Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALNE NABORY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALNE NABORY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO."— Zapis prezentacji:

1

2 AKTUALNE NABORY

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Działanie 4.2. GOSPODARKA ODPADAMI Planowany termin konkursu: III kw 2016 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 96 mln zł.

4 TYPY PROJEKTÓW: 1.Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: ◦ budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w tym składowisk odpadów komunalnych, ◦ budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ◦ zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a) – b), ◦ działania informacyjno-promocyjne,

5 TYPY PROJEKTÓW: 2.Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne tj.: ◦ budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, ◦ zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami innymi niż komunalne wyłącznie jeżeli będą one nieodzownnym elementem przedsięwzięcia wymienionego w lit. a). ◦ działania informacyjno-promocyjne,

6 TYPY PROJEKTÓW: 3. Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO). ◦ Rekultywacja składowisk odpadów wspierana będzie w szczególności, gdy składowisko może stanowić zagrożenie dla środowiska np. zlokalizowane jest w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych, terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub terenach, na których występują ruchy mas ziemnych itp

7 TYP BENEFICJENTA:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  przedsiębiorstwa,  porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

8 LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW  W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i innymi niż komunalne, koszty kwalifikowane przeznaczone na zakup pojazdów specjalistycznych nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych projektu.  W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, koszty kwalifikowane przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne nie mogą przekroczyć 50 000 PLN.  Przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być zgodne z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim, a pozostałe typy projektów zgodne z WPGO

9 DOFINANSOWANIE  Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych  Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące przetwarzania odpadów oraz projekty kompleksowe uwzględniające przetwarzanie odpadów: 5 000 000 PLN, pozostałe projekty: 2 000 000 PLN.  Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 200 000 PLN.  W ramach działania planuje się stosowanie zaliczek.

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Planowany termin konkursu: II kw 2016 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 375 mln zł.

11 TYPY PROJEKTÓW:  Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM.  Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM

12 TYP BENEFICJENTA:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  organy administracji rządowej,  porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

13 LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW  Wsparcie uzyskają inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych ujęte w KPOŚK oraz w Masterplanie;  Przedmiotem dofinansowania nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych laboratoriów.  Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu gospodarki ściekowej – 8 000 000 PLN.  Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

14 DOFINANSOWANIE  Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN  Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu.  W ramach działania planuje się stosowanie zaliczek.

15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Planowany termin konkursu: IV kw 2016 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 13 mln zł.

16 TYPY PROJEKTÓW:  Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie sieci wodociągowych, ujęć, stacji uzdatniania wody.  Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolnopomiarowe) – jako element projektu dotyczącego zaopatrzenia w wodę.

17 TYP BENEFICJENTA:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  organy administracji rządowej,  porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

18 LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW  Projekty dotyczące sieci wodociągowych mogą być realizowane jedynie jako projekty kompleksowe - razem z kanalizacją albo gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi, tj. gdy instalacje kanalizacyjne budynków są obecnie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników, o których mowa w rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków.  Przedmiotem dofinansowania nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych laboratoriów.  Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę – 2 000 000 PLN.

19 DOFINANSOWANIE  Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN  Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu.  W ramach działania planuje się stosowanie zaliczek.

20 UWAGA: RPO WP Dz.1.4.1.  W ramach ogłoszonego konkursu 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ Rozwój MŚP. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Status przedsiębiorstwa winien być weryfikowany zgodnie z załącznikiem I Definicje MŚP do rozporządzenia Komisji 651/2014, które stanowi w artykule 3, pkt 4. (…) przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

21 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Program I nfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Typ projektu 2.2.2 Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów Termin naboru: od 01.12.2015r. do 29.02.2016r. Termin rozstrzygnięcia : sierpie ń 2016r. Termin naboru: od 01.12.2015r. do 29.02.2016r. Termin rozstrzygnięcia : sierpie ń 2016r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 100 mln zł.

22  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403; kod 429; kod 430; kod 431);  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115; kod 116; kod 117; kod 118; kod 120; kod 121; kod 124). Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

23  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Zakres realizowanych projektów dotyczyć powinien budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach projektu finansowane mogą być również inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów. Rodzaje projektów:

24 Dodatkowe kryterium formalne: Ocenie podlega czy planowany do realizacji projekt jest zgodny z krajowym oraz właściwym wojewódzkim planem gospodarki odpadami (oba warunki muszą być spełnione łącznie) oraz został uwzględniony w planie inwestycyjnym zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. Zasadność inwestycji w obszarze gospodarki odpadami musi zostać potwierdzona przez Ministra Środowiska w ramach planów inwestycyjnych stanowiących załącznik do wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Przedmiotowy warunek wynika z zapisów Umowy Partnerstwa zawartej z Komisją Europejską (która mówi o zatwierdzaniu planów inwestycyjnych) oraz ustawy o odpadach (która mówi o uzgadnianiu planów inwestycyjnych).

25  Maksymalny % poziom dofinansowania- 85% - poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20%. W przypadku dodatkowego współfinansowania bezzwrotnego (np. w formie umarzalnych pożyczek) ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu do maksymalnie 95%. Dofinansowanie :

26 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Program I nfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Typ projektu Planowany termin naboru 1. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów PAŹDZIERNIK 2016 3. Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów PAŹDZIERNIK 2016 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów MAJ 2016 WRZESIEŃ 2016

27 Program I nfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno- ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM  Typ projektów 2.3.2 Projekty dotyczące gospodarki wodno- ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM Termin naboru: maj 2016 Termin rozstrzygnięcia : wrzesie ń 2016r. Termin naboru: maj 2016 Termin rozstrzygnięcia : wrzesie ń 2016r.

28 TYPY PROJEKTÓW : 1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Wspierane będą projekty, przyczyniające się bezpośrednio do zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej, dotyczące: budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków; zagospodarowania osadów ściekowych (jeśli istnieją potrzeby w tym zakresie); wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną. Ponadto, w ramach projektów regulujących gospodarkę ściekową, dopuszczalna będzie realizacja inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodę służących aglomeracji objętej projektem. Dopuszczalne będą również inwestycje dotyczące kanalizacji deszczowej. 2.Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

29 WARUNKI:  Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.  Gotowość projektu do realizacji.  Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej /minimum 75 % kosztów /.  Wskaźnik koncentracji aglomeracji (120Mk/1 km lub 90Mk/1 km).

30 Dofinansowanie:  Maksymalny % poziom dofinansowania- 85% -  poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 25%  W przypadku dodatkowego współfinansowania bezzwrotnego (np. w formie umarzalnych pożyczek) ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu do maksymalnie 95%.

31 WAŻNE UWAGI KOŃCOWE OKRES KWALIFIKALNOŚCI Ramy czasowe kwalifikowalności : 1 stycznia 2014 r. -31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej

32 Lista obowiązkowych załączników wymaganych na etapie składania wniosku 1. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą w skali 1:100 000 ; 2. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie ; 3. Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku o dofinansowanie przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych;

33 Lista obowiązkowych załączników wymaganych na etapie składania wniosku 4. Studium wykonalności; 5. Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne; 6. Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko; 7. Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem); 8. Mapa aglomeracji (dot. określonego typu projektów) ; 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego wraz z dokumentami potwierdzającymi źródła finansowania projektu;

34 Lista obowiązkowych załączników wymaganych na etapie składania wniosku 10. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy); 10. Wykaz zadań objętych przedsięwzięciem wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

35 Koszty niekwalifikowane:  wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych;  podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych  wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu  inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marże finansującego i opłaty ubezpieczeniowe  transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15 000 EUR

36 Koszty niekwalifikowane:  amortyzacja jednorazowa  wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości  premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee),

37 INNE PROGRAMY

38 "Prosument” - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.  W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są:  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia,  spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

39 WARUNKI Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:  dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),  pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane,  Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

40 TYP PROJEKTU  Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

41  Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.  W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).

42 Załączniki do wniosku: Dla JST lub ich związków 1.Lista instalacji w budynkach 2.Aktualna wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z opinią RIO Dla spółek JST (100% udział) 1.Lista instalacji w budynkach 2.Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata poprzedzające rok złożenia wniosku 3Statut albo umowa spółki Dla Stowarzyszeń JST 1.Lista instalacji w budynkach 2.Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata poprzedzające rok złożenia wniosku 3Statut albo akt założycielski

43 Eurogrant Sp. z o.o. ul. Krakowska 25/2 33-100 Tarnów tel. 14 657 14 65 biuro@eurogrant.pl Dziękuję za uwagę ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "AKTUALNE NABORY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google