Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak sięgnąć po fundusze na ochronę zdrowia? ochronę zdrowia?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak sięgnąć po fundusze na ochronę zdrowia? ochronę zdrowia?"— Zapis prezentacji:

1 Jak sięgnąć po fundusze na ochronę zdrowia? ochronę zdrowia?

2 Nowa perspektywa MF EOG i NMF 2009-2014 dla ochrony zdrowia Małgorzata Stróżyk-Kaczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia

3 Informacje ogólne Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia. Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia. Cel ogólny dla obszaru programowego:  Poprawa zdrowia publicznego  Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Dwa programy dla obszaru ochrona zdrowia: Program PL 07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Program PL 13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

4 Ramy prawne Podstawa wdrażania NMF oraz MF EOG na lata 2009-2014 : Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG podpisane 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego podpisane 17 czerwca 2011 r. Łączna alokacja dla obszarów Inicjatyw zdrowotnych: 70 000 000 EUR Art. 2.1 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 > Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia: 10 000 000 EUR Art. 2.1 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 > Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia: 60 000 000 EUR

5 Program PL 07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych. grant: 52 000 000 euro Program PL 13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. grant: 18 000 000 euro Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia 2009-2014

6 Okres kwalifikowalności wydatków na projekty Początkowa i końcowa data okresu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektach podana w umowie w sprawie projektu. Okres przyznawania dofinansowania: do 30 kwietnia 2014 r. Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2016 r.

7 Program PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Obszary tematyczne Poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń. Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych. Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszanie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.

8 Program PL07 Rodzaje kwalifikowa l nych działań w poszczególnych obszarach tematycznych: Poprawa opieki perinatalnej – profilaktyka, diagnostyka, leczenie, m. in.: Zbiorowe formy edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży. Szkolenia zawodowe dla personelu medycznego dotyczące metod wczesnego wykrywania wad płodu oraz intensywnej opieki nad noworodkiem. Rozwój ośrodków prowadzących kompleksową diagnostykę oraz terapię wewnątrzmaciczną płodu (poprzez zakup sprzętu, wdrożenie nowych technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub odnowienie (modernizację ośrodków). Rozwój oddziałów intensywnej terapii noworodkowej (poprzez zakup sprzętu, wdrożenie nowych technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub renowację (modernizację) infrastruktury ). Opracowanie systemu oceny jakości oraz nadzoru trzech poziomów referencyjnych opieki okołoporodowej. Profilaktyka stomatologiczna dla kobiet ciężarnych.

9 Program PL07 Rodzaje kwalifikowa l nych działań w poszczególnych obszarach tematycznych: Dostosowanie opieki zdrowotnej do przyszłych zmian demograficznych, m. in.: Ośrodki teleopieki, tzn. teleporady oraz natychmiastowa pomoc pielęgniarek i innych kadr medycznych na życzenie. Wypożyczanie sprzętu na potrzeby pacjenta i pielęgniarek oraz doradztwo dotyczące wyboru sprzętu, szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i przygotowanie warunków do opieki domowej. Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w tym także dla ośrodków opieki długoterminowej. R ozbudowa, przebudowa lub odnowienie (modernizacja) podmiotów prowadzących działalność leczniczą, łącznie z ośrodkami opieki długoterminowej. Szkolenia dla pielęgniarek i innych kadr medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi. Publikacje na temat standardów opieki długoterminowej.

10 Program PL07 Rodzaje kwalifikowa l nych działań w poszczególnych obszarach tematycznych: Profilaktyka chorób nowotworowych m. in.: Programy profilaktyczne z uwzględnieniem badań przesiewowych oraz szkoleń dla personelu medycznego przeprowadzającego badania przesiewowe. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia związana z badaniami profilaktycznymi i zdrowym stylem życia. Rozbudowa, przebudowa lub odnowienie (modernizacja) oraz zakup sprzętu dla jednostek radioterapii. Zakup sprzętu do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

11 Program PL07 Beneficjenci programu : Podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie. Podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe. Instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia. Uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych. Domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie. Organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia. Z aplikowania wyłączone są podmioty funkcjonujące poza publicznym systemem finansowania.

12 Program PL07 Parametry finansowe dla projektów: Grant 46 995 275 EUR Minimalna wartość dofinansowania z Programu: 300 000 EUR Maksymalna wartość dofinansowania z Programu: 6 000 000 EUR Poziom dofinansowania : 80 % całkowitych kosztów kwalifik. projektu (dotyczy również organizacji pozarządowych). Pozostałą kwotę współfinansowania Beneficjenci pokrywają ze środków własnych. Komplementarność działań inwestycyjnych i tzw. działań,,miękkich” : wydatki inwestycyjne nie powinny przekroczyć 70 % kosztów całkowitych projektu. Projekty nie mogą generować zysku. Świadczenia w ramach projektów będą udzielane bez żadnych ograniczeń oraz bezpłatnie.

13 Program PL07 Nabór wniosków: Planowany jest jeden nabór wniosków. Ogłoszenie naboru nastąpi nie później niż w IV kwartale 2012 r. Nabór wniosków będzie trwał minimum 2 miesiące. Kwota grantu przeznaczona na projekty w programie PL 07: 46 995 275 EUR Dwuetapowa procedura oceny wniosków, oparta na kryteriach formalnych i kryteriach merytoryczno-technicznych.  Ocena formalna – Operator Programu.  Ocena merytoryczno-techniczna – niezależni eksperci zewnętrzni. Lista rankingowa Komitet do Spraw Wyboru Projektów Zatwierdzona lista projektów przedkładana Ministrowi Decyzja = wyniki końcowe naboru wniosków

14 Program PL07 Płatności dla beneficjentów : Zaliczka w wys. do 10% przyznanego grantu. Płatności pośrednie w formie zaliczkowej - wypłacane na podstawie zatwierdzonego finansowego raportu okresowego przedstawiającego rozliczenie otrzymanej zaliczki i prognozę wydatków na następny okres sprawozdawczy– do momentu wypłaty 90% dofinansowania. Płatność końcowa wypłacana po zatwierdzeniu raportu końcowego. Finansowe raporty okresowe: składane do Operatora Programu co 4 miesiące (sty-kwie; maj-sie; wrz-gru). Płatności dokonywane w terminie do 1 miesiąca po zatwierdzeniu finansowego raportu okresowego.

15 Przykład projektu Projekt PL 0059 zrealizowany w ramach MF EOG i NMF 2004-2009 Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i dzieci oraz zmian nowotworowych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego. Beneficjent: Szpital Powiatowy im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Cel projektu:  zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków  Zmniejszenie umieralności osób ze zmianami nowotworowymi sutka i jelita grubego Działania w ramach projektu: Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny. Przeprowadzono 8 271 badań dzieci pod kątem wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu, wad wrodzonych serca i dysplazji stawów biodrowych. Zrealizowano programy dla dorosłych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zmian nowotworowych sutka oraz zmian nowotworowych jelita grubego. Opracowano program komputerowy umożliwiający pacjentom rejestrację na badania przez internet. Prowadzono działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym.

16 Program PL 13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Program partnerski Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia Partner na poziomie Programu (DPP): Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia Program realizowany w ramach NMF. Program składa się z:  Projektu predefiniowanego  Projektów pilotażowych dotyczących promocji zdrowia i/lub profilaktyki zdrowotnej poprzez: -programy profilaktyczne -działania edukacyjne na temat ochrony zdrowia

17 Program PL 13 Projekt predefiniowany: Projekt predefiniowany będzie realizowany przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego MZ we współpracy z: Departamentem Zdrowia Publicznego MZ, Narodowym Instytutem Zdrowia, Publicznego– Państwowym Zakładem Higieny, Narodowym Funduszem Zdrowia, Biurem Krajowym WHO. Całkowity koszt projektu predefiniowanego: 3 434 000 EUR Projekt skupi się na kwestii zarządzania zdrowiem publicznym. Założenia projektu predefiniowanego:  Opracowanie strategii międzysektorowej na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu  Opracowanie modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, które będą stanowiły wytyczne dla powiatów, składających wnioski do konkursu.

18 Program PL 13 Efekty projektu predefiniowanego: diagnoza możliwości zdrowotnych i ich determinantów strategia międzysektorowa na rzecz zmniejszania nierówności społecznych w zdrowiu opracowana we współpracy z międzysektorową grupą zadaniową model oceny oddziaływania na zdrowie (Health Impact Assesment) model oceny potrzeb zdrowotnych dla powiatów model programu promocji zdrowia i profilaktyki dla społeczności lokalnych model zarządzania zdrowiem populacji Ocena/ewaluacja realizacji kompleksowych programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych baza wiedzy szkolenia w zakresie zdrowia publicznego dla wykładowców uniwersytetów medycznych, personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pracowników samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

19 Program PL 13 Nabór wniosków - projekty pilotażowe: Kompleksowe programy zdrowotne wdrażana na poziomie powiatów. Będą dotyczyły szeroko zakrojonych działań w zakresie Zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach. Nabór wniosków do projektów pilotażowych dotyczących promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych przewidziany jest najpóźniej w III kw. 2013 r. Nabór będzie się odbywał się w drodze konkursu – wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (powiaty). Parametry finansowe: Poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu. - Minimalna wartość projektu: 300 000 EUR - Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 EUR

20 Program PL 13 Nabór wniosków: Planowany jest jeden nabór wniosków. Ogłoszenie naboru nastąpi nie później niż w III kwartale 2013 r. Nabór wniosków będzie trwał min. 2 miesiące. Kwota grantu przeznaczona na projekty w programie PL 13: 15 423 206 EUR (środki norweskie oraz środki Operatora Programu-MZ) Dwuetapowa procedura oceny wniosków, oparta na kryteriach formalnych i kryteriach merytoryczno-technicznych.  Ocena formalna – Operator Programu.  Ocena merytoryczno-techniczna – niezależni eksperci zewnętrzni. Lista rankingowa > Komitet do Spraw Wyboru Projektów (przedstawiciele Operatora Programu i Partnera Programu) > Lista zaakceptowana przez Komitet do Spraw Wyboru Projektów przedkładana Ministrowi >Decyzja = Wyniki końcowe naboru wniosków.

21 Program PL13 Płatności dla beneficjentów: Zaliczka w wys. do 10% przyznanego grantu. Płatności pośrednie wypłacane na podstawie zatwierdzonego finansowego raportu okresowego przedstawiającego rozliczenie otrzymanej zaliczki i prognozę wydatków na następny okres sprawozdawczy - w formie zaliczkowej – do momentu wypłaty 90% dofinansowania. Płatność końcowa wypłacana po zatwierdzeniu raportu końcowego. Finansowe raporty okresowe: składane do Operatora Programu co 4 miesiące (sty-kwie; maj-sie; wrz-gru). Płatności dokonywane w terminie do 1 miesiąca po zatwierdzeniu finansowego raportu okresowego.

22 Fundusz Współpracy Dwustronnej Cel Funduszu > realizacja działań partnerskich z podmiotami z Państw-Darczyńców Przedsięwzięcia beneficjenta: Projekty składane w ramach otwartego naboru Przedsięwzięcia beneficjenta: Projekty składane w ramach otwartego naboru Seminaria służące nawiązaniu partnerstw (contact making seminar) Strona internetowa www.fbr.zdrowie.gov.pl. www.fbr.zdrowie.gov.pl Strona internetowa www.fbr.zdrowie.gov.pl. www.fbr.zdrowie.gov.pl Przedsięwzięcia OP Fundusz Współpracy Dwustronnej Konferencja międzynarodowa

23 Fundusz Współpracy Dwustronnej Operator Programu przeznaczy 1,5 % wartości grantu na FWD. Głównym działaniem prowadzonym w ramach FWD będzie otwarty nabór wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie działań mających na celu zacieśnianie współpracy partnerskiej Program PL07 Całość alokacji przeznaczonej na nabór: 750 647 EUR (w tym organizacja konferencji międzynarodowej). Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu: 46 500 EUR Poziom dofinansowania: do 85 % (wszyscy beneficjenci) i do 90 % (NGO) Program PL 13 Całość alokacji 187 647 EUR Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu: 46 500 EUR Poziom dofinansowania: do 100 % (wszyscy beneficjenci). Kryteria naboru: formalne i jakościowe:  Ocena przyczyniania się projektu do zacieśniania stosunków dwustronnych między podmiotami polskimi a instytucjami z państw darczyńców, jakość projektu.  Nabór będzie ogłaszany corocznie i prowadzony w systemie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany rok

24 Koszty kwalifikowalne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej określają:  art.7.7 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.  art. 7.7. Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 -2014. Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowalnych:  Opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach,  spotkaniach i warsztatach  Wizyty ekspertów  Wizyty studyjne  Koszty konferencji, seminariów, kursów itp. Fundusz Współpracy Dwustronnej

25 Podsumowanie zakładany harmonogram najbliższych działań 1)Ogłoszenie naboru w ramach PL07 – listopad/grudzień 2012. 2)Konferencja inaugurująca program PL07, Warszawa – grudzień 2012. 3)Cykl szkoleń dla wnioskodawców w ramach PL07 (Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Białystok, Lublin, Katowice) – grudzień 2012-styczeń 2013 4)Uruchomienie strony dla jednostek poszukujących partnera www.fbr.zdrowie.gov.pl – grudzień 2012www.fbr.zdrowie.gov.pl 5)Organizacja contact making seminar – I/II kw. 2013 6)Zamknięcie naboru w ramach PL07 – luty 2013 7)Rozpoczęcie procedury oceny wniosków – luty 2013 8)Podpisywanie umów ws. projektu z beneficjentami PL07– II poł 2013 r. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE www.zdrowie.gov.pl

26 Dziękuję za uwagę Małgorzata Stróżyk-Kaczyńska Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia www.zdrowie.gov.pl eog@mz.gov.pl


Pobierz ppt "Jak sięgnąć po fundusze na ochronę zdrowia? ochronę zdrowia?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google