Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 CEL ZAJĘĆ 3 PROGRAM ZAJĘĆ 4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA FIRM SEKTORA MSP Cel zajęć: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: Specyfiki i zasad prowadzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 CEL ZAJĘĆ 3 PROGRAM ZAJĘĆ 4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA FIRM SEKTORA MSP Cel zajęć: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: Specyfiki i zasad prowadzenia."— Zapis prezentacji:

1

2 2 CEL ZAJĘĆ

3 3 PROGRAM ZAJĘĆ

4 4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA FIRM SEKTORA MSP Cel zajęć: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: Specyfiki i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MSP Zakresu regulacji prawa bilansowego i podatkowego przeznaczonych dla firm sektora MSP Zasad otwierania działalności gospodarczej i kryteriów wyboru formy jej prowadzenia Zasad ewidencji i rozliczania świadczeń pracowniczych z różnych tytułów prawnych (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, itd.) Tematyka zajęć: Wybór formy prawnej i związane z tym konsekwencje podatkowe i bilansowe (6 godzin) Omówienie zasad konstrukcji umów założenia spółki jawnej, z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółki akcyjnej oraz ich konsekwencje podatkowo bilansowe (4 godziny) Rejestracja podmiotu gospodarczego (wpis do ewidencji gospodarczej lub do KRS) wraz z przykładową dokumentacją (4 godziny) Rejestracja podmiotu w Urzędzie Statystycznym oraz w Urzędzie Skarbowym wraz z przykładową dokumentacją (4 godziny) Wybór rachunku bankowego dla prowadzonej działalności gospodarczej (1 godzina) Powiadomienie okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, zakresie i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (2 godziny) Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika (3 godziny) Praktyczny przykład konsekwencji podatkowych wyboru formy prawnej działalności (8 godzin) Podstawowe formy zatrudniania pracowników: Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasady ustalania zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno prawnych Obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych zasady sporządzania listy płac jako podstawy do ujęcia w księgach rachunkowych obciążeń społecznych zasady ustalania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasady ujęcia obciążeń społecznych w księgach rachunkowych Cel zajęć: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: Specyfiki i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MSP Zakresu regulacji prawa bilansowego i podatkowego przeznaczonych dla firm sektora MSP Zasad otwierania działalności gospodarczej i kryteriów wyboru formy jej prowadzenia Zasad ewidencji i rozliczania świadczeń pracowniczych z różnych tytułów prawnych (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, itd.) Tematyka zajęć: Wybór formy prawnej i związane z tym konsekwencje podatkowe i bilansowe (6 godzin) Omówienie zasad konstrukcji umów założenia spółki jawnej, z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółki akcyjnej oraz ich konsekwencje podatkowo bilansowe (4 godziny) Rejestracja podmiotu gospodarczego (wpis do ewidencji gospodarczej lub do KRS) wraz z przykładową dokumentacją (4 godziny) Rejestracja podmiotu w Urzędzie Statystycznym oraz w Urzędzie Skarbowym wraz z przykładową dokumentacją (4 godziny) Wybór rachunku bankowego dla prowadzonej działalności gospodarczej (1 godzina) Powiadomienie okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, zakresie i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (2 godziny) Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika (3 godziny) Praktyczny przykład konsekwencji podatkowych wyboru formy prawnej działalności (8 godzin) Podstawowe formy zatrudniania pracowników: Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasady ustalania zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno prawnych Obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych zasady sporządzania listy płac jako podstawy do ujęcia w księgach rachunkowych obciążeń społecznych zasady ustalania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasady ujęcia obciążeń społecznych w księgach rachunkowych

5 5 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRM W SEKTORZE MSP Cel zajęć: Zdobycie przez studentów umiejętności wyboru właściwego źródła finansowania w zależności od kondycji finansowej przedsiębiorcy, atrakcyjności inwestycji, przedmiotu inwestycji oraz czasu jej trwania. Poznanie zalet i wad poszczególnych instrumentów finansowych, procedury obiegania się o kredyt, pożyczkę, dotację, venture capital bądź poręczenie kredytowe a także warunków dodatkowych, jakie musi spełnić przedsiębiorca w celu otrzymania kapitału. Zdobycie umiejętności wypełniania wniosków o pożyczkę, kredyt, venture capital lub dotacje. Tematyka zajęć: Decyzje inwestycyjne Wybór form finansowania Ogólna charakterystyka (wady i zalety), oraz znaczenie prawne instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące: Kwalifikowalność wydatków w ramach inwestycji finansowanych z dotacji z funduszy strukturalnych i programów ramowych UE Koszt kapitału a wybór formy finansowania i opłaty związane z ich uzyskaniem. Ocena atrakcyjności inwestycji finansowanych z różnych źródeł Wypełnianie wniosku kredytowego, wniosku o dotacje dla przykładowej firmy oraz wniosku o finansowanie z funduszu venture capital, oraz wniosku o poręczenie przez fundusz poręczeń kredytowych. Cel zajęć: Zdobycie przez studentów umiejętności wyboru właściwego źródła finansowania w zależności od kondycji finansowej przedsiębiorcy, atrakcyjności inwestycji, przedmiotu inwestycji oraz czasu jej trwania. Poznanie zalet i wad poszczególnych instrumentów finansowych, procedury obiegania się o kredyt, pożyczkę, dotację, venture capital bądź poręczenie kredytowe a także warunków dodatkowych, jakie musi spełnić przedsiębiorca w celu otrzymania kapitału. Zdobycie umiejętności wypełniania wniosków o pożyczkę, kredyt, venture capital lub dotacje. Tematyka zajęć: Decyzje inwestycyjne Wybór form finansowania Ogólna charakterystyka (wady i zalety), oraz znaczenie prawne instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące: Kwalifikowalność wydatków w ramach inwestycji finansowanych z dotacji z funduszy strukturalnych i programów ramowych UE Koszt kapitału a wybór formy finansowania i opłaty związane z ich uzyskaniem. Ocena atrakcyjności inwestycji finansowanych z różnych źródeł Wypełnianie wniosku kredytowego, wniosku o dotacje dla przykładowej firmy oraz wniosku o finansowanie z funduszu venture capital, oraz wniosku o poręczenie przez fundusz poręczeń kredytowych.

6 6 UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Cel zajęć: Zapoznanie studentów ze specyfiką systemu podatkowego sektora MSP wraz z zasadami ujęcia w ewidencji i sprawozdawczości finansowej skutków obciążeń fiskalnych przedsiębiorstwa Przekazanie studentom wiedzy z zakresu prowadzenia uproszczonych form ewidencji podatkowej w systemie informatycznym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) Tematyka zajęć: Formy opodatkowania MSP MSP – jako osoba prawna MSP – jako osoba fizyczna Karta podatkowa Ryczałt ewidencjonowany Podatkowa książka przychodów i rozchodów Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych osób prowadzących działalność gospodarczą Podatek od towarów i usług VAT, cło, akcyza MSP jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno prawnych Case study – prowadzenie wirtualnej firmy (KPiR) w programie PUZZLE Informacje podstawowe i konfiguracja programu Puzzle konfiguracja firmy konfiguracja danych właścicieli definicja słowników użytkownika (banki, urzędy skarbowe, kontrahenci, zestaw kont, skala podatkowa, itd.) Ewidencja zakupu (koszty, materiały, towary) Ewidencja sprzedaży wystawianie faktur sprzedaży eksport i import faktur sprzedaży Ewidencja przebiegu pojazdu Środki trwałe i wyposażenie Deklaracje i zestawienia VAT Pozostałe wydatki Zamknięcie miesiąca i obliczenie należnego podatku dochodowego Analizy i zestawienia pomocnicze Cel zajęć: Zapoznanie studentów ze specyfiką systemu podatkowego sektora MSP wraz z zasadami ujęcia w ewidencji i sprawozdawczości finansowej skutków obciążeń fiskalnych przedsiębiorstwa Przekazanie studentom wiedzy z zakresu prowadzenia uproszczonych form ewidencji podatkowej w systemie informatycznym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) Tematyka zajęć: Formy opodatkowania MSP MSP – jako osoba prawna MSP – jako osoba fizyczna Karta podatkowa Ryczałt ewidencjonowany Podatkowa książka przychodów i rozchodów Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych osób prowadzących działalność gospodarczą Podatek od towarów i usług VAT, cło, akcyza MSP jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno prawnych Case study – prowadzenie wirtualnej firmy (KPiR) w programie PUZZLE Informacje podstawowe i konfiguracja programu Puzzle konfiguracja firmy konfiguracja danych właścicieli definicja słowników użytkownika (banki, urzędy skarbowe, kontrahenci, zestaw kont, skala podatkowa, itd.) Ewidencja zakupu (koszty, materiały, towary) Ewidencja sprzedaży wystawianie faktur sprzedaży eksport i import faktur sprzedaży Ewidencja przebiegu pojazdu Środki trwałe i wyposażenie Deklaracje i zestawienia VAT Pozostałe wydatki Zamknięcie miesiąca i obliczenie należnego podatku dochodowego Analizy i zestawienia pomocnicze

7 7 RACHUNKOWOŚĆ W PROCESIE PLANOWANIA, ANALIZ I PODEJMOWANIA DECYZJI - ANALIZA PRZYPADKÓW Cel zajęć: Wyrobienie u studentów umiejętności posługiwania się narzędziami rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwami w sektorze MSP z wykorzystaniem technik mikrokomputerowych. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach sektora MSP. Na zajęciach zostaną przedstawione użyteczne techniki i narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie decyzji przez zarządzających takimi firmami, a nie wymagające zaawansowanych (a tym samym kosztownych) technik obliczeniowych bądź wybitnie wyspecjalizowanej wiedzy. Studenci zostaną zapoznani w tym celu z podstawami rachunku prawdopodobieństwa. Tematyka zajęć: Case 1 – sporządzenie kompleksowej analizy finansowej przedsiębiorstwa na podstawie historycznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). Wybrane obszary analizy finansowej stanowią podstawę realizacji studium przypadku z punktu 2 Case 2 – prognozowanie sprawozdań finansowych w celu: przedstawienia i oceny prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, identyfikacji momentów nadwyżki/niedoboru środków pieniężnych (momentów krytycznych w funkcjonowaniu małej i średniej firmy). W procesie sporządzania prognozowanych sprawozdań finansowych wykorzystywane są metody: 1) syntetyczne, 2) procentu od sprzedaży, 3) analiz kosztowych, 4) wskaźników finansowych, 5) modelowania. Case 3 – prognozowanie długoterminowych przepływów pieniężnych jednostki związanych z planowanymi działaniami operacyjnymi i inwestycyjnymi. Etapy i elementy planowania. Ocena planowanych działań jednostki przy pomocy wybranych wskaźników: okres zwrotu, NPV, IRR, MIRR. Analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości. Case 4 – planowanie sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki w kompleksowym systemie budżetowania operacyjnego i finansowego. Rodzaje i etapy budżetowania. Powiązania w procesie budżetowania. Rodzaje budżetów. Case 5 – analiza progu rentowności w warunkach ryzyka Case 6 – modelowanie procesu decyzyjnego. Istota wartości oczekiwanej jako kryterium wyboru. Case 7 – określanie wartości informacji. Informacja doskonała i informacja niedoskonała Case 8 – podejmowanie decyzji w warunków konkurujących, wzajemnie wykluczających się celów. Wykorzystanie informacji ilościowych oraz jakościowych. Kryteria podejmowania decyzji alternatywne do maksymalizacji oczekiwanej wypłaty Case 9 – ocena postawy wobec ryzyka. Oczekiwana użyteczność, ekwiwalent pewności oraz premia za ryzyko Cel zajęć: Wyrobienie u studentów umiejętności posługiwania się narzędziami rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwami w sektorze MSP z wykorzystaniem technik mikrokomputerowych. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach sektora MSP. Na zajęciach zostaną przedstawione użyteczne techniki i narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie decyzji przez zarządzających takimi firmami, a nie wymagające zaawansowanych (a tym samym kosztownych) technik obliczeniowych bądź wybitnie wyspecjalizowanej wiedzy. Studenci zostaną zapoznani w tym celu z podstawami rachunku prawdopodobieństwa. Tematyka zajęć: Case 1 – sporządzenie kompleksowej analizy finansowej przedsiębiorstwa na podstawie historycznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). Wybrane obszary analizy finansowej stanowią podstawę realizacji studium przypadku z punktu 2 Case 2 – prognozowanie sprawozdań finansowych w celu: przedstawienia i oceny prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, identyfikacji momentów nadwyżki/niedoboru środków pieniężnych (momentów krytycznych w funkcjonowaniu małej i średniej firmy). W procesie sporządzania prognozowanych sprawozdań finansowych wykorzystywane są metody: 1) syntetyczne, 2) procentu od sprzedaży, 3) analiz kosztowych, 4) wskaźników finansowych, 5) modelowania. Case 3 – prognozowanie długoterminowych przepływów pieniężnych jednostki związanych z planowanymi działaniami operacyjnymi i inwestycyjnymi. Etapy i elementy planowania. Ocena planowanych działań jednostki przy pomocy wybranych wskaźników: okres zwrotu, NPV, IRR, MIRR. Analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości. Case 4 – planowanie sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki w kompleksowym systemie budżetowania operacyjnego i finansowego. Rodzaje i etapy budżetowania. Powiązania w procesie budżetowania. Rodzaje budżetów. Case 5 – analiza progu rentowności w warunkach ryzyka Case 6 – modelowanie procesu decyzyjnego. Istota wartości oczekiwanej jako kryterium wyboru. Case 7 – określanie wartości informacji. Informacja doskonała i informacja niedoskonała Case 8 – podejmowanie decyzji w warunków konkurujących, wzajemnie wykluczających się celów. Wykorzystanie informacji ilościowych oraz jakościowych. Kryteria podejmowania decyzji alternatywne do maksymalizacji oczekiwanej wypłaty Case 9 – ocena postawy wobec ryzyka. Oczekiwana użyteczność, ekwiwalent pewności oraz premia za ryzyko


Pobierz ppt "2 CEL ZAJĘĆ 3 PROGRAM ZAJĘĆ 4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA FIRM SEKTORA MSP Cel zajęć: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: Specyfiki i zasad prowadzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google