełniania wniosku na stronie: PROGRAM MEDIA 2007 BIZNES TV RADIO

15 Obszary wsparcia:  zwalczanie nielegalnych treści  (numery interwencyjne pozwalające na zgłaszanie nielegalnych treści, koordynator numeru interwencyjnego, wzmocnienie analizy nielegalnego materiału przez organy egzekwowania prawa, ułatwianie współpracy między organami egzekwowania prawa w Europie i na arenie międzynarodowej)  promowanie bezpieczniejszego otoczenia (sieć organizacji pozarządowych dla ochrony dzieci w Internecie)  podnoszenie świadomości (ośrodki odpowiedzialne za podnoszenie świadomości, koordynator ośrodka odpowiedzialnego za podnoszenie świadomości, telefoniczne linie zaufania) II. Konkursy organizowane przez inne Dyrekcje KE NGO TV RADIO GAZETA

16 Uprawnieni wnioskodawcy:  wszystkie osoby prawne z 27 krajów Unii Europejskiej  osoby prawne mające siedzibę w państwach EFTA, które są stronami Porozumienia EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) Budżet: na rok ,51 mln euro II. Konkursy organizowane przez DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów ( Brak jeszcze informacji nt. dostepności konkursów w których mogą brać udział polscy wnnioskodawcy) Dodatkowe informacje:

17 III. Konkursy organizowane przez inne Dyrekcje KE Najlepszym przykładem jest Radio PIK, które uzyskało grant na realizację programu „Rendez-Vous” mającego za zadanie przybliżenie mieszkańcom Pomorza i Kujaw wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich jak i informować o tym co się dzieje w Europie Projekt sfinansowany został na podstawie wezwania do składania wniosków (CALL FOR PROPOSALS) w 2005, głoszony przez Wydział d.s. polityki audiowizualnej APCAV, ostatnie wezwanie do składania wniosków upłynęło 5 listopada) Brak jeszcze informacji co do nowego wezwania na 2008r. RADIO TV GAZETA

18 III. Konkursy organizowane przez inne Dyrekcje KE  w 2007r. APCAV na wsparcie polityki informacyjnej dot. funkcjonowania UE przeznaczył 18,5 mln Euro, z czego: - 10,2 mln Euro na powstawanie i rozprzestrzenia programów telewizyjnych - 5,5 mln Euro - powstanie sieci i programów radiowych Szczegółowe informacje nt. corocznych konkursów organizowanych przez Dyrekcję Generalną d.s. Polityki Audiowizualnej znajdują się na stronie:

19 IV. Konkursy organizowane przez inne instytucje UE Każdego roku również Parlament Europejski ogłasza konkursy, w których media mogą wnioskować o dofinansowanie określonych działań  Radio PIK uzyskało z kolei grant od PE w 2006r. na realizację programu „Rendez-Vous. 50 lecie Traktatu Rzymskiego” Ostatnie wezwanie do składania wniosków upłynęło w listopadzie 2007, brak jeszcze informacji co do planów na 2008r.) RADIO TV GAZETA

20 V. Konkursy organizowane na poziomie krajowym ze środków UE Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej organizuje od ponad 3 lat konkurs. Jego celem jest informowanie o Funduszach Europejskich w Polsce i promowanie efektów ich wykorzystania Wnioskodawcy: wszelkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w szczególności: - wydawcy tytułów prasowych o zasięgu co najmniej ponadregionalnym - informacyjne portale internetowe - publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, o zasięgu co najmniej ponadregionalnym -producenci nagrań telewizyjnych - producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju RADIO TV GAZETA

21 - organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Budżet:  dla projektów z dominującym udziałem telewizji (przynajmniej 60%) minimalnie PLN, maksymalnie PLN,  dla projektów pozostałych minimalnie PLN, maksymalnie PLN. Dodatkowe informacje: - do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów. -dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: opromo.htm V. Konkursy organizowane na poziomie krajowym ze środków UE

22 Dziękuję za uwagę Anna Sąsiadek Wydział Koordynacji Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia finansowego ze środków UE dla sektora medialnego w Kujawsko-Pomorskim Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google