Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania Danych Podstawowych Zawartość (Dane Podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania Danych Podstawowych Zawartość (Dane Podstawowe."— Zapis prezentacji:

1  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania Danych Podstawowych Zawartość (Dane Podstawowe Partnerów Handlowych) Procesy i procedury: Grupy odbiorców© Grupy odbiorców Grupy dostawców© Grupy dostawców Charakterystyki (o) Charakterystyki Priorytety (o) Priorytety Warunki monitowania© Warunki monitowania Warunki płatności© Warunki płatności Blokada płatności© Blokada płatności Sprzedawcy/kupujący(o) Sprzedawcy/kupujący Rodzaje działań (o) Rodzaje działań Tworzenie kartotek partnerów handlowych(o) Tworzenie kartotek partnerów handlowych Tworzenie kartotek pracowników(o) Tworzenie kartotek pracowników Bilanse otwarcia(o) Bilanse otwarcia Import danych (o) Import danych

2  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 2 Pakiet roboczy przygotowania Danych Podstawowych Zawartość (Dane podstawowe materiałów) Procesy i procedury : Grupy materiałów © Grupy materiałów Charakterystyki materiałów (o) Charakterystyki materiałów Magazyny © Magazyny Producenci (o) Producenci Rodzaje dostaw (o) Rodzaje dostaw Lokalizacje (o) Lokalizacje Cykle inwentaryzacji © Cykle inwentaryzacji Rodzaje opakowań (o) Rodzaje opakowań Towary zastępcze (o) Towary zastępcze Katalogi (o) Katalogi Grupy ceł © Grupy ceł Tworzenie kartoteki materiału (o) Tworzenie kartoteki materiału Tworzenie drzewa produktu (o) Tworzenie drzewa produktu Numery seryjne (o) Numery seryjne Numery partii (o) Numery partii

3  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 3 Pakiet roboczy przygotowania Danych Podstawowych Zawartość (Obsługa cenników) Procesy i procedury : Cenniki © Cenniki Upusty © Upusty Koszty transportu © Koszty transportu Prowizje (o) Prowizje

4  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 4 Grupy Odbiorców Procesy i procedury Ogólne: Grupy mogą być przydatne do klasyfikacji partnerów handlowych według wspólnej cechy, na przykład sektora lub wielkości odbiorcy. Odbiorców można grupować według obszarów działalności lub transakcji realizowanych z ich udziałem. Partnera handlowego można przypisać tylko do jednej grupy. Grupy przypisuje się podczas przetwarzania danych podstawowych partnera handlowego. Grupy można stosować w celu: Formatowania raportów i zestawień Sortowania danych na listach wyboru. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

5  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 5 Grupy Dostawców Procesy i procedury Ogólne: Grupy mogą być przydatne do klasyfikacji partnerów handlowych według wspólnej cechy, na przykład sektora lub wielkości dostawcy. Dostawców można grupować według obszarów działalności lub transakcji realizowanych z ich udziałem. Partnera handlowego można przypisać tylko do jednej grupy. Grupy przypisuje się podczas przetwarzania danych podstawowych partnera handlowego. Grupy można stosować w celu: Formatowania raportów i zestawień Sortowania danych na listach wyboru. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

6  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 6 Charakterystyki Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: Partnerów handlowych można sklasyfikować, używając w tym celu charakterystyk zdefiniowanych zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Odpowiednie charakterystyki przypisuje się podczas przetwarzania rekordu danych podstawowych partnera. Charakterystyki nie są obowiązkowe; partner handlowy może mieć do 64 charakterystyk albo nie mieć żadnej. Charakterystyki można stosować w celu: Formatowania raportów i zestawień Sortowania danych Wyboru rekordów danych podstawowych podczas przetwarzania Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

7  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 7 Priorytety Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do definiowania priorytetów partnerów handlowych. Można wprowadzić tylko jeden priorytet dla partnera w formacie alfanumerycznym. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

8  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 8 Warunki monitowania dla Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: Warunki monitowania stosuje się do automatycznego tworzenia monitów. To okno służy do definiowania formatów monitów dla wszystkich poziomów minitowania stosowanych w firmie W standardzie dostarczone są 3 domyślne szablony monitów, które mogą być dostosowane do standardów przyjętych w firmie przy pomocy edytora wydruków Print Layout Designer. Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

9  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 9 Warunki płatności dla Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: Okno to służy do definiowania warunków płatności dla transakcji z odbiorcami i dostawcami. Zdefiniowane tutaj warunki płatności wprowadzane są w rekordzie danych podstawowych odbiorców i dostawców. Warunek płatności zdefiniowany w tym miejscu jest wartością domyślną proponowaną podczas tworzenia rekordów danych podstawowych. Dane te można zmienić dla każdego odbiorcy lub dostawcy. Podczas wprowadzania dokumentu zakupu lub sprzedaży dla dostawcy bądź odbiorcy system automatycznie kopiuje do dokumentu informacje o okresie płatności, cenniku i całkowitym upuście. Informacje te są używane na przykład do obliczania cen towarów, terminu płatności za fakturę lub dozwolonego całkowitego upustu. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

10  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 10 Blokady płatności dla Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: Podczas korzystania z Kreatora płatności w celu automatycznego utworzenia płatności przychodzących oraz wychodzących może zajść potrzeba wykluczenia określonego partnera handlowego z przebiegu płatności. Aby tego dokonać, należy przypisać blokadę płatności, która będzie wskazywała na przyczynę wykluczenia. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

11  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 11 Definiowanie Sprzedawców/Kupujących Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do definiowania sprzedawców i kupujących oraz do ustawiania ich wartości domyślnych. Przypisanie odpowiedniego sprzedawcy/kupującego do partnerów handlowych, a później do każdego dokumentu sprzedaży lub zakupu. Zdefiniowani tutaj sprzedawcy/kupujący mogą zostać połączeni z odpowiednimi rekordami danych podstawowych pracowników w module Pracownicy. Zdefiniowanie sprzedawców/kupujących umożliwia: Generowanie raportów analiz sprzedaży i zakupów przez sprzedawcę lub kupującego, Sprawdzenie wolumenu sprzedaży/zakupów zrealizowanego przez każdego sprzedawcę/kupującego. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

12  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 12 Rodzaje działań Procesy i procedury Ogólne: Działania odnoszą się do interakcji z partnerami handlowymi, takich jak rozmowy telefoniczne, spotkania, zadania lub inne typy działań. Możliwe jest zarządzanie działaniami jednorazowymi oraz okresowymi. Wszystkie działania są automatycznie rejestrowane w kalendarzu i w raportach z działań, które można wykorzystywać w następujących celach:kalendarzu Planowanie dnia, tygodnia i miesiąca Analizowanie kontaktów z partnerami handlowymi odnoszących się zarówno do działań otwartych, jak i działań już zamkniętych Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Demo Work Instruction

13  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 13 Tworzenie kartotek Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: Dane podstawowe partnera handlowego służą do rejestrowania i pobierania informacji dotyczących partnera handlowego (odbiorców, dostawców i prospektów) oraz planowanie działań partnera handlowego. Informacje o partnerze handlowym obejmują zwykle następujące dane: Informacje o firmie, włącznie z adresami i numerami telefonów Osoby do kontaktów po stronie partnera handlowego, w tym numery telefonów oraz adresy e-mail Szczegóły dotyczące logistyki Informacje podatkowe Informacje księgowe Szczegóły warunków płatności Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

14  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 14 Tworzenie kartotek pracowników Procesy i procedury Ogólne: Okno to służy do wprowadzania informacji o pracowniku, takich jak adres i rola w organizacji oraz wybrane dane kadrowe i płacowe. Umożliwia ono także monitorowanie postępów pracownika, dni urlopu chorobowego, wypoczynkowego oraz historii dotychczasowego zatrudnienia pracownika i jego edukacji. Pracownikowi można przypisać kod użytkownika B1 oraz określić relacje z innymi pracownikami wykorzystywane przy ustawianiu dostępu do dokumentów (własność danych). Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

15  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 15 Bilans otwarcia dla Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: Podczas inicjalizacji systemu konieczne jest wprowadzenie bilansów otwarcia partnerów handlowych danymi pochodzącymi z poprzednich systemów. Funkcja ta umożliwia ręczne wprowadzanie bilansu otwarcia dla partnerów handlowych zdefiniowanych w SAP Business One. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

16  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 16 Import danych Partnerów Handlowych Procesy i procedury Ogólne: W SAP Business One istnieje możliwość importowania danych dotyczących partnerów handlowych z pliku Microsoft Excel. Dane kopiowane są z komórek tabeli Microsoft Excel i zapisywane do odpowiednich pól w bazie SAP Business One. Metodę tę można stosować do dodawania nowych rekordów danych podstawowych dla partnerów handlowych bądź do aktualizacji istniejących rekordów danych podstawowych. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

17  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 17 Grupy materiałów Procesy i procedury Ogólne: Okno to służy do tworzenia grup materiałów. Możliwe jest utworzenie grup odpowiadających działom gospodarczym i za ich pomocą przypisywanie towarów do danego działu.Grupy mogą określać także właściwości towaru. Grupy materiałów można użyć do formatowania raportów i zestawień, aby za ich pomocą wybierać materiały, które będą przetwarzane razem. Możliwe jest przypisanie towaru tylko do jednej grupy. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

18  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 18 Charakterystyki materiałów Procesy i procedury Ogólne: Materiały można sklasyfikować, używając w tym celu charakterystyk zdefiniowanych zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Odpowiednie charakterystyki przypisuje się podczas przetwarzania rekordu danych podstawowych materiału Charakterystyki nie są obowiązkowe; partner handlowy może mieć do 64 charakterystyk albo nie mieć żadnej. Charakterystyki można stosować w celu: Formatowania raportów i zestawień Sortowania danych Wyboru rekordów danych podstawowych podczas przetwarzania Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

19  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 19 Definiowanie magazynów Procesy i procedury Ogólne: W tym oknie definiuje się wszystkie informacje ogólne związane z magazynami wykorzystywanymi w firmie. W zależności od sposobu gospodarowania zapasami jest możliwe zdefiniowanie dowolnej ilości magazynów. W większości przypadków rozróżnia się kilka magazynów. Mogą to być magazyny, które fizycznie znajdują się w różnych miejscach. Istnieje możliwość przechowywania towarów we wszystkich lub w wybranych magazynach. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

20  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 20 Definiowanie producentów Procesy i procedury Ogólne: Jeśli towar jest artykułem markowym, to w jego rekordzie danych podstawowych można wprowadzić dane producenta. Towar można przypisać tylko do jednego producenta podczas edytowania rekordu danych podstawowych materiału. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

21  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 21 Definiowanie rodzajów wysyłki Procesy i procedury Ogólne: To okno pozwala określić, w jaki sposób ma zostać zrealizowane zamówienie. Na przykład dostawa może zostać dostarczona pocztą lotniczą lub jako przesyłka kurierska. Rodzaje wysyłki zdefiniowane w tym oknie mogą stanowić informacje zawarte w dokumentach zakupu i sprzedaży oraz w danych importu. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

22  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 22 Definiowanie lokalizacji magazynów Procesy i procedury Ogólne: Okno to wykorzystuje się do definiowania geograficznych lokalizacji magazynów. Pozwala to na grupowanie magazynów w systemie na podstawie ich umiejscowienia. Dzięki temu możliwe jest generowanie raportów opartych na lokalizacji magazynów. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

23  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 23 Definiowanie cykli inwentaryzacji Procesy i procedury Ogólne: Okno to wykorzystuje się do definiowania cykli inwentaryzacyjnych. Są one pomocne podczas zliczania inwentaryzacyjnego, ponieważ system alarmuje użytkownika za każdym razem, gdy przypada termin kolejnej inwentaryzacji. Po zdefiniowaniu jednego lub wielu cykli użytkownik będzie mógł je przypisać do materiału w oknie Dane podstawowe materiału, zakładka Dane magazynu, pole Kod cyklu. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

24  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 24 Definiowanie rodzajów opakowań Procesy i procedury Ogólne: W tym oknie należy zdefiniować różne typy opakowań. Nie jest możliwe usunięcie typu opakowania z aplikacji SAP Business One, jeśli jest on używany w dokumencie. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

25  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 25 Towary zastępcze Procesy i procedury Ogólne: Okno to służy do definiowania zamienników dla towarów, których zapasy w określonym magazynie uległy wyczerpaniu. Zamienniki są określane wg towaru. Można utworzyć ich hierarchię poprzez definiowanie zamienników dla zamienników. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

26  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 26 Numery katalogowe towarów Procesy i procedury Ogólne: Istnieje możliwość skonfigurowania systemu SAP Business One w taki sposób, aby numery katalogowe odbiorcy i dostawcy mogły być wykorzystywane równolegle z numerami towarów własnego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w zamówieniu zakupu można używać numer dostawcy, a w zamówieniu sprzedaży – numer odbiorcy. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

27  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 27 Definiowanie grup ceł dla materiałów Procesy i procedury Ogólne: Grupy ceł używa się do określenia opłat celnych w przypadku zakupu towaru za granicą. Cło obliczane jest po wprowadzeniu danych importu w opcji Koszty dostawy w module Zakup. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

28  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 28 Tworzenie kartotek materiałowych Procesy i procedury Ogólne: SAP Business One umożliwia zarządzanie wszystkimi towarami, które są nabywane, produkowane, sprzedawane lub przechowywane w magazynie. Usługi mogą być także zdefiniowane jako towary niemagazynowe, zastosowane tylko w sprzedaży lub zakupie. Dla każdego towaru należy wprowadzić dane, które będą wykorzystywane podczas obsługi procesów nabycia, sprzedaży, procesów związanych z zarządzaniem magazynem, księgowaniem i realizacją usług serwisowych. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

29  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 29 Tworzenie drzew produktu Procesy i procedury Ogólne: Drzewo produktu przedstawia wyrób gotowy (nadrzędny) składający się z różnych komponentów (podrzędnych). W trakcie procesu produkcji komponenty przetwarzane są w gotowy wyrób. Komponentami w drzewie produkcji mogą być towary materialne (jak na przykład, śruby, farby czy drewniany blat) oraz wartości niematerialne (godzina pracy, narzuty kosztów). Za pomocą funkcji Drzewo produktu można definiować wielopoziomowe drzewa produktu, sprzedaży, montażu oraz szablony. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

30  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 30 Zarządzanie numerami seryjnymi towarów Procesy i procedury Ogólne: Zarządzanie i śledzenie materiałów odbywa się za pomocą ich numerów seryjnych. Numer seryjny materiału to unikalny identyfikator tego towaru.. Do numeru seryjnego mogą być dołączone dodatkowe informacje, takie jak np. data produkcji, dane dotyczące gwarancji itd. Numery seryjne dla towarów zarządzanych według tych numerów są tworzone podczas przyjmowania materiałów np. od dostawców. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

31  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 31 Zarządzanie numerami partii towarów Procesy i procedury Ogólne: Zarządzanie numerami partii polega na monitorowaniu grup towarów z unikalnymi numerami oraz charakterystykami, które zostały połączone w jedną partię, jak np. produkty spożywcze. Do numeru partii mogą być dołączone dodatkowe informacje, takie jak np. data ważności, lokalizacja w magazynie itp. Warunkiem koniecznym skorzystania z możliwości obsługi rezerwacji towarów w procesie sprzedaży w SAP Business One jest zarządzanie nimi poprzez numery partii. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

32  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 32 Cenniki Procesy i procedury Ogólne: Cenniki w systemie SAP Business One są wstępnie zdefiniowane. Można do nich dodawać ceny, zmieniać je lub usuwać w celu odwzorowania własnej logiki ustalania cen. Można także wprowadzać cenniki dodatkowe (np cenniki poszczególnych odbiorców lub dostawców) Podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupu, system SAP Business One pobiera ceny towarów bezpośrednio z cennika, który jest połączony z warunkami płatności partnera handlowego. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

33  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 33 Upusty cenowe Procesy i procedury Ogólne: Funkcja ta służy do definiowania cen specjalnych, które nie są zależne od partnera handlowego, ale od towarów i przypisanych do nich cenników. Jeśli sprzedawany jest towar dla partnera, w przypadku którego nie ustalono ceny specjalnej ani grupy upustów, to wówczas wykorzystywane są ceny specjalne zdefiniowane w cenniku przy pomocy tej opcji. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

34  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 34 Definiowanie kosztów transportu Procesy i procedury Ogólne: W tym oknie definiuje się koszty transportu odpowiadające dodatkowym kosztom sprzedaży lub zakupu, takim jak opłaty za dostawę, ubezpieczenie, składowanie, itp. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

35  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 35 Definiowanie grup prowizji Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do definiowania stawek prowizji w celu ich przypisania do sprzedawców. Za każdym razem, gdy tworzony jest dokument sprzedaży z powiązaną grupą prowizji, do którego jest przypisany sprzedawca, obliczane są odpowiednie kwoty prowizji. Wszystkie dane w grupie prowizji mogą zostać zmienione, ale nie usunięte. Ustawienie to jest obowiązkowe, jeśli w firmie stosuje się prowizje. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

36  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 36 Dziękuję !

37  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 37 Copyright 2010 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. This document and SAP’s possible course of business, product strategy and/or development are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP- Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Pobierz ppt " SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania Danych Podstawowych Zawartość (Dane Podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google