Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURO W ROLI WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 1.WARUNKI KONIECZNE DLA KREACJI PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 2. FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 3. KORZYŚCI I RYZYKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURO W ROLI WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 1.WARUNKI KONIECZNE DLA KREACJI PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 2. FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 3. KORZYŚCI I RYZYKA."— Zapis prezentacji:

1 EURO W ROLI WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 1.WARUNKI KONIECZNE DLA KREACJI PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 2. FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 3. KORZYŚCI I RYZYKA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 4. ARCHITEKTURA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU FINANSOWEGO A PRZYSZŁOŚĆ UNII WALUTOWYCH

2 EURO W ROLI WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ KORZYŚCI I RYZYKA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

3 BIBLIOGRAFIA 1. RAPORT NA TEMAT PEŁNEGO UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TRZECIM ETAPIE UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ, NBP, WARSZAWA 2008 2. B.MUCHA-LESZKO, STREFA EURO. WPROWADZENIE, FUNKCJONOWANIE, MIĘDZYNARODOWA ROLA EURO, WYDAWNICTWO UMC-S, LUBLIN 2007 3. P.TEMPERTON, EURO WSPÓLNA WALUTA, Felberg SJA, WARSZAWA 2001 4. S.I.BUKOWSKI, STREFA EURO. PERSPEKTYWY ROZSZERZENIA O POLSKĘ I INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, PWE, WARSZAWA 2007 5. P.BAGUS, TRAGEDIA EURO, INSTYTUT L.v MISESA, WARSZAWA 2011 6. A.KORONOWSKI, KWADRATURA EURO, Wydawnictwo Adam Marszałek, TORUŃ 2013 7. REFORMY STREFY EURO UNII EUROPEJSKIEJ. NA DRODZE DO SANACJI I KONSOLIDACJI. WYBÓR DOKUMENTÓW, WYBÓR, WSTĘP I OPRACOWANIE J.BARCZ, WYDAWNICTWO ELIPSA, WARSZAWA 2013

4 ZAGADNIENIA 1. KORZYŚĆ – ISTOTA, RODZAJE I ZAKRES - WYNIKAJĄCA Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 2. KOSZTY – ISTOTA, RODZAJE I ZAKRES - WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 3. ZAGROŻENIA I NIEDOGODNOŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 4. OCENY - EUROBAROMETR

5 1.KORZYŚĆ – ISTOTA, RODZAJE I ZAKRES WYNIKAJĄCA Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

6 KRYTERIA OCENY TEMPO WZROSTU PKB PRZEBIEG CYKLU KONIUNKTURALNEGO WYDAJNOŚĆ PRACY ZADŁUŻENIE PUBLICZNE INFLACJA DEFICYT BUDZETOWY KONKURENCYJNOŚC W WYMIANIE HANDLOWEJ POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO INNOWACYJNOŚĆ

7 ZALEŻNOŚCI W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM EURO – BŁĘDNE KOŁO ZAOSTRZENIE POLITYKI FINANSOWEJ NIŻSZE WPŁYWY PODATKOWE I WYŻSZE WYDATKI RZĄDOWE CO PROWADZI DO KONIECZNOŚCI NIŻSZY WZROST CO POWODUJE POWODUJE

8 SKUTKI DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO PRZED WPROWADZENIEM EURO + + - - SŁABSZA WALUTA NARODOWA WSPIERA EKSPORT WYŻSZE NAKŁADY INWESTYCYJNE ZAOSTRZENIE KRAJOWEJ POLITYKI FISKALNEJ ZAOSTRZENIE POLITYKI FISKALNEJ W INNYCH KRAJACH WYŻSZA PREMIA ZA RYZYKO W KRAJOWYCH STOPACH PROCENTOWYCH

9

10 PRZYSTĄPIENIE DO STREFY EURO SPADEK RYZYKA MAKROEKONOMICZNEGO, INTEGRACJA RYNKU FINANSOWEGO, WZROST KONKURENCJI ZNIESIENIE KURSU WALUTOWEGO ELIMINACJA RYZYKA KURSOWEGO OZYWIENIE WYMIANY HANDLOWEJ ELIMINACJA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH SPADEK STÓP PROCENTOWYCH WZROST STOPY INWESTYCJI AKUMULACJA KAPITAŁU I WZROST WYDAJNOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI WZROST PKB PER CAPITA

11 KORZYŚCI BEZPOŚREDNIE Ujawniają się szybko i kumulują w czasie. Są do pewnego stopnia policzalne. Mogą prowadzić do efektów pośrednich. OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH KORZYŚCI POŚREDNIE WYNIKAJĄ ZE WZROSTU STABILNOSCI GOSPODARKI I JEJ ASYMILACJI Z OBSZAREM WALUTOWYM. Mała gospodarka dostaje wiarygodność unii walutowej. Następuje proces realokacji zasobów w skali unii walutowej. Mają charakter potencjalny (potrzebne są dodatkowe warunki do ich wygenerowania i spozytkowania) Należy je traktować w kategorii szans. Sa trudne do oszacowania. Rozwój i integracja rynków Finansowych. Dostęp do dużego międzynarodowego rynku finansowego Wzrost handlu wewnątrz strefy euro i poza nią Wzrost inwestycji krajowych i zagranicznych AKUMULACJA KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W STREFIE EURO REDUKCJA RYZYKA KURSOWEGO I KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH

12 WPŁYW NA WZROST GOSPODARCZY PO WPROWADZENIU EURO – KORZYŚCI DŁUGOKRESOWE _ _ + + ELIMINACJA WYMIANY WALUT ZMNIEJSZENIE RYZYKA I NIEPEWNOŚCI NIŻSZEMU WZROSTOWI PŁAC CIĄGŁEJ DYSCYPLINIE PODATKOWEJ STRUKTURALNYM UDOSKONALENIOM NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WYŻSZE NAKŁADY INWESTYCYJNE DZIĘKI

13 ZALEZNOŚCI PO WPROWADZENIU EURO – DODATNIE SPRZĘŻENIE ZWROTNE WYŻSZE NAKŁADY INWESTYCYJNE POPRAWY PODAŻOWEJ STRONY GOSPODARKI NIŻSZEJ INFLACJI SZYBSZEGO WZROSTU PROWADZĄ DO CO PROWADZI DOPROWADZACEJ DO CO POWODUJE

14 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z EURO WEDŁUG OFICJALNYCH DANYCH I OPINII EURO: jest głównym nośnikiem tożsamości europejskiej; jest głównym nośnikiem tożsamości europejskiej; stanowi instrument pozwalający na porównanie cen międzynarodowych przyspiesza rozwój konkurencji; stanowi instrument pozwalający na porównanie cen międzynarodowych przyspiesza rozwój konkurencji; wyeliminowało ryzyko związane z wymianą walut i koszty transakcji walutowych; wyeliminowało ryzyko związane z wymianą walut i koszty transakcji walutowych; zlikwidowało wszelkie możliwości spekulacji na temat dewaluacji waluty i różnicowania strategii handlowych w oparciu o przewidywania dewaluacji. zlikwidowało wszelkie możliwości spekulacji na temat dewaluacji waluty i różnicowania strategii handlowych w oparciu o przewidywania dewaluacji. chroni Europę (lub lepiej kraje strefy euro) przed szokiem zewnętrznym, chroni Europę (lub lepiej kraje strefy euro) przed szokiem zewnętrznym, pełni rolę regulatora inflacji i stóp procentowych, przyczyniło się w pewnym stopniu do wyeliminowania lub ograniczenie – premii za ryzyko inflacyjne, pełni rolę regulatora inflacji i stóp procentowych, przyczyniło się w pewnym stopniu do wyeliminowania lub ograniczenie – premii za ryzyko inflacyjne, jest czynnikiem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. jest czynnikiem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

15 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z EURO WEDŁUG OFICJALNYCH DANYCH I OPINII EURO: przyczyniło się do tego, że gospodarki państw strefy euro stały się bardziej współzależne i zintegrowane; przyczyniło się do tego, że gospodarki państw strefy euro stały się bardziej współzależne i zintegrowane; zaczęło w krótkim czasie pełnić funkcję waluty międzynarodowej, o dobrej pozycji na rynku kapitałowym, i waluty rezerwowej, zaczęło w krótkim czasie pełnić funkcję waluty międzynarodowej, o dobrej pozycji na rynku kapitałowym, i waluty rezerwowej, jest czynnikiem stabilności międzynarodowej, wzmacniającym znaczenie Europy w gospodarce światowej; jest czynnikiem stabilności międzynarodowej, wzmacniającym znaczenie Europy w gospodarce światowej; ułatwienia podróżowanie, bowiem eliminuje koszty wymiany walut, ułatwia płatności i upraszcza przenoszenie się miejsca na miejsce; ułatwienia podróżowanie, bowiem eliminuje koszty wymiany walut, ułatwia płatności i upraszcza przenoszenie się miejsca na miejsce; ujawnia zarówno zalety i wady „silnej" waluty; ujawnia zarówno zalety i wady „silnej" waluty; aprecjacja jego zależy przede wszystkim od: inwestycji zagranicznych, transferów środków, handlu zagranicznego, wydatków publicznych i spekulacji; deprecjacji dolara. aprecjacja jego zależy przede wszystkim od: inwestycji zagranicznych, transferów środków, handlu zagranicznego, wydatków publicznych i spekulacji; deprecjacji dolara.

16 KORZYŚCI Pojawienie się euro jest znaczącym wydarzeniem zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw polskich, dla których handel międzynarodowy oraz międzynarodowe operacje finansowe odgrywają istotną rolę. Pojawienie się euro jest znaczącym wydarzeniem zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw polskich, dla których handel międzynarodowy oraz międzynarodowe operacje finansowe odgrywają istotną rolę. W efekcie zastąpienia 19 (12) walut przez euro zmniejszyły się koszty transakcyjne oraz koszty obsługi bankowej, prostsze stało się również zarządzanie gotówką oraz aktywami wyrażonymi w walutach obcych. W efekcie zastąpienia 19 (12) walut przez euro zmniejszyły się koszty transakcyjne oraz koszty obsługi bankowej, prostsze stało się również zarządzanie gotówką oraz aktywami wyrażonymi w walutach obcych. Stopniowo euro nabiera dla polskich przedsiębiorstw coraz większego znaczenia jako waluty kontraktów i płatności, staje się walutą w której są zaciągane kredyty oraz emitowane instrumenty dłużne. Stopniowo euro nabiera dla polskich przedsiębiorstw coraz większego znaczenia jako waluty kontraktów i płatności, staje się walutą w której są zaciągane kredyty oraz emitowane instrumenty dłużne. Nowa waluta stwarza polskim przedsiębiorstwom nowe możliwości zaopatrywania się w kapitał. Nowa waluta stwarza polskim przedsiębiorstwom nowe możliwości zaopatrywania się w kapitał. Euro stało się walutą bardzo wielu produktów bankowych, oferowanych przez polskie instytucje kredytowe swoim klientom - od rachunków w euro, przez depozyty, kredyty, akredytywy, gwarancje, po instrumenty dłużne w nowej walucie. Euro stało się walutą bardzo wielu produktów bankowych, oferowanych przez polskie instytucje kredytowe swoim klientom - od rachunków w euro, przez depozyty, kredyty, akredytywy, gwarancje, po instrumenty dłużne w nowej walucie.

17 KORZYŚCI zmniejszenie kosztów transakcyjnych, zmniejszenie kosztów transakcyjnych, zmniejszenie kosztów operacji bankowych, zmniejszenie kosztów operacji bankowych, dostęp do nowych źródeł finansowania, dostęp do nowych źródeł finansowania, większa przejrzystość cen, większa przejrzystość cen, korzystniejsza oferta cenowa usług bankowych, korzystniejsza oferta cenowa usług bankowych, szerszy wariant porównawczy między konkurencyjnymi szerszy wariant porównawczy między konkurencyjnymi przedsiębiorstwami z obszaru UWG, przedsiębiorstwami z obszaru UWG, prostsze zarządzanie gotówką oraz aktywami wyrażonymi w walutach obcych, prostsze zarządzanie gotówką oraz aktywami wyrażonymi w walutach obcych, zastosowanie euro jako waluty kontraktów i płatności, zastosowanie euro jako waluty kontraktów i płatności, uproszczone procedury księgowania i raportowania dla firm międzynarodowych – rozliczenia i zestawienia finansowe stają się prostsze dzięki wyrażeniu wartości w jednej walucie, zamiast w kilku walutach. uproszczone procedury księgowania i raportowania dla firm międzynarodowych – rozliczenia i zestawienia finansowe stają się prostsze dzięki wyrażeniu wartości w jednej walucie, zamiast w kilku walutach.

18 ZNACZENIE WPROWADZENIA EURO DLA EUROLANDU spadek inflacji, spadek inflacji, stabilizacja kursów walutowych, stabilizacja kursów walutowych, zbieżność stóp procentowych, zbieżność stóp procentowych, eliminacja ryzyka walutowego, eliminacja ryzyka walutowego, zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut, zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut, większa efektywność i płynność rynków finansowych, większa efektywność i płynność rynków finansowych, wyrównanie poziomu cen na terenie UWG, wyrównanie poziomu cen na terenie UWG, ułatwienia w podróżowaniu, ułatwienia w podróżowaniu, ułatwienie przedsiębiorcom z terenów UWG ekspansji na rynki krajów sąsiadujących. ułatwienie przedsiębiorcom z terenów UWG ekspansji na rynki krajów sąsiadujących.

19 ZNACZENIE WPROWADZENIA EURO DLA POLSKI zmniejszenie kosztów transakcyjnych, zmniejszenie kosztów transakcyjnych, zmniejszenie kosztów operacji bankowych, zmniejszenie kosztów operacji bankowych, dostęp do nowych źródeł finansowania, dostęp do nowych źródeł finansowania, większa przejrzystość cen, większa przejrzystość cen, korzystniejsza oferta cenowa usług bankowych, korzystniejsza oferta cenowa usług bankowych, większa konkurencja ze strony z obszaru UWG, większa konkurencja ze strony z obszaru UWG, zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw

20

21

22 KORZYŚCI Z WPROWADZENIA EURO W POLSCE W % MONITOR OPINII PUBLICZNEJ 2010 NR 2; 2011 nr 3 LISTOPAD 2011 24 22 19 20 13 12 0 26 19

23 2. KOSZTY – ISTOTA, RODZAJE I ZAKRES - WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

24 KOSZTY I RYZYKA ZWIAZANE ZE ZMIANĄ PIENIĄDZA KRAJOWEGO DŁUGOKRESOWE UTRATA KRAJOWEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ I KURSOWEJ. Spadają w miarę upływu czasu. Trudno je oszacować KRÓTKOOKRESOWE DOSTOSOWANIA EKONOMICZNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE. Ujawniają się w krótkim czasie. Są do pewnego stopnia policzalne ZAGROŻENIA ŚREDNIO- DŁUGOOKRESOWE Mogą się ujawniać jako skutek niedostosowania gospodarki do strefy euro, Braku elastyczności gospodarki, niewłasciwej polityki gospodarczej. Ryzyko nieskutecznego funkcjonowania mechanizmów alternatywnych wobec polityki pieniężnej Ryzyko ustalenia nieoptymalnego kursu konwersji. Ryzyko boomu kredytowego I nadmiernego zadłużenia Ryzyko wzrostu inflacji, utraty konkurencyjności, wzrostu bezrobocia Ryzyko ponoszenia wstrząsów na rynkach finansowych

25 KOSZTY BANK CENTRALNY Transport, ubezpieczenie i przechowywanie banknotów i monet euro Transport, ubezpieczenie i przechowywanie banknotów i monet euro Sortowanie i zabezpieczenie wycofywanej waluty Sortowanie i zabezpieczenie wycofywanej waluty Szkolenie instruktorów szkolących kasjerów banków komercyjnych Szkolenie instruktorów szkolących kasjerów banków komercyjnych Reorganizacja Banku Centralnego i szkolenie pracowników do wykonywania zadań po wejściu do Eurosystemu Reorganizacja Banku Centralnego i szkolenie pracowników do wykonywania zadań po wejściu do Eurosystemu Nadzorowanie procesu wprowadzania euro Nadzorowanie procesu wprowadzania euro Dostosowanie systemu informatycznych do wymogów euro Dostosowanie systemu informatycznych do wymogów euro Zwiększone zatrudnienie przy obsłudze operacji kasowo- skarbcowych i rozliczeń płatniczych Zwiększone zatrudnienie przy obsłudze operacji kasowo- skarbcowych i rozliczeń płatniczych Współorganizacja, wspólnie z administracją publiczną, krajowej kampanii informacyjnej Współorganizacja, wspólnie z administracją publiczną, krajowej kampanii informacyjnej

26 KOSZTY BANKI KOMERCYJNE Koszty operacyjne wprowadzenia euro do obrotu gotówkowego Koszty operacyjne wprowadzenia euro do obrotu gotówkowego Koszty transportu, przechowywania i zabezpieczenia banknotów i monetKoszty transportu, przechowywania i zabezpieczenia banknotów i monet Współdziałanie w zaopatrzeniu placówek handlu detalicznego i pocztyWspółdziałanie w zaopatrzeniu placówek handlu detalicznego i poczty Zaopatrzenie gospodarstw domowych (starter kits)Zaopatrzenie gospodarstw domowych (starter kits) Dostosowanie systemów informatycznych Dostosowanie systemów informatycznych Dostosowanie urządzeń obrotu gotówkowego Dostosowanie urządzeń obrotu gotówkowego Zabezpieczenie banknotów i monet euro oraz wycofywanej waluty krajowej: Zabezpieczenie banknotów i monet euro oraz wycofywanej waluty krajowej: Transport i ubezpieczenie gotówki euro i wycofywanej walutyTransport i ubezpieczenie gotówki euro i wycofywanej waluty Praca w nadgodzinach służb kasowo-skarbcowychPraca w nadgodzinach służb kasowo-skarbcowych Szkolenia pracowników: Szkolenia pracowników: Rozpoznawanie banknotów euroRozpoznawanie banknotów euro Nowe systemy sprawozdawczościNowe systemy sprawozdawczości Reorganizacja zatrudnienia i szkolenie dla nowych produktówReorganizacja zatrudnienia i szkolenie dla nowych produktów Praca banku w dni wolne od pracy przed i po Dniu € Praca banku w dni wolne od pracy przed i po Dniu € Dodatkowe okresowe zatrudnienie Dodatkowe okresowe zatrudnienie Podwójna ekspozycja cen i kwot pieniężnych Podwójna ekspozycja cen i kwot pieniężnych

27 OBAWY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIA EURO W POLSCE W % MONITOR OPINII PUBLICZNEJ 2010 nr 2; 2011 NR 3 35 LISTOPAD 2011 64 28 22 10 7 8 0 3 11

28 POINFORMOWANIE POLAKOW NT. EURO I POPARCIE DLAWPROWADZENIA EURO W POLSCE

29 EURO - POPARCIE luty 2013 – wg. Homo Homini – 65% Polaków jest przeciw wprowadzeniu euro; luty 2013 – wg. Homo Homini – 65% Polaków jest przeciw wprowadzeniu euro;

30 3. ZAGROŻENIA I NIEDOGODNOŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

31 ZAGROŻENIA DLA PRZEDSIEBIORSTW Polska musi liczyć się z konkurencją ze strony firm z obszaru Unii Gospodarczej i Walutowej. Polska musi liczyć się z konkurencją ze strony firm z obszaru Unii Gospodarczej i Walutowej. Do kosztów związanych z euro można zaliczyć również koszty jakie będą musiały ponieść polskie przedsiębiorstwa prowadzące dotychczas transakcje z przedsiębiorstwami z tych państw, które przyjęły walutę euro. Do kosztów związanych z euro można zaliczyć również koszty jakie będą musiały ponieść polskie przedsiębiorstwa prowadzące dotychczas transakcje z przedsiębiorstwami z tych państw, które przyjęły walutę euro. Bardzo niekorzystny wpływ na działalność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wywierają niekorzystne zmiany kursu walutowego dotyczące poziomu euro w stosunku do złotego. Wprowadzenie wspólnej waluty wyeliminowało te niekorzystne zmiany pomiędzy kursami walut dwunastu państw, jednak ryzyko związane ze zmianą kursu złotego w stosunku do euro dla Polski nadal pozostało. Bardzo niekorzystny wpływ na działalność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wywierają niekorzystne zmiany kursu walutowego dotyczące poziomu euro w stosunku do złotego. Wprowadzenie wspólnej waluty wyeliminowało te niekorzystne zmiany pomiędzy kursami walut dwunastu państw, jednak ryzyko związane ze zmianą kursu złotego w stosunku do euro dla Polski nadal pozostało.

32 ZAGROŻENIA Koszty modernizacji systemów informatycznych Koszty modernizacji systemów informatycznych przedsiębiorstwa z obszaru euro, które przegrają walkę na swoim rynku wewnętrznym mogą szukać odbiorców na rynkach słabszych (takich jak rynek polski); przedsiębiorstwa z obszaru euro, które przegrają walkę na swoim rynku wewnętrznym mogą szukać odbiorców na rynkach słabszych (takich jak rynek polski); Ryzyko kursowe związane z wahaniami cen euro wobec złotego Ryzyko kursowe związane z wahaniami cen euro wobec złotego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ze strefy euro doprowadzi do utrudnienia eksportu polskich produktów Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ze strefy euro doprowadzi do utrudnienia eksportu polskich produktów

33 NIEDOGODNOŚCI Dalsza integracja europejskiego rynku towarów i usług umożliwia wydajnym firmą ze strefy euro znaczne poszerzenie ich rynków zbytu. Dalsza integracja europejskiego rynku towarów i usług umożliwia wydajnym firmą ze strefy euro znaczne poszerzenie ich rynków zbytu. Możliwe jest, że te spośród firm z obszaru UGW, które przegrają na swym terenie walkę konkurencyjną, będą częściej szukać swych szans na takich rynkach jak Polska. Możliwe jest, że te spośród firm z obszaru UGW, które przegrają na swym terenie walkę konkurencyjną, będą częściej szukać swych szans na takich rynkach jak Polska. Konieczność zmian w systemach informatycznych, prowadzeniu księgowości, płatności elektronicznej, fakturowania oraz rozliczeniach w euro będą genrerować wysokie koszty. Konieczność zmian w systemach informatycznych, prowadzeniu księgowości, płatności elektronicznej, fakturowania oraz rozliczeniach w euro będą genrerować wysokie koszty.

34 4. OCENY - EUROBAROMETR Dla Unii Europejskiej wprowadzenie euro stanowi historyczny przełom i mimo że nowa waluta nie została przyjęta jednomyślnie przez państwa członkowskie, to stanowi ona konkretny znak obecności Europy jako potęgi gospodarczej na poziomie światowym.Dla Unii Europejskiej wprowadzenie euro stanowi historyczny przełom i mimo że nowa waluta nie została przyjęta jednomyślnie przez państwa członkowskie, to stanowi ona konkretny znak obecności Europy jako potęgi gospodarczej na poziomie światowym. Sondaże prowadzone przez Eurobarometr wykazują stopniowy spadek negatywnych opinii.Sondaże prowadzone przez Eurobarometr wykazują stopniowy spadek negatywnych opinii.

35

36 EUROBAROMETR 72 WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO Wspólna waluta, jak i unia monetarna mają w Polsce: poparcie 46 proc. obywateli.; poparcie 46 proc. obywateli.; przeciwnikami jest 42 proc. Polaków. przeciwnikami jest 42 proc. Polaków. Polska jest na trzecim miejscu wśród krajów UE pod względem niechęci do euro (Wielka Brytania - 65 proc. przeciwników); Szwecja i Dania - po 44 proc.). Polska jest na trzecim miejscu wśród krajów UE pod względem niechęci do euro (Wielka Brytania - 65 proc. przeciwników); Szwecja i Dania - po 44 proc.). W całej UE większość badanych to zwolennicy wspólnej waluty (60 proc.), a jej przeciwnikiem jest co trzecia pytana osoba (33 proc.). W całej UE większość badanych to zwolennicy wspólnej waluty (60 proc.), a jej przeciwnikiem jest co trzecia pytana osoba (33 proc.). Największe poparcie euro ma na Słowacji (88 proc.), w Irlandii i Słowenii (86 proc.), Holandii (81 proc.) i Luksemburgu (80 proc.). Największe poparcie euro ma na Słowacji (88 proc.), w Irlandii i Słowenii (86 proc.), Holandii (81 proc.) i Luksemburgu (80 proc.).

37 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z EURO WEDŁUG OPINII OBYWATELI Euro postrzegane jest jako podstawa do obliczenia cen i czynnik wpływający na decyzje konsumentów. Euro postrzegane jest jako podstawa do obliczenia cen i czynnik wpływający na decyzje konsumentów. Znacząca większość uznaje, że nie ma celowości, ani potrzeby utrzymywania podwójnego oznakowania cen, chociaż może ono stanowić dobry czynnik powstrzymujący przed podwyżkami. Znacząca większość uznaje, że nie ma celowości, ani potrzeby utrzymywania podwójnego oznakowania cen, chociaż może ono stanowić dobry czynnik powstrzymujący przed podwyżkami. Podwójne oznakowanie cen w należałoby utrzymać krajach, z pewnością należałoby je zastosować w „nowych” krajach. Podwójne oznakowanie cen w należałoby utrzymać krajach, z pewnością należałoby je zastosować w „nowych” krajach.

38 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z EURO WEDŁUG OPINII OBYWATELI Banknoty - nie trzeba nic zmieniać. Banknoty - nie trzeba nic zmieniać. Posługiwania się euro przez osoby podróżujące poza strefą euro nie stanowi problemu. Posługiwania się euro przez osoby podróżujące poza strefą euro nie stanowi problemu. Euro, stopniowo robi postępy w roli czynnika i symbolu tożsamości europejskiej. Euro, stopniowo robi postępy w roli czynnika i symbolu tożsamości europejskiej.

39 NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z EURO WEDŁUG OPINII OBYWATELI Idea Europy emitującej walutę cieszącą się prestiżem nie spowodowało żadnej zmiany w ich postrzeganiu własnej tożsamości europejskiej. Idea Europy emitującej walutę cieszącą się prestiżem nie spowodowało żadnej zmiany w ich postrzeganiu własnej tożsamości europejskiej. Euro nie wpłynęło w żaden sposób na fakt, że czujemy się w większym czy mniejszym stopniu Europejczykami. Euro nie wpłynęło w żaden sposób na fakt, że czujemy się w większym czy mniejszym stopniu Europejczykami. Wysoki odsetek osób uznaje euro za czynnik zniechęcający raczej niż zachęcający do wydatków. Wysoki odsetek osób uznaje euro za czynnik zniechęcający raczej niż zachęcający do wydatków. Monety – sugestie w kwestii ograniczenia gamy monet poprzez wyeliminowanie w praktyce monet o wartości 1 i 2 centów. Monety – sugestie w kwestii ograniczenia gamy monet poprzez wyeliminowanie w praktyce monet o wartości 1 i 2 centów.

40 NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z EURO WEDŁUG OPINII OBYWATELI Przejście od wielu walut krajowych do jednolitej waluty nie zostało odebrane przez obywateli w sposób jednorodny,gdyż każdy posiada swoją własną wrażliwość, potrzeby i kulturę.Przejście od wielu walut krajowych do jednolitej waluty nie zostało odebrane przez obywateli w sposób jednorodny,gdyż każdy posiada swoją własną wrażliwość, potrzeby i kulturę. Negatywne opinie można uzasadnić reakcją psychologiczną często występującą w przypadku środków narzuconych odgórnie.Negatywne opinie można uzasadnić reakcją psychologiczną często występującą w przypadku środków narzuconych odgórnie. W praktyce opinie wypowiadane są z różnym uzasadnieniem, czasami emocjonalnym, ale w wielu wypadkach opartym na ocenie wpływu, które dana nowość ma lub będzie mieć w sferze indywidualnych interesów danego obywatela.W praktyce opinie wypowiadane są z różnym uzasadnieniem, czasami emocjonalnym, ale w wielu wypadkach opartym na ocenie wpływu, które dana nowość ma lub będzie mieć w sferze indywidualnych interesów danego obywatela.

41 OPINIE POLAKÓW O EURO - COBOS 28.03.2011 Za przyjęciem euro opowiada się 32 proc. Polaków, w porównaniu z 41 proc. w kwietniu 2010 r Za przyjęciem euro opowiada się 32 proc. Polaków, w porównaniu z 41 proc. w kwietniu 2010 r "Zwolennicy przyjęcia euro w większości (74 proc.) uważają, że ze zmianą waluty nie należy się spieszyć. Za możliwie najszybszym terminem przystąpienia do strefy euro opowiada się mniej niż, co czwarta osoba popierająca tę decyzję (23 proc.)„ "Zwolennicy przyjęcia euro w większości (74 proc.) uważają, że ze zmianą waluty nie należy się spieszyć. Za możliwie najszybszym terminem przystąpienia do strefy euro opowiada się mniej niż, co czwarta osoba popierająca tę decyzję (23 proc.)„

42 OPINIE POLAKÓW O EURO -COBOS 28.03.2011 Przeciw wejściu do strefy euro było 60 proc. badanych, czyli o 11 pkt proc. więcej niż w kwietniu 2010 r. Przeciw wejściu do strefy euro było 60 proc. badanych, czyli o 11 pkt proc. więcej niż w kwietniu 2010 r. "Maleje społeczne poparcie dla wprowadzenia w Polsce euro. Za przyjęciem przez nasz kraj wspólnej europejskiej waluty opowiada się tylko niespełna, co trzeci Polak (32 proc., o 9 punktów mniej niż w kwietniu 2010 roku i o 21 punktów mniej niż w marcu 2009 roku). Przeciw temu posunięciu jest obecnie 60 proc. badanych (o 11 punktów więcej niż rok temu i o 22 punkty więcej niż przed dwoma laty)" "Maleje społeczne poparcie dla wprowadzenia w Polsce euro. Za przyjęciem przez nasz kraj wspólnej europejskiej waluty opowiada się tylko niespełna, co trzeci Polak (32 proc., o 9 punktów mniej niż w kwietniu 2010 roku i o 21 punktów mniej niż w marcu 2009 roku). Przeciw temu posunięciu jest obecnie 60 proc. badanych (o 11 punktów więcej niż rok temu i o 22 punkty więcej niż przed dwoma laty)"

43 PAKT FISKALNY 1 Umowa międzyrządowa traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej; traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej; podpisana przez przywódców 25 krajów Unii Europejskiej w marcu 2012 roku, która weszła w życie od początku tego roku; podpisana przez przywódców 25 krajów Unii Europejskiej w marcu 2012 roku, która weszła w życie od początku tego roku; nie podpisali jej przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz Czech; nie podpisali jej przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz Czech; dyscyplinuje finanse publiczne krajów strefy euro i jest bezpośrednią odpowiedzią na kryzys zadłużenia w strefie euro. dyscyplinuje finanse publiczne krajów strefy euro i jest bezpośrednią odpowiedzią na kryzys zadłużenia w strefie euro.

44 PAKT FISKALNY 2 Zobowiązanie do niezadłużania się ponad miarę przewiduje m.in. wprowadzenie do prawa krajowego reguły fiskalnej, która zobowiązuje państwa do utrzymywania zrównoważonych finansów publicznych (a dokładnie salda strukturalnego); przewiduje m.in. wprowadzenie do prawa krajowego reguły fiskalnej, która zobowiązuje państwa do utrzymywania zrównoważonych finansów publicznych (a dokładnie salda strukturalnego); jeśli saldo kraju istotnie różniłoby się od wyznaczonego celu, wtedy uruchamiany byłby mechanizm korygujący; jeśli saldo kraju istotnie różniłoby się od wyznaczonego celu, wtedy uruchamiany byłby mechanizm korygujący; przewiduje, że kraje, które mają dług publiczny przekraczający 60 proc. PKB, powinny go obniżać rocznie o 1/20 nadwyżki ponad wartość 60 proc. PKB. przewiduje, że kraje, które mają dług publiczny przekraczający 60 proc. PKB, powinny go obniżać rocznie o 1/20 nadwyżki ponad wartość 60 proc. PKB. jeśli kraje strefy euro nie będą się stosowały do reguł paktu fiskalnego, grożą im sankcje w wysokości do 0,1 proc. PKB danego kraju nakładane przez unijny Trybunał Sprawiedliwości; kwoty te zasilą fundusz ratunkowy strefy euro - Europejski Mechanizm Stabilności - lub budżet UE. jeśli kraje strefy euro nie będą się stosowały do reguł paktu fiskalnego, grożą im sankcje w wysokości do 0,1 proc. PKB danego kraju nakładane przez unijny Trybunał Sprawiedliwości; kwoty te zasilą fundusz ratunkowy strefy euro - Europejski Mechanizm Stabilności - lub budżet UE.

45 PAKT FISKALNY 3 Zobowiązanie kraju do stosowania jego reguł dopiero po przyjęciu euro Pakt fiskalny obowiązuje automatycznie tylko w krajach strefy euro. Pakt fiskalny obowiązuje automatycznie tylko w krajach strefy euro. Kraje UE spoza strefy euro będą musiały stosować się do reguł paktu fiskalnego dopiero po przyjęciu wspólnej waluty. Kraje UE spoza strefy euro będą musiały stosować się do reguł paktu fiskalnego dopiero po przyjęciu wspólnej waluty. Kraje mogą jednak z własnej woli wcześniej wprowadzić w życie reguły paktu fiskalnego. Kraje mogą jednak z własnej woli wcześniej wprowadzić w życie reguły paktu fiskalnego. Gdyby Polska chciała to zrobić, musiałaby jednak zmienić umowę i jeszcze raz ją ratyfikować. Gdyby Polska chciała to zrobić, musiałaby jednak zmienić umowę i jeszcze raz ją ratyfikować.

46 PAKT FISKALNY 4 Umożliwia uczestnictwo krajów UE spoza strefy euro w szczytach strefy euro Ratyfikacja paktu przez Polskę w obecnej postaci umożliwi przedstawicielom polskich władz uczestnictwo w szczytach strefy euro poświęconych konkurencyjności, zmianom ogólnej struktury strefy euro oraz w debatach na temat wdrażania postanowień paktu. Ratyfikacja paktu przez Polskę w obecnej postaci umożliwi przedstawicielom polskich władz uczestnictwo w szczytach strefy euro poświęconych konkurencyjności, zmianom ogólnej struktury strefy euro oraz w debatach na temat wdrażania postanowień paktu. Będziemy mieli wpływ na dalsze reformy strefy euro, mimo że nie jesteśmy jej członkiem. Będziemy mieli wpływ na dalsze reformy strefy euro, mimo że nie jesteśmy jej członkiem.

47 PAKT FISKALNY 5 Pakt fiskalny nie ogranicza suwerenności Pakt fiskalny nie ogranicza suwerenności Ratyfikacja paktu fiskalnego w obecnej postaci nie ogranicza naszej suwerenności. Ratyfikacja paktu fiskalnego w obecnej postaci nie ogranicza naszej suwerenności. Dopóki nie zmienimy złotego na euro, nie musimy wprowadzać w życie np. reguły fiskalnej wynikającej z paktu, która wprowadza bardziej rygorystyczne zasady prowadzenia polityki fiskalnej. Dopóki nie zmienimy złotego na euro, nie musimy wprowadzać w życie np. reguły fiskalnej wynikającej z paktu, która wprowadza bardziej rygorystyczne zasady prowadzenia polityki fiskalnej. Polska już od wielu lat ma wpisane do swojego prawa (a dokładnie do konstytucji i ustawy o finansach publicznych) progi ostrożnościowe, które uniemożliwiają przekroczenie 60 proc. w relacji długu publicznego do PKB. Polska już od wielu lat ma wpisane do swojego prawa (a dokładnie do konstytucji i ustawy o finansach publicznych) progi ostrożnościowe, które uniemożliwiają przekroczenie 60 proc. w relacji długu publicznego do PKB. Przekroczenie poziomu 50 i 55 proc. PKB wymusza na rządzie odpowiednie oszczędności. Przekroczenie poziomu 50 i 55 proc. PKB wymusza na rządzie odpowiednie oszczędności.

48 PAKT FISKALNY 6 Pakt nie oznacza wprowadzania euro na siłę Ratyfikacja traktatu fiskalnego to wprowadzanie na siłę euro w Polsce. Ratyfikacja traktatu fiskalnego to wprowadzanie na siłę euro w Polsce. Dzięki ratyfikacji pozostaniemy w głównym nurcie polityki europejskiej i będziemy mieli wpływ na podejmowane decyzje w sprawie reform w strefie euro, do której kiedyś przystąpimy. Dzięki ratyfikacji pozostaniemy w głównym nurcie polityki europejskiej i będziemy mieli wpływ na podejmowane decyzje w sprawie reform w strefie euro, do której kiedyś przystąpimy. Do przyjęcia euro zobowiązaliśmy się w traktacie akcesyjnym. Ale nie została określona data przyjęcia wspólnej waluty. Do przyjęcia euro zobowiązaliśmy się w traktacie akcesyjnym. Ale nie została określona data przyjęcia wspólnej waluty. Nieratyfikowanie paktu fiskalnego mogłoby utrudnić w przyszłości przyjęcie euro w Polsce. Jego ratyfikacja, nie oznacza drogi na skróty do wspólnej waluty. Nieratyfikowanie paktu fiskalnego mogłoby utrudnić w przyszłości przyjęcie euro w Polsce. Jego ratyfikacja, nie oznacza drogi na skróty do wspólnej waluty. Żeby przyjąć euro w Polsce, trzeba wypełnić kryteria konwergencji, zmienić konstytucję, do czego potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów. Na razie układ polityczny na to nie pozwala, a następne wybory będą w 2015 roku. Żeby przyjąć euro w Polsce, trzeba wypełnić kryteria konwergencji, zmienić konstytucję, do czego potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów. Na razie układ polityczny na to nie pozwala, a następne wybory będą w 2015 roku.

49 KRYTERIA ZBIEŻNOŚCI: stopa inflacji nie wyższa niż o 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja jest najniższa; stopa inflacji nie wyższa niż o 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja jest najniższa; długoterminowa stopa procentowa (mierzona na bazie 10-letnich obligacji skarbowych) nie przekraczająca o więcej niż 2 punkty procentowe średniej stóp procentowych występujących w 3 krajach UE o najniższej inflacji; długoterminowa stopa procentowa (mierzona na bazie 10-letnich obligacji skarbowych) nie przekraczająca o więcej niż 2 punkty procentowe średniej stóp procentowych występujących w 3 krajach UE o najniższej inflacji; deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB; deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB; dług publiczny nie większy niż 60% PKB; dług publiczny nie większy niż 60% PKB; stabilny kurs wymiany w ciągu ostatnich 2 lat. stabilny kurs wymiany w ciągu ostatnich 2 lat.

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EURO W ROLI WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 1.WARUNKI KONIECZNE DLA KREACJI PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 2. FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO 3. KORZYŚCI I RYZYKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google